ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acth

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acth-, *acth*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acthย่อมาจาก adrenocorticotropic hormone ทำหน้าที่ควบคุมและกระตุ้นต่อมหมวกไตชั้นนอก ในการสร้างฮอร์โมนพวก hydrocortisone

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ACTHเอซีทีเอช, ดู adrenocorticotrophic hormone [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ACTH Deficiencyการขาดคอร์ติโคโทรปิน [การแพทย์]
ACTH Producing Tumorเนื้องอกหลั่งฮอร์โมนกระตุ้นเปลือกต่อมหมวกไต [การแพทย์]
ACTH Stimulation Testการทดสอบกระตุ้น [การแพทย์]
ACTH Syndromes, Ectopicเนื้องอกต่อมหมวกไตที่สร้างคอร์ติโคโทรปิน [การแพทย์]
ACTH Therapyการบำบัดด้วยเอซีทีเอช [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Elevated levels of ACTH.""พบระดับเอซีทีเอชสูง" I, Witness (2015)
Um, ACTH is a hormone secreted by the pituitary during moments of terror.เอซีทีเอชคือฮอร์โมนที่หลั่ง จากต่อมพิทูอิทารี เมื่อตกใจกลัว I, Witness (2015)

Japanese-English: EDICT Dictionary
副腎皮質刺激ホルモン[ふくじんひしつしげきホルモン, fukujinhishitsushigeki horumon] (n) adrenocorticotropic hormone; adrenocorticotrophic hormone; ACTH [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ACTH \ACTH\ n.
   1. a growth hormone produced by the anterior pituitary gland;
    stimulates the adrenal cortex.
 
   Syn: adrenocorticotropic hormone, adrenocorticotrophic
     hormone, adrenocorticotropin, adrenocorticotrophin,
     corticotropin, corticotrophin
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 corticotrophin \corticotrophin\, corticotropin \corticotropin\n.
   a growth hormone produced by the anterior pituitary gland; it
   stimulates the adrenal cortex; -- called also
   {adrenocorticotropin} and abbreviated {ACTH}.
 
   Syn: adrenocorticotropic hormone, adrenocorticotrophic
     hormone, adrenocorticotropin, adrenocorticotropin,
     corticotrophin, ACTH.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ACTH
   n 1: a hormone produced by the anterior pituitary gland that
      stimulates the adrenal cortex [syn: {adrenocorticotropic
      hormone}, {adrenocorticotrophic hormone}, {ACTH},
      {adrenocorticotropin}, {adrenocorticotrophin},
      {corticotropin}, {corticotrophin}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top