ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cousin

K AH1 Z AH0 N   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cousin-, *cousin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cousin[N] ญาติห่างๆ, Syn. relative
cousin[N] ลูกพี่ลูกน้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cousin(คัซ'เซิน) n. ลูกพี่ลูกน้อง,ญาติห่าง ๆ ,บุคคลที่เกี่ยวพันกัน (โดยมีลักษณะธรรมชาติภาษา แหล่งกำเนิด) ที่คล้ายกัน -Conf. (a first cousin ลูกพี่ลูกน้อง (ทางพ่อและแม่)) -Conf. (a second cousin ลูกของลุงป้าน้าอา (ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อแม่)), See also: c
cousin-german(คัซ'เซิน) n. ลูกพี่ลูกน้อง (cousin)
cousinry(คัซ'เซินรี) n. ลูกพี่ลูกน้อง (เรียกรวม ๆ) ,ญาติ (เรียกรวม ๆ)
first cousinn. ลูกของลุงหรือป้า.
second cousinn. ลูกของลุง ป้า น้าอาที่มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อหรือแม่ ลูกของลูกพี่ลูกน้อง second hand ทางอ้อม คนกลาง
she-cousin(ชี'คัลเซิน) n. ลูกพี่ลูกน้องที่เป็นหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
cousin(n) ลูกพี่ลูกน้อง,ญาติ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cousin Marriageลูกพี่ลูกน้องแต่งงานกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then there was a cousin of hers, a man named Favell.แล้วยังมีลูกพี่ลูกน้องของหล่อนอีก ชายที่ชื่อ ฟาเวล Rebecca (1940)
I've never admitted it before, but my cousin is the Bluebird of Happiness.ฉันไม่เคยเข้ารับการรักษามาก่อน แค่ญาติของฉันคือครามแห่ง ความสุข Yellow Submarine (1968)
My cousin has the handkerchief as well!พี่ข้าก็มีผ้าเช็ดหน้าเหมือนกัน ! Return of the Condor Heroes (1983)
I got a cousin in America.ฉันมีพรรคพวก อยู่ในอเมริกาล่ะ An American Tail (1986)
Hi, everybody. This is your cousin Brucie. Whoa!หวัดดี นี่คือเสียงจากญาติของท่าน บรูซซี่! Dirty Dancing (1987)
"It named after cousin to very famous Korean Tung Sung Park,ตั้งชื่อตามชื่อญาติคนดังของฉัน ชื่อตัง ซุง ปาร์ค Punchline (1988)
"who'd another cousin named Prospect, but he live in Brooklyn."อีกคนชื่อพรอสเป็คท์ อยู่ในบรู๊คลิน" Punchline (1988)
He and my cousin Satchel.เขาอยู่กับลูกพี่ลูกน้องผม แซทเชล Night of the Living Dead (1990)
Your cousin is dead.ลูกพี่ลูกน้องคุณตายแล้ว Night of the Living Dead (1990)
Your cousin Epe, byเอเป้ญาติของเจ้าหน้าที่เกิดจากออริอิปัวเมียข้า... Rapa Nui (1994)
Second cousin to Harvey the Rabbit.ลูกพี่ลูกน้องที่สองให้กับฮาร์วีย์กระต่าย The Shawshank Redemption (1994)
Forget it! Not after your cousin who could belch the alphabet.ลืมได้เลย คราวก่อนก็ญาติเธอที่คุยว่าต่อพยัญชนะได้ The One with the East German Laundry Detergent (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cousinAmong my cousins, you know, there's a girl with the most enormous breasts.
cousinFirst cousins are too close kin for marriage.
cousinGeorge has two cousins; one lives in Germany and the other in Switzerland.
cousinHe and I are cousins.
cousinHe engaged himself to my cousin.
cousinHe is getting on with his cousin.
cousinHe is my brother, but my cousin.
cousinHe isn't my cousin.
cousinHelen, this is my cousin.
cousinHe married my cousin.
cousinHe went to stay with his cousin.
cousinHis cousin, whose name I forget, was a nurse.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกพี่ลูกน้อง[N] cousin, Example: เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน จึงมีหน้าตาคล้ายกัน, Count unit: คน, Thai definition: ญาติที่เป็นลูกของลุง ป้า น้า อา
หมู่ญาติ[N] relatives, See also: cousin, lineage, kin, kinsmen, Syn. เครือญาติ, ญาติพี่น้อง, ญาติโกโหติกา, วงศาคณาญาติ, วงศ์วานว่านเครือ, วงศ์ญาติ, วงศ์ตระกูล, Example: ก่อนการแต่งงานผู้ชายจะมีฐานะเหมือนเป็นแขกท่ามกลางหมู่ญาติของฝ่ายหญิง, Thai definition: กลุ่มคนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกพี่ลูกน้อง[n.] (lūkphīlūknøng) EN: cousin ; cousins   FR: cousin [m] ; cousine [f] ; cousins et cousines [mpl]
หมู่ญาติ[n.] (mūyāt) EN: relatives ; cousin ; lineage ; kin ; kinsmen   FR: parents [mpl] ; membres de la famille [mpl] ; famille [f]
พี่น้อง[n.] (phīnøng) EN: relatives ; relations ; kinsfolk ; brothers and sisters   FR: frères et soeurs [mpl] ; cousins et cousines [mpl] ; membres de la famille [mpl] ; parents [mpl] ; parentèle [f] (vx)
เรียงพี่เรียงน้อง[v. exp.] (rīeng phī rīeng nøng) EN: be cousins   
ริ้น[n.] (rin) EN: ngat   FR: cousin [m]
ญาติพี่น้อง[n. exp.] (yāt phīnøng) EN: relatives ; relations ; folks ; kinfolk ; cousins ; kinsman   FR: famille [f] ; parents [mpl] ; parentèle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COUSIN K AH1 Z AH0 N
COUSINO K AW0 S IY1 N OW0
COUSINS K AH1 Z AH0 N Z
COUSIN'S K AH1 Z AH0 N Z
COUSINEAU K UW1 S IH0 N OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cousin (n) kˈʌzn (k uh1 z n)
cousins (n) kˈʌznz (k uh1 z n z)
cousinly (j) kˈʌznliː (k uh1 z n l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叔伯[shū bai, ㄕㄨ ㄅㄞ˙, ] cousins; males having same grandfather (great-grandfather), #65,789 [Add to Longdo]
表亲[biǎo qīn, ㄅㄧㄠˇ ㄑㄧㄣ, / ] cousin; cousinship, #75,936 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cousin {m}; Kusin {m}; Vetter {m} | Cousins {pl}; Kusins {pl}; Vettern {pl}cousin | cousins [Add to Longdo]
Cousine {f}; Kusine {f}; Base {f} | Cousinen {pl}; Kusinen {pl}; Basen {pl}cousin | cousins [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いとこ婚[いとここん, itokokon] (n) marriage between cousins [Add to Longdo]
再従兄[さいじゅうけい, saijuukei] (n) elder second cousin [Add to Longdo]
再従弟[さいじゅうてい, saijuutei] (n) younger second cousin [Add to Longdo]
従兄[いとこ;じゅうけい, itoko ; juukei] (n) (uk) male cousin [Add to Longdo]
従兄弟[いとこ(P);じゅうけいてい, itoko (P); juukeitei] (n) (uk) male cousin; (P) [Add to Longdo]
従兄弟違い[いとこちがい, itokochigai] (n) parent's cousin; first-cousin once removed [Add to Longdo]
従姉[いとこ;じゅうし, itoko ; juushi] (n) (uk) cousin (female) [Add to Longdo]
従姉妹[いとこ;じゅうしまい, itoko ; juushimai] (n) (uk) cousin (female) [Add to Longdo]
従弟[いとこ;じゅうてい, itoko ; juutei] (n) (uk) cousin (male) [Add to Longdo]
従妹[いとこ;じゅうまい, itoko ; juumai] (n) (uk) cousin (female) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cousin \Cous"in\ (k[u^]z"'n), n. [F. cousin, LL. cosinus,
   cusinus, contr. from L. consobrinus the child of a mother's
   sister, cousin; con- + sobrinus a cousin by the mother's
   side, a form derived fr. soror (for sosor) sister. See
   {Sister}, and cf. {Cozen}, {Coz}.]
   1. One collaterally related more remotely than a brother or
    sister; especially, the son or daughter of an uncle or
    aunt.
    [1913 Webster]
 
   Note: The children of brothers and sisters are usually
      denominated {first cousins}, or {cousins-german}. In
      the second generation, they are called {second
      cousins}. See {Cater-cousin}, and {Quater-cousin}.
      [1913 Webster]
 
         Thou art, great lord, my father's sister's son,
         A cousin-german to great Priam's seed. --Shak.
      [1913 Webster]
 
   2. A title formerly given by a king to a nobleman,
    particularly to those of the council. In English writs,
    etc., issued by the crown, it signifies any earl.
    [1913 Webster]
 
       My noble lords and cousins, all, good morrow.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cousin \Cous"in\, n.
   Allied; akin. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cousin
   n 1: the child of your aunt or uncle [syn: {cousin}, {first
      cousin}, {cousin-german}, {full cousin}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 cousin /kuzɛ̃/ 
  gnat; cousin

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Cousin /kuːzɛ̃/ 
  cousin

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top