ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

folks

F OW1 K S   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -folks-, *folks*, folk
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
folks[N] สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ (คำไม่เป็นทางการ, Syn. family, kin

English-Thai: Nontri Dictionary
folks(n) ญาติพี่น้อง,สมาชิกในครอบครัว,พ่อแม่พี่น้อง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
folksonomy (n ) การจัดกลุ่ม หรือ แบ่งกลุ่ม อย่างไม่เป็นทางการ มีที่มาจากคำว่า folk + taxonomy

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My folks didn't think so.คนในบ้านฉันไม่คิดอย่างนั้นนะสิ The Great Dictator (1940)
I'll bet a lot of you folks don't believe that.ฉันจะเดิมพันจำนวนมากคนคุณ ไม่เชื่อ ที่. Pinocchio (1940)
Them cruel folks there.- คนที่นั่นใจร้าย Rebecca (1940)
Except the women folks, of course.เว้นแต่พวกผู้หญิง Blazing Saddles (1974)
Well, I don't have to tell you good folks what has been happening here in our beloved town.พ่อคงไม่ต้องบอกทุกคน... ...ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเมืองที่เรารัก Blazing Saddles (1974)
Well, back in '56 my folks and I were part of this long wagon train moving West.ย้อนไปปี 1856 โน่นแน่ะ... ...พ่อแม่ฉันมากับคาราวาน อันยาวเฟื้อย... ...มุ่งหน้าตะวันตก Blazing Saddles (1974)
Naturally, the white folks didn't let us travel in their circle so we made our own.พวกคนขาวไม่ให้เราร่วมวนด้วย... ...เราจึงต้องวนเอง Blazing Saddles (1974)
And now, folks, the gal you've all been waiting for the Bavarian Bombshell herself!เอาละ ทุกท่าน สาวน้อยที่ทุกท่านรอ สาวอกดินระเบิด ปรบมือให้ลิลลี่ วอน ชตุป หน่อย Blazing Saddles (1974)
All right, folks, I know you're a bit confused wondering what you're doing out in the middle of the prairie in the middle of the night.พวกคุณคงงงๆ อยากรู้ว่า เรามาทำอะไรกลางทุ่งดึกดื่นป่านนี้ Blazing Saddles (1974)
All right, here we go. Hold your ears, folks!เอาละนะ อุดหูไว้ พ่อแม่พี่น้อง Blazing Saddles (1974)
Okay, folks, let's wipe them out!ลุยพวกมันเลย Blazing Saddles (1974)
I go to Trinity. My folks live in Greenwich.ผมเรียนที่ทรินิตี้ พ่อเเม่ผมอยู่ในกรีนวิช Jaws (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
folksEven smart folks becomes absent-minded at times.
folksHer folks cannot help worrying about her wound.
folksNow folks, let's go on.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางบ้าน[N] folks at home, See also: people at home, Example: เนื่องจากทางบ้านกำลังมีปัญหา ทำให้เด็กดูเหม่อลอยไม่ตั้งใจเรียน
ญาติโยม[N] folks, Example: หลวงพ่อบอกให้ญาติโยมที่มีฐานะปานกลาง ให้ทำบุญน้อยๆ อย่าเกรงใจพระ, Count unit: คน, Thai definition: คำที่พระเรียกอุบาสก อุบาสิกา ผู้มาร่วมทำบุญ
โฟล์คซอง[N] folksong, Syn. ดนตรีลูกทุ่ง, Example: ที่ไนท์บาซาร์มีการแสดงต่างๆ ในทุกค่ำคืน ไม่ว่าจะเป็นโฟล์คซอง ฟ้อนต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบลูกทุ่ง[n. exp.] (baēp lūkthung) EN: in simple style ; in folksy style ; like countryfolk   
ดนตรีลูกทุ่ง[n. exp.] (dontrī lūkthung) EN: folksong   
หมอลำ[n.] (mølam) EN: folk singer = folksinger   FR: chanteur traditionnel [m] ; chanteuse traditionnelle [f]
ญาติพี่น้อง[n. exp.] (yāt phīnøng) EN: relatives ; relations ; folks ; kinfolk ; cousins ; kinsman   FR: famille [f] ; parents [mpl] ; parentèle [f]
ญาติโยม[n. exp.] (yātyōm) EN: folks   

CMU English Pronouncing Dictionary
FOLKS    F OW1 K S
FOLKS'    F OW1 K S
FOLKSY    F OW1 K S IY0
FOLKSTONE    F OW1 K S T OW2 N
FOLKSTONE'S    F OW1 K S T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
folks    (n) fˈouks (f ou1 k s)
folksy    (j) fˈouksiː (f ou1 k s ii)
folksong    (n) fˈouksɒŋ (f ou1 k s o ng)
folksongs    (n) fˈouksɒŋz (f ou1 k s o ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一家[いっか(P);いっけ, ikka (P); ikke] (n) a house; a home; a family; a household; one's family; one's folks; a style; (P) [Add to Longdo]
家人[けにん, kenin] (n) the family; one's folks; (P) [Add to Longdo]
十人十色[じゅうにんといろ, juunintoiro] (n) (col) Several men, several minds; everyone has his own ideas and tastes; everyone has his own interests and ideas; different strokes for different folks [Add to Longdo]
女達[おんなたち, onnatachi] (n) women; womenfolks [Add to Longdo]
組歌;組唄;組み歌;組み唄[くみうた, kumiuta] (n) var. of folksong; var. of koto or shamisen music; medley of (Japanese) songs [Add to Longdo]
宅老所;託老所[たくろうしょ, takurousho] (n) old folks' home [Add to Longdo]
老人施設[ろうじんしせつ, roujinshisetsu] (n) old folks' home [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Folk \Folk\ (f[=o]k), Folks \Folks\ (f[=o]ks), n. collect. & pl.
   [AS. folc; akin to D. volk, OS. & OHG. folk, G. volk, Icel.
   f[=o]lk, Sw. & Dan. folk, Lith. pulkas crowd, and perh. to E.
   follow.]
   1. (Eng. Hist.) In Anglo-Saxon times, the people of a group
    of townships or villages; a community; a tribe. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The organization of each folk, as such, sprang
       mainly from war.           --J. R. Green.
    [1913 Webster]
 
   2. People in general, or a separate class of people; --
    generally used in the plural form, and often with a
    qualifying adjective; as, the old folks; poor folks.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       In winter's tedious nights, sit by the fire
       With good old folks, and let them tell thee tales.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The persons of one's own family; as, our folks are all
    well. [Colloq. New Eng.] --Bartlett.
    [1913 Webster]
 
   {Folk song}, one of a class of songs long popular with the
    common people.
 
   {Folk speech}, the speech of the common people, as
    distinguished from that of the educated class.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 folks
   n 1: your parents; "he wrote to his folks every day"
   2: people in general (often used in the plural); "they're just
     country folk"; "folks around here drink moonshine"; "the
     common people determine the group character and preserve its
     customs from one generation to the next" [syn: {folk},
     {folks}, {common people}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top