ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

talent

T AE1 L AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -talent-, *talent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
talent(n) ความสามารถพิเศษ, See also: พรสวรรค์, Syn. aptitude, genius, skill
talent(n) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ, See also: ผู้มีพรสวรรค์, Syn. celebrity, notable
talented(adj) ซึ่งมีความสามารถพิเศษ, See also: ซึ่งมีพรสวรรค์, Syn. capable, gifted
talent scout(n) ผู้ระดมคนมีความสามารถดีเด่นในอาชีพหนึ่งๆ, See also: ผู้ค้นหาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษออกมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
talent(แทล'เลินทฺ) n. พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ, กลุ่มคนที่มีความสามารถ, Syn. capacity, power
talented(แทล'ลันทิด) adj. มีพรสวรรค์, มีความสามารถพิเศษ -S.gifted

English-Thai: Nontri Dictionary
talent(n) ปัญญา, ความสามารถพิเศษ
talented(adj) มีปัญญา, มีความสามารถ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Talented studentsนักศึกษาปัญญาเลิศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A powerful witch with a tremendous talent for doing evil, เป็นแม่มดที่มีพลังอำนาจ สร้างความชั่วร้าย, Suspiria (1977)
Auditions for the annual Kellerman end-of-the-season talent show... beginning in the playhouse.เราจะมีการซ้อมการแสดงเพื่อปิดฤดูที่ เคลเลอร์แมน... เริ่มกันที่หอเวทีกลาง Dirty Dancing (1987)
There are people with real talent and dedication waiting for a spot in this school.คนที่มีความสามารถจริงๆ รอเข้าเรียนที่นี่อยู่ Punchline (1988)
What good does it do to allow someone with no talent for it to treat people with life-threatening ailments?ให้คนที่ไม่มีความสามารถ... ...มารักษาคนป่วยทำไม Punchline (1988)
This work you do at night, is it anything you have a talent for?งานที่ทำตอนกลางคืนน่ะ เป็นงานที่ทำได้ดีหรือเปล่า Punchline (1988)
One night, a talent scout walks in. "Goodbye, Romeo."แล้วคืนนึง แมวมองเดินเข้ามา... Punchline (1988)
Who's Madeline Urie? She provides talent for all the major networks.- ใครคือเมดีลีน ยูรี่ Punchline (1988)
There's a talent coordinator here and I want to find out who it is.ผมอยากรู้ว่า แมวมองคนนี้เป็นใคร Punchline (1988)
If you have a talent scout coming, you're supposed to tell. I don't have a talent scout coming, Albert.ถ้ามีแมวมองมา คุณควรจะบอกนะ Punchline (1988)
He wanted to know when you perform and what time you go on. So it is a talent scout.- เขาอยากรู้ว่านายเล่นเมื่อไหร่ Punchline (1988)
Here we come Walking down the street After the talent show fiasco, หลังจากการแสดงที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง The Joy Luck Club (1993)
For my talents are renowned far and wideปัญญาล้ำเลิศ ชื่อเสียงขจรไกล The Nightmare Before Christmas (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
talentAfter all, it is talent that counts in music.
talentAll men have some natural talent, but the question is whether they can use it or not.
talentAm I talented?
talentBlessed are those who have no talent!
talentCan you mention anyone that we know who is as talented as he is?
talentDoes a child's musical talent depend on heredity?
talentDon't be discouraged because you are not very talented.
talentDon't you think it's a good opportunity for the exhibition of your talents?
talentDo you think that those superheroes are endowed with talents we don't possess?
talentEarly in life he showed a talent for painting.
talentFinally her true talent revealed itself in that painting.
talentGauss had an innate talent for mathematical problems.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสามารถพิเศษ(n) talent, See also: gift, Syn. พรสวรรค์, Count Unit: อย่าง
พรสวรรค์(n) gift, See also: talent, genius, Syn. คุณสมบัติพิเศษ, ความสามารถพิเศษ, Example: ความอดทนในการบินนับเป็นพรสวรรค์ที่ธรรมชาติมอบให้กับนกพิราบ, Thai Definition: ความสามารถพิเศษหรือคุณสมบัติเด่นของบุคคลที่มีมาแต่กำเนิด
ทักษะ(n) skill, See also: talent, ability, capability, Syn. ความสามารถ, ความถนัด, ความชำนาญ, ฝีไม้ลายมือ, ความสามารถเฉพาะ, Example: ทักษะในการรับรู้จะพัฒนาได้เร็วกว่าทักษะอื่นๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลวดลาย(n) trick, See also: talent, skill, Example: เขาพยายามแสดงลวดลายของเขาอย่างเต็มความสามารถ, Thai Definition: ฝีมือความสามารถที่แสดงให้ปรากฏ, กลวิธีพลิกแพลง
ลวดลาย(n) trick, See also: talent, skill, Example: เขาพยายามแสดงลวดลายของเขาอย่างเต็มความสามารถ, Thai Definition: ฝีมือความสามารถที่แสดงให้ปรากฏ, กลวิธีพลิกแพลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัจฉริยะ[atchariya] (adj) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted  FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
เชี่ยว[chīo] (adj) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert  FR: doué ; talentueux ; expert
ความสามารถ[khwāmsāmāt] (n) EN: capability ; ability ; talent ; compentency ; competence ; capacity  FR: capacité [ f ] ; aptitude [ f ] ; compétence [ f ]
ความสามารถพิเศษ[khwāmsāmāt phisēt] (n, exp) EN: talent ; gift ; specific competencies  FR: talent [ m ] ; don [ m ]
ลวดลาย[lūatlāi] (n) EN: trick ; talent ; skill ; handiwork ; cunning
พรสวรรค์[phønsawan] (n) EN: gift ; special capacity ; divine gift ; special talent  FR: talent [ m ] ; don [ m ] ; don de Dieu [ m ]
ปรีชา[prīchā] (n) EN: ability ; capability ; faculty  FR: talent [ m ] ; habileté [ f ]
ทักษะ[thaksa] (n) EN: skill ; talent ; ability ; capability  FR: talent [ m ] ; don [ m ] ; capacité [ f ] ; habileté [ f ] ; aptitude [ f ]
แวว[waēo] (n) EN: talent ; gift ; genius ; endowment  FR: talent [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TALENT T AE1 L AH0 N T
TALENTS T AE1 L AH0 N T S
TALENTED T AE1 L AH0 N T AH0 D
TALENTED T AE1 L AH0 N T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
talent (n) tˈælənt (t a1 l @ n t)
talents (n) tˈælənts (t a1 l @ n t s)
talented (j) tˈæləntɪd (t a1 l @ n t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
才能[cái néng, ㄘㄞˊ ㄋㄥˊ, ] talent; ability; capacity, #608 [Add to Longdo]
天才[tiān cái, ㄊㄧㄢ ㄘㄞˊ, ] talent; gift; genius; talented; gifted, #6,536 [Add to Longdo]
才学[cái xué, ㄘㄞˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] talent and learning; scholarship, #33,113 [Add to Longdo]
才貌双全[cái mào shuāng quán, ㄘㄞˊ ㄇㄠˋ ㄕㄨㄤ ㄑㄩㄢˊ, / ] talented and good-looking (成语 saw), #76,583 [Add to Longdo]
[sī, ㄙ, ] talented; urgent, #86,761 [Add to Longdo]
才兼文武[cái jiān wén wǔ, ㄘㄞˊ ㄐㄧㄢ ㄨㄣˊ ㄨˇ, ] talent in both military and civil field (成语 saw), #310,894 [Add to Longdo]
才艺技能[cái yì jì néng, ㄘㄞˊ ㄧˋ ㄐㄧˋ ㄋㄥˊ, / ] talent [Add to Longdo]
选秀节目[xuǎn xiù jié mù, ㄒㄩㄢˇ ㄒㄧㄡˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, / ] talent show; talent competition [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Talent(n) |das, pl. Talente| พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, Syn. Begabung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Improvisationstalent { n }talent for improvisation [Add to Longdo]
Talent { n }; Anlage { f }; Begabung { f } | Talente { pl }; Anlagen { pl }; Begabungen { pl } | bei deinem Talent; mit deinem Talenttalent | talents | with your talent [Add to Longdo]
Talent { n }; Riecher { m } [ ugs. ] | Geschäftstalentflair | flair for business [Add to Longdo]
Talentsuche { f }search for talent [Add to Longdo]
Talentsucher { m } | Talentsucher { pl }talent scout | talent scouts [Add to Longdo]
talentlos; unbegabt { adj } | talentloser | am talentlosestenuntalented | more untalented | most untalented [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タラント[taranto] (n) talent [Add to Longdo]
タレント[tarento] (n) star (esp. television) (from talent); personality; (P) [Add to Longdo]
タレントマネー[tarentomane-] (n) talent-money [Add to Longdo]
テレビタレント[terebitarento] (n) television talent [Add to Longdo]
マルチタレント[maruchitarento] (n) multi talent [Add to Longdo]
偉才[いさい, isai] (n) (man of) great talent; remarkable man [Add to Longdo]
偉材[いざい, izai] (n) extraordinary talent; genius [Add to Longdo]
偉物;豪物;えら物[えらぶつ;えらもの, erabutsu ; eramono] (n) talented person; great man; great woman [Add to Longdo]
一芸[いちげい, ichigei] (n) an art; one talent [Add to Longdo]
一芸入試[いちげいにゅうし, ichigeinyuushi] (n) entrance exam for a university giving preference to persons who excel in one special field (skill); one-talent oriented entrance examination [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
俊英[しゅんえい, shun'ei] Talent, hochbegabter_Mensch [Add to Longdo]
[さい, sai] TALENT [Add to Longdo]
才能[さいのう, sainou] Talent, Begabung [Add to Longdo]
[のう, nou] Talent, Begabung, Funtion, No-Spiel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Talent \Tal"ent\ (t[a^]l"ent), n. [F., fr. L. talentum a talent
   (in sense 1), Gr. ta`lanton a balance, anything weighed, a
   definite weight, a talent; akin to tlh^nai to bear, endure,
   tolma^n, L. tolerare, tollere, to lift up, sustain, endure.
   See {Thole}, v. t., {Tolerate}.]
   1. Among the ancient Greeks, a weight and a denomination of
    money equal to 60 minae or 6,000 drachmae. The Attic
    talent, as a weight, was about 57 lbs. avoirdupois; as a
    denomination of silver money, its value was [pounds]243
    15s. sterling, or about $1,180 (using 1900 values).
    [1913 Webster]
 
       Rowing vessel whose burden does not exceed five
       hundred talents.           --Jowett
                          (Thucid.).
    [1913 Webster]
 
   2. Among the Hebrews, a weight and denomination of money. For
    silver it was equivalent to 3,000 shekels, and in weight
    was equal to about 933/4 lbs. avoirdupois; as a
    denomination of silver, it has been variously estimated at
    from [pounds]340 to [pounds]396 sterling, or about $1,645
    to $1,916 (ca. 1900). For gold it was equal to 10,000 gold
    shekels.
    [1913 Webster]
 
   3. Inclination; will; disposition; desire. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They rather counseled you to your talent than to
       your profit.             --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. Intellectual ability, natural or acquired; mental
    endowment or capacity; skill in accomplishing; a special
    gift, particularly in business, art, or the like; faculty;
    a use of the word probably originating in the Scripture
    parable of the talents (--Matt. xxv. 14-30).
    [1913 Webster]
 
       He is chiefly to be considered in his three
       different talents, as a critic, a satirist, and a
       writer of odes.            --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       His talents, his accomplishments, his graceful
       manners, made him generally popular. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Ability; faculty; gift; endowment. See {Genius}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 talent
   n 1: natural abilities or qualities [syn: {endowment}, {gift},
      {talent}, {natural endowment}]
   2: a person who possesses unusual innate ability in some field
     or activity

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Talent /talɛnt/ 
  talent

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 talent /talɛnt/
  1. aptitude; disposition; talent; turn
  2. aptitude; disposition; talent
  3. aptitude; disposition; talent

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 talent
  1. aptitude; disposition; talent
  2. aptitude; disposition; talent

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top