ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anywhere

EH1 N IY0 W EH2 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anywhere-, *anywhere*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anywhere(pron) ทุกแห่ง, See also: ไม่ว่าที่ใด, ที่ใดก็ตาม
anywhere(adv) ทุกแห่ง, See also: ไม่ว่าที่ใด, ที่ใดก็ตาม, Syn. wherever, in any place, everywhere
anywheres(adv) ทุกแห่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anywhere(เอน'นีแวร์) adv. ที่ไหนก็ตาม, ไหน ๆ , ทุกแห่ง (in, at, or to any place)
anywheres(เอน'นีแวซฺ) adv. = anywhere

English-Thai: Nontri Dictionary
anywhere(adv) ในที่ใดๆ, ทุกแห่ง, ที่ไหนก็ตาม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's nobody like him anywhere at all.ไม่มีใครเหมือนเขาเป็นได้ทุกที่ ทุก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Come on. Now we're not gonna get anywhere fighting.มาใน ตอนนี้เราไม่ได้จะไปได้ทุกที่ต่อสู้ 12 Angry Men (1957)
The Nome King doesn't allow chickens anywhere in Oz!กษัตริย์โนมไม่อนุญาติให้มีไก่ในดินแดนออซ Return to Oz (1985)
I'm certainly not getting anywhere at the moment.ตอนนี้ฉันก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนักหรอก Labyrinth (1986)
But right now neither the dread Chopper nor Milo was anywhere in sight.แต่ตอนนี้ ไม่ปรากฎทั้งช็อปเปอร์จอมโหด หรือไมโล อยู่ตรงไหนให้เห็นเลย Stand by Me (1986)
Anytime, anyplace, anywhere if you ever need me, I'll be there.ทุกที่ทุกเวลาทุกที่ ... ... ถ้าคุณเคยต้องการฉัน, แมงจะอยู่ที่นั่น Bloodsport (1988)
Any who, anywhere I could learn from.ไม่ว่าใคร หรือที่ไหน ที่ฉันจะหัดได้ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Someone's cut the phone lines. Could be anywhere from here to town.มืคนตัดสายโทรศัพท์ตรงไหนสักแห่ง The Bodyguard (1992)
He explained how the Brits never left anywhere without a fight... how they had to be beaten out of every country they ever occupied... how this prison was just an extension of their system.เขาอธิบายว่า Brits ไม่เคยที่ใดก็ได้โดยไม่ต้องซ้ายสู้ ... วิธีที่พวกเขาต้องถูกตีจาก ทุกประเทศเหล่านั้นจะมาคร? วิธีนี้เป็นเพียงการจำคุก ส่วนขยายของระบบของพวกเขา In the Name of the Father (1993)
Is there anywhere we've forgotten to check?มันมีที่ไหนที่เราลืมเข้าไปตรวจรึป่าว? The Nightmare Before Christmas (1993)
There isn't anywhere in the whole world more comfortable than that.ไม่มีที่ไหนในโลกนี้ สบายเท่าที่นั่น The Nightmare Before Christmas (1993)
Perhaps it wouldn't matter anywhere else, but this is Wales.ที่อื่นจะไม่เป็นเรื่องเลย แต่นี่คือเวลส์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anywhereAnywhere with a bed will do.
anywhereAre you going anywhere?
anywhereAre you going to anywhere this summer?
anywhereBefore we go anywhere, we should exchange some money.
anywhereCarol has a nose for the best Thai cooking anywhere in town.
anywhereCurious to say, I didn't find it anywhere.
anywhereDid you go anywhere during the summer vacation?
anywhereDid you go anywhere for the summer?
anywhereDo you feel at home anywhere?
anywhereHave you seen my glasses anywhere?
anywhereHe will never get anywhere with that prejudiced idea.
anywhereHis daughter is eager to go with him anywhere.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ใด(pron) where, See also: anywhere, Syn. ที่ไหน, Example: ที่ใดมีความเจริญ ที่นั่นก็จะมีคนอาศัยอยู่หนาแน่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีที่อื่น[mai mī thī eūn] (xp) EN: nowhere else ; not found anywhere else  FR: nulle part ailleurs ; il n'y a aps d'autre endroit
ไม่ไปไหน[mai pai nai] (v, exp) EN: not going anywhere  FR: n'aller nulle part
ที่ใด[thīdai] (x) EN: where ; anywhere ; what place  FR:
ที่ไหนก็ได้[thīnāi kødai] (adv) EN: anywhere  FR: n'importe où ; peu importe l'endroit
ที่ไหนก็ตาม[thīnāi køtām] (adv) EN: anywhere  FR: où que ce soit

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANYWHERE EH1 N IY0 W EH2 R
ANYWHERE EH1 N IY0 HH W EH2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anywhere (a) ˈɛnɪwɛəʳr (e1 n i w e@ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无论何处[wú lùn hé chù, ㄨˊ ㄌㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄔㄨˋ, / ] anywhere; wherever #190,201 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そんじょそこら[sonjosokora] (exp) anywhere; here and there [Add to Longdo]
アイエニウェア[aieniuea] (n) { comp } iAnywhere [Add to Longdo]
何処か[どこか(P);どっか(ik), dokoka (P); dokka (ik)] (exp, n, adv) (uk) somewhere; anywhere; in some respects; (P) [Add to Longdo]
何処でも[どこでも, dokodemo] (n) (uk) anywhere [Add to Longdo]
何処にでも[どこにでも, dokonidemo] (n) (uk) (何処でも with に) (See 何処でも) anywhere [Add to Longdo]
何処にも[どこにも, dokonimo] (adv) (1) (uk) nowhere (with neg. verb); not anywhere; (2) (See 何処でも) everywhere; anywhere; anyplace; (P) [Add to Longdo]
何処へも[どこへも, dokohemo] (adv) (uk) nowhere; not anywhere (with neg. verb) [Add to Longdo]
何処までも(P);何処迄も[どこまでも, dokomademo] (adv) (uk) anywhere; through thick and thin; to the utmost; persistently; stubbornly; in all respects; thoroughly; (P) [Add to Longdo]
住めば都[すめばみやこ, sumebamiyako] (exp) you can get used to living anywhere; home is where you make it; wherever I lay my hat is home [Add to Longdo]
所嫌わず[ところきらわず, tokorokirawazu] (exp, adv) anywhere; everywhere; indiscriminate(ly); no matter where [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイエニウェア[あいえにうえあ, aieniuea] iAnywhere [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anywhere \A"ny*where\, adv.
   In any place. --Udall.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anywhere
   adv 1: at or in or to any place; "you can find this food
       anywhere"; (`anyplace' is used informally for `anywhere')
       [syn: {anywhere}, {anyplace}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top