ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แต่

   
126 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แต่-, *แต่*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
though (conj ) แต่ (ในกรณีที่นำไปใส่ไว้ท้ายประโยคนั้นๆจะเทียบเท่ากับมีคำว่า"แต่"อยู่หน้าประโยคนั้นๆ)

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ก่นแต่to be thinking only of, to have one's mind constantly on

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต่[ADV] only, See also: sole, Syn. เฉพาะ, อย่างเดียว, เท่านั้น, Example: คราวใดที่แม่สั่งให้ซื้อผลไม้ แม่ต้องกำชับว่าให้เลือกแต่ลูกโตๆ
แต่[CONJ] but, See also: however, nevertheless, yet, Syn. แต่ว่า, Ant. และ, Example: คนส่วนมากต้องการใช้งานระบบเครือข่ายแต่ต้องไม่ใช่ระบบ LAN, Thai definition: เชื่อมความให้กลับกัน ให้ยิ่งหย่อนกว่ากัน หรือให้แย้งกัน
แต่[PREP] earlier, See also: sooner, Syn. ตั้งแต่, Example: ทุกๆ วันเราต้องออกจากบ้านแต่เช้า, Thai definition: คำนำหน้านามบอกเวลาหรือสถานที่
แต่[CONJ] but, See also: however, nevertheless, yet, Example: เรารู้ว่าบุหรี่เป็นของไม่ดีแต่เราก็ยังคงสูบอยู่ทุกวัน, Thai definition: คำเชื่อมความแสดงเนื้อหาที่แย้งกัน
แต่[V] decorate, See also: adorn, ornament, embellish, beautify, garnish, Syn. ประดับ, ตกแต่ง, ขจิต, รจิต, Example: ช่างแต่งชายกระโปรงให้เธอด้วยดิ้นสีเงิน, Thai definition: จัดให้งาม
แต่[V] compose, See also: write, draw up, Syn. เขียน, นิพนธ์, รจนา, ประพันธ์, Example: นักร้องบางคนสามารถแต่งเพลงเองได้, Thai definition: เรียบเรียงให้เป็นเรื่องราว
แต่[V] prepare, See also: organize, arrange, Syn. จัดแจง, Example: เมื่อถึงกำหนดเวลา เมืองที่เป็นเมืองขึ้นก็ต้องแต่งเครื่องราชบรรณาการไปถวายเมืองแม่
แต่[V] name, See also: call, Syn. จัดตั้ง, Example: จำเลยแต่งทนายขึ้นมาเพื่อสู้คดี
แต่ละ[DET] each, Example: คนแต่ละคนย่อมมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกัน, Thai definition: คำที่บอกแยกเป็นจำนวนหนึ่งๆ
แต่งคำ[V] write words, See also: compose words or expression, Syn. ประกอบคำ, Example: สุนทรภู่แต่งคำในบทกวีได้อย่างคล้องจองไพเราะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แต่ ๆ, แต่ช้าแต่ว. เสียงร้องเช่นนั้นและทำมือพลิกไปมาล่อให้เด็กเล็ก ๆ หยุดร้องไห้ เป็นต้น.
แต่ว. เฉพาะ, อย่างเดียว, เท่านั้น, เช่น เลือกเอาแต่ดี ๆ อยู่แต่ในบ้าน.
แต้ ๑ว. อย่างเบิกบานเต็มที่ เช่น ยิ้มแต้ รำแต้ วิ่งแต้.
แต่บ. นำหน้านามบอกเวลาที่เป็นจุดเริ่มต้น เช่น มาแต่เช้า, จาก เช่น มาแต่บ้าน.
แต้ ๒น. ต้นมะค่าแต้. (ดู มะค่าแต้ ที่ มะค่า).
แต่ ๓, แต่ว่าสัน. เชื่อมความให้กลับกันหรือให้แย้งกัน เช่น นํ้าขึ้นแต่ลมลง นาย ก กินข้าว แต่นาย ข นอน
แต่ ๓, แต่ว่าตาม เช่น เมรยสฺส สุราย จ ตวงเต็มสุราบานโซรแซร ให้กินแต่เต็มใจ (ม. คำหลวง มหาราช).
แต่ก่อนแต่กี้, แต่กี้แต่ก่อน,แต่ก่อนแต่ไรว. เมื่อก่อน.
แต่ก. จัดให้งาม เช่น แต่งร้าน แต่งบ้าน, ทำให้ดี เช่น แต่งต้นไม้ แต่งผม
แต่จัดตั้ง เช่น แต่งทนาย แต่งราชทูต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
augmentแต่งเติม, เสริม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
en arere (L.)แต่เดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ab antiquo (L.)แต่โบราณกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Versificationแต่งเป็นโคลง [TU Subject Heading]
accreditแต่งตั้งให้ไปประจำ หมายถึง การแต่งตั้งมอบหมายให้หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตไปประจำยังประเทศอื่น และมีอำนาจดูแลประเทศนั้นหรือเขตอาณาต่าง ๆ ซึ่งในกรณีนี้เรียกว่า Accredited Ambassador [การทูต]
Boutแต่ละยก [การแพทย์]
Dressing, Wetแต่งบาดแผล,การทำแผลให้เปียกอยู่ตลอดเวลา [การแพทย์]
Errors, Personalแต่ละคนมีข้อผิดพลาดในการวัดเอง [การแพทย์]
Individualsแต่ละบุคคล [การแพทย์]
Marriage Cohortแต่งงานใกล้เคียงกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know.แต่... The Great Jang-Geum (2003)
-But-แต่ Everybody Has a Little Secret (2004)
But...แต่... Confession of Pain (2006)
But...แต่... .. One Missed Call Final (2006)
BUT...แต่.. Family/Affair (2007)
SO...ว่าแต่.. Pilot (2007)
Just drive.แต่ Slumdog Millionaire (2008)
Butแต่ Escape from Dragon House (2008)
But...แต่ว่า Goth (2008)
EDWARD:แต่... Twilight (2008)
But,แต่Episode #1.9 (2008)
But-แต่.. When the Levee Breaks (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แต่[adj.] (tāe) EN: only ; merely   FR: seulement ; uniquement ; simplement ; amis ; ne ... que
แต่[conj.] (tāe) EN: but ; however   FR: mais
แต่[X] (tāe) EN: from ; since   
แต้[adv.] (tāe) EN: broadly ; cheerfully ; all over   
แต่กระนั้น[X] (tāe kranan) FR: cependant ; pourtant
แต่ก่อน[adv.] (taēkøn) EN: before ; formerly ; previously ; in ancient times ; in the old days ; ago   FR: auparavant ; avant ; jadis ; anciennement
แต่ก่อนนี้[X] (taēkøn nī) EN: before this ; before now   FR: avant ceci ; auparavant
แต่กำเนิด[adj.] (taē kamnoēt) EN: inborn   FR: inné
แต่[v.] (taeng) EN: dress ; decorate ; adorn ; disguise ; embellish ; arrange   FR: décorer ; orner ; embellir ; enjoliver ; arranger
แต่[v.] (taeng) EN: write ; compose ; draw up   FR: écrire ; composer ; rédiger

English-Thai: Longdo Dictionary
PHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net
MMC(abbrev uniq) ย่อมาจาก Multimedia Card อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย SD (Secure Digital) แต่บางกว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player , flash memory, SD, CF, SM, MS, Digital Film
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
SD(abbrev uniq) ย่อมาจาก Secure Digital อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย MMC (Multimedia Card) แต่หนากว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player, flash memory, MMC, CF, SM, MS, digital film
silver wedding(n) การแต่งงานที่ผ่านไป 25 ปี
bonobo(n) ลิงในสปีชีส์ Pan paniscus คล้ายชิมแปนซีแต่ตัวเล็กกว่า พบในป่าประเทศซาอีร์, S. pygmy chimpanzee,
nerdy(adj slang) (คน) ที่ฉลาดแต่เรื่องเรียนหรือทางวิชาการ แต่มักไม่ค่อยเก่งในการเข้าสังคม, nerd, geek
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)
à la carte(n adj adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accredit[VT] แต่งตั้ง, See also: เพิ่มอำนาจให้, มอบอำนาจให้, Syn. authorize, give credentials to, certify
accredit[VT] แต่งตั้งให้เป็นฑูต
adorn[VT] ตกแต่ง, See also: แต่ง, ทรงเครื่อง, ประดิดประดอย, ประดับ, ประดับประดา, Syn. beautify, embellish, ornament
afore[PREP] ก่อน, See also: แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, อยู่หน้า
afore[ADV] ก่อน, See also: แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, อยู่หน้า, Syn. before
afore[CONJ] ก่อน, See also: แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, อยู่หน้า
ago[ADV] ที่ผ่านมาแล้ว, See also: แต่ก่อน, เมื่อก่อน, ในอดีต
ago[ADJ] ที่ผ่านมาแล้ว, See also: แต่ก่อน, เมื่อก่อน, ในอดีต, Syn. past, gone, since
alone[ADV] โดยลำพัง, See also: แต่ลำพัง, ตามลำพัง, เพียงลำพัง, ลำพัง, Syn. lone, lonely, lolitary, Ant. accompanied, attended
alone[ADJ] โดยลำพัง, See also: แต่ลำพัง, ตามลำพัง, เพียงลำพัง, ลำพัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน
a.u.c.abbr. (Latin) aburbe condita (นับตั้งแต่วันสร้างเมือง, ในปีแห่งการสร้างเมือง)
aaabbr. Alcholics Anonymous (สมาคมอดเหล้า) abbr. ใช้ตัวยาแต่ละตัวเท่ากัน abbr. amino acid,achivement age
aardwolf(อาร์ด' วูลฟ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในอาฟริกาคล้ายหมา แต่กินแมลงเป็นอาหาร (hyenalike African mammal)
ab ovo(อาบโอ' โว) (ลาติน) ตั้งแต่เริ่มแรก
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
accredit(อะเครด' ดิท) vt. เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, แต่งตั้ง, ถือว่า, รับรอง, รับรองวิทยฐานะ accre-ditation, accreditment n.
acetophenone(แอสซฺโทฟะโนน') chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้แต่งกลิ่นเครื่องหอม., Syn. phenyl methyl ketone, acetylbenzene, hypnone
achilles(อะคิล' ลีซ) n. ชื่อเทพเจ้าของกรีกที่อยู่ยงคงกระพัน เว้นแต่ที่ส้นเท้า,จุดอ่อน, จุดเป็นจุดตาย. -Achillean adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
accouter(vt) สวม,แต่งเครื่องแบบ
accoutre(vt) สวม,แต่งเครื่องแบบ
adorn(vt) ประดับ,ตกแต่
adornment(n) การประดับ,การตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องตกแต่
afar(adv) ไกล,ห่างไกล,แต่ไกล
afore(adv) ก่อน,แต่ก่อน,ข้างต้น
afore(con) ก่อน,แต่ก่อน
ago(adv) ล่วงมาแล้ว,แต่ก่อน
annum(n) ต่อปี,ทุกปี,แต่ละปี
antecedent(adj) นำหน้า,มาก่อน,แต่ก่อน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bundle up ( ) แต่งตัวให้อบอุ่น, แต่งตัวด้วยผ้าหนา
See also: R. bundle
co-opt (vt ) แต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบ
dress down (vt ) แต่งตัวสบายๆ ไม่เป็นทางการ ตรงกันข้าม กับ dress up คือแต่งตัวสวยงามเต็มที่
indeedแต่โดยดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
でも[demo, demo] (n adv) แต่ แม้จะ … เพียงใดก็ตาม
元々[もともと, motomoto] แต่เดิม , เดิมที , แต่ไหนแต่ไร
各回[かっかい, kakkai] แต่ละครั้ง
それにしても[sorenishitemo] แต่กระนั้น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
彩る[いろどる, irodoru] Thai: แต่งแต้มสีสัน English: to colour
彩る[いろどる, irodoru] Thai: แต่งหน้า English: to make up
毎月[まいげつ, maigetsu] Thai: แต่ละเดือน English: each month
作り上げる[つくりあげる, tsukuriageru] Thai: แต่งขึ้น English: to make up

German-Thai: Longdo Dictionary
Es ist doch gut.มันก็ดีออกนี่ หรือ แต่มันดีนะ(ดีจริง ไม่ประชด), doch ใช้เสริมเพื่อขัดกับประโยคหรือบทสนทนาก่อนหน้านั้น อาจแปลว่า แต่
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
abตั้งแต่
aber(Konj.) แต่ เช่น Das Gerät ist alt aber funktioniert noch gut. เครื่องมือนี้เก่าแต่ว่ายังใช้งานได้ดี, See also: jedoch
allerdingsอย่างไรก็ตาม (แต่) เช่น Der Film war gut, allerdings zu kurz. ภาพยนต์เรื่องนี้ดี แต่สั้นไปหน่อย
ehemalig(Adj.) ก่อน, แต่ก่อน เช่น ehemalige Studenten ศิษย์เก่า, ehemaliger Freundin แฟนคนก่อน
eher(Adv.) ตั้งแต่แรก, ในไม่ช้า
einzeln(Adj. Adv.) แต่ละ, ที่เป็นเดี่ยวๆ, ที่แยกจากกัน เช่น Lautsprecher einzeln verkaufen ขายลำโพงแยกเป็นชิ้น
gehenเกิดขึ้นกับ เช่น wie geht es dir? คุณสบายดีมั้ย แต่ถ้าแปลตรงตัวคือ สิ่งต่างๆ ที่เกิดกับคุณเป็นอย่างไร
in(Präp.) |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้

French-Thai: Longdo Dictionary
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Related: Bonsoir!
mais(conj.) แต่
mais bien sûr!(phrase) แต่ว่า (แหม) แน่นอนอยู่แล้ว!
mais non!(phrase) แต่...ไม่!, ไม่นะ ไม่ใช่
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , See also: A. monsieur, Related: mademoiselle
dans l'oeuf(phrase) ตั้งแต่เริ่มต้น
boutique de mode(n) |f| ร้านขายเครื่องแต่งกายที่นำสมัย, ร้านบูติก
soir(n) |m| ช่วงเย็น, ตอนเย็น, เวลาพลบค่ำ เช่น du matin au soir ตั้งแต่เช้าถึงเย็น, See also: A. matin
marié(adj) |f. mariée| แต่งงานแล้ว, มีสถานภาพสมรส, See also: A. célibataire,
maquillage(n) |m| การแต่งหน้า , See also: maquiller (v)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top