ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

worshipful

W ER1 SH AH0 P F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -worshipful-, *worshipful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worshipful(adj) ซึ่งแสดงความเคารพบูชา, See also: ซึ่งแสดงความศรัทธาเลื่อมใส, Syn. pious, reverent
worshipfully(adv) อย่างเคารพบูชา
worshipfulness(n) การแสดงความแสดงความเคารพบูชา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
worshipful(เวอร์'ชิพฟูล) adj. น่าบูชา, น่าสักการบูชา, น่าเคารพ, เต็มไปด้วยความเคารพ, ศรัทธา, เลื่อมใส, , See also: worshipfulness n., Syn. adoring, Ant. impious

English-Thai: Nontri Dictionary
worshipful(adj) น่านับถือ, น่าบูชา, น่าเคารพ, น่าสักการะ, น่าเลื่อมใส

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WORSHIPFUL W ER1 SH AH0 P F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
worshipful (j) wˈɜːʳʃɪpfəl (w @@1 sh i p f @ l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worshipful \Wor"ship*ful\, a.
   Entitled to worship, reverence, or high respect; claiming
   respect; worthy of honor; -- often used as a term of respect,
   sometimes ironically. "This is worshipful society." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      [She is] so dear and worshipful.     --Chaucer.
   [1913 Webster] -- {Wor"ship*ful*ly}, adv. --
   {Wor"ship*ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 worshipful
   adj 1: showing adoration [syn: {adoring}, {worshipful}]
   2: showing great reverence for god; "a godly man"; "leading a
     godly life" [syn: {godly}, {reverent}, {worshipful}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top