Search result for

nerd

(32 entries)
(0.0299 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nerd-, *nerd*, ner
English-Thai: Longdo Dictionary
nerd(n jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจ คนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคม แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd)
nerdy(adj slang) (คน) ที่ฉลาดแต่เรื่องเรียนหรือทางวิชาการ แต่มักไม่ค่อยเก่งในการเข้าสังคม, nerd, geek

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nerd[N] คนโง่, See also: คนทึ่ม, คนน่าเบื่อ, Syn. fool
nerdy[ADJ] โง่, See also: ทึ่ม
nerd mobile[SL] รถขนาดครอบครัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You ate a box of Nerds out of her butthole.นายกินขนมทั้งกล่องจากรูตูดของเธอ Pineapple Express (2008)
I'm like the nerd at the sleepover who fell asleep at 9.ฉันเหมือนเด็กโข่งที่แอบงีบในห้องเรียน Pineapple Express (2008)
But you got to say, "Skeeter is the coolest. I am a nerd."สกิตเตอร์เยี่ยมที่สุดเลย, ฉันเป็นเด็กเรียน Bedtime Stories (2008)
Get back on your nerd box and do your job.กลับไปที่ของนาย และทำงานของนายซะ Shut Down (2008)
Nerd herd desk.แผนกเนิร์ดเฮิร์ดครับ Chuck Versus the Best Friend (2009)
So, what? This ghost is possessing nerds?แล้วไง ผีตัวนี้ เข้าสิงพวกเด็กเรียน After School Special (2009)
Revenge of the nerds, and hello kitty --การแก้แค้นของเด็กแว่น และแฮลโล คิตตี้ After School Special (2009)
Go to hell, you nerd!ไปลงนรกซะ ไอบื้อ! [Rec] 2 (2009)
Bartowski, herd up your nerds.บาร์ทาวสกี ตั้งใจหน่อย Chuck Versus the Suburbs (2009)
You want me to go in as Nerd Herd?คุณต้องการให้ผมไปในนาม Nerd Herd? Chuck Versus the Suburbs (2009)
Lester, man the Nerd Herd desk.เลสเตอร์ ไปประจำแผนกNerd Herd Chuck Versus the Suburbs (2009)
Um, Nerd Herd.จากเนิร์ดเฮิร์ด Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สรรเสริญ แก้วกำเนิด[n. prop.] (Sansoēn Kaēokamnoēt) EN: Sansern Kaewkamnerd ; Col. Sansern Kaewkamnerd ; Sansern   FR: Sansern Kaewkamnerd

CMU English Pronouncing Dictionary
NERD    N ER1 D
NERDS    N ER1 D Z
NERDY    N ER1 D IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
A系;エー系[エーけい, e-kei] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See 秋葉系) Akihabara style; nerdy [Add to Longdo]
アルファギーク;アルファ・ギーク[, arufagi-ku ; arufa . gi-ku] (n) {comp} alpha geek (var. of computer nerd) [Add to Longdo]
オタク(P);ヲタク(ik)[, otaku (P); wotaku (ik)] (n) (col) (See 御宅・4) geek; nerd; enthusiast; otaku; (P) [Add to Longdo]
ダサ男;ださ男[ださお(ださ男);ダサお(ダサ男), dasao ( dasa otoko ); dasa o ( dasa otoko )] (n) (sl) (See ださい) an uncool man; dork; geek; dweeb; nerd [Add to Longdo]
ナード[, na-do] (n) nerd [Add to Longdo]
ヲタ;オタ[, wota ; ota] (n,suf) (col) (abbr) (See オタク) nerd; geek; enthusiast [Add to Longdo]
秋葉系;アキバ系[あきばけい(秋葉系);アキバけい(アキバ系), akibakei ( akiba kei ); akiba kei ( akiba kei )] (n,adj-no) (sl) Akihabara style; nerdy [Add to Longdo]
女に不自由[おんなにふじゆう, onnanifujiyuu] (n) a guy who never gets the women; nerd [Add to Longdo]
脱オタク[だつオタク, datsu otaku] (n) (See オタク) ex-nerd; one who has given up geeky or nerdy hobbies; one who has given up stereotypically geeky dress, mannerisms, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nerd
   n 1: an insignificant student who is ridiculed as being affected
      or boringly studious [syn: {swot}, {grind}, {nerd}, {wonk},
      {dweeb}]
   2: an intelligent but single-minded expert in a particular
     technical field or profession

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 nerd
  n.
 
   1. [mainstream slang] Pejorative applied to anyone with an above-average IQ
   and few gifts at small talk and ordinary social rituals.
 
   2. [jargon] Term of praise applied (in conscious ironic reference to sense
   1) to someone who knows what's really important and interesting and doesn't
   care to be distracted by trivial chatter and silly status games. Compare
   {geek}.
 
   The word itself appears to derive from the lines ?And then, just to show
   them, I'll sail to Ka-Troo / And Bring Back an It-Kutch, a Preep and a
   Proo, / A Nerkle, a Nerd, and a Seersucker, too!? in the Dr. Seuss book If
   I Ran the Zoo (1950). (The spellings ?nurd? and ?gnurd? also used to be
   current at MIT, where ?nurd? is reported from as far back as 1957; however,
   {knurd} appears to have a separate etymology.) How it developed its
   mainstream meaning is unclear, but sense 1 seems to have entered mass
   culture in the early 1970s (there are reports that in the mid-1960s it
   meant roughly ?annoying misfit? without the connotation of intelligence.
 
   Hackers developed sense 2 in self-defense perhaps ten years later, and some
   actually wear ?Nerd Pride? buttons, only half as a joke. At MIT one can
   find not only buttons but (what else?) pocket protectors bearing the slogan
   and the MIT seal.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top