ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

honourable

AA1 N ER0 AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -honourable-, *honourable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
honourable(ออน'เนอะระเบิล) เกี่ยวกับเกียรติยศ, น่าเคารพนับถือ, ซื่อตรง, น่าเชื่อถือ, มีหน้ามีตา, มีศักดิ์ศรี., See also: honourableness, honorbleness n., Syn. virtuous, ethical
dishonourable(ดิสออน'เนอระเบิล) adj. น่าอับอาย, น่าขายหน้า, ต่ำช้า, เสื่อมเสียชื่อเสียง., See also: disnourably adv. ดูdishonourable, Syn. ignoble, corrupt

English-Thai: Nontri Dictionary
honourable(adj) น่าเคารพนับถือ, มีศักดิ์ศรี, มีหน้ามีตา, น่ายกย่อง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
..and this man and this woman in holy matrimony, which is an honourable estate, instituted by God in the time of man's innocency, signifying unto us the mystical union that is between Christ and His church, และผู้ชายคนนี้และผู้หญิงคนนี้ ในการแต่งงานอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งกระทำให้สถานที่อันมีเกียรติ ซึ่งเป็นที่สถิตย์ของพระผู้เป็นเจ้า ในโอกาสอันบริสุทธิ์ของผู้คน Episode #1.6 (1995)
- China's most honourable and noble soldiers.- เคร่งครัดในระเบียบวินัย - เพื่อเกีรยติยศของแผ่นดินจีน และเกียรติศักดิ์ของหหารหาญ Mulan 2: The Final War (2004)
You are an honourable man, Passepartout.นายน่านับถือมาก พาสปาร์ตู Around the World in 80 Days (2004)
Your honourable sister says cut your leg? You cut your leg.พี่สาวสั่งให้คุณตัดเนื้อขาตัวเอง คุณก็ต้องทำ Memoirs of a Geisha (2005)
Saunière said he was the most honourable man he had ever known.โซนิแยร์ บอกว่าพ่อเขาเป็นบุคคลที่มีเกียรติที่สุดที่เขาเคยรู้จัก The Da Vinci Code (2006)
He's an honourable man.เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงมาก Becoming Jane (2007)
My honourable guests, I give you Prince Arthur, your champion.แขกผู้ทรงเกียรติของข้า ข้าขอให้ท่านพบกับ องค์ชายอาร์เธอร์ ผู้ชนะการแข่งขัน Valiant (2008)
What if she challenges you to do something even less honourable than breaking your word?ถ้าสิ่งที่นั้นจะทำลายเกียรติท่านถือเป็นการผิดคำพูดมั้ย? The Sins of the Father (2009)
Magic has the power to corrupt even the most honourable of men.เวทมนต์มีพลังที่จะทำชั่ว แม้แต่คนที่ซื่อตรงมากแค่ไหนก็ตาม Goblin's Gold (2010)
He was a good man, an honourable man.เขาเป็นคนดี, เป็นคนน่านับถือ His Father's Son (2011)
There is nothing to fear. It is a fair and honourable agreement that befits two great kingdoms.ไม่มีอะไรต้องกลัว, ข้อตกลงนี้ยุติธรรมและทรงเกียรติ The Hunter's Heart (2011)
Young Lady, if you be so kind to help myself and my honourable Prince...สาวน้อย หากเจ้ามีน้ำใจช่วยเหลือข้า และเจ้าชาย Mirror Mirror (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
honourableWith that sort of attitude you'll never get past the honourable-mention prizes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มานิต(n) respectful person, See also: honourable person, esteemed person, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่คนนับถือ, ผู้ที่คนยกย่อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มานิต(n) respectful person, See also: honourable person, esteemed person, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่คนนับถือ, ผู้ที่คนยกย่อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทรงเกียรติ(adj) honourable, See also: respectable, honoured, noble, virtuous, reputable, Example: เขาเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่อันทรงเกียรตินี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสุทธิ[baisutthi] (n) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [ f ] ; certificat [ m ]
ผู้ทรงเกียรติ[phūsong kīatti] (n, exp) EN: honourable person ; person with rank and distinction ; dignatary

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HONOURABLE AA1 N ER0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
honourable (j) ˈɒnərəbl (o1 n @ r @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ご(P);お(P), go (P); o (P)] (pref) (uk) honourable; honorable; (P) #364 [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) (m-sl) honourable man (anime, manga usage); honorable man #2,427 [Add to Longdo]
佳作[かさく, kasaku] (n) (1) good piece of work; (2) (abbr) honourable mention (honorable); (P) #15,784 [Add to Longdo]
栄職[えいしょく, eishoku] (n) honorable post; honourable post [Add to Longdo]
玉砕(P);玉摧[ぎょくさい, gyokusai] (n, vs, adj-no) honourable defeat; honorable defeat; honourable death; honorable death; death without surrender; (P) [Add to Longdo]
御顔;お顔[おかお, okao] (n) your (honorable) face (honourable) [Add to Longdo]
御両親;ご両親[ごりょうしん, goryoushin] (n) your (honorable, honourable) parents [Add to Longdo]
三尊仏[さんぞんぶつ, sanzonbutsu] (n) image of the three honorable (honourable) ones [Add to Longdo]
奨励賞[しょうれいしょう, shoureishou] (n) encouragement award; honorable mention (award); honourable mention [Add to Longdo]
賞状[しょうじょう, shoujou] (n) honorable certificate; honourable certificate; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 honourable
   adj 1: worthy of being honored; entitled to honor and respect;
       "an honorable man"; "led an honorable life"; "honorable
       service to his country" [syn: {honorable}, {honourable}]
       [ant: {dishonorable}, {dishonourable}]
   2: adhering to ethical and moral principles; "it seems ethical
     and right"; "followed the only honorable course of action"
     [syn: {ethical}, {honorable}, {honourable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top