ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

curtsy

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curtsy-, *curtsy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curtsy[N] การถอนสายบัว, Syn. curtsey
curtsy[VI] ถอนสายบัว, Syn. curtsey

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
curtsy(เคอร์ท'ซี) n. การถอนสายบัว vi. ถอนสายบัว

English-Thai: Nontri Dictionary
curtsy(n) การถอนสายบัว
curtsy(vi) ถอนสายบัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And we would love to do that, but all the bowing and curtsying, I don't think so.พวกเราก็อยากไปนะ แต่เราไม่ถูกกับพวกเจ้าขุนมูลนายซักเท่าไหร่ Ben 10: Alien Swarm (2009)
If she is there with Prince, you need to curtsy to her.ถ้าเธออยู่กับเจ้าชาย นายจะต้องคำนับเธอ The Princesses and the Frog (2011)
If she there alone, no curtsy.ถ้าเธออยู่คนเดียว ไม่คำนับ ถ้าเธอหมั้นกัยหลุยส์ The Princesses and the Frog (2011)
If you get engaged to Louis, then she curtsy only if she not there with sovereign, but if she there with her Prince and you there with yours,ดังนั้น เธอคำนับเฉพาะ ถ้าเธอไม่อยู่กับราชวงศ์ แต่ถ้าเธออยู่กับเจ้าชายของเธอ และคุณอยู่กับของคุณ The Princesses and the Frog (2011)
And don't forget to curtsy.อย่าลืมถวายบังคม The Girl Who Fae'd with Fire (2012)
That's the worst curtsy I've ever seen.ภูติน้อยจุดไฟเผาแม่น้ำ Blackwater (2012)
From Lorathi commoner to the Red Keep in 10 years, all without learning how to curtsy.จากคนธรรมดาสามัญ เพื่อให้สีแดง ในปีที่ 10 ทั้งหมดโดยไม่ต้อง เรียนรู้วิธีการถอนสายบัว Blackwater (2012)
I never did master the curtsy.ข้าถอนสายบัวไม่ได้เสียที The Lion and the Rose (2014)
I am sorry, I didn't, I didn't a curtsy will be fine.โอ้.. ผมขอโทษ ผมลืมไปว่า.. -จะถอนสายบัวก็ได้นะครับ Me Before You (2016)
A curtsy, nice one!ถอนสายบัวเลย ความคิดดี Me Before You (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอนสายบัว[V] curtsy, See also: curtsy, bow, Example: เธอย่อตัวถอนสายบัวขณะเจ้านายเสด็จผ่าน, Thai definition: ถวายคำนับแบบผู้หญิง เป็นการแสดงความเคารพของสตรีต่อเจ้านายชั้นสูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การถวาย[n.] (kān thawāi) EN: homage ; obeisance ; curtsy ; deference ; offering   FR: offrande [f]
นับถือ[v.] (naptheū) EN: esteem ; respect ; honour ; revere ; venerate ; curtsy ; regard; value   FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
curtsy    (v) kˈɜːʴtsiː (k @@1 t s ii)
curtsying    (v) kˈɜːʴtsɪɪŋ (k @@1 t s i i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knicks {m} | Knickse {pl}curtsy | curtsies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Courtesy \Courte"sy\ (k[^u]rt"s[y^]), n. [See the preceding
   word.]
   An act of civility, respect, or reverence, made by women,
   consisting of a slight depression or dropping of the body,
   with bending of the knees. [Written also {curtsy} and
   {curtsey}.]
   [1913 Webster]
 
      The lady drops a courtesy in token of obedience, and
      the ceremony proceeds as usual.     --Golgsmith.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 curtsey \curt"sey\, curtsy \curt"sy\(k[^u]rt"s[y^]), n.
   An act of civility, respect, or reverence, made by women,
   consisting of a slight depression or dropping of the body,
   with bending of the knees. Same as 2nd {Courtesy}, n..
 
   Syn: curtsy; courtesy.
     [1913 Webster + WordNet 1.5] curtsey

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 curtsey \curtsey\, curtsy \curtsy\v. i.
   to perform a {curtsy}.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 curtsy
   n 1: bending the knees; a gesture of respect made by women [syn:
      {curtsy}, {curtsey}]
   v 1: bend the knees in a gesture of respectful greeting [syn:
      {curtsy}, {curtsey}]
   2: make a curtsy; usually done only by girls and women; as a
     sign of respect; "She curtsied when she shook the Queen's
     hand" [syn: {curtsy}, {bob}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top