ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

where

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -where-, *where*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
put money where mouth is1. สนับสนุนช่วยเหลือโดยการให้สิ่งของ โดยเฉพาะการบริจาคเงิน 2. ลงมือทำ มากกว่าสักแต่พูด เช่น You can put money where your mouth is by asking all involved to put up $1 per post in a donation to relief organizations.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
where(adv) ที่ไหน, Syn. whereabouts, whither
where(conj) ในที่ซึ่ง
where(n) สถานที่ (ที่ไม่รู้จัก)
whereas(conj) ในทางตรงกันข้าม (ใช้เปรียบเทียบ), See also: แต่ทว่า, แต่
whereas(conj) เพราะว่า (คำทางการ), See also: เนื่องจากว่า, เนื่องด้วย, เพราะเหตุว่า, Syn. as, because, inasmuch as
whereat(conj) ที่ซึ่ง (คำโบราณ), Syn. at which, whereupon
whereby(adv) ด้วยวิธีที่, See also: โดยทาง, Syn. by which, by mean of which
whereby(conj) ด้วยวิธีที่, See also: โดยทาง
wherein(adv) อย่างไร (คำโบราณ), Syn. how
wherein(conj) อยู่ที่ไหน (คำโบราณ), Syn. where

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
where(แวร์) adv., conj., pron. ที่ไหน, ตรงไหน, จุดไหน, ไปที่นั้น, อยู่ที่นั้น, ณ ที่นั้น, จากแหล่งไหน n. สถานที่ตั้ง, สถานที่เกิดเหตุ
where'd(แวร์ด) abbr. where did
where'ever(แวร์เอฟ'เวอะ) conj., adv. ที่ไหน
where'll(แวร์ล) abbr. where shall, where will
where're(แวร์'เออะ) conj. บนอะไร, ที่ไหน, ที่ซึ่ง, adv. ด้วยอะไร
where's(แวร์ซ) abbr. where is
where've(แวร์ว) abbr. where have
whereabout(s) (แวร์'ระเบาทซฺ) adv. ที่ไหน, อยู่ที่ไหน conj. ใกล้ที่ไหน, ณ ที่ไหน, อยู่ที่ไหน n. สถานที่, ถิ่นที่, ตำแหน่งที่
whereas(แวร์แอซ') conj. ในทางตรงกันข้าม, ในกรณีที่เหตุ, ด้วยเหตุที่, อย่างไรก็ตาม, แต่ทว่า
whereat(แวร์'แอท') adv., conj. ที่ซึ่ง, แหล่งซึ่ง, ที่มา, Syn. at which, whereupon

English-Thai: Nontri Dictionary
where(adv) ที่ไหน, แห่งหน, ตำบลไหน, ตรงไหน, จุดไหน
where(con ที่ซึ่ง, ในประการที่, ตรงที่, ณ) ที่
whereabouts(adv) แถวไหน, ที่ไหน
whereabouts(n) ที่อยู่, สถานที่, ตำแหน่งที่, ถิ่นที่
whereas(con) ด้วยเหตุที่, แต่ทว่า, ในกรณีที่, ในทางตรงกันข้าม
whereat(adv, con ณ) ที่นั้น, ที่ซึ่ง, แหล่งซึ่ง
whereby(adv, con) ด้วยเหตุนั้น, เพราะอะไร, อย่างไร, ด้วยเรื่องใด
wherefore(adv) ทำไม, ไฉน, ด้วยเหตุที่, ด้วยเหตุฉะนั้น
wherefore(con) ทำไม, ด้วยเหตุที่, ด้วยเหตุผลอะไร
wherein(adv) ในที่นั้น, ทางไหน, เกี่ยวกับเรื่องนั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
whereasโดยที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
where[แวร์] ที่ไหน
where applicable(phrase) ถ้ามี
where else[แว เอลส์] (n) ที่อื่น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where's Andy?That's it! Firewall (2006)
- Where's Brick?-บริคอยู่ไหน Hecks on a Plane (2011)
Where?ไหน? Brothers of Nablus (2008)
Where?ที่ไหน New York, I Love You (2008)
Where?ที่ไหน Mr. Sandman (2013)
The German Army wants to find out where it came from.กองทัพอยากรู้มันมาจากไหน Schindler's List (1993)
Where can we talk ?- หาที่คุยกันหน่อย Schindler's List (1993)
Where the caravan camels roamที่ซึ่งมีอูฐเป็นพาหนะในการเดินทาง Aladdin (1992)
Where it's flat and immense And the heat is intenseที่ซึ่งเป็นที่ราบอันกว้างใหญ่ และมีแสงแดดอันร้อนแรง Aladdin (1992)
It begins on a dark night where a dark man waits, with a dark purpose.มันเริ่มต้นในค่ำคืนที่มืดมิด ที่ซึ่งชายผู้ชั่วร้ายได้รอคอยพร้อมกับเจตนาอันชั่วร้าย Aladdin (1992)
Jeez, where'd ya dig this bozo up?พับผ่า ท่านไปขุดไอ้เซ่อนี่มาจากไหน? Aladdin (1992)
I don't know where she gets it from.ข้าไม่รู้เลยว่าเธอได้นิสัยนี้มาจากไหน แม่ของเธอก็ไม่จู้จี้ขนาดนี้ Aladdin (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
where2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
whereA 'commuting wife' is just what the name says, it's a form of marriage where the wife travels to her husband's side.
whereA comparison of the case with white balance set to auto versus the case where white copy paper is used to preset it.
whereActually there are many cases where it isn't 'have=object, done=causative verb'.
whereA drama where you can enjoy the delicate workings of a woman's mind.
whereA foreigner asked me where the station was.
whereAfter getting through customs, I was free to go wherever I wanted.
whereAfter that many live in special homes for the aged where their children and grandchildren can come to visit them.
whereAfter using the knife, please be sure to put it back where it was.
whereA hospital overrun with rules but where there is no rule about being quiet!?
whereAlice, not knowing where to find the book, asked her mother where it was.
whereAlso as they are in a intimate relationship they are in a situation where it is easy for them to suffer from violence and difficult to for them to bring complaints about that to court.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพราะเหตุอะไร(ques) why, See also: wherefore, for what reason, Syn. เพราะอะไร, เพราะเหตุใด, Example: เพราะเหตุอะไรพวกเราจึงพากันภูมิใจในความยิ่งใหญ่ของตำนานปัญญาประดิษฐ์กันนัก
แห่งใด(ques) where, Syn. ที่ไหน, ที่ใด, แห่งไหน, Example: ผมต้องการทราบว่า ลูกชายของผมจะได้ไปรับตำแหน่งที่สถานทูตแห่งใด
ไหน(ques) where, Syn. ที่ใด, อะไร, สิ่งไร, Example: คุณจะเหมารถไปไหน
ที่ใด(pron) where, See also: anywhere, Syn. ที่ไหน, Example: ที่ใดมีความเจริญ ที่นั่นก็จะมีคนอาศัยอยู่หนาแน่น
ตรงไหน(pron) where, Example: รถเมล์สายนี้สิ้นสุดตรงไหน
ที่ไหน(pron) where, See also: which place, Syn. แห่งใด, แห่งไหน
ที่ไหนบ้าง(pron) where else, Example: ในกรุงเทพฯ มีที่ไหนบ้านที่เรายังไม่ได้ไป
ที่ไหนๆ(pron) wherever
ทุกหน(adv) every time, See also: wherever, Syn. ทุกครั้ง, ทุกเที่ยว
หน(n) where, See also: direction, place, Syn. ทาง, ทิศ, แห่ง, แห่งหน, Example: ไม่ว่าเขาจะอยู่หนใดในประเทศไทย เขาต้องกลับมาเยี่ยมแม่เดือนละครั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางแห่ง[bāng haeng] (x) EN: somewhere ; someplace  FR: certains endroits ; quelque part
ดาวดึงส์[dāodeung] (n) EN: second heaven where Indra dwells
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า[fontok mai thūa fā] (xp) EN: It does not rain everywhere at once ; There is bound to be some discrimination and favoritism
หอพระ[hø phra] (n, exp) EN: hall where images of Budda aree kept
แจ[jaē] (adv) EN: closely ; tightly ; near ; nearly ; everywhere  FR: de près ; partout
จากไหน[jāk nai] (x) EN: from where ; whence  FR: d'où ?
ครั้นแล้ว[khran laēo] (conj) EN: after that ; after which ; then ; hence ; whereupon ; afterwards ; and then  FR: puis ; ensuite
กบดาน[kopdān] (v) EN: lie low ; stay down ; go into hiding ; be in hiding ; hole up somewhere ; hide out  FR: s'allonger ; s'étendre
ไม่มีแล้งที่จะไป[mai mī laēng thī ja pai] (xp) EN: there is no place to go ; there is nowhere to go  FR: il n'y a nulle part où aller
ไม่มีที่อื่น[mai mī thī eūn] (xp) EN: nowhere else ; not found anywhere else  FR: nulle part ailleurs ; il n'y a aps d'autre endroit

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
where
where
where'd
where'd
where's
where's
whereas
whereas
whereby
whereby

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
where
where's
whereas
whereat
whereby
wherein
whereof
whereon
whereto
wherever

WordNet (3.0)
whereabouts(n) the general location where something is
wherever(adv) where in the world, Syn. wheresoever
wherewithal(n) the necessary means (especially financial means)

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Where

n. Place; situation. [ Obs. or Colloq. ] [ 1913 Webster ]

Finding the nymph asleep in secret where. Spenser. [ 1913 Webster ]

Where

conj. Whereas. [ 1913 Webster ]

And flight and die is death destroying death;
Where fearing dying pays death servile breath. Shak. [ 1913 Webster ]

Where

adv. [ OE. wher, whar, AS. hw&unr_;r; akin to D. waar, OS. hw&unr_;r, OHG. hwār, wār, wā, G. wo, Icel. and Sw. hvar, Dan. hvor, Goth. hwar, and E. who; cf. Skr. karhi when. √182. See Who, and cf. There. ] [ 1913 Webster ]

1. At or in what place; hence, in what situation, position, or circumstances; -- used interrogatively. [ 1913 Webster ]

God called unto Adam, . . . Where art thou? Gen. iii. 9. [ 1913 Webster ]

☞ See the Note under What, pron., 1. [ 1913 Webster ]

2. At or in which place; at the place in which; hence, in the case or instance in which; -- used relatively. [ 1913 Webster ]

She visited that place where first she was so happy. Sir P. Sidney. [ 1913 Webster ]

Where I thought the remnant of mine age
Should have been cherished by her childlike duty. Shak. [ 1913 Webster ]

Where one on his side fights, thousands will fly. Shak. [ 1913 Webster ]

But where he rode one mile, the dwarf ran four. Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

3. To what or which place; hence, to what goal, result, or issue; whither; -- used interrogatively and relatively; as, where are you going? [ 1913 Webster ]

But where does this tend? Goldsmith. [ 1913 Webster ]

Lodged in sunny cleft,
Where the gold breezes come not. Bryant. [ 1913 Webster ]

☞ Where is often used pronominally with or without a preposition, in elliptical sentences for a place in which, the place in which, or what place. [ 1913 Webster ]

The star . . . stood over where the young child was. Matt. ii. 9. [ 1913 Webster ]

The Son of man hath not where to lay his head. Matt. viii. 20. [ 1913 Webster ]

Within about twenty paces of where we were. Goldsmith. [ 1913 Webster ]

Where did the minstrels come from? Dickens. [ 1913 Webster ]

☞ Where is much used in composition with preposition, and then is equivalent to a pronoun. Cf. Whereat, Whereby, Wherefore, Wherein, etc. [ 1913 Webster ]


Where away (Naut.), in what direction; as, where away is the land?
[ 1913 Webster ]

Syn. -- See Whither. [ 1913 Webster ]

Where

pron. & conj. [ See Whether. ] Whether. [ Sometimes written whe'r. ] [ Obs. ] Piers Plowman. [ 1913 Webster ]

Men must enquire (this is mine assent),
Wher she be wise or sober or dronkelewe. Chaucer. [ 1913 Webster ]

Variants: Wher
Whereabouts

{ } n. The place where a person or thing is; as, they did not know his whereabouts. Shak. [ 1913 Webster ]

A puzzling notice of thy whereabout. Wordsworth. [ 1913 Webster ]

Variants: Whereabout
Whereabouts

{ , adv. [ 1913 Webster ]

1. About where; near what or which place; -- used interrogatively and relatively; as, whereabouts did you meet him? [ 1913 Webster ]

☞ In this sense, whereabouts is the common form. [ 1913 Webster ]

2. Concerning which; about which. “The object whereabout they are conversant.” Hooker. [ 1913 Webster ]

[ 1913 Webster ]

Variants: Whereabout
Whereas

adv. At which place; where. [ Obs. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]

At last they came whereas that lady bode. Spenser. [ 1913 Webster ]

Whereas

conj. [ 1913 Webster ]

1. Considering that; it being the case that; since; -- used to introduce a preamble which is the basis of declarations, affirmations, commands, requests, or like, that follow. [ 1913 Webster ]

2. When in fact; while on the contrary; the case being in truth that; although; -- implying opposition to something that precedes; or implying recognition of facts, sometimes followed by a different statement, and sometimes by inferences or something consequent. [ 1913 Webster ]

Are not those found to be the greatest zealots who are most notoriously ignorant? whereas true zeal should always begin with true knowledge. Sprat. [ 1913 Webster ]

Whereat

adv. [ 1913 Webster ]

1. At which; upon which; whereupon; -- used relatively. [ 1913 Webster ]

They vote; whereat his speech he thus renews. Milton. [ 1913 Webster ]

Whereat he was no less angry and ashamed than desirous to obey Zelmane. Sir P. Sidney. [ 1913 Webster ]

2. At what; -- used interrogatively; as, whereat are you offended? [ 1913 Webster ]

Whereby

adv. [ 1913 Webster ]

1. By which; -- used relatively. “You take my life when you take the means whereby I life.” Shak. [ 1913 Webster ]

2. By what; how; -- used interrogatively. [ 1913 Webster ]

Whereby shall I know this? Luke i. 18. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ,   /  ] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment; also written 哪裡|哪里 #1,229 [Add to Longdo]
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ,   /  ] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment #1,229 [Add to Longdo]
哪儿[nǎ r, ㄋㄚˇ ㄦ˙,   /  ] where?; wherever; anywhere #4,815 [Add to Longdo]
[yān, ㄧㄢ, ] where; how #10,484 [Add to Longdo]
下落[xià luò, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˋ,  ] whereabouts #12,281 [Add to Longdo]
何在[hé zài, ㄏㄜˊ ㄗㄞˋ,  ] where?; what place? #12,646 [Add to Longdo]
行踪[xíng zōng, ㄒㄧㄥˊ ㄗㄨㄥ,   /  ] whereabouts; (lose) track (of) #16,415 [Add to Longdo]
着落[zhuó luò, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˋ,   /  ] whereabouts (i.e. where sth has got to); reliable source; (the matter) falls to sb's responsibility; settled #18,917 [Add to Longdo]
何故[hé gù, ㄏㄜˊ ㄍㄨˋ,  ] wherefore #29,165 [Add to Longdo]
有志者事竟成[yǒu zhì zhě shì jìng chéng, ㄧㄡˇ ㄓˋ ㄓㄜˇ ㄕˋ ㄐㄧㄥˋ ㄔㄥˊ,      ] where there is a will, there is a way (成语 saw) #82,688 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gegebenenfalls { adv }where appropriate [Add to Longdo]
Du kriegst auch gar nichts mit!; Lebst du hinter dem Mond? [ ugs. ]Where do you live?; Where have you been? [Add to Longdo]
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.Where there's a will there's a way. [Add to Longdo]
Wo hast du den denn aufgegabelt?Where did you dig him up? [Add to Longdo]
Wo ist ihr ständiger Wohnsitz?Where is your permanent residence? [Add to Longdo]
Wo kommen Sie her?Where do you come from? [Add to Longdo]
Wo sind Sie geboren?Where were you born? [Add to Longdo]
Wo sind wir stecken geblieben?Where did we break off? [Add to Longdo]
Wo stammen Sie her?Where do you hail from? [Add to Longdo]
Wo wohnen Sie?Where do you live? [Add to Longdo]
Wo wohnst du?Where do you live? [Add to Longdo]
Woher kommen Sie?Where do you come from? [Add to Longdo]
Woher kommst du?Where are you from? [Add to Longdo]
Woher wissen Sie denn das?Where do you get that from? [Add to Longdo]
Wohin fahren Sie?Where are you bound for? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一(P);1[いち(P);ひと, ichi (P); hito] (num, pref) (1) (ひと when a prefix) one; (suf) (2) (いち only) best in; the most (...) in (where an adjective follows); (P) #82 [Add to Longdo]
所(P);処;處(oK)[ところ(P);とこ(所), tokoro (P); toko ( tokoro )] (n, suf) (1) (also pronounced どころ when a suffix) place; spot; scene; site; (2) address; (3) district; area; locality; (4) one's house; (5) point; (6) part; (7) space; room; (8) (uk) (after the plain past form of a verb) whereupon; as a result; (9) (after present form of a verb) about to; on the verge of; (P) #235 [Add to Longdo]
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv, n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P) #802 [Add to Longdo]
とも[tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1, と・2, と・3, と・4) emphatic particle; (P) #841 [Add to Longdo]
だい[dai] (prt) (1) (fam) marks wh-question (what, where, who); (2) (chn) strengthens one's judgment or conclusion; (P) #2,679 [Add to Longdo]
所在[しょざい, shozai] (n, vs) whereabouts; (P) #3,292 [Add to Longdo]
甲子園[こうしえん, koushien] (n) (See 全国高等学校野球選手権大会) Koshien (location of Koshien Stadium, where the Japan National High School Baseball Tournament is held) #4,079 [Add to Longdo]
[きょ, kyo] (n-suf, n-pref, n) (1) (usu. used in compound words) (See 居る・いる・1) being (somewhere); (2) sitting #4,118 [Add to Longdo]
行方(P);行く方(io);行衛(ateji)[ゆくえ, yukue] (n) (1) (one's) whereabouts; (2) course; direction; (P) #4,441 [Add to Longdo]
いらっしゃる[irassharu] (v5aru, vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) #4,805 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
売り場[うりば, uriba] place where things are sold (a-no), point of sale (POS), salesfloor, counter (in shop) [Add to Longdo]
アイエニウェア[あいえにうえあ, aieniuea] iAnywhere [Add to Longdo]
フーホェア[ふーほえあ, fu-hoea] WhoWhere? [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top