Search result for

despise

(62 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -despise-, *despise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
despise[VT] เหยียดหยาม, See also: ดูหมิ่น, ดูถูก, ดูแคลน, Syn. abhor, contemn, detest, Ant. love, like

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
despise(ดิสไพซ') vt. ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,ดูถูก,ชัง., Syn. condemn

English-Thai: Nontri Dictionary
despise(vt) หมิ่นประมาท,ดูถูก,ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,ชั่ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I used the magic you so despise to give your barren wife the son you craved.ข้าใช้เวทย์มนต์ที่ท่านเกลียดเข้าใส้ เพื่อให้ชายาหมันของท่านตั้งครรภ์บุตรที่ท่านอยากได้นักหนา Excalibur (2008)
I was brought up to despise the Merryweather but later then I met you and that change everything...ฉันเคยดูแคลนพวกเมอรี่เวธเธอร์ แต่เมื่อได้พบเธอ ทุกสิ่งมันเปลี่ยนไป... The Secret of Moonacre (2008)
But are you pure or are you just as corrupt as the capitalist Westerners that you despise?แล้วแกบริสุทธิ์... หรือเป็นแค่จอมตะกละ แบบพวกตะวันตกที่แกเกลียด Body of Lies (2008)
I despise that game.ขอบคุณพระเจ้า ผมไม่ชอบกีฬานั่นเลย Frost/Nixon (2008)
I understand enough to know that I despise you.เข้าใจดีมากด้วยซ้ำ ดีจนรู้ล่ะว่าเกลียดเธอเข้าไส้ Loyal and True (2008)
He despised the human race.ด้วยความรังเกียจเผ่าพันมนุษย์. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
You are reveling in her death, and she would despise you for this.นายกลับเพลิดเพลินอยู่กับการตายของเธอ เธอคงสาปแช่งนาย แน่ ๆ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Have you never despised the rich?เธอไม่เคยดูถูกพวกคนรวยหรือ Invitation Only (2009)
and that they deserve to be despised and hated?และนั่นพวกมันสมควรได้รับ การเหยียดหยามและเกลียดชัง Invitation Only (2009)
Also, Gabrielle despised any event... where she was not the center of attention.อีกอย่างแกเบรียลก็ไม่ปลื้มกับการ ที่เธอไม่ได้เป็นจุดสนใจ The Story of Lucy and Jessie (2009)
I despise drugs.ผมเกลียดยาเสพติด Fix (2009)
I despise you.ฉันหมันไส้นาย Chuck Versus the First Kill (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
despiseDanger comes soonest when it is despised.
despiseDon't despise a man because he is poor.
despiseDon't despise a man because he is poorly dressed.
despiseDon't despise a man just because he is poorly dressed.
despiseDon't despise others because they are poor.
despiseHe despised those who lived on welfare.
despiseHe despises people of a lower social class.
despiseHe was greatly respected; while his son was as much despised.
despiseHis very servants despised him.
despiseHonest people despise those who lie.
despiseMinorities are despised in many countries.
despisePerhaps the only true dignity of man is his capacity to despise himself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยาม[V] despise, See also: view with contempt, look down on, Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ดูแคลน, ดูถูกดูแคลน, เหยียดหยาม, สบประมาท, ปรามาส, ดูหมิ่นเหยียดหยาม, Example: พวกมาเฟียต่างถือศักดิ์ศรี แบบฆ่าได้แต่หยามไม่ได้, Thai definition: แสดงอาการเป็นเชิงดูหมิ่น หรือเหยียดหยาม
เหม็นหน้า[V] dislike, See also: despise, detest, hate, loathe, Syn. เบื่อหน้า, Example: เขามาที่นี่บ่อยจนฉันรู้สึกเหม็นหน้า
หมั่นไส้[V] dislike, See also: despise, detest, hate, disapprove, loathe, Syn. มันไส้, ชังน้ำหน้า, Ant. รัก, ชอบ, Example: ดิฉันหมั่นไส้เธอมากที่ทำกิริยาดีใจเกินควร เมื่อเขาชวนเธอไปกินข้าวด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate   FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
ดูหมิ่นเหยียดหยาม[v.] (dūminyīetyām) EN: despise   
เกลียด[v.] (klīet) EN: hate ; detest ; abhor ; despise ; loathe ; dislike   FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
เกลียดชัง[v.] (klīetchang) EN: loathe ; hate ; detest ; despise ; abhor   FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
หมั่นไส้[v.] (mansai) EN: dislike ; despise ; detest ; hate ; disapprove ; loathe ; be repelled by   FR: être dégoûté ; être écoeuré
สบประมาท[v.] (soppramāt) EN: insult ; humiliate ; belittle ; disparage ; despise ; look down upon ; slight   FR: offenser ; outrager
หยาม[v.] (yām) EN: despise ; view with contempt ; look down on   FR: mépriser ; dédaigner
เหยียด[v.] (yīet) EN: belittle ; discriminate (against) ; look down on/upon ; slight ; insult ; abuse ; affront ; call names ; put down ; look with contempt ; hold in contempt ; be scornful of/about ; insult ; despise ; run sb. down   FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer

CMU English Pronouncing Dictionary
DESPISE    D IH2 S P AY1 Z
DESPISED    D IH2 S P AY1 Z D
DESPISES    D IH2 S P AY1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
despise    (v) (d i1 s p ai1 z)
despised    (v) (d i1 s p ai1 z d)
despises    (v) (d i1 s p ai1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
下に見る[したにみる, shitanimiru] (v1) (See 見下す) to look down on; to despise; to condescend [Add to Longdo]
軽んずる[かろんずる, karonzuru] (vz,vt) (See 軽んじる) to despise; to belittle; to look down on [Add to Longdo]
軽視[けいし, keishi] (n,vs) despise; slight; ignore; neglect; (P) [Add to Longdo]
見下げ果てる[みさげはてる, misagehateru] (v1,vt) to despise; to scorn; to look down on [Add to Longdo]
見下す[みくだす, mikudasu] (v5s,vt) to despise; to look down on; (P) [Add to Longdo]
見下ろす(P);見おろす[みおろす, miorosu] (v5s,vt) (1) to overlook; to command a view of; to look down on; (2) (See 見下す) to despise; to look down on; (P) [Add to Longdo]
見縊る(P);見くびる[みくびる, mikubiru] (v5r,vt) to underrate; to belittle; to look down on; to despise; (P) [Add to Longdo]
卑しむ;賤しむ(oK)[いやしむ, iyashimu] (v5m) to despise; to disdain; to scorn [Add to Longdo]
卑しめる[いやしめる, iyashimeru] (v1,vt) to despise; to abase (oneself) [Add to Longdo]
[ぶ, bu] (n) (something) despised; (something) made light of [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不齿[bù chǐ, ㄅㄨˋ ㄔˇ, 齿 / ] despise; hold in contempt [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, ] despise; insult [Add to Longdo]
恨恶[hèn wù, ㄏㄣˋ ˋ, / ] despise [Add to Longdo]
[miǎo, ㄇㄧㄠˇ, ] despise; small [Add to Longdo]
藐视[miǎo shì, ㄇㄧㄠˇ ㄕˋ, / ] despise [Add to Longdo]
鄙视[bǐ shì, ㄅㄧˇ ㄕˋ, / ] despise; disdain; look down upon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Despise \De*spise"\, v. t. [imp. & p. p. {Despised}; p. pr. &
   vb. n. {Despising}.] [OF. despis-, in some forms of despire
   to despise, fr. L. despicere, despectum, to look down upon,
   despise; de- + spicere, specere, to look. See {Spy}, and cf.
   {Despicable}, {Despite}.]
   To look down upon with disfavor or contempt; to contemn; to
   scorn; to disdain; to have a low opinion or contemptuous
   dislike of.
   [1913 Webster]
 
      Fools despise wisdom and instruction.  --Prov. i. 7.
   [1913 Webster]
 
      Men naturally despise those who court them, but respect
      those who do not give way to them.    --Jowett
                          (Thucyd. ).
 
   Syn: To contemn; scorn; disdain; slight; undervalue. See
     {Contemn}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 despise
   v 1: look down on with disdain; "He despises the people he has
      to work for"; "The professor scorns the students who don't
      catch on immediately" [syn: {contemn}, {despise}, {scorn},
      {disdain}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top