Search result for

street

(132 entries)
(0.0092 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -street-, *street*
English-Thai: Longdo Dictionary
cobbled street(n) ถนนที่ถูกปูเรียงด้วยหินก้อนโตๆมักพบเห็นได้ตามเมืองเก่าๆในยุโรปแสดงถึงความเจริญของเมืองนั้น เช่น A cobbled street in a historic city of Lincoln, England.; Pedestrians make their way down a cobbled street in this high-speed clip, with cars buzzing by.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
street[N] ถนน, See also: ถนนหนทาง, Syn. avenue, lane, road
street[N] ตึกอาคารตามถนน
street[N] คนที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ตามถนน
street[ADJ] ใกล้ถนน, See also: บนถนน, ของถนน, ในถนน
streetcar[N] รถตามถนน, Syn. tram, trolley car, bus
streetlamp[N] ไฟทาง, Syn. streetlight
streetwise[ADJ] ซึ่งเอาตัวรอดได้ในสังคมเมือง (คำไม่เป็นทางการ)
streetlight[N] ไฟทาง, Syn. street lamp
streetwalker[N] โสเภณีที่หาแขกอยู่ตามถนน (คำไม่เป็นทางการ), Syn. prostitute, strumpet, whore
street people[SL] คนไร้ที่อยู่อาศัย, See also: คนไร้บ้าน, คนอาศัยนอนตามถนน, คนจรจัด, คนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
street(สทรีท) n. ถนน,ทางสำคัญ,ทางหลัก,บุคคลตามถนน. adj. เกี่ยวกับถนน, Syn. avenue,road,passage
streetcar(สทรีท'คาร์) n. รถรางที่วิ่งตามถนน,รถไฟฟ้าที่มีราง, Syn. trolley car or trolley bus
streetgirl(สทรีท'เกิร์ล) n. หญิงโสเภณี
streetwalker(สทรีท'วอคเคอะ) n. โสเภณีตามถนน., See also: streetwalking n., Syn. prostitute
by-streetn. ทางอ้อม,ถนนอ้อม
bystreetn. ทางอ้อม,ถนนอ้อม
grubstreet(กรับ'สทรีท) adj. คุณภาพเลว
wall streetn. ศูนย์กลางธุรกิจการเงินแห่งสำคัญของอเมริกา,ตลาดการเงินของอเมริกา
woman of the streetsn. หญิงโสเภณี,นางโลม, Syn. woman of the street

English-Thai: Nontri Dictionary
street(n) หนทาง,ถนน,ทางรถ
streetcar(n) รถราง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
street bookมีความหมายเหมือนกับ situation index [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
street works bondกรมธรรม์ค้ำประกันงานถนน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Street artศิลปะบาทวิถี [TU Subject Heading]
Street childrenเด็กข้างถนน [TU Subject Heading]
Street cleanersคนกวาดถนน [TU Subject Heading]
Street cleaningการทำความสะอาดถนน [TU Subject Heading]
Street lifeชีวิตข้างถนน [TU Subject Heading]
Street musicดนตรีและนักดนตรีข้างถนน [TU Subject Heading]
Street musiciansนักดนตรีข้างถนน [TU Subject Heading]
Street namesชื่อถนน [TU Subject Heading]
Street photographyการถ่ายภาพทิวทัศน์ของชุมชน [TU Subject Heading]
Street vendorsคนค้าขายริมถนน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Had a girl up the street.มีเด็ก อยู่ ตรงถนนเนี้ย Chuck in Real Life (2008)
Your vehicles were just brought in for obstructing a street cleaner.โทร.จากสน.สมอลวิลล ครับ. , เราได้ยึดรถของโคลอี้ ซัลลิแว Committed (2008)
Great for your street cred.เยี่ยมกับเครดิตคุณ Emancipation (2008)
I don't get those M4s by then... there's gonna be some new black faces cruising the streets of Charming.ถ้าฉันไม่ได้รับ M4 ในเวลานั้นแล้ว... จะมีไอ้มืดหน้าใหม่บางคน โลดแล่นอยู่ตามถนนชาร์มมิ่ง Pilot (2008)
No one is to be allowed on the streets after the great bell.ห้ามให้ใครออกนอกบ้านหลังจากเสียงระฆังของปราสาท The Mark of Nimueh (2008)
You mean like executing anyone who even passes a sorcerer on the street?ท่านหมายถึงการประหารคน ที่เดินสวนกับพ่อมดบนถนนน่ะเหรอ? To Kill the King (2008)
if you run into me on the street one day, don't call me your mother either.ถ้าวันหนึ่งเจ้าเจอแม่บนถนน ก็อย่าเรียกข้าว่าแม่เด็ดขาด Iljimae (2008)
Recently, I heard that many kids have become beggars in the streetข้าได้ยินว่ามีเด็กมายมายที่ต้องกลายเป็นขอทาน Iljimae (2008)
The address is Sung Nan, Daetong Street 94-1...อยู่ที่ ซุงนัม, ถนนแดตอง 94-1... Beethoven Virus (2008)
You must not kick a student out of the school, on to the streets.อาจารย์ไม่ควรไล่นักเรียนออกจากโรงเรียน... แล้วให้ไปเดินอยู่ข้างถนน Baby and I (2008)
Marylebone Road and Baker Street, on the corner here is the bank, next door is the Chicken Inn, and at 189, Le Sac.ถนนมาร์ลีโบนกับถนนเบเกอร์ อยู่ตรงหัวมุมของธนาคาร ถัดไปก็เป็นโรงแรมชิคเก้น แล้วก็ร้านเลอแซ็ค The Bank Job (2008)
We can pull in here from Glentworth Street... into the car park for dropoffs and pickups without being seen from the street.เราลงไปในตรงนี้จากถนนเกล็นเวิธ... เข้าไปในที่จอดรถได้ เพื่อลงไปข้างล่างแล้วหาทางไป โดยไม่ให้ใครเห็นจากบนถนน The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
streetA boy is walking across the street.
streetA brass band is marching along the street.
streetA cat ran across the street.
streetA crowd of people gathered in the street.
streetAfter the accident, the car lay in the street upside down.
streetA gentleman would not spit on the street.
streetA lot of people went by on the main street.
streetAnd she'll never walk down Lime Street anymore.
streetAn old man spoke to me on the street.
streetAn old woman limped along the street.
streetAs I glanced at the street there was somebody looking down at me in the middle of those walking past each other.
streetAs soon as I left home, I came across her in the street.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคมไฟถนน[N] street lamp, See also: street light
ป้ายชื่อถนน[N] street sign showing the name of the street
ไฟถนน[N] street lamp, See also: street light
เกาะกลางถนน[N] street isle, See also: traffic island, Syn. เกาะกลาง, Example: ต้นไม้หลักที่จะปลูกบนเกาะกลางถนนคือต้นราชพฤกษ์และเฟื่องฟ้า, Thai definition: ส่วนของถนนที่เป็นแนวคั่นอยู่ตรงกลางระหว่างถนน 2 ฝั่ง
แบกะดิน[N] roadside stand, See also: streetside stall, Syn. ร้านแบกะดิน, Example: ตำรวจจะชอบมารีดไถแบกะดินข้างทาง โดยไม่คิดว่าเป็นการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน, Thai definition: แผงขายของที่วางสินค้าบนพื้นริมทางเดิน, Notes: (ปาก)
มุมถนน[N] corner, See also: street corner, Example: บ้านของเขาอยู่เยื้องมุมถนนไปหน่อย, Count unit: มุม
ถนน[N] road, See also: street, avenue, Syn. ทาง, มารค, ถนนหนทาง, Example: ในช่วงเวลาเร่งด่วน ถนนสายนี้การจราจรจะติดมาก, Count unit: สาย, เส้น, Thai definition: ทางบกหรือสะพานที่ประชาชนใช้ในการจราจร และหมายความรวมถึงทางเท้าหรือขอบทางด้วย, Notes: (เขมร), (กฎหมาย)
ถนนหนทาง[N] street, See also: road, Syn. ถนน, หนทาง, Example: ในสมัยปัจจุบันการคมนาคมสื่อสาร ถนนหนทางสะดวกสบายมากกว่าเก่า, Count unit: สาย, เส้น, Thai definition: ทางที่เป็นถนน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟถนน[X] (fai thanon) EN: street light ; streetlamp   FR: lampadaire [m] ; réverbère [m] ; éclairage public [m]
หัวถนน[n. prop.] (hūa thanon) EN: beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner   
จราจร[n.] (jarājøn) EN: trafic ; street traffic   FR: trafic [m] ; circulation (routière) [f]
ไ่ก่หลง[X] (kai long) EN: streetwalking prostitute ; streetwalker (vulg.)   FR: péripatéticienne [f] ; entraîneuse (vulg.) [f]
ข้ามถนน[v. exp.] (khām thanon) EN: cross the street   FR: traverser la rue ; traverser la chaussée
ข้างถนน[n. exp.] (khāng thanon) EN: across the street   
โคมไฟถนน[n. exp.] (khōmfai thanon) EN: street lamp ; street light   FR: lampadaire [m]
คนสามัญ[n. exp.] (khon sāman) EN: ordinary man ; common man ; man in the street   FR: personne ordinaire [f] ; l'homme de la rue [m]
มรรค[n.] (mak) EN: way ; path ; course ; street ; road   FR: chemin [m] ; passage [m]
มรรค[n.] (mak) EN: way ; path ; course ; street ; road   FR: chemin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STREET    S T R IY1 T
STREETT    S T R IY1 T
STREETS    S T R IY1 T S
STREETY    S T R IY1 T IY0
STREETER    S T R IY1 T ER0
STREET'S    S T R IY1 T S
STREETERS    S T R IY1 T ER0 Z
STREETCAR    S T R IY1 T K AA2 R
STREETMAN    S T R IY1 T M AH0 N
STREETWISE    S T R IY1 T W AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Street    (n) (s t r ii1 t)
street    (n) (s t r ii1 t)
streets    (n) (s t r ii1 t s)
streetcar    (n) (s t r ii1 t k aa r)
streetcars    (n) (s t r ii1 t k aa z)
street-girl    (n) - (s t r ii1 t - g @@ l)
street-girls    (n) - (s t r ii1 t - g @@ l z)
streetwalker    (n) (s t r ii1 t w oo k @ r)
street-urchin    (n) - (s t r ii1 t - @@ ch i n)
streetwalkers    (n) (s t r ii1 t w oo k @ z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[まち, machi] Thai: ย่าน English: street

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Straße {f} (in der Stadt) | Straßen {pl} | auf der Straße | auf offener Straßestreet | streets | on the road; in (on [Am.]) the street | in the middle of the street [Add to Longdo]
Straße {f} (in Adresse)street address [Add to Longdo]
Straßenbeleuchtung {f}street lighting [Add to Longdo]
Straßenhändler {m}street hawker [Add to Longdo]
Straßenkampf {m}street fighting [Add to Longdo]
Straßenkehrer {m}street sweeper [Add to Longdo]
Straßenreinigung {f}street cleaning [Add to Longdo]
Straßensammlung {f}street collection [Add to Longdo]
Straßenschlacht {f}street battle [Add to Longdo]
Straßenverzeichnis {n}street directory [Add to Longdo]
Verkehrsinsel {f}street refuge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おやじ狩り[おやじがり, oyajigari] (n) street violence against middle-aged men [Add to Longdo]
ちんちん電車[ちんちんでんしゃ, chinchindensha] (n) (sl) (See 市電) streetcar, trolley [Add to Longdo]
アーケード(P);アーケイド[, a-ke-do (P); a-keido] (n) arcade (street); (P) [Add to Longdo]
ウォール街[ウォールがい, uo-ru gai] (n) Wall Street; (P) [Add to Longdo]
カラーギャング[, kara-gyangu] (n) Japanese street gang (wasei [Add to Longdo]
シャカシャカ[, shakashaka] (n) (sl) (See シャカパン) nylon track suit (when worn as street fashion) [Add to Longdo]
シャカシャカパンツ[, shakashakapantsu] (n) (sl) (See シャカパン) nylon track pants (when worn as street fashion) [Add to Longdo]
シャカパン[, shakapan] (n) (abbr) (sl) (See シャカシャカ) nylon track pants (when worn as street fashion) [Add to Longdo]
シャッター通り[シャッターどおり, shatta-doori] (n) shutter Street (street with many closed-down shops or offices) [Add to Longdo]
ショッピング街[ショッピングがい, shoppingu gai] (n) (See 商店街) shopping street; shopping district [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大街[dà jiē, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝ, ] street; main street [Add to Longdo]
流浪儿[liú làng ér, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ ㄦˊ, / ] street urchin; waif [Add to Longdo]
清道夫[qīng dào fū, ㄑㄧㄥ ㄉㄠˋ ㄈㄨ, ] street cleaner; garbage collector [Add to Longdo]
[jiē, ㄐㄧㄝ, ] street [Add to Longdo]
街灯[jiē dēng, ㄐㄧㄝ ㄉㄥ, / ] streetlight [Add to Longdo]
街道[jiē dào, ㄐㄧㄝ ㄉㄠˋ, ] street [Add to Longdo]
街头[jiē tóu, ㄐㄧㄝ ㄊㄡˊ, / ] street [Add to Longdo]
路灯[lù dēng, ㄌㄨˋ ㄉㄥ, / ] street lamp; street light [Add to Longdo]
食品摊[shí pǐn tān, ㄕˊ ㄆㄧㄣˇ ㄊㄢ, / ] street vendor's stall [Add to Longdo]
马路[mǎ lù, ㄇㄚˇ ㄌㄨˋ, / ] street; road [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
街路アドレス[がいろアドレス, gairo adoresu] street address [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Street \Street\ (str[=e]t), n. [OE. strete, AS. str[=ae]t, fr.
   L. strata (sc. via) a paved way, properly fem. p. p. of
   sternere, stratum, to spread; akin to E. strew. See {Strew},
   and cf. {Stratum}, {Stray}, v. & a.]
   1. Originally, a paved way or road; a public highway; now
    commonly, a thoroughfare in a city or village, bordered by
    dwellings or business houses.
    [1913 Webster]
 
       He removed [the body of] Amasa from the street unto
       the field.              --Coverdale.
    [1913 Webster]
 
       At home or through the high street passing.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: In an extended sense, street designates besides the
      roadway, the walks, houses, shops, etc., which border
      the thoroughfare.
      [1913 Webster]
 
         His deserted mansion in Duke Street. --Macaulay.
      [1913 Webster]
 
   2. the roadway of a street[1], as distinguished from the
    sidewalk; as, children playing in the street.
    [PJC]
 
   3. the inhabitants of a particular street; as, the whole
    street knew about their impending divorce.
    [PJC]
 
   {The street} (Broker's Cant), that thoroughfare of a city
    where the leading bankers and brokers do business; also,
    figuratively, those who do business there; as, the street
    would not take the bonds.
 
   {on the street},
    (a) homeless.
    (b) unemployed.
    (a) not in prison, or released from prison; the murderer
      is still on the street. 
 
   {Street Arab}, {Street broker}, etc. See under {Arab},
    {Broker}, etc.
 
   {Street door}, a door which opens upon a street, or is
    nearest the street.
 
   {street person}, a homeless person; a vagrant.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Syn: See {Way}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 street
   n 1: a thoroughfare (usually including sidewalks) that is lined
      with buildings; "they walked the streets of the small
      town"; "he lives on Nassau Street"
   2: the part of a thoroughfare between the sidewalks; the part of
     the thoroughfare on which vehicles travel; "be careful
     crossing the street"
   3: the streets of a city viewed as a depressed environment in
     which there is poverty and crime and prostitution and
     dereliction; "she tried to keep her children off the street"
   4: a situation offering opportunities; "he worked both sides of
     the street"; "cooperation is a two-way street"
   5: people living or working on the same street; "the whole
     street protested the absence of street lights"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 st.
 
 1. (kıs.) saint, statute strait, street.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top