ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

relation

R IY0 L EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relation-, *relation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
customer relations center(n) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ย่อด้วย CRC
public relations department(n) กรมประชาสัมพันธ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relation(n) ความเกี่ยวข้องกัน, See also: ความสัมพันธ์, Syn. association, connection
relation(n) ญาติ, See also: ญาติพี่น้อง, เครือญาติ, Syn. kindred, kinship, relative
relation(n) การเล่าเรื่อง, See also: การบรรยาย, การเล่า, Syn. description, narration
relational(adj) เกี่ยวกับความสัมพันธ์
relationship(n) ความสัมพันธ์, See also: ความเกี่ยวข้องกัน, Syn. association, connection
relationship(n) ความเป็นญาติกัน, Syn. kinship
relationship(n) ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว, Syn. affair, liaison

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
relation(รีเล'เชิน) n. ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวดองกัน, ญาติ, เครือญาติ, การบรรยาย, เรื่องราว, See also: relational adj., Syn. existing connection
relational databaseฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หมายถึง ฐานข้อมูลแบบหนึ่ง ที่ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลที่แยกต่างหากออกจากกันเป็นหลาย ๆ แฟ้ม แต่ละแฟ้มเหล่านั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่ การเรียกหาข้อมูลในแฟ้มหนึ่งจะโยงไปหาแฟ้มอื่นได้ เช่น เราอาจมีแฟ้มข้อมูลที่เก็บสินค้า และอีกแฟ้มข้อมูลหนึ่งเก็บรายชื่อลูกค้า เราอาจสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่ แล้วเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการจากแต่ละแฟ้มให้มาสัมพันธ์กัน เพื่อจะรู้ได้ว่า ลูกค้าคนใดสั่งสินค้าใดไปจำนวนเท่าใด ทั้งสิ้นขึ้นกับการออกแบบระบบให้แฟ้มเหล่านั้นสัมพันธ์กันด้วย
relational operatorตัวดำเนินการสัมพันธ์หมายถึง สัญลักษณ์ =, > หรือ < ซึ่งใช้แทนความหมาย เท่ากับ, มากกว่า น้อยกว่า ที่ใช้ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ตัวดำเนินการเหล่านี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) หรือโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล (database management)
relationship(รีเล'เชินชิพ) n. ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน, ความเกี่ยวดอง, ความเป็นญาติกัน, ความเกี่ยวข้องกัน, Syn. association
corelation(คอระเล'เชิน) n. = correlation
correlation(คอริเล'เชิน) n. ความสัมพันธ์กัน, การเกี่ยวพันกัน, ภาวะที่สัมพันธ์กัน, Syn. corelation
public relationsn. ประชาสัมพันธ์

English-Thai: Nontri Dictionary
relation(n) ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวดอง, ญาติพี่น้อง
relationship(n) ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวดอง, ความเป็นญาติกัน
correlation(n) ความเกี่ยวพัน, ความสัมพันธ์, สหพันธ์
PUBLIC public relations(n) การประชาสัมพันธ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relationความสัมพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
relation๑. ความสัมพันธ์๒. ตารางความสัมพันธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
relationความสัมพันธ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
relationความสัมพันธ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
relation backการมีผลย้อนหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relation, mind-bodyความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
relational databaseฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
relational operatorตัวดำเนินการสัมพันธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
relationsความเกี่ยวพันเป็นญาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relations, humanมนุษยสัมพันธ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
relationความสัมพันธ์, เซตของคู่อันดับ เช่น { (1,   2),   (2, 3),   (3, 4) } [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Relational Databaseฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์, Example: ฐานข้อมูลแบบหนึ่งซึ่งประกอบด้วยตารางข้อมูลจำนวนมาก แต่ละตารางอาจใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคน สถานที่ เหตุการณ์ สิ่งต่างๆ หรือความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องเหล่านี้ การเก็บข้อมูลเป็นตารางๆ นี้นอกจากมีลักษณะสอดคล้องกับการใช้งานข้อมูลในชีวิตประจำวันเช่น ตารางเดินรถไฟแล้ว ยังมีพื้นฐานหลัการมาจากคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า ความสัมพันธ์ หรือ relations ด้วย [คอมพิวเตอร์]
Relational Database Management Systemระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์, Example: ซอฟแวร์สำหรับจัดการข้อมูลที่สร้างขึ้นเป็นแบบตารางหลายๆ ตาราง และเอื้ออำนวยให้เรานำตารางเหล่านี้มาเชื่อมโยงกันเป็นตารางใหม่ ค้นหาข้อมูลที่ต้องการในตาราง จัดทำตารางต่างๆ และมีภาษาสำหรับใช้กับการสร้างและค้นหาข้อมูลในตารางได้ ซอฟแวร์ RDBMS ที่ได้รับความนิยมในขณะนี้มีมาก เช่น Oracle, Informix, Ingres, Progress, Access, dBASE, FoxPro [คอมพิวเตอร์]
Relational databasesฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
relational operatorตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์, Example: ในการเขียนโปรแกรมการใช้สเปรดชีด และการใช้ฐานข้อมูลนั้นเราจำเป็นต้องอาศัยตัวดำเนินการสำหรับเปรียบเทียบค่าสองค่าว่าเท่ากันหรือเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่ หรืออาจเปรียบเทียบค่าหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่าอีกค่าหนึ่ง ในการเปรียบเทียบนี้เราจำเป้นจะต้องอาศัยตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์ ซึ่งอาจจะเขียนเป็นลักษณะได้ดังนี้ = เท่ากับ > มากกว่า < น้อยกว่า <> ไม่เท่ากับ >= มากกว่าหรือเท่ากับ <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ [คอมพิวเตอร์]
Relationsความสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Relations with womenความสัมพันธ์กับสตรี [TU Subject Heading]
Relationship marketingการตลาดแบบสัมพันธภาพ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
relationship(vi) ความสัมพันธ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Were relations between you and the late Mrs. De Winter perfectly happy?ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ อดีตคุณนายมีความสุขดีใช่มั้ย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ อดีตคุณนายมีความสุขดีใช่มั้ย Rebecca (1940)
What is your relation to that big pervert?เจ้าเป็นอะไรกับโจรราคะใหญ่นั่น? Return of the Condor Heroes (1983)
The United States has broken off diplomatic relations with Russia.สหรัฐอเมริกาได้หักออก ความสัมพันธ์ทางการทูตกับ รัสเซีย 2010: The Year We Make Contact (1984)
The four defendants in front... are charged with 11 counts in relation to the explosion of the Guildford pub... and the murders of five people.สี่จำเลยในหน้า ... จะมีค่ากับ 11 นับในความสัมพันธ์ การระเบิดของผับ Guildford ... และฆ่าของห้าคน In the Name of the Father (1993)
I am almost the nearest relation he has, and I am entitled to know all his nearest concerns.ฉันเป็นญาติใกล้ชิดที่สุดที่เขามี และฉันก็มีสิทธิ์ที่จะรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเขา Episode #1.6 (1995)
He'll sheer clear of us from now on, and tell his relations to sheer clear of us.มันจะไม่ยุ่งกับเราแล้ว มันจะบอกพรรคพวกของมันด้วย The Education of Little Tree (1997)
Any relation to Georges Valombreuse, the well-known diplomat of the '70s?เกี่ยวข้องอะไรกับจอร์จ วาลอมบรัว ผู้เป็นฑูตคนดังในยุค 70 หรือเปล่าครับ? Pola X (1999)
Mr. Kincaid's company is merely one of the ways we try to foster economic relations with other countries, Your Majesty.Mr. Kincaid's company is merely one of the ways we try to foster economic relations with other countries, Your Majesty. Anna and the King (1999)
Nakajima has illicit sexual relations with her boyfriendนากาจิม่ามีความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดกฎหมายกับแฟนของเธอ GTO (1999)
I think it was because of all my numerous relations you were the one Baggins that showed real spirit.ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะว่า ความสัมพันธุ์ทั้งหมดของฉันที่มากมาย เธอคือหนึ่งเดียวของแบคกิ้น/ซึ่งได้แสดงออกมาอย่างแรงกล้า The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
his foreign policies and his relations with China opened up the Western door to Eastern......his foreign policies and his relations with China... ...opened up the Western door to Eastern-- Maid in Manhattan (2002)
We need good PR. Community relations are in the toilet.เราจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่ดี ความสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่ในห้องน้ำ Showtime (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relationA love-hate relationship.
relationAlso as they are in a intimate relationship they are in a situation where it is easy for them to suffer from violence and difficult to for them to bring complaints about that to court.
relationAttention is focussed on the potential for growth of the personal and industrial use garbage compactor market in relation to trends in law.
relationBefore the arrival of this skyscraper, all the buildings in the city stood in special relationship to each other.
relationBrian regrets starting a relationship with her and wants to escape from her.
relationChanging the system is difficult, not to mention the interpersonal relationships.
relationCommon causes of stress are work and human relationships.
relationDiplomatic relations have not yet been established between Japan and North Korea.
relationDuring the press conference, the President touched on foreign relations.
relationFinally, their friendship broke up, and the close relationship has gone.
relationFreud developed the love-hate relationship between parents and child as the Oedipus complex.
relationHave you ever been in a long distance relationship?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมพันธภาพ(n) relationship, See also: kinship, Syn. ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์, ความผูกพัน
สายสัมพันธ์(n) relation, See also: kinship, correspondence, Syn. ความสัมพันธ์
สายสัมพันธ์(n) relation, See also: tie, bond, link, Syn. ความใกล้ชิด, ความสนิทสนม, ความสัมพันธ์, Example: ลูกเป็นตัวกลางที่จะประสานสายสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
เยื่อใย(n) relationship, See also: bond, tie, attachment, lingering sentiment, Syn. สายสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน, Example: แม้ทั้งสองฝ่ายจะได้แต่งงานไปแล้วแต่เขาก็ยังมีเยื่อใยกันอยู่, Thai Definition: ความเกี่ยวพันแม้จะขาดกันไปแล้ว แต่ก็ยังมีอาลัยเหลืออยู่
สัมพันธภาพ(n) relations, See also: relationship, association, connection, bond, Syn. ความผูกพัน, ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์, Example: ระยะ 1 ปีที่ผ่านมาสัมพันธภาพซาอุดิอาระเบีย-ไทยดำเนินไปด้วยความไม่ราบรื่นนัก
วงศา(n) family, See also: relations, folk, relatives, kin, kith and kin, Syn. ตระกูล, สกุล, วงศาคณาญาติ, Example: ญาติพี่น้องทุกคนขอร้องให้รักษาชื่อเสียงเกียรติยศของวงศาเอาไว้บ้าง, Thai Definition: กลุ่มของคนที่มีความสัมพันธ์สืบเนื่องต่อกันทางเชื้อสาย
สัมพันธ์(n) relations, See also: connections, relationships, link, association, Syn. สัมพันธน์, Example: เพื่อนกันควรจะรักษาสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนเอาไว้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความสัมพันธ์(n) relation, See also: association, involvement, connection, Syn. ความเกี่ยวข้อง, ความเกี่ยวพัน, ความข้องเกี่ยว, Example: ี้ระดับสติปัญญาและความสามารถมีความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพอย่างลึกซึ้ง
วงศ์วาน(n) family, See also: relations, relatives, kin kinsfolk, Syn. วงศ์วานว่านเครือ, วงศาคณาญาติ, Thai Definition: ลูกหลานเหลนในตระกูล
พี่น้อง(n) relatives, See also: relations, kinsfolk, Syn. ญาติ, ญาติพี่น้อง, ลูกพี่ลูกน้อง, Example: มีหลายคนเข้าใจผิดคิดว่า เขากับหล่อนเป็นพี่น้องกัน ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นเพียงคนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเท่านั้น, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เกิดร่วมบิดามารดาเดียวกัน, คนในเชื้อสายวงศ์วานเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำเรา[chamrao] (n) EN: illicit sexual relations ; adultery  FR: adultère [ m ] ; relations sexuelles extra-conjugales [ fpl ]
เชื่อมการติดต่อ[cheūam kān tittø] (v, exp) FR: lier des relations (avec) ; nouer des relations (avec)
ได้เสีย[dāisīa] (v) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate  FR: se mettre en concubinage
ดีกัน[dīkan] (v) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled  FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
เจริญทางพระราชไมตรี[jaroēn thāng phrarātchamaitrī] (v, exp) EN: cultivate friendly relations
การเกี่ยวพันกัน[kān kīophan kan] (n, exp) EN: relationship
การเกี่ยวพันกันทางสายโลหิต[kān kīophan kan thāng sāi lōhit] (n, exp) EN: blood relationship
การประชาสัมพันธ์[kān prachāsamphan] (n, exp) EN: public relations  FR: relations publiques [ fpl ]
การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์[kān wikhrǿ khā sahasamphan] (n, exp) EN: correlation analysis
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์[kān wikhrǿ sahasamphan] (n, exp) EN: correlation analysis

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RELATION R IY0 L EY1 SH AH0 N
RELATIONS R IY0 L EY1 SH AH0 N Z
RELATIONAL R IY0 L EY1 SH AH0 N AH0 L
RELATIONSHIP R IY0 L EY1 SH AH0 N SH IH2 P
RELATIONSHIPS R IY0 L EY1 SH AH0 N SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relation (n) rˈɪlˈɛɪʃən (r i1 l ei1 sh @ n)
relations (n) rˈɪlˈɛɪʃənz (r i1 l ei1 sh @ n z)
relationship (n) rˈɪlˈɛɪʃənʃɪp (r i1 l ei1 sh @ n sh i p)
relationships (n) rˈɪlˈɛɪʃənʃɪps (r i1 l ei1 sh @ n sh i p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
关系[guān xì, ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] relation; relationship; to concern; to affect; to have to do with; guanxi #304 [Add to Longdo]
生产关系[shēng chǎn guān xì, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] relations between levels of production; socio-economic relations #19,356 [Add to Longdo]
邦交[bāng jiāo, ㄅㄤ ㄐㄧㄠ, ] relations between two countries; diplomatic relations #30,118 [Add to Longdo]
劳雇关系[láo gù guān xì, ㄌㄠˊ ㄍㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] relations between labor and employer; industrial relations [Add to Longdo]
风险与收益的关系[fēng xiǎn yǔ shōu yì de guān xì, ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄩˇ ㄕㄡ ㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] relation between venture and profit; risk-return relation [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
関連[かんれん, kanren] TH: ความสัมพัํนธ์  EN: relation
関係[かんけい, kankei] TH: ความสัมพันธ์  EN: relation

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beziehung { f }; Kontakt { m } | Beziehungen { pl }; Kontakte { pl } | internationale wissenschaftliche Beziehungenrelation | relations | international scientific relations [Add to Longdo]
Relation { f } [ math. ]relation [Add to Longdo]
Relation { f }relation; relationship [Add to Longdo]
relational { adj }relational [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぶん, bun] (n, n-suf, pref) (1) part; segment; share; ration; (2) rate; (3) (See 身分) degree; one's lot; one's status; relation; duty; kind; lot; (4) in proportion to; just as much as; (P) #146 [Add to Longdo]
に関する[にかんする, nikansuru] (exp) related to; in relation to #153 [Add to Longdo]
出身[しゅっしん, shusshin] (n, adj-no) (1) person's origin (town, city, country, etc.); (2) institution from which one graduated; (3) director in charge of employee relations; (P) #155 [Add to Longdo]
関連(P);関聯[かんれん, kanren] (n, adj-no, vs, suf) relation; connection; relevance; (P) #166 [Add to Longdo]
[ま, ma] (n-adv, n) (1) space (between); gap; interval; distance; (n-adv, n-t) (2) time (between); pause; break; (n-adv, n, n-t) (3) span (temporal or spatial); stretch; period (while); (n-adv, n) (4) relationship (between, among); (5) members (within, among); (conj) (6) (あいだ only) (arch) due to; because of; (P) #202 [Add to Longdo]
関係[かんけい, kankei] (n, vs, adj-no) (1) relation; relationship; connection; (2) participation; involvement; concern; (3) influence; effect; (n, vs) (4) sexual relations; sexual relationship; (n-suf) (5) related to ...; connected to ...; (P) #259 [Add to Longdo]
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6, 攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P) #371 [Add to Longdo]
に関して[にかんして, nikanshite] (exp) related to; in relation to #372 [Add to Longdo]
当該[とうがい, tougai] (adj-no, n) appropriate (authorities); concern; applicability; correlation #643 [Add to Longdo]
[ぎ, gi] (n, adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) { Buddh } teachings; doctrine; (n, n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis #1,914 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パートナー関係[パートナーかんけい, pa-tona-kankei] partner relation [Add to Longdo]
リレーショナルデータベース[りれーしょなるでーたべーす, rire-shonarude-tabe-su] relational database (RDB) [Add to Longdo]
意味関係[いみかんけい, imikankei] semantic relation [Add to Longdo]
階層関係[かいそうかんけい, kaisoukankei] hierarchical relation [Add to Longdo]
関係演算子[かんけいえんざんし, kankeienzanshi] relational operator [Add to Longdo]
関係管理[かんけいかんり, kankeikanri] relational management [Add to Longdo]
関係指示記号[かんけいしじきごう, kankeishijikigou] relation indicator [Add to Longdo]
形式関係[けいしきかんけい, keishikikankei] formal relation [Add to Longdo]
親子関係[おやこかんけい, oyakokankei] parent-child relationship [Add to Longdo]
相関[そうかん, soukan] correlation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relation \Re*la"tion\ (r?-l?"sh?n), n. [F. relation, L. relatio.
   See {Relate}.]
   1. The act of relating or telling; also, that which is
    related; recital; account; narration; narrative; as, the
    relation of historical events.
    [1913 Webster]
 
       ??????oet's relation doth well figure them. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being related or of referring; what is
    apprehended as appertaining to a being or quality, by
    considering it in its bearing upon something else;
    relative quality or condition; the being such and such
    with regard or respect to some other thing; connection;
    as, the relation of experience to knowledge; the relation
    of master to servant.
    [1913 Webster]
 
       Any sort of connection which is perceived or
       imagined between two or more things, or any
       comparison which is made by the mind, is a relation.
                          --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. Reference; respect; regard.
    [1913 Webster]
 
       I have been importuned to make some observations on
       this art in relation to its agreement with poetry.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Connection by consanguinity or affinity; kinship;
    relationship; as, the relation of parents and children.
    [1913 Webster]
 
       Relations dear, and all the charities
       Of father, son, and brother, first were known.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. A person connected by cosanguinity or affinity; a
    relative; a kinsman or kinswoman.
    [1913 Webster]
 
       For me . . . my relation does not care a rush. --Ld.
                          Lytton.
    [1913 Webster]
 
   6. (Law)
    (a) The carrying back, and giving effect or operation to,
      an act or proceeding frrom some previous date or time,
      by a sort of fiction, as if it had happened or begun
      at that time. In such case the act is said to take
      effect by relation.
    (b) The act of a relator at whose instance a suit is
      begun. --Wharton. Burrill.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Recital; rehearsal; narration; account; narrative; tale;
     detail; description; kindred; kinship; consanguinity;
     affinity; kinsman; kinswoman.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 relation
   n 1: an abstraction belonging to or characteristic of two
      entities or parts together
   2: the act of sexual procreation between a man and a woman; the
     man's penis is inserted into the woman's vagina and excited
     until orgasm and ejaculation occur [syn: {sexual
     intercourse}, {intercourse}, {sex act}, {copulation},
     {coitus}, {coition}, {sexual congress}, {congress}, {sexual
     relation}, {relation}, {carnal knowledge}]
   3: a person related by blood or marriage; "police are searching
     for relatives of the deceased"; "he has distant relations
     back in New Jersey" [syn: {relative}, {relation}]
   4: an act of narration; "he was the hero according to his own
     relation"; "his endless recounting of the incident eventually
     became unbearable" [syn: {relation}, {telling}, {recounting}]
   5: (law) the principle that an act done at a later time is
     deemed by law to have occurred at an earlier time; "his
     attorney argued for the relation back of the amended
     complaint to the time the initial complaint was filed" [syn:
     {relation back}, {relation}]
   6: (usually plural) mutual dealings or connections among persons
     or groups; "international relations"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 relation /ʀəlasjɔ̃/ 
  relation; understanding; acquaintance; account; narrative; story; tale; account; record; report; relation

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 relation
  relation

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Relation /reːlatsiːoːn/ 
  relation; relational; relationship

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top