ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

despise

D IH0 S P AY1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -despise-, *despise*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
despise(vt) เหยียดหยาม, See also: ดูหมิ่น, ดูถูก, ดูแคลน, Syn. abhor, contemn, detest, Ant. love, like

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
despise(ดิสไพซ') vt. ดูหมิ่น, เหยียดหยาม, ดูถูก, ชัง., Syn. condemn

English-Thai: Nontri Dictionary
despise(vt) หมิ่นประมาท, ดูถูก, ดูหมิ่น, เหยียดหยาม, ชั่ว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is the duty of all true Aryans to hate and despise them.มันเป็นหน้าที่ของชาวอารยัน ที่จะต้องล่ากวาง The Great Dictator (1940)
Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, regiment your lives, tell you what to think and feel, who drill you, treat you like cattle and use you as cannon fodder.ทหาร พวกคุณไม่ใช่สัตว์ป่า ที่จะดูถูกประชาชนทำกับเขาเช่นทาส คุณคือทหาร หวังว่าพวกคุณคงคิดและสำนึก The Great Dictator (1940)
You despise me, don't you?คุณรู้สึกชิงชังผมเเล้วใช่มั้ย Rebecca (1940)
As I despise myself.ผมก็รังเกียจตัวเอง คุณไม่เข้าใจว่า ความรู้สึกของผมเป็นยังไงใช่มั้ย Rebecca (1940)
Don't despise your men.พวกเขาได้ให้ฉันมีชีวิตที่ดี How I Won the War (1967)
They've given me a good life so don't despise them.ดังนั้นอย่าดูถูกพวกเขา ที่นี่ How I Won the War (1967)
I really despise people that don't work.ฉัน จริงๆ ดูถูก คน ที่ไม่ทำงาน I Spit on Your Grave (1978)
The world is full of people who will despise what's happening here.โลกเต็มไปด้วยผู้ชิงชัง สิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ Gandhi (1982)
He bows to all and despises none.เขาจะให้เกียรติคนอื่น และไม่ชิงชังใคร Gandhi (1982)
You despise everyone. I know your file by heart.เธอรังเกียจทุกคน ฉันรู้เธอบอบช้ำจากหัวใจ Wild Reeds (1994)
- How he must despise me now.-เขาจะชิงชังฉันแค่ไหนนะ Episode #1.5 (1995)
And even if she did, she'd despise me.ถึงรู้ เธอก็ไม่ชอบผมหรอก Love Actually (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
despiseDanger comes soonest when it is despised.
despiseDon't despise a man because he is poor.
despiseDon't despise a man because he is poorly dressed.
despiseDon't despise a man just because he is poorly dressed.
despiseDon't despise others because they are poor.
despiseHe despised those who lived on welfare.
despiseHe despises people of a lower social class.
despiseHe was greatly respected; while his son was as much despised.
despiseHis very servants despised him.
despiseHonest people despise those who lie.
despiseMinorities are despised in many countries.
despisePerhaps the only true dignity of man is his capacity to despise himself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยาม(v) despise, See also: view with contempt, look down on, Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ดูแคลน, ดูถูกดูแคลน, เหยียดหยาม, สบประมาท, ปรามาส, ดูหมิ่นเหยียดหยาม, Example: พวกมาเฟียต่างถือศักดิ์ศรี แบบฆ่าได้แต่หยามไม่ได้, Thai Definition: แสดงอาการเป็นเชิงดูหมิ่น หรือเหยียดหยาม
เหม็นหน้า(v) dislike, See also: despise, detest, hate, loathe, Syn. เบื่อหน้า, Example: เขามาที่นี่บ่อยจนฉันรู้สึกเหม็นหน้า
หมั่นไส้(v) dislike, See also: despise, detest, hate, disapprove, loathe, Syn. มันไส้, ชังน้ำหน้า, Ant. รัก, ชอบ, Example: ดิฉันหมั่นไส้เธอมากที่ทำกิริยาดีใจเกินควร เมื่อเขาชวนเธอไปกินข้าวด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัง[chang] (v) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate  FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
ดูหมิ่นเหยียดหยาม[dūminyīetyām] (v) EN: despise
เกลียด[klīet] (v) EN: hate ; detest ; abhor ; despise ; loathe ; dislike  FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
เกลียดชัง[klīetchang] (v) EN: loathe ; hate ; detest ; despise ; abhor  FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
หมั่นไส้[mansai] (v) EN: dislike ; despise ; detest ; hate ; disapprove ; loathe ; be repelled by  FR: être dégoûté ; être écoeuré
สบประมาท[soppramāt] (v) EN: insult ; humiliate ; belittle ; disparage ; despise ; look down upon ; slight  FR: offenser ; outrager
หยาม[yām] (v) EN: despise ; view with contempt ; look down on  FR: mépriser ; dédaigner
เหยียด[yīet] (v) EN: belittle ; discriminate (against) ; look down on/upon ; slight ; insult ; abuse ; affront ; call names ; put down ; look with contempt ; hold in contempt ; be scornful of/about ; insult ; despise ; run sb. down  FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DESPISE D IH0 S P AY1 Z
DESPISED D IH0 S P AY1 Z D
DESPISES D IH0 S P AY1 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
despise (v) dˈɪspˈaɪz (d i1 s p ai1 z)
despised (v) dˈɪspˈaɪzd (d i1 s p ai1 z d)
despises (v) dˈɪspˈaɪzɪz (d i1 s p ai1 z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鄙视[bǐ shì, ㄅㄧˇ ㄕˋ,   /  ] despise; disdain; look down upon #7,515 [Add to Longdo]
藐视[miǎo shì, ㄇㄧㄠˇ ㄕˋ,   /  ] despise #27,126 [Add to Longdo]
不齿[bù chǐ, ㄅㄨˋ ㄔˇ,  齿 /  ] despise; hold in contempt #47,319 [Add to Longdo]
[miǎo, ㄇㄧㄠˇ, ] despise; small #74,178 [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, ] despise; insult #676,096 [Add to Longdo]
恨恶[hèn wù, ㄏㄣˋ ㄨˋ,   /  ] despise [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
軽視[けいし, keishi] (n, vs) despise; slight; ignore; neglect; (P) #16,359 [Add to Longdo]
下に見る[したにみる, shitanimiru] (v1) (See 見下す) to look down on; to despise; to condescend [Add to Longdo]
軽んずる[かろんずる, karonzuru] (vz, vt) (See 軽んじる) to despise; to belittle; to look down on [Add to Longdo]
見下げ果てる[みさげはてる, misagehateru] (v1, vt) to despise; to scorn; to look down on [Add to Longdo]
見下す[みくだす, mikudasu] (v5s, vt) to despise; to look down on; (P) [Add to Longdo]
見下ろす(P);見おろす[みおろす, miorosu] (v5s, vt) (1) to overlook; to command a view of; to look down on; (2) (See 見下す) to despise; to look down on; (P) [Add to Longdo]
見縊る(P);見くびる[みくびる, mikubiru] (v5r, vt) to underrate; to belittle; to look down on; to despise; (P) [Add to Longdo]
卑しむ;賤しむ(oK)[いやしむ, iyashimu] (v5m) to despise; to disdain; to scorn [Add to Longdo]
卑しめる[いやしめる, iyashimeru] (v1, vt) to despise; to abase (oneself) [Add to Longdo]
[ぶ, bu] (n) (something) despised; (something) made light of [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Despise \De*spise"\, v. t. [imp. & p. p. {Despised}; p. pr. &
   vb. n. {Despising}.] [OF. despis-, in some forms of despire
   to despise, fr. L. despicere, despectum, to look down upon,
   despise; de- + spicere, specere, to look. See {Spy}, and cf.
   {Despicable}, {Despite}.]
   To look down upon with disfavor or contempt; to contemn; to
   scorn; to disdain; to have a low opinion or contemptuous
   dislike of.
   [1913 Webster]
 
      Fools despise wisdom and instruction.  --Prov. i. 7.
   [1913 Webster]
 
      Men naturally despise those who court them, but respect
      those who do not give way to them.    --Jowett
                          (Thucyd. ).
 
   Syn: To contemn; scorn; disdain; slight; undervalue. See
     {Contemn}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 despise
   v 1: look down on with disdain; "He despises the people he has
      to work for"; "The professor scorns the students who don't
      catch on immediately" [syn: {contemn}, {despise}, {scorn},
      {disdain}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top