ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outlaw

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outlaw-, *outlaw*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outlaw(n) คนที่ทำผิดกฎหมาย, Syn. outcast, robber
outlaw(vt) ทำให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย, Syn. ban, prohibit, forbid
outlaw(vt) ทำให้คนไม่มีสิทธิตามกฎหมาย
outlawry(n) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outlaw(เอาทฺ'ลอ) n. คนนอกกฎหมาย, คนร้าย, ผู้ร้าย, อาชญากร vt. ทำให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย, คว่ำบาตร, ประณาม, ห้าม, Syn. law-breaker

English-Thai: Nontri Dictionary
outlaw(n) อาชญากร, ผู้ร้าย, คนนอกกฎหมาย
outlaw(vt) หนีกฎหมาย, ผิดกฎหมาย, นอกกฎหมาย, ห้าม, ประกาศ
outlawry(n) การทำให้ผิดกฎหมาย, การประณาม, การคว่ำบาตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
outlawนอกกฎหมาย, คนนอกกฎหมาย, ผู้ร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm needed wherever outlaws rule the West.ที่ที่พวกนอกกฏหมายครองเมือง Blazing Saddles (1974)
We're looking for a group escorting an outlaw by the name of Ben Wade.กำลังมองหาพวกที่ตามจับผู้ร้าย ที่ชื่อ เบน... เวด เห็นไหม 3:10 to Yuma (2007)
Speaking of which, that was a fair few outlaws you rounded up last night.ได้ข่าวว่าเมื่อคืนคุณจับผู้ร้ายได้เยอะนี่ Hot Fuzz (2007)
You think we could get the state of Nevada to outlaw gambling?คุณคิดว่าเราไปเนวาดา เพื่อเล่นพนันผิดกฏหมายรึ? Quiet Riot (2008)
Maybe... we let the outlaws serve up their own justice.บางที... เราปล่อยให้พวกอาชญากร ตัดสินลงโทษพวกเขาเอง The Revelator (2008)
We're the only outlaws left.เราเป็นคนนอกกฏหมายพวกเดียวที่เหลืออยู่ Fun Town (2008)
"The true outlaw finds the balance between the passion in his heartการทำผิดกฏหมายยังคงอยู่ ระหว่างกิเลสภายในหัวใจเขา Fun Town (2008)
Only thing that flagged in Charming was an outlaw MC charter...สิ่งเดียวที่ครอบครองในชาร์มมิ่ง คือสิ่งอยู่เหนือกฎหมาย ถูกบริหารจัดการโดย... Fun Town (2008)
Outlaw crew in your town maybe involved, Sons of Anarchy.ของพลเมืองคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับ พวก Sons of Anarchy Fun Town (2008)
Clay's got some of the locals convinced his brand of outlaw justiceเคลย์โน้มน้าวบางคนในพื้นที่ ยี่ห้อนอกกฏหมายของเขาถูกกฏหมาย Patch Over (2008)
I don't know how much outlaw I got left in me.ฉันไม่รู้ว่าความสดของฉันมันเหลืออยู่เท่าไหร่ Patch Over (2008)
Outlaw Irish.พวกไอริชที่ทำผิดกฎหมาย AK-51 (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนร้าย(n) outlaw, See also: bandit, criminal fellow, murderer, Syn. ผู้ร้าย, Ant. คนดี, คนบริสุทธิ์, Example: ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายดักปล้นเงินจากลูกค้าของธนาคาร, Count Unit: คน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OUTLAW
OUTLAWS
OUTLAWED
OUTLAWRY
OUTLAWING

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outlaw
outlaws
outlawed
outlawry
outlawing

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无法无天[wú fǎ wú tiān, ㄨˊ ㄈㄚˇ ㄨˊ ㄊㄧㄢ,     /    ] outlaw #35,091 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geächtete { m, f }; Geächteter | Geächteten { pl }; Geächteteoutlaw | outlaws [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトロー[autoro-] (n) outlaw [Add to Longdo]
兇漢;凶漢[きょうかん, kyoukan] (n) villain; outlaw; assassin [Add to Longdo]
兇徒;凶徒[きょうと, kyouto] (n) outlaw; rebel; rioter [Add to Longdo]
不逞[ふてい, futei] (adj-na, n) insubordination; outlawry [Add to Longdo]
平和憲法[へいわけんぽう, heiwakenpou] (n) (See 日本国憲法) pacifist constitution (often applied to the Japanese constitution); constitution which outlaws use of arms [Add to Longdo]
無法者[むほうしゃ;むほうもの, muhousha ; muhoumono] (n) outlaw [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outlaw \Out"law`\ (out"l[add]`), n. [AS. [=u]tlaga, [=u]tlah.
   See {Out}, and {Law}.]
   1. A person excluded from the benefit of the law, or deprived
    of its protection. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   2. A person engaging habitually in criminal activity,
    especially theft or robbery; an habitually lawless person,
    especially one who is a fugitive from the law.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outlaw \Out"law`\, v. t. [imp. & p. p. {Outlawed}; p. pr. & vb.
   n. {Outlawing}.] [AS. ?tlagian.]
   [1913 Webster]
   1. To deprive of the benefit and protection of law; to
    declare to be an outlaw. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   2. To remove from legal jurisdiction or enforcement; as, to
    outlaw a debt or claim; to deprive of legal force. "Laws
    outlawed by necessity." --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   3. To render illegal; to ban, prohibit, or proscribe under
    sanction of some penalty.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outlaw
   adj 1: contrary to or forbidden by law; "an illegitimate seizure
       of power"; "illicit trade"; "an outlaw strike"; "unlawful
       measures" [syn: {illegitimate}, {illicit}, {outlaw(a)},
       {outlawed}, {unlawful}]
   2: disobedient to or defiant of law; "lawless bands roaming the
     plains" [syn: {lawless}, {outlaw(a)}]
   n 1: someone who has committed a crime or has been legally
      convicted of a crime [syn: {criminal}, {felon}, {crook},
      {outlaw}, {malefactor}]
   v 1: declare illegal; outlaw; "Marijuana is criminalized in the
      U.S." [syn: {outlaw}, {criminalize}, {criminalise},
      {illegalize}, {illegalise}] [ant: {decriminalise},
      {decriminalize}, {legalise}, {legalize}, {legitimate},
      {legitimatise}, {legitimatize}, {legitimise}, {legitimize}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top