ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cerebral cortex

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cerebral cortex-, *cerebral cortex*
English-Thai: Longdo Dictionary
cerebral cortex(n phrase) ส่วนนอกของสมองใหญ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cerebral cortex; cortex cerebriเปลือกสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cerebral Cortexเซเรบรัลคอร์เทกซ์;สมองส่วนเปลือก;สมอง,เนื้อส่วนนอก;เซเรบราลคอร์เทกซ์;สมองใหญ่;ผิวสมอง;เนื้อสมอง;ซีรีบรัลคอร์เทกซ์;ผิวสมอง;ส่วนสมอง;สมองซีริบราลคอร์เทกซ์;เปลือกสมองใหญ่;เปลือกสมอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- So, what did you find? - Most of the hemorrhaging is coming... from the outer layer of the cerebral cortex.what did you find? the outer layer of the cerebral cortexThe Butterfly Effect (2004)
stabilization? Throughout the surgery, different portions of Michael's cerebral cortex will be stimulated, triggering the areas that control senses like hearing, smell, memory./N การทำให้มีเสถียรภาพ? Going Under (2008)
- Plugging into his cerebral cortex.- ต่อมันเข้ากับสมองส่วนหน้า G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
That happens because you see, besides the brain's hippocampus and cerebral cortex there are lots and lots of hidden pockets where memories pool.ที่เกิดอย่างนั้นเพราะว่า... ...ด้านหลังสมองส่วนไฮโปแคมปัสและเซเรบรัม คอร์เท็ก... ...มีแอ่งมากมายที่ถูกซ่อนอยู่ที่บ่อแห่งความทรงจำ Episode #1.5 (2009)
The bio-chip plugs directly into the thalamus, which not only regulates sleep, it also works as a relay tower to the cerebral cortex, which also controls motor function.ไบโอชิปฝังลงตรงลงไป ที่สมองส่วนธาลามัส ไม่เพียงแค่กำกับ การนอนหลับ มันยังทำงานเป็นเหมือน เสาทวนสัญญาณ Dream Logic (2009)
That when a kid picks up a clarinet or a trumpet... every region of the cerebral cortex is stimulated.และเมื่อเด็กๆเล่น คาริเน็ต หรือ ทรัมเป็ต จะช่วยกระตุ้น สมองชั้นนอก Dream On (2010)
We use something called transcranium magnetic stimulation, which is a way to inject a little current in the brain without having to open it up, so in a perfectly innocuous way, and then see how our cerebral cortex reacts to it.ทรานส์หัวกะโหลกกระตุ้นแม่เหล็ก ซึ่งเป็นวิธีที่จะฉีดในปัจจุบันเล็ก ๆ น้อย ๆ ในสมอง โดยไม่ต้องเปิดมันขึ้น Is There Life After Death? (2011)
At the flip of a switch, it delivers a pulse of magnetism lasting a tenth of a second to his cerebral cortex.ที่พลิกสวิทช์ก็ให้ชีพจรของ สนามแม่เหล็ก ยั่งยืนในสิบของที่สองที่จะเปลือก สมองของเขา Is There Life After Death? (2011)
Our cortex, the cerebral cortex, seems to be wired up almost ideally to achieve exactly that.เยื่อหุ้มสมองของเราเปลือกสมอง ดูเหมือนว่าจะมีสายขึ้นเกือบนึกคิด เพื่อให้บรรลุตรงที่ Is There Life After Death? (2011)
I have a working hypothesis about how the cerebral cortex evolves during the turn.ฉันกำลังทดสอบสมมติฐานที่ว่า สมองส่วนคิดค่อยๆ พัฒนา ระหว่างการเปลี่ยนร่างยังไงบ้า The Ties That Blind (2012)

Japanese-English: EDICT Dictionary
運動野[うんどうや, undouya] (n) (See 感覚野) motor area (of the cerebral cortex) [Add to Longdo]
感覚野[かんかくや, kankakuya] (n) (See 運動野) sensory area (of the cerebral cortex); sensorial area [Add to Longdo]
大脳皮質[だいのうひしつ, dainouhishitsu] (n) cerebral cortex [Add to Longdo]
連合野[れんごうや, rengouya] (n) association area (of the cerebral cortex) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cerebral cortex
   n 1: the layer of unmyelinated neurons (the grey matter) forming
      the cortex of the cerebrum [syn: {cerebral cortex},
      {cerebral mantle}, {pallium}, {cortex}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top