ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สัมพันธ์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สัมพันธ์-, *สัมพันธ์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์(n, phrase) English for Advertising and Public Relations
องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก(n) The World Fellowship of Buddhist Youth

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมพันธ์(n) relatedness, See also: connection
สัมพันธ์(v) be related, See also: be connected, be joined, be linked, be associated, Syn. สัมพันธน์, ผูกพัน, เกี่ยวข้อง, Example: เราควรเลือกคนที่เราจะสัมพันธ์ด้วย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สัมพันธ์(n) relations, See also: connections, relationships, link, association, Syn. สัมพันธน์, Example: เพื่อนกันควรจะรักษาสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนเอาไว้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สัมพันธ์กัน(v) be related, See also: be involved, have to do with, be relevant to, concern, Syn. เกี่ยวข้องกัน, Example: ข้อมูลทั้งสองชุดนี้ต้องสัมพันธ์กัน, Thai Definition: ผูกพันกัน, เกี่ยวข้องกัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Were relations between you and the late Mrs. De Winter perfectly happy?ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ อดีตคุณนายมีความสุขดีใช่มั้ย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ อดีตคุณนายมีความสุขดีใช่มั้ย Rebecca (1940)
With Plasticine porters with looking glass tiesด้วยการขนดินน้ำมัน มีความสัมพันธ์ที่มองกระจก Yellow Submarine (1968)
To the Italian people that's a very sacred, close relationship.ที่คนอิตาเลียนที่เป็นที่เคารพนับถือมากความสัมพันธ์ใกล้ชิด The Godfather (1972)
Who in the fuck is he talking-- Miss Hills?ใครใน เพศสัมพันธ์ ที่ เขา พูด - นางสาว ฮิลส ? I Spit on Your Grave (1978)
Yeah, they fuck around a lot.ใช่ พวกเขา มีเพศสัมพันธ์ รอบ มาก I Spit on Your Grave (1978)
One day I'm gonna go to New York and fuck all the broads there.วันหนึ่ง ฉัน เมตร จะ ไป นิวยอร์กและ มีเพศสัมพันธ์ aII บรอดมี I Spit on Your Grave (1978)
He likes to shit and fuck in total privacy.เขา ชอบ จะ อึ และเพศสัมพันธ์ ใน ความเป็นส่วนตัวทั้งหมด I Spit on Your Grave (1978)
New York broads fuck a lot.บรอด นิวยอร์ก มีเพศสัมพันธ์ มาก I Spit on Your Grave (1978)
Fuck.เพศสัมพันธ์ The Russia House (1990)
Matthew, I don't have time to fuck around. Now come on.แมทธิว ฉัน ไม่ได้ มีเวลาที่จะ มี เพศสัมพันธ์ รอบ ตอนนี้มา อยู่กับ I Spit on Your Grave (1978)
Man, you are really gonna fuck us up with your loud mouth.คน คุณจริงๆ จะ มีเพศสัมพันธ์ เราขึ้น ด้วยปาก ของคุณ ดัง I Spit on Your Grave (1978)
Fuck! Bastard!มีเพศสัมพันธ์ ! I Spit on Your Grave (1978)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัมพันธ์[samphan] (n) EN: relation ; connection ; relationship ; intercourse  FR: relation [ f ]
สัมพันธ์[samphan] (v) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated ; be consistent with  FR: être en relation ; être associé ; être lié
สัมพันธ์กัน[samphan kan] (v, exp) EN: be related ; be involved ; have to do with ; be relevant to ; concern  FR: interagir
สัมพันธ์ทางการทูต[samphan thāng kānthūt] (n, exp) EN: diplomatic relations  FR: relations diplomatiques [ fpl ]

English-Thai: Longdo Dictionary
two-timer(n) 1. คนที่นอกใจแฟนแอบไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่น, 2. คนที่พูดอย่างทำอย่าง, Syn. betrayer
customer relations center(n) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ย่อด้วย CRC
public relations department(n) กรมประชาสัมพันธ์
pork(vt, colloq) อึ้บ, แอ้ม (เป็นภาษาพูดแปลว่ามีเพศสัมพันธ์ มาจากคำว่า penetrate) เช่น I might go pork my girlfriend tonight., See also: To have sex with, Syn. To have sexual intercourse
outercourse(n) เพศสัมพันธ์แบบไม่สอดใส่, Syn. non-penetrative sex
platonic(adj) สัมพันธ์ฉันท์เพื่อน เช่น a wholly platonic friendship
get laid(vi) มีเพศสัมพันธ์
data analytics(n) วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล, ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การจำแนกกลุ่ม การดำเนินการทางสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประจำของข้อมูล ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏชัดเจนนัก [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ally(vi) สัมพันธ์กันจากการแต่งงาน, See also: ดองกัน
ally(vt) สัมพันธ์กันจากการแต่งงาน, See also: ดองกัน
chord(vt) ผสมผสาน, See also: สัมพันธ์, คล้องจอง, ประสาน, Syn. harmonize, blend, arrange
consort(vi) สัมพันธ์กัน, See also: ร่วมกัน, เกี่ยวพันกัน
connect with(phrv) เกี่ยวข้องกับ, See also: สัมพันธ์กับ
correlate with(phrv) สัมพันธ์กับ
correspond to(phrv) สัมพันธ์กับ, See also: เข้ากันได้กับ, Syn. agree with, answer to
refer to(phrv) เกี่ยวข้องกับ, See also: สัมพันธ์กับ, Syn. apply to, relate to
relate to(phrv) เชื่อมโยงกับ, See also: สัมพันธ์กับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ, การมีอารมณ์ร่วม, ความชอบพอกัน, ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy
alliance(อะไล' เอินซฺ) n. พันธมิตร, สันนิบาต, การแต่งงาน, ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน, สหพันธ์, ข้อตกลงระหว่างประเทศ, Syn. fusion, union -A.difference, disparity
allied(อะไลดฺ', แอล' ไลดฺ) adj. เป็นพันธมิตรกันโดยสนธิสัญญา, ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน, มาจากที่เดียวกัน, มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน, Syn. united
allometry(อะลิม' มิทรี) n. การเจริญเติบโตของส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทั้งหมดหรือบางส่วนของสิ่งมีชีวิตนั้น, การวัดหรือสึกษาการเจริญเติบโตแบบนี้., Syn. alloimetry -allometric, alloiometric adj.
ambisyllabic(แอมบิซิล' ละบิค) adj. เกี่ยวกับพยางค์ซึ่งสัมพันธ์กับตัวสระทั้งหน้าและหลัง
anacoluthia(แอนนาคะลู' เธีย) n. การไร้ความต่อเนื่องหรือสัมพันธ์ทางไวยกรณ์. -anacoluthic adj.
associate(อะโซ'ชีเอท) vt., vi. เกี่ยวเนื่อง, เข้าร่วม, มีส่วนร่วม, เชื่อมสัมพันธ์กัน, คบค้าสมาคม.
association(อะโซชีเอ'เชิน) n. สมาคม, บริษัท, การร่วมกัน, ความสัมพันธ์, สันนิบาตพันธมิตร, สหภาพ, การเชื่อมติดกัน, ความคิดเห็นร่วมกัน, กลุ่มของพืชที่อยู่ร่วมกัน, เกมฟุตบอล, การสังสรรค์, Syn. fellowship, organization, link
bearing(แบ'ริง) n. ความอดทน, ที่รองรับ, ตำแหน่ง, ทิศทาง, การออกผล, การอ้างอิง, ความสัมพันธ์, ความสามารถ, การให้ผล, ผล, ผลผลิต, Syn. endurance, yield

English-Thai: Nontri Dictionary
affinity(n) ความสัมพันธ์กัน, ความเกี่ยวดองกัน, ความเป็นญาติกัน
cognate(adj) สัมพันธ์กัน, เกี่ยวเนื่องกัน, คล้ายคลึงกัน, มาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน
connect(vi, vt) ติดต่อกัน, เกี่ยวข้อง, เกี่ยวดอง, ต่อเนื่อง, สัมพันธ์
connection(n) การติดต่อ, ความสัมพันธ์, การเกี่ยวข้อง, การเกี่ยวดอง, ญาติ
correlation(n) ความเกี่ยวพัน, ความสัมพันธ์, สหพันธ์
correlative(adj) ซึ่งเกี่ยวพันกัน, ซึ่งสัมพันธ์กัน, เป็นคู่กัน
cut(vt) ตัด, หั่น, ฟัน, ตัดราคา, ตัดสัมพันธ์, หยุดการแสดง, หนีเรียน
dealing(n) การค้า, การติดต่อ, ธุรกิจ, ความสัมพันธ์
fellowship(n) มิตรภาพ, ความสัมพันธ์, การคบหาสมาคม, ทุนเรียนในมหาวิทยาลัย
fraternize(vi) คบหาฉันพี่น้อง, สนิทสนม, ถือเป็นพี่น้อง, สัมพันธ์ฉันพี่น้อง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
関する[かんする, kansuru] TH: สัมพันธ์กับ  EN: to be related
繋がる[つながる, tsunagaru] TH: สัมพันธ์กับ

German-Thai: Longdo Dictionary
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นว่า โดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้ เช่น Sie ist überhaupt sehr freundlich. โดยทั่วไปเธอเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก
Zusammenhang(n) |der| ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งของหรือเหตุการณ์
fest(adj, adv) แน่น, แข็งแกร่ง เช่น eine feste Beziehung ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น, ein Knoten fest verbinden ผูกปมให้แน่นหนา, See also: A. locker
sich verstehen mit (+D)(vt) เข้าใจกันดีกับ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ เช่น Je länger desto besser verstehe ich mich mit ihm.
Freundschaft(n) |die, pl. Freundschaften| สัมพันธภาพ, มิตรภาพ, ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน เช่น eine Freundschaft beenden
begehren(vt) |begehrte, hat begehrt| ต้องการมาก, อยากมี, อยากมีความสัมพันธ์ด้วย เช่น eine Frau begehren ต้องการอยากรู้จักผู้หญิงคนหนึ่ง, die Uhr begehren อยากได้นาฬิกาเรือนนี้มาก, See also: Related: begehrt
Bindung(n) |die, pl. Bindungen| การผูกมัด, พันธะ, ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน, พันธะเคมี
Zusammenhang(n) |der, pl. Zusammenhänge| การเชื่อมโยง, การเกี่ยวพัน, ความสัมพันธ์, การเกี่ยวข้อง, การเกี่ยวดอง
bumsen(vt) |bumste, hat gebumst| มีเพศสัมพันธ์ เช่น Die Prostituierte schaut nicht schlecht als plötzlich 2 kleine Jungen vor ihr stehen, ihr die 20 Cent zeigen und sagen sie wollen bumsen., Syn. ficken
Verwaltungswissenschaft(n) |die, pl. Verwaltungswissenschaften| ศาสตร์หรือการศึกษาเกี่ยวกับการเมือง นิติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

French-Thai: Longdo Dictionary
amour(n) |m| l'amour = ความรัก ex: faire l'amour = มีความสัมพันธ์ทางเพศ
Image:
monogamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงหนึ่ง, Ant. la polygamie
polygame(adj) ที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), Ant. monogame
monogame(adj) ที่เป็นแบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), Ant. polygame
polygamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงสอง หรือ หญิงหนึ่งชายสอง (มากกว่านี้ก็รวมอยู่ด้วย), Ant. la monogamie

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top