ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

applause

AH0 P L AO1 Z   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -applause-, *applause*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
applause[N] การปรบมือแสดงความชื่นชม, Syn. approval

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
applause(อะพลอซ') n. การปรบมือ,เสียงปรบมือ,การสรรเสริญ. -applausive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
applause(n) การปรบมือ,การสรรเสริญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Applauseการแสดงการสรรเสริญ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bright lights, music, applause, fame!นี่คือแอปเปิ้ลของคุณ ไฟสว่าง, เพลง, เสียงปรบมือชื่อเสียง! Pinocchio (1940)
How about a little applause for the Waco Kid?ปรบมือให้แว็คโก้ คิดหน่อย Blazing Saddles (1974)
-Almost, that applause is for you.เกือบแล้วฮะ นั่นของคุณนะคะ Oh, God! (1977)
[ Applause ][เสียงปรบมือ] Pulp Fiction (1994)
Before we begin the feast let us have a round of applause for Professor Sprout, Madam Pomfrey whose Mandrake juice has been so successfully administered to all who had been Petrified.ก่อนที่เราจะเริ่มงานเลี้ยง ขอเสียงปรบมือดัง ๆ ให้กับศจ.สเปราต์ มาดามพอมฟรีย์ ที่ได้รับความสำเร็จ ในการใช้น้ำแมนแดรก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Good luck, kiddo. (Cheering, applause) (Press shouting) Prime Minister, over here!โชคดีเพื่อน ท่านนายก ทางนี้ครับ ขอบคุณ Love Actually (2003)
Never let it fade away (Cheering, applause) Hillier School would now like to present their Christmas number.อย่าปล่อยให้จางหายไป ทางโรงเรียนฮิลเลอร์ใคร่ขอนำเสนอโชว์ต่อไป สำหรับคริสต์มาสครับ Love Actually (2003)
(cha-cha ends / applause)(cha-cha ends / applauseShall We Dance (2004)
Now, ladies and gentlemen, let's bring our dancers out with a nice big round of applause,ณ บัดนี้ ท่านผู้มีเกียรติครับ เชิญผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่ฟลอร์ ด้วยการปรบมือดังๆเลยครับ Shall We Dance (2004)
(piece ends / rapturous applause)(piece ends / rapturous applauseShall We Dance (2004)
Now the groom will enter. Welcome him with a big applause.ณ บัดนี้ขอเชิญเจ้าบ่าว ปรบมือต้อนรับเจ้าบ่าวหน่อยครับ My Little Bride (2004)
Please give applause to these two seminarians.ขอให้เราปรบมือแสดงความยินดี กับนักศึกษาผู้กำลังจะเป็นนักบวชที่ดีทั้งสองด้วย Love So Divine (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
applauseHe received much applause.
applauseHis behavior won general applause.
applauseHis infectious humor stimulated applause.
applauseHis speech met with enthusiastic applause.
applauseIt was just polite applause.
applauseShe bowed in acknowledgment of their applause.
applauseThe astronauts were greeted with cheers and applause of an enthusiastic crowd.
applauseThe astronauts were greeted with spontaneous applause.
applauseThe astronauts were greeted with their enthusiastic cheers and applause.
applauseThe audience gave the singer a big applause.
applauseThe curtain fell amid the wild applause of the audience.
applauseThe performance got get terrific applause from the audience.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสียงปรบมือ[n. exp.] (sīeng prop meū) EN: applause   FR: applaudissements [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
APPLAUSE    AH0 P L AO1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
applause    (n) ˈəplˈɔːz (@1 p l oo1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
掌声[zhǎng shēng, ㄓㄤˇ ㄕㄥ, / ] applause, #5,993 [Add to Longdo]
采声[cǎi shēng, ㄘㄞˇ ㄕㄥ, / ] applause, #110,385 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプローズ[, apuro-zu] (n) applause [Add to Longdo]
喝采[かっさい, kassai] (n,vs) acclamation; applause; ovation; cheers [Add to Longdo]
拍手[はくしゅ, hakushu] (n,vs) (See 拍手・かしわで) clapping hands; applause; (P) [Add to Longdo]
拍手喝采[はくしゅかっさい, hakushukassai] (n,vs) clapping and cheering; applause [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Applause \Ap*plause"\, n. [L. applaudere, applausum. See
   {Applaud}.]
   The act of applauding; approbation and praise publicly
   expressed by clapping the hands, stamping or tapping with the
   feet, acclamation, huzzas, or other means; marked
   commendation.
   [1913 Webster]
 
      The brave man seeks not popular applause. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Acclaim; acclamation; plaudit; commendation; approval.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 applause
   n 1: a demonstration of approval by clapping the hands together
      [syn: {applause}, {hand clapping}, {clapping}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top