ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

public relations

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -public relations-, *public relations*, public relation
English-Thai: Longdo Dictionary
public relations department(n) กรมประชาสัมพันธ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
public relations[N] งานประชาสัมพันธ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
public relationsn. ประชาสัมพันธ์

English-Thai: Nontri Dictionary
PUBLIC public relations(n) การประชาสัมพันธ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
public relationsการประชาสัมพันธ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public relationsการประชาสัมพันธ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Public relationsการประชาสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Public relations and lawการประชาสัมพันธ์กับกฎหมาย [TU Subject Heading]
Public relations and politicsการประชาสัมพันธ์กับการเมือง [TU Subject Heading]
Public relations consultantsที่ปรึกษาทางการประชาสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Public relations firmsบริษัทประชาสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Public relations personnelบุคลากรทางการประชาสัมพันธ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm Taylor Reece, general counsel, public relations for WellZyn.ฉันเทย์เลอร์ รีช ที่ปรึกษาทั่วไป, ประชาสัมพันธ์ของเวลล์ไซน์ Viper (2014)
You hired a public relations firm in the wake of the murder.คุณจ้างบริษัทประชาสัมพันธ์ทันที หลังจากเกิดเหตุฆาตรกรรม In the Blood (2013)
Sir, choosing a civilian doctor was supposed to be a public relations win.ท่านคะ การเลือกแพทย์ที่เป็นพลเรีอนควรจะเป็น การประชาสัมพันธ์ถึงชัยชนะ Power of Persuasion (2013)
Of course, Mr. Norburg understands the terms of his managerial and public relations responsibilities should he leave.ตกลง คุณนอรเบิร์ก ได้รับทราบถึงความรับผิดชอบ ในด้านการจัดการและประชาสัมพันธ์แล้ว Event Horizon (2013)
And to be frank, you have a public relations problem.และจากใจจริงนะ คุณมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ The Spanish Teacher (2012)
You're a public relations disaster.เธอคือหายนะด้านการประชาสัมพันธ์ The Princess Dowry (2012)
We have plenty in the public relations department.เรามีมากมายในหน่วยงานราชการ Fast Five (2011)
You're both here because this incident has created a public relations nightmare for me.คุณทั้งสองมาที่นี่ เพราะมีบางอย่างได้ถูกสร้างขึ้น การประชาสัมพันธ์มันเป็นฝันร้ายสำหรับฉัน Death Race 2 (2010)
And decided to prove he was more than just a pawn. In the V's public relations campaign.คัท เยี่ยมเลย V (2009)
We keep up with the attractive fashions the Public Relations employees wear.เราก็ต้องตามแชั่นสวย ๆ ที่พนักงานประชาสัมพันธ์เราแต่งบ้างนะสิ Fireproof (2008)
Yeah, the, uh, public relations thought that it would probably be good P.R.- ใช่ ใช่ เอ่อคือ การประชาสัมพันธ์ คิดว่าอาจจะเป็นการนำเสนอที่ดีต่อสาธารณชน Mr. Monk Gets Fired (2004)
We have huge industries public relations industry monstrous industry advertising and so on which are designed from infancy to try to mould people into this desired pattern.เรามีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นั่นคืออุตสาหกรรมโฆษณา การโฆษณา ฯลฯ ซึ่งออกแบบมา The Corporation (2003)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กปส.[N] Public Relations Department, Syn. กรมประชาสัมพันธ์
ปชส.[N] public relations, Syn. ประชาสัมพันธ์, Thai definition: การติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันถูกต้องต่อกัน
ประชาสัมพันธ์[N] public relations, Syn. การโฆษณา, การบอกข่าว, การบอกกล่าว, Example: เขามาช่วยงานประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์[N] Public Relations Department, Example: กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดเตรียมการประชาสัมพันธ์ในงานวันกาชาดไทย
นักประชาสัมพันธ์[N] public relations personnel, Count unit: คน
พนักงานประชาสัมพันธ์[N] public relations officer

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประชาสัมพันธ์[n. exp.] (kān prachāsamphan) EN: public relations   FR: relations publiques [fpl]
กรมประชาสัมพันธ์[org.] (Krom Prachāsamphan) EN: Public Relations Department   
แผนกประชาสัมพันธ์[n. exp.] (phanaēk prachāsamphan) EN: public relations section   
ประชาสัมพันธ์[n. exp.] (prachāsamphan) EN: public relations   FR: relations publiques [fpl]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公关[gōng guān, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄢ, / ] public relations, #8,725 [Add to Longdo]
公共关系[gōng gòng guān xì, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] public relations, #27,892 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PR[ピーアール, pi-a-ru] (n) (See パブリックリレーションズ) public relations; PR [Add to Longdo]
パブリックリレーションズ;パブリックリレーション[, paburikkurire-shonzu ; paburikkurire-shon] (n) public relations [Add to Longdo]
ピーアール[, pi-a-ru] (n,vs) PR; public relations; (P) [Add to Longdo]
広報(P);弘報;廣報(oK)[こうほう, kouhou] (n) PR; public relations; publicity; information; (P) [Add to Longdo]
広報課[こうほうか, kouhouka] (n) public relations department (section, office) [Add to Longdo]
広報活動[こうほうかつどう, kouhoukatsudou] (n) publicity (information) activities; public relations [Add to Longdo]
広報官[こうほうかん, kouhoukan] (n) public relations office [Add to Longdo]
広報誌[こうほうし, kouhoushi] (n) PR brochure; public relations magazine [Add to Longdo]
広報情報[こうほうじょうほう, kouhoujouhou] (n) public relations information [Add to Longdo]
広報担当者[こうほうたんとうしゃ, kouhoutantousha] (n) person in charge of public relations; PR manager [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  public relations
      n 1: a promotion intended to create goodwill for a person or
           institution [syn: {public relations}, {PR}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top