ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

how

HH AW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -how-, *how*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
showboat(vt, slang) ชอบอวด, ขี้อวด เช่น He wasn't showboating; he was trying to retain possession of the ball when facing the wrong way and heading into the United half of the pitch., Syn. show-off

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
how(adv) เท่าไร, See also: เท่าใด, เพียงใด, แค่ไหน, อย่างไร, เช่นไร
howl(n) การเห่าหอน, See also: การคำราม, การหอน
howl(vi) เห่าหอน, See also: คำราม, หอน
however(adv) ไม่ว่าจะ … ขนาดไหน, See also: แม้จะ … เพียงใดก็ตาม
however(conj) อย่างไรก็ตาม, See also: แม้กระนั้น, โดยวิธีใดก็ตาม, อย่างไรก็ดี
how many(adv) เท่าไร, See also: กี่มากน้อย
how much(adv) เท่าไร
howitzer(n) ปืนครก
howl down(phrv) ทำให้เสียงดังเพราะโกรธหรือไม่เห็นด้วย, Syn. hoot down
howsoever(adv) อย่างไรก็ตาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
how(เฮา) adv. อย่างไร,อย่างไรบ้าง,ยังไง,ด้วยเหตุผลใด,อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร,อะไร,อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?)
how-to(เฮา'ทู) adj. ซึ่งสอนหรืออธิบายวิธีการทำ
howdahn. กบบนหลังช้าง
howdie(เฮา'ดี) n. ผดุงครรภ์,หมอตำแย
howdy(เฮา'ดี) n. ผดุงครรภ์,หมอตำแย
howe'er(เฮาแอร') adv.,conj. อย่างไรก็ตาม
however(เฮาเอฟ'เวอะ) adv. อย่างไรก็ตาม,แม้ว่า,ยังคง,แต่กระนั้นก็ดี,อย่างไร conj. อย่างไรก็ตาม, Syn. nevertheless
howitzer(เฮา'วิทเซอะ) n. ปืนใหญ่กระบอกสั้นที่ใช้ยิงลูกกระสุนให้สูงโด่งลงสู่สนามเพลาะได้,ปืนครก, Syn. cannon
howl(เฮาลฺ) vt.,vi. หอน,ร้องโหยหวน,หัวเราะเสียงดัง. n. เสียงหอน,เสียงร้องโหยหวน
howling(เฮา'ลิง) adj. ซึ่งทำให้เกิดเสียงร้องโหยหวน,ใหญ่มาก,จำนวนมาก,อย่างยิ่ง. howlingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
how(adv) อย่างไร,โดยวิธีใด,แค่ไหน,อะไร
howbeit(adv) อย่างไรก็ตาม
howdah(n) กูบบนหลังช้าง
however(adv) อย่างไรก็ดี,อย่างไรก็ตาม,กระนั้นก็ดี,แม้ว่า
howitzer(n) ปืนครก
howl(n) เสียงหอน,เสียงโหยหวน,เสียงร้อง,เสียงโห่
howl(vi) หอน,ร้อง,โห่
howsoever(con) อย่างไรก็ตาม,อย่างไรก็ดี
anyhow(adv) ถึงอย่างไรก็ตาม
chow(n) สุนัข,หมาจู

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
how about pragü?Praque เป็นงัยบ้าง
How many hands does a human have?=
How Work(n) งานที่ทำให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ
how's everything going?เป็นยังไงบ้าง?
howdyคุณเป็นอย่างไรบ้าง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How much?พร้อมนะ 1,2,... 3 Power Trip (2008)
How so?ยังไง Heartbreak Library (2008)
How about you Ahjussi...คุณคะ Episode #1.5 (2011)
How do you do?คุณจะทำอย่างไรทำอย่างไร Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-I said, how do you do? -How do you do what?ฉันบอกว่าคุณจะทำอย่างไรทำ อย่างไร คุณจะทำอย่างไรอะไร? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, how silly of me. I'm Snow White.โอ้วิธีโง่ของฉัน ฉันหิมะขาว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
How shocking!วิธีที่น่าตกใจ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
How she loves daffodils!วิธีที่เธอดูแลมัน The Great Dictator (1940)
- How was it?- มันเป็นยังไงบ้าง The Great Dictator (1940)
Well, how are you?เจ๋ง คุณเป็นยังไงบ้าง The Great Dictator (1940)
- How many?- เท่าไหร่ The Great Dictator (1940)
Funny how they've left us alone.ตลกสิ้นดี ไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะทอดทิ้งเร The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
how... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
howAbout how long will it take?
howAbout how many days will it take to get there?
howAbout how much does it cost to have a dentist remove cigarette tar from your teeth?
howAbout how much will I have to pay for all the treatments?
howAbout how much will it cost?
howAbout how much would a taxi be from here?
howAfter seeing how bravely he acted, his friends thought better of him.
howAfter the hatchet job my boss did on my proposal, I'm not sure how long I want to keep on working here.
howAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
howA good businessman knows how to make money.
howAir travel is fast, sea travel is, however, restful.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท่าใด(ques) how, See also: how much, Syn. เท่าไร, กี่มากน้อย, Example: ผลการแข่งขันบาสเกตบอลคู่นี้แพ้ชนะกันเท่าใด
อย่างไรเล่า(ques) how, See also: in what way, Example: เมื่อเหตุการณ์ผันแปรเช่นนี้ ประชาชนควรจะทำอย่างไรเล่า
อย่างไรก็ดี(adv) however, See also: any way, Syn. อย่างไรก็ตาม, Example: อย่างไรก็ดี การวิจัยยังจะต้องดำเนินต่อไปแน่นอน
ถึงจะอย่างไร(conj) however, See also: anyhow, nevertheless, notwithstanding, Syn. ถึงอย่างไร, Example: ไม่ว่าลูกจะดีจะชั่วอย่างไร ถึงจะอย่างไรพ่อแม่ก็ยังรักลูกของตัวเองเสมอ
เท่าไร(adv) how much, See also: how many, Example: ยิ่งเราเข้าใจประสบการณ์ของมนุษย์มากขึ้นเท่าไร เราก็ยิ่งเข้าใจอธิบาย และทำนายพฤติกรรมของมนุษย์ได้มากเท่านั้น, Thai Definition: กี่มากน้อย
เพียงใด(ques) how (far, high, long), See also: how much, how many, Syn. แค่ไหน, เท่าใด
เพียงใด(adv) how much/many, See also: how, Syn. แค่ไหน, เท่าใด, Example: ยิ่งเด็กไม่ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวมากเพียงใด กลุ่มก็จะยิ่งมีอิทธิพลต่อเด็กมากขึ้นเท่านั้น
เพียงไร(ques) how (far, high, long), See also: how much, how many, Syn. แค่ไหน, เท่าใด
เพียงไร(adv) how much/many, See also: how, Syn. แค่ไหน, เท่าใด, Example: บุคคลจะพัฒนาจริยธรรมได้มากน้อยเพียงไร ขึ้นอยู่กับว่าเขามีความเข้าใจมากน้อยเพียงไร
เหตุใด(ques) why, See also: how come, Syn. เหตุไร, เพราะอะไร, เพราะเหตุใด, Example: ท่านประธานถามในที่ประชุมว่า เหตุใดยอดขายของบริษัทจึงลดลงเช่นนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านอย่างไร[ān yāngrai] (v, exp) EN: how to pronounce ?  FR: comment doit-on prononcer ?
อาบน้ำฝักบัว[āpnām fakbūa] (v) EN: take a shower  FR: se doucher
บ่ง[bong] (v) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide  FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
บ่งชี้[bongchī] (v) EN: indicate ; point out ; show ; point to ; specify  FR: indiquer ; montrer
แฉ[chaē] (v) EN: reveal ; disclose ; show  FR: révéler ; divulguer
ฉาย[chāi] (v) EN: project ; show  FR: projeter
ใช้เงินอย่างระมัดระวัง[chai ngoen yāng ramatrawang] (v, exp) EN: know how to handle money
ใช้เวลานานเท่าไหร่[chai wēlā nān thaorai] (xp) EN: how long ?  FR: combien de temps ?
ชำระร่างกาย[chamra rāngkāi] (v, exp) EN: wash ; bathe ; shower ; take a bath ; take a shower  FR: prendre un bain
เช่นใด[chendai] (x) EN: how

CMU English Pronouncing Dictionary
HOW HH AW1
HOWK HH AW1 K
HOWL HH AW1 L
HOWE HH AW1
HOWAT HH AW1 AH0 T
HOW'S HH AW1 Z
HOWZE HH AW1 Z
HOWER HH AW1 ER0
HOWEY HH AW1 IY0
HOW'D HH AW1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
how (a) hˈau (h au1)
howl (v) hˈaul (h au1 l)
how's (v) hauz (h au z)
howls (v) hˈaulz (h au1 l z)
Howard (n) hˈauəd (h au1 @ d)
howdah (n) hˈaudə (h au1 d @)
howled (v) hˈauld (h au1 l d)
howler (n) hˈaulər (h au1 l @ r)
Howards (n) hˈauədz (h au1 @ d z)
howbeit (cc) hˈaubˈiːɪt (h au1 b ii1 i t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐ, ㄐㄧˇ, / ] how much; how many; several; a few, #173 [Add to Longdo]
怎么[zěn me, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙, / ] how?; what?; why?, #203 [Add to Longdo]
如何[rú hé, ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ, ] how; what way; what, #456 [Add to Longdo]
多少[duō shao, ㄉㄨㄛ ㄕㄠ˙, ] how much; how many; which (number); as much as, #694 [Add to Longdo]
[nǎ, ㄋㄚˇ, ] how; which, #935 [Add to Longdo]
然而[rán ér, ㄖㄢˊ ㄦˊ, ] however; yet; but, #1,075 [Add to Longdo]
怎样[zěn yàng, ㄗㄣˇ ㄧㄤˋ, / ] how; why, #1,279 [Add to Longdo]
怎么样[zěn me yàng, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ, / ] how?; how about?; how was it?; how are things?, #2,537 [Add to Longdo]
[zěn, ㄗㄣˇ, ] how, #2,714 [Add to Longdo]
多么[duō me, ㄉㄨㄛ ㄇㄜ˙, / ] how (wonderful etc); what (a great idea etc); however (difficult it may be etc), #2,862 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
inwieweithow far; to what extent [Add to Longdo]
wie viele; wieviele [alt]how many [Add to Longdo]
wie viel; wieviel [alt] (nicht zählbar)how much [Add to Longdo]
Guten Tag!How do you do? [Br.] [Add to Longdo]
Hallo, guten Tag!How are you? [Add to Longdo]
Ich kenne meine Pappenheimer!How well I know them! [Add to Longdo]
Mit diesen Leuten soll man etwas fertig kriegen?How can you get anything done with people like that? [Add to Longdo]
Seit wann?How long since? [Add to Longdo]
Wann wirst du wieder gesund sein?How long will it take you to recover? [Add to Longdo]
Was bin ich schuldig?How much do I owe you? [Add to Longdo]
Was für Erfahrungen haben Sie damit gemacht?How did you find it? [Add to Longdo]
Was halten Sie davon?How does it strike you? [Add to Longdo]
Was hältst du davon?How do you feel about this? [Add to Longdo]
Was kostet das?How much does it cost?; What does it cost?; How much is it? [Add to Longdo]
Was soll das bedeuten?How now? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit [Add to Longdo]
あるある[aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
いかがお過ごしですか[いかがおすごしですか, ikagaosugoshidesuka] (exp) How are things with you?; How are you doing? [Add to Longdo]
いつまで経っても;何時まで経っても[いつまでたっても, itsumadetattemo] (exp) no matter how much time passes [Add to Longdo]
おっかけ[okkake] (n) person who chases after idol, showbiz star [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お元気ですか[おげんきですか, ogenkidesuka] (exp) how are you? [Add to Longdo]
お手並み拝見;お手並拝見;御手並み拝見;御手並拝見[おてなみはいけん, otenamihaiken] (exp) let's see what you've got; show me what you've got [Add to Longdo]
お変わりありませんか[おかわりありませんか, okawariarimasenka] (exp) (pol) how have (you) been? (gen. used after some time apart); lit [Add to Longdo]
お目にかける;お目に掛ける;御目に掛ける;御目にかける[おめにかける, omenikakeru] (exp,v1) (hum) to show [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターネットワールド[いんたーねっとわーるど, inta-nettowa-rudo] Internet World (trade show) [Add to Longdo]
データショウ[でーたしょう, de-tashou] data-show [Add to Longdo]
トレードショー[とれーどしょー, tore-dosho-] trade show [Add to Longdo]
ホワイトページ[ほわいとぺーじ, howaitope-ji] White Pages (telephone book) [Add to Longdo]
指し示す[さししめす, sashishimesu] to indicate, to show, to point to [Add to Longdo]
文書割付け根[ぶんしょわりつけこん, bunshowaritsukekon] document layout root [Add to Longdo]
文書割付け処理[ぶんしょわりつけしょり, bunshowaritsukeshori] document layout process [Add to Longdo]
フーホェア[ふーほえあ, fu-hoea] WhoWhere? [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 How \How\, adv. [OE. how, hou, hu, hwu, AS. h?, from the same
   root as hw[=a], hw[ae]t, who, what, pron. interrog.; akin to
   OS. hw[=o]w, D. hoe, cf. G. wie how, Goth. hw[=e] wherewith,
   hwaiwa how. [root]182. See {Who}, and cf. {Why}.]
   1. In what manner or way; by what means or process.
    [1913 Webster]
 
       How can a man be born when he is old? --John iii. 4.
    [1913 Webster]
 
   2. To what degree or extent, number or amount; in what
    proportion; by what measure or quality.
    [1913 Webster]
 
       O, how love I thy law! it is my meditation all the
       day.                 --Ps. cxix.
                          97.
    [1913 Webster]
 
       By how much they would diminish the present extent
       of the sea, so much they would impair the fertility,
       and fountains, and rivers of the earth. --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   3. For what reason; from what cause.
    [1913 Webster]
 
       How now, my love! why is your cheek so pale? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. In what state, condition, or plight.
    [1913 Webster]
 
       How, and with what reproach, shall I return?
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. By what name, designation, or title.
    [1913 Webster]
 
       How art thou called?         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. At what price; how dear. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       How a score of ewes now?       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: How is used in each sense, interrogatively,
      interjectionally, and relatively; it is also often
      employed to emphasize an interrogation or exclamation.
      "How are the mighty fallen!" --2 Sam. i. 27. Sometimes,
      also, it is used as a noun; -- as, the how, the when,
      the wherefore. --Shelley.
      [1913 Webster]
 
         Let me beg you -- don't say "How?" for "What?"
                          --Holmes.
      [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top