ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commend

K AH0 M EH1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commend-, *commend*, commen
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commend(vt) แนะนำ, Syn. recommend
commend to(phrv) มอบให้ด้วยความไว้วางใจ, Syn. recommend to
commend to(phrv) ยกย่องกับ, See also: ชื่นชม...กับ, สรรเสริญ...กับ
commend for(phrv) ชมเชยในเรื่อง, See also: ยกย่องในเรื่อง, Syn. recommend for
commendable(adj) ที่ควรยกย่อง
commendation(n) การยกย่อง, Syn. tribute, praise
commendatory(adj) ที่ยกย่อง, Syn. praising, laudatory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commend(คะเมนดฺ') { commended, commending, commends } vt. มอบ, แนะนำ, ให้ความไว้วางใจ, ฝากฝัง, สรรเสริญ, ยกย่อง, See also: commendable adj. ดูcommend commendableness n. ดูcommend
commendam(คะเมน'แดม) n. ตำแหน่งพระสอนศาสนา, ตำแหน่งที่มีรายได้
commendation(คอมมันเด'เชิน) n. การมอบ, การแนะนำ, การสรรเสริญ, การยกย่อง, สิ่งที่สรรเสริญ, การฝากฝัง, Syn. approbation
commendatory(คะเมน'ดะโทรี) adj. ซึ่งสรรเสริญ, ซึ่งยกย่อง, เกี่ยวกับการแนะนำหรือฝากฝัง
discommend(ดิสคะเมนดฺ') vt. แสดงความไม่พอใจ, ไม่เห็นด้วย
recommend(เรค'คะเมนดฺ) vt. แนะนำ, ชี้แนะ, เสนอแนะ, ฝากฝัง, มอบ, ทำให้อยากได้, ทำให้เป็นที่ดึงดูดใจ vi. แนะนำ, See also: recommendable adj. recommendation n. recommendatory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
commend(vt) ยกย่อง, สรรเสริญ, ชมเชย
commendable(adj) น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ, น่ายกย่องสรรเสริญ
commendation(n) การยกย่อง, การสรรเสริญ, คำยกย่อง, คำสรรเสริญ, การชมเชย
recommend(vt) รับรอง, มอบ, ฝากฝัง, ชี้แนะ, เสนอแนะ
recommendation(n) การรับรอง, การชี้แนะ, การมอบ, จดหมายแนะนำ, การเสนอแนะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I commend you. Rarely have I seen such courage.และฉันก็นับถือท่านมาก ไม่เคยเห็นใครกล้าหาญแบบนั้นมานานล่ะ Labyrinth (1986)
I would also like to commend you on the children's presentation.อีกทั้งข้าพเจ้าขอยกย่องเด็ก ๆ ที่พร้อมใจมาแสดงในวันนี้ The Red Violin (1998)
First, I'd just like to commend the candidates on their impressive remarks.ก่อนอื่น ต้องขอบอกว่าทุกคนทำกันได้ยอดเยี่ยมมากๆ The Girl Next Door (2004)
In sure and certain hope of the resurrection to eternal life... we commend to the Almighty God our brother Jason.แน่ใจและหวังว่า มันจะกลับมาเหมือนเดิม เราได้แต่ภาวนาต่อพระเจ้าให้พี่ของเราเจสัน The Butterfly Effect (2004)
I must commend the valet service on their... impeccable foresight.บริษัทจัดหางานส่งคนมาทันใจดีแฮะ Around the World in 80 Days (2004)
We commend to Almighty God our brother, and we commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust.ด้วยอำนาจของพระเป็นเจ้า สู่ผองพี่น้องเรา ขอให้ร่างกายของเขา จรดสู่พื้นธรณี ดิน สู่ ปถพี อัฐิ สู่ เถ้าถ่าน 1408 (2007)
I mean I know we shouldn't commend somebody for that, but... What if he raped her?ผมหมายถึง ผมรู้ว่าเรา ไม่ควรยกย่องใครเรื่องแบบนั้น แต่ว่า Sita Sings the Blues (2008)
Sweet Jesus, I commend my soul to thee.พระเยซู โปรดรับวิญญาณข้าไปด้วย The Other Boleyn Girl (2008)
Gotta commend you on that boom box trick.ว่าจะแนะนำไอเครื่องเสียงอัดเสียงกระสุน Hell or High Water (2008)
The ruling of the committee commend not only myself, but other members of the squad.ทางคณะกรรมการที่ควบคุมปฎิบัติการครั้งนี้ ได้กล่าวชมตัวผม และลูกทีมทุกคนที่ปฎิบัติงาน Harry Brown (2009)
- Pierce, I'd like to commend youเพียร์ซ ผมอยากแนะนำให้คุณ Comparative Religion (2009)
I commend you for wanting to learn, but just give it up and go sell some shoes.ฉันว่าอย่างเธอ ยอมแพ้แล้วไปขายรองเท้าดีกว่า My Fair Lady (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
commendRows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.
commendWe commended him for his good work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกย่องนับถือ(v) praise, See also: commend, laud, extol, admire, esteem, worship, Syn. ยกย่อง, นับถือ, เคารพนับถือ, Example: ชาวบ้านยกย่องนับถือหลวงพ่อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอก[bøk] (v) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach  FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
ชื่นชม[cheūnchom] (v) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud  FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
ข้อแนะนำ[khønaenam] (n) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; recommendation ; counsel ; instruction ; direction  FR: conseil [ f ] ; recommandation [ f ] ; suggestion [ f ]
น่าชื่นชม[nācheūnchom] (adj) EN: praiseworthy ; admirable ; laudable ; commendable  FR: admirable
แนะนำ[naenam] (v) EN: suggest ; advise ; recommend ; counsel ; give advice ; guide  FR: recommander ; suggérer ; conseiller ; proposer
แนะนำ[naenam] (adj) EN: recommended  FR: recommandé
แนะนำว่าดี[naenam wā dī] (v, exp) EN: recommend  FR: recommander
หนังสือแนะนำ[nangseū naenam] (n, exp) EN: letter of introduction ; letter of recommendation
หนังสือรับรอง[nangseū raprøng] (n, exp) EN: certificate ; letter of recommendation  FR: lettre de recommandation [ f ] ; certificat [ m ]
รายการอาหารแนะนำ[rāikān āhān naenam] (n, exp) EN: recommended dishes

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMMEND K AH0 M EH1 N D
COMMENDS K AH0 M EH1 N D Z
COMMENDED K AH0 M EH1 N D IH0 D
COMMENDING K AH0 M EH1 N D IH0 NG
COMMENDABLE K AH0 M EH1 N D AH0 B AH0 L
COMMENDATION K AA2 M AH0 N D EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commend (v) kˈəmˈɛnd (k @1 m e1 n d)
commends (v) kˈəmˈɛndz (k @1 m e1 n d z)
commended (v) kˈəmˈɛndɪd (k @1 m e1 n d i d)
commending (v) kˈəmˈɛndɪŋ (k @1 m e1 n d i ng)
commendable (j) kˈəmˈɛndəbl (k @1 m e1 n d @ b l)
commendation (n) kˌɒmɛndˈɛɪʃən (k o2 m e n d ei1 sh @ n)
commendations (n) kˌɒmɛndˈɛɪʃənz (k o2 m e n d ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
褒义[bāo yì, ㄅㄠ ㄧˋ, / ] commendatory; commendatory term; positive connotation #61,279 [Add to Longdo]
值得称赞[zhí de chēng zàn, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄔㄥ ㄗㄢˋ, / ] commendable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ITU勧告[アイティーユーかんこく, aitei-yu-kankoku] (n) { comp } ITU Recommendation [Add to Longdo]
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n, vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement [Add to Longdo]
メーカー希望価格[メーカーきぼうかかく, me-ka-kiboukakaku] (n) manufacturer's recommended price [Add to Longdo]
リコメンデーション[rikomende-shon] (n) recommendation [Add to Longdo]
レコメンデーション[rekomende-shon] (n) recommendation [Add to Longdo]
一押し;いち押し;一推し;いち推し[いちおし, ichioshi] (n) (1) recommendation; (something) highly recommended; (vs) (2) to recommend [Add to Longdo]
横綱審議委員会[よこづなしんぎいいんかい, yokodunashingiiinkai] (n) Yokozuna Deliberation Committee; body that recommends promotion of sumo wrestlers to grand champions [Add to Longdo]
勧め(P);薦め;奨め[すすめ, susume] (n, vs) (See お勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement; (P) [Add to Longdo]
勧める(P);薦める(P);奨める[すすめる, susumeru] (v1, vt) to recommend; to advise; to encourage; to offer (wine); (P) [Add to Longdo]
勧告[かんこく, kankoku] (n, vs, adj-no) advice; counsel; remonstrance; recommendation; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commend \Com*mend"\, v. t. [imp. & p. p. {Commended}; p. pr. &
   vb. n. {Commending}.] [L. commendare; com- + mandare to
   intrust to one's charge, enjoin, command. Cf. {Command},
   {Mandate}.]
   1. To commit, intrust, or give in charge for care or
    preservation.
    [1913 Webster]
 
       His eye commends the leading to his hand. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Father, into thy hands I commend my spirit. --Luke
                          xxiii. 46.
    [1913 Webster]
 
   2. To recommend as worthy of confidence or regard; to present
    as worthy of notice or favorable attention.
    [1913 Webster]
 
       Among the objects of knowledge, two especially
       commend themselves to our contemplation. --Sir M.
                          Hale.
    [1913 Webster]
 
       I commend unto you Phebe our sister. --Rom. xvi. 1.
    [1913 Webster]
 
   3. To mention with approbation; to praise; as, to commend a
    person or an act.
    [1913 Webster]
 
       Historians commend Alexander for weeping when he
       read the actions of Achilles.     --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To mention by way of courtesy, implying remembrance and
    good will. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Commend me to my brother.       --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commend \Com*mend"\, n.
   1. Commendation; praise. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Speak in his just commend.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. Compliments; greetings. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Hearty commends and much endeared love to you.
                          --Howell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commend
   v 1: express approval of
   2: present as worthy of regard, kindness, or confidence; "His
     paintings commend him to the artistic world"
   3: give to in charge; "I commend my children to you"
   4: express a good opinion of [syn: {commend}, {recommend}]
   5: mention as by way of greeting or to indicate friendship;
     "Remember me to your wife" [syn: {commend}, {remember}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top