Search result for

weg

(59 entries)
(0.0433 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weg-, *weg*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
norwegian(นอร์วี'เจียน) adj.,n. (เกี่ยวกับ) นอร์เวย์ (ประเทศ-ประชาชน-ภาษาวัฒนธรรมและอื่น ๆ)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
... wegetcaughtupinanothercivil quagmire halfway around the world.เราจะติดอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่ ห่างจากนี้ไปครึ่งโลก 24: Redemption (2008)
[Here wego by mat kearney playing]เพลง Here we go ของ Mat Kearney Pilot (2009)
Drop it. Wegotalockonthetracker.วางมันลง ล็อคเป้าหมายแล้ว Chuck Versus the American Hero (2010)
- Ben Wegener?- เบน แวกเนอร์ Fright Night (2011)
It's Wegener's.มันคือ Wegener's. Last Temptation (2011)
Wegener's wouldn't explain the-- dehydration does.Wegener's จะไม่อธิบายเรื่อง-- การขาดน้ำอธิบายได้ Last Temptation (2011)
Aaron Wegner's cute.เอรอน เวจเนอร์ก็น่ารักดีหรอก Fire/Ice (2012)
Auf dem weg von munchen nach augsburg fand ich am waldrand ein kleines feuerlein vor.(ภาษาเยอรมัน) (ภาษาเยอรมัน) Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Wegonnaget together one day Yeah,yeah Iknow~ว่าซักวันเราจะได้อยู่ด้วยกัน~ ~ฉันรู้~ Gone, Gone, Gone (2012)
Wegonnagettogether one day~ซักวันเราจะได้อยู่ด้วยกัน~ Gone, Gone, Gone (2012)
Wegonnagettogether one day, yeah~ว่าซักวันเราจะได้อยู่ด้วยกัน~ Gone, Gone, Gone (2012)
You want to end up like Wegener?แต่มารีจะไม่ได้รับการเกลี้ยกล่อม The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
WEGE    W IY1 JH
WEGER    W IY1 G ER0
WEGMAN    W EH1 G M AH0 N
WEGNER    W EH1 G N ER0
WEGENER    W EH1 G IY0 N ER0
WEGLARZ    W EH1 G L AA0 R Z
WEGMANN    W EH1 G M AH0 N
WEGRZYN    W EH1 G ER0 Z IH2 N
WEGBREIT    W EH1 G B R AY2 T

German-Thai: Longdo Dictionary
weg(adv) ไกลๆ พ้นๆ เช่น Geh weg! ไปพ้นๆ หรือแปลว่า ออกไปข้างนอก เช่น Sie ist schon weg.
Weg(n) |der, pl. Wege| ถนนเส้นเล็กๆ, ซอย, See also: die Gasse
Weg(n) |der, pl. Wege| เส้นทาง, See also: die Route
wegenด้วยเหตุเพราะว่า, เนื่องจากว่า
Wegwerfmentalität(n) |die| ทัศนคติหรือความคิดของมนุษ์ในการทิ้งของหรือวัตถุที่ยังสามารถใช้การได้ เช่น Mehrere Schweizer Städte und Gemeinden wollen der zunehmenden Wegwerfmentalität entgegenwirken.
keineswegs(adv) ไม่มีทาง, ไม่แน่นอน
unterwegs(adj) ระหว่างทาง (กำลังเดินทางอยู่นอกบ้าน) เช่น Es ist möglich, daß das Öl schon unterwegs ausgelaufen ist. เป็นไปได้ที่น้ำมันรั่วระหว่างทาง, Er ist unterwegs nach München. เขาอยู่ระหว่างทางไปเมืองมิวนิค
deswegen(Konj.) |กริยาอยู่เป็นอันดับสอง| ดังนั้น, จึง เช่น Es ist stürmisch, deswegen bleiben wir zu Hause. ลมพายุพัดแรง ดังนั้นเราเลยอยู่บ้านกัน, See also: S. darum, daher, deshalb, A. weil, da, denn,
sich auf den Weg machenเริ่มออกเดินทาง เช่น Wir machen uns auf den Weg nach Paris um sechs. พวกเราเริ่มออกเดินทางไปปารีสตอนหกโมง , See also: S. starten, aufbrechen, fortgehen,
Fortbewegung(n) |die, pl. Fortbewegungen| การเคลื่อนที่(ของสิ่งมีชีวิตหรือยานพาหนะ), การขับเคลื่อน เช่น Liegeverhalten und Fortbewegung von Sau und Ferkeln., Obwohl die Stadt flach ist sind Inline-Skates eindeutig nicht für die Fortbewegung in Adelaide geeignet.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wegschmeißen [ugs.] (vt) ทิ้ง ขว้างทิ้ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wegen Voreingenommenheit ablehnen [jur.]to recuse [Add to Longdo]
Weg {m}; Straße {f}; Strecke {f} | Wege {pl} | noch ein weiter Weg | jdm. den Weg versperren | dem Fortschritt im Weg stehenway | ways | a long way | to bar sb.'s way | to bar the way to progress [Add to Longdo]
Weg {m} | Wege {pl}lane; road | lanes [Add to Longdo]
Weg bahnen; Weg begehen | neue Wege gehento strike out | to strike out in a new direction [Add to Longdo]
Weg zum Ruhmavenue to fame [Add to Longdo]
Weg {m} [math.]path [Add to Longdo]
Wegbereiter {m}; Bahnbrecher {m}; Pionier {m}trailblazer [Add to Longdo]
Wegbereiter für etw. seinto pioneer sth. [Add to Longdo]
Wegbereiter für ... seinto pave the way for ... [Add to Longdo]
Wegbeschreibung {f}directions [Add to Longdo]
Wegerecht {n} | Wegerechte {pl}right of way | rights of way [Add to Longdo]
Wegerich {m} [bot.]plantain [Add to Longdo]
Wegerfassung {f}position determination [Add to Longdo]
Weggang {m}departure [Add to Longdo]
Wegintegral {n} (über Jordanbögen) [math.]line integral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノルウェー語[ノルウェーご, noruue-go] (n) Norwegian (language) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一掃[いっそう, issou] wegfegen, beseitigen, ausrotten [Add to Longdo]
吹き飛ぶ[ふきとぶ, fukitobu] weggeweht_werden, getrieben_werden [Add to Longdo]
奪う[うばう, ubau] wegnehmen, rauben, pluendern, fesseln, entzuecken [Add to Longdo]
[き, ki] WEGGABELUNG [Add to Longdo]
捨てる[すてる, suteru] wegwerfen, im_Stich_lassen, verzichten [Add to Longdo]
省く[はぶく, habuku] weglassen, auslassen [Add to Longdo]
[だつ, datsu] WEGLASSEN, AUSLASSEN, ENTFERNEN, SICH ENTFERNEN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 weg [wɛx]
   away
   means; remedy; resources
   road; route; way
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 weg [vɛk]
   away; off
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Weg [veːk] (n) , s.(m )
   alley; lane; path; road; way
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top