ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

irreverence

IH2 R EH1 V ER0 AH0 N S   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irreverence-, *irreverence*
English-Thai: Nontri Dictionary
irreverence(n) ความไม่เคารพ,ความไม่เลื่อมใส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A little more irreverence is what we need.ความเคารพซักเล็กน้อยเป็นสิ่งที่เราต้องการ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
IRREVERENCE    IH2 R EH1 V ER0 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irreverence    (n) ˈɪrˈɛvərəns (i1 r e1 v @ r @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不敬[ふけい, fukei] (adj-na,n) disrespect; irreverence; impiety; blasphemy; profanity [Add to Longdo]
不敬虔[ふけいけん, fukeiken] (n) impiety; irreverence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irreverence \Ir*rev"er*ence\, n. [L. irreverentia: cf. F.
   irr['e]v['e]rence.]
   The state or quality of being irreverent; lack of proper
   reverence; disregard of the authority and character of a
   superior.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irreverence
   n 1: an irreverent mental attitude [ant: {reverence}]
   2: a disrespectful act [syn: {irreverence}, {violation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top