Search result for

outdoor

(76 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outdoor-, *outdoor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outdoor[ADJ] ที่อยู่กลางแจ้ง, Syn. alfresco, outside, Ant. indoor
outdoors[ADV] ข้างนอก, See also: กลางแจ้ง, นอกบ้าน, Syn. outside, Ant. indoors
outdoors[N] พื้นที่ที่อยู่นอกบ้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outdoor(เอาทฺ'ดอร์) adj. นอกบ้าน,กลางแจ้ง,ภายนอก,ชายป่า., Syn. outdoors
outdoors(เอาท์ดอรร์ซ') adv.,adj. นอกบ้าน,กลางแจ้ง,ภายนอก. n. บริเวณภายนอก,กลางแจ้ง,นอกบ้าน,ชายป่า
withoutdoors(วิธเอาทฺ'ดอร์ซ) adv. นอกบ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
outdoor(adj) กลางแจ้ง,ภายนอก,นอกบ้าน
outdoors(adv) กลางแจ้ง,ภายนอก,นอกบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
outdoorนอกอาคาร, กลางแจ้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
outdoorภายนอกอาคาร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
outdoor air; fresh airอากาศใหม่ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
outdoor reliefการบรรเทาทุกข์นอกสถานที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
outdoor thermostatเทอร์มอสแตตนอกอาคาร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Outdoor educationการศึกษานอกสถานที่ [TU Subject Heading]
Outdoor lifeการใช้ชีวิตกลางแจ้ง [TU Subject Heading]
Outdoor photographyการถ่ายภาพกลางแจ้ง [TU Subject Heading]
Outdoor recreationนันทนาการกลางแจ้ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Getting close to the outdoors spooked him, raised his BP.การปิดตัวจากภายนอก กดดันเขา ทำให้ความดันของเขาเพิ่มขึ้น The Itch (2008)
Oh, no. No. Not if they're outdoors playing.โอ้ไม่ ที่ไม่ว่าพวกเขากำลังเล่นนอกบ้าน Revolutionary Road (2008)
Seven, upper body fondling outdoors.เจ็ด จับส่วนบนตอนอยู่ข้างนอก Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Outdoor World? I've never been to Outdoor World.ร้าน Outdoor Worldหรอ ฉันไม่เคยไปเหยียบร้านนี้เลยนะ Confessions of a Shopaholic (2009)
Come on. Let's go give Mrs. Great Outdoors her tent.เอาหละ เอาเต้นท์ไปให้ คุณนายเกรท เอาท์เดอร์กันเถอะ Confessions of a Shopaholic (2009)
Loves dogs, likes funny movies. Six-foot-one, brown hair, kind eyes, works in finance but is outdoorsy...ชอบสุนัข ชอบดูหนังสนุก สูงหกฟุตหนึ่ง ผมสีน้ำตาล ตาสวย Up in the Air (2009)
He's outdoor! Go. Goมันอยู่ข้างนอก \ ไป ไป Law Abiding Citizen (2009)
Enjoying the great outdoors, getting a bunch of teenage kids on prom weekend.ไปเริงร่านอกบ้าน แล้วหาเด็กเอ๊าะๆ มานอนกก A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
I've been spending a lot of time outdoors.ผมยืนอยู่ หน้าประตูนานไป The Pickle Jar (2009)
Why are outdoor movies always so violent?ภาพยนตร์กลางแจ้งทำไม ต้องรุนแรงเสมอเพื่ออะไร The Pickle Jar (2009)
Perhaps somebody more outdoorsy would be better.บางทีคนอื่นไปข้างนอกคงจะดีกว่า The Plain in the Prodigy (2009)
the world's largest outdoor light and music show.มหกรรมการแสดง ดนตรีกลางแจ้งระดับโลก Believe (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outdoorGenerally speaking, children like to play outdoors.
outdoorHe is playing outdoors.
outdoorHer skin is coarse from years of working outdoors.
outdoorHe was too frail to play games outdoors.
outdoorI like outdoor sports, such as baseball, tennis and soccer.
outdoorI love the outdoors but I hate bugs.
outdoorIn summer we enjoy outdoor.
outdoorIt is cold outdoors. Put on your coat.
outdoorIt is getting dark outdoors.
outdoorIt's a lot of fun playing outdoors.
outdoorMy son likes outdoor sports, such as baseball, tennis and soccer.
outdoorNobody wants to work outdoors on a cold day.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กีฬากลางแจ้ง[N] outdoor sports, See also: outdoor game, Ant. กีฬาในร่ม, Example: ช่วงฤดูหนาวที่สภาพพื้นภูมิประเทศโดยทั่วๆ ไป ถูกหิมะปกคลุมมักเป็นอุปสรรคในการเล่นกีฬากลางแจ้ง, Thai definition: กีฬาที่แข่งขันภายนอกตัวอาคาร
ข้างนอก[N] outside, See also: outdoors, Syn. ภายนอก, นอกบ้าน, Ant. ข้างใน, ในบ้าน, Example: ฉันไม่ค่อยชอบข้างนอก มันวุ่นวายน่าเบื่อ, Thai definition: ภายนอกหรือด้านนอกที่พ้นออกไปจากภายใน
ที่แจ้ง[N] outdoor, See also: open-air, Syn. ที่โล่ง, กลางแจ้ง, กลางแปลง, Example: ซากของกระทิงจ่าฝูงนอนตายอยู่ในที่แจ้ง, Count unit: แห่ง, ที่
กลางแปลง[ADJ] alfresco, See also: outdoor, open-air, in the playground, Syn. กลางแจ้ง, Example: คืนนี้ที่หมู่บ้านมีหนังกลางแปลงมาฉาย, Thai definition: ่แสดงหรือเล่นกลางแจ้ง
ที่โล่ง[N] outdoor, See also: open-air, open, Syn. กลางแจ้ง, กลางแปลง, ที่แจ้ง
นอก[PREP] outside, See also: outdoor, external, outward, Syn. ข้างนอก, Ant. ใน, Example: พ่ออยู่นอกบ้านต้องตะโกนเรียกถึงจะได้ยิน
นอกบ้าน[ADV] outside, See also: outdoor, Ant. ในบ้าน, Example: ใครที่จะเล่นซ่อนแอบให้ไปเล่นนอกบ้านโน่น
กลางแจ้ง[ADJ] outdoor, See also: open-air, alfresco, Syn. ที่โล่งแจ้ง, Ant. ในร่ม, Example: การถ่ายภาพคราวนี้เราเน้นที่ภาพกลางแจ้งใช้แสงธรรมชาติมากกว่า, Thai definition: นอกร่มไม้ชายคา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กีฬากลางแจ้ง[n. exp.] (kīlā klāngjaēng) EN: outdoor sports ; outdoor game   FR: sport d'extérieur [m]
กลางแจ้ง[adj.] (klāngjaēng) EN: outdoor ; open-air ; in the open air ; outside ; alfresco   FR: en plein air ; à l'extérieur ; à ciel ouvert ; à l'air libre
สระว่ายน้ำกลางแจ้ง[n. exp.] (sawāinām klāngjaēng) EN: outdoor pool   FR: piscine en plein air [f] ; piscine extérieure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTDOOR    AW1 T D AO2 R
OUTDOORS    AW1 T D AO1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outdoor    (j) (au1 t d oo r)
outdoors    (a) (au2 t d oo1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Außenbereich {m}outdoor area; outlying area [Add to Longdo]
Außentemperatur {f}outdoor temperature [Add to Longdo]
Außenwerbung {f}outdoor advertising [Add to Longdo]
Freiluftaufstellung {f}outdoor installation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトドア;アウトゥドア[, autodoa ; autoudoa] (n,adj-no) outdoor; al fresco [Add to Longdo]
アウトドアゲーム[, autodoage-mu] (n) outdoor game [Add to Longdo]
アウトドアショップ[, autodoashoppu] (n) outdoor shop [Add to Longdo]
アウトドアスポーツ[, autodoasupo-tsu] (n) outdoor sports [Add to Longdo]
アウトドアズ;アウトゥドアズ[, autodoazu ; autoudoazu] (n) outdoors [Add to Longdo]
アウトドアライフ[, autodoaraifu] (n) outdoor life [Add to Longdo]
アウトドアレジャー[, autodoareja-] (n) outdoor leisure [Add to Longdo]
コッヘル;コッフェル[, kohheru ; kofferu] (n) portable stove (outdoor gear) (ger [Add to Longdo]
セカンドスクール[, sekandosuku-ru] (n) outdoor environmental educational program for city children (programme) (wasei [Add to Longdo]
芋煮会[いもにかい, imonikai] (n) outdoor party where guests cook various types of vegetables (esp. in Tohoku); stewed potato party [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在户外[zài hù wài, ㄗㄞˋ ㄏㄨˋ ㄨㄞˋ, / ] outdoors [Add to Longdo]
室外[shì wài, ㄕˋ ㄨㄞˋ, ] outdoor [Add to Longdo]
户外[hù wài, ㄏㄨˋ ㄨㄞˋ, / ] outdoor [Add to Longdo]
露天[lù tiān, ㄌㄨˋ ㄊㄧㄢ, ] outdoors; al fresco; in the open [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outdoor \Out"door`\, a. [For out of door.]
   Being, or done, in the open air; being or done outside of
   certain buildings, as poorhouses, hospitals, etc.; as,
   outdoor exercise; outdoor relief; outdoor patients.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outdoor
   adj 1: located, suited for, or taking place in the open air;
       "outdoor clothes"; "badminton and other outdoor games";
       "a beautiful outdoor setting for the wedding" [syn:
       {outdoor(a)}, {out-of-door}, {outside}] [ant:
       {indoor(a)}]
   2: pertaining to or concerning the outdoors or outdoor
     activities; "outdoor education is the area of teacher
     training concerned with training for outdoor activities"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top