Search result for

พี่น้อง

(55 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พี่น้อง-, *พี่น้อง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
พี่น้องร่วมบิดามารดา (n ) brother and sister of full blood

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พี่น้อง[N] relatives, See also: relations, kinsfolk, Syn. ญาติ, ญาติพี่น้อง, ลูกพี่ลูกน้อง, Example: มีหลายคนเข้าใจผิดคิดว่า เขากับหล่อนเป็นพี่น้องกัน ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นเพียงคนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเท่านั้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เกิดร่วมบิดามารดาเดียวกัน, คนในเชื้อสายวงศ์วานเดียวกัน
พี่น้องร่วมชาติ[N] fellow citizen, Syn. ประชาชน, Example: การเคลื่อนไหวของปัญญาชนครั้งนี้ไม่ได้รับความสนใจจากพี่น้องร่วมชาติ และสื่อมวลชนเลย, Count unit: คน, Thai definition: ประชาชนที่อยู่ในประเทศเดียวกัน เป็นคนเชื้อชาติเดียวกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พี่น้องน. ผู้เกิดร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือร่วมบิดาเดียวกัน หรือร่วมมารดาเดียวกัน
พี่น้องคนในเชื้อสายวงศ์วาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
siblingพี่น้องร่วมบิดามารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
siblingsพี่น้องร่วมบิดามารดา, พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brothers and sisters of full bloodพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brothers and sisters of half bloodพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
half sister; half brotherพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
half brother; half sisterพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
siblingพี่น้องร่วมสายโลหิต [มีความหมายเหมือนกับ sib ๒ และ sibship ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Frat guys have been doing that since forever. I can't.พี่น้องพวกนั้น เค้าทำมาโดยตลอด ฉันพูดไม่ได้หรอก Pret-a-Poor-J (2008)
Brothers and sisters, there will be plenty of time to observe the holy relic when we return to Earth.พี่น้องทั้งหลาย เมือกลับถึงโลกแล้ว เรายังมีเวลาที่ดูพิธีโบราณอีกมากมาย Dead Space: Downfall (2008)
Best match would be a sibling or a parent.ที่เข้ากันได้ดีที่สุดคือ พี่น้องหรือพ่อแม่ Emancipation (2008)
Well, that's the great thing about brothers.เอาละ.. เรื่องที่ดีที่สุด สำหรับความเป็นพี่น้อง Emancipation (2008)
We served time. We lost brothers. We spilled a lot of blood.พวกเราติดคุก พวกเราสูญเสียพี่น้อง พวกเราสูญเสียเลือดเนื้อมามาก Pilot (2008)
A brotherhood. A family.ความเป็นพี่น้องกัน ครอบครัว Pilot (2008)
Sorry, folks. Go back to your corn dogs.ขอโทษด้วยพี่น้อง กลับไปทานขนมปัง ไส้กรอกทอดของคุณ Pilot (2008)
- I made sure the brotherhood... had Opie's back every minute that he was in Chino...-ฉันมั่นใจพี่น้อง มีโอปี้อยากกลับมา ทุกนาทีที่เขาอยู่ที่ชิโน Pilot (2008)
Today we fight for all our brothers back home.วันนี้เราจะสู้เพื่อพี่น้อง ที่อยู่ที่บ้านของเรา Rookies (2008)
A terrible brother duo named Abo and Cado are terrorizing my planet-มีพี่น้องหมากาฬชื่อ อาโบ กับ คาโด มาทำร้ายดาวของเรา Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
No, this is me and my brothers problem- Don't be that way-ไม่ นี่เป็นปัญหาของเราพี่น้อง Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I am your kin.ข้าเป็นพี่น้องของเจ้า Le Morte d'Arthur (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พี่น้อง[n.] (phīnøng) EN: relatives ; relations ; kinsfolk ; brothers and sisters   FR: frères et soeurs [mpl] ; cousins et cousines [mpl] ; membres de la famille [mpl] ; parents [mpl] ; parentèle [f] (vx)
พี่น้องชาว[n. exp.] (phīnøng chāo) FR: concitoyens [mpl]
พี่น้องประชาชน[n. exp.] (phīnøng prachāchon) FR: concitoyens [mpl] ; population [f] ; compatriotes [mpl]
พี่น้องร่วมชาติ[n. exp.] (phīnøng ruam chāt) EN: fellow citizen   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brethren[N] พี่น้อง, Syn. brother
half-brother[N] พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
half-sister[N] พี่น้องผู้หญิงที่ร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
sibling[N] พี่น้อง, Syn. brother, half brother, half sister, kinsman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affiliate(อะฟิล' ลิเอท) vt.,vi. ผูกพัน, เข้าร่วม, รับเป็นสมาชิก, สืบสาวเรื่องราว, เป็นพี่น้องกัน, ยกให้เป็นพี่น้อง, รับเป็นบุตร. -n. สาขา (กิจการธุรกิจ) , ผู้ที่เป็นสมาชิกหรือผูกพัน. -affiliable adj. -affiliation n., Syn. branch,associate
akin(อะคิน') adj. เกี่ยวดองกัน, เป็นพี่น้องกัน, ตระกูลเดียวกัน, คล้ายกัน, มีคุณสมบัติบางอย่างเหมือนกัน, Syn. kin, related)
belonging(บิลอง'อิง) n. ความสัมพันธ์ระหว่างกัน,ทรัพย์สมบัติ,สิ่งของที่มีอยู่,ของประกอบ,ญาติพี่น้อง, See also: belongings n. ทรัพย์สมบัติ, Syn. relationship,possessions,assets
blood brothern. พี่น้องร่วมสายโลหิต,เพื่อนร่วมน้ำสาบานด้วยการดื่มเลือดสาบาน
blood relativen. ผู้ที่เป็นญาติโดยสายเลือด,ญาติพี่น้องร่วมสายโลหิต, Syn. blood relation
brother(บรา'เธอะ) n. พี่ชายหรือน้องชาย,พี่น้องร่วมชาติ,เพื่อนร่วมงาน,บุคคลร่วมอาชีพ,บาทหลวง,ภราดร, เจษฎาจารย์
brotherly(บรา'เธอลี) adj.,adv. เหมือนพี่เหมือนน้องกัน,พี่น้อง
fellow-mann. พี่น้องร่วมชาติ -pl. -fellowmen
fellowmann. พี่น้องร่วมชาติ -pl. -fellowmen
flesh(เฟลช) n. เนื้อ,เนื้อหนังมังสา,ความอ้วน,น้ำหนัก,ร่างกาย,มนุษย์,สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย,ญาติพี่น้อง,ลูกในไส้,เนื้อผลไม้,ผิวหนัง, See also: fresher พ่อค้าเนื้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
BLOOD blood brother(n) พี่น้องร่วมสายเลือด,พี่น้องร่วมสาบาน,เพื่อนร่วมสาบาน
brethren(n) พี่น้องที่นับถือกันเอง
brother(n) พี่ชาย,น้องชาย,พี่น้อง,เพื่อนร่วมงาน, บาทหลวง
brotherhood(n) ความเป็นพี่น้องกัน,ภราดรภาพ,คณะสงฆ์
brotherly(adj) ฉันพี่น้อง,เหมือนพี่เหมือนน้อง
clansman(n) พี่น้องร่วมสกุล,พี่น้องร่วมแซ่,พวกพ้อง
folks(n) ญาติพี่น้อง,สมาชิกในครอบครัว,พ่อแม่พี่น้อง
fraternal(adj) ภราดร,เป็นพี่น้องกัน,ฉันพี่ฉันน้อง
fraternity(n) ภราดรภาพ,ความเป็นพี่น้อง,พี่น้อง
fraternize(vi) คบหาฉันพี่น้อง,สนิทสนม,ถือเป็นพี่น้อง,สัมพันธ์ฉันพี่น้อง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
agnate brother (n ) พี่น้องต่างแม่ พี่น้องที่พ่อเดียวกันแต่คนละแม่
uterine brother (n ) พี่น้องต่างพ่อ พี่ชายหรือน้องชายที่มีแม่เดียวกันแต่คนละพ่อ

German-Thai: Longdo Dictionary
Geschwister(n) |das, pl. Geschwister| พี่น้อง เช่น Wieviele Geschwister haben Sie? คุณมีพี่น้องกี่คน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top