Search result for

สักการะ

(23 entries)
(0.4093 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สักการะ-, *สักการะ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สักการะ    [V] worship, See also: pay homage to, make a pilgrimage to, offer sacrifices, Syn. สักการ, Example: เราข้ามถนนพระจันทร์เพื่อแวะไปสักการะอนุสาวรีย์ของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท, Thai definition: บูชาด้วยสิ่งหรือเครื่องอันพึงบูชา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สักการะบูชา    [V] worship (with offerings), See also: pay homage (with offerings), Syn. บูชา, สักการะ, บวงสรวง, Example: เขาไปสักการะบูชารอยพระพุทธบาทที่สระบุรี
สักการะบูชา    [ADJ] worship, Syn. บูชา, สักการะ, บวงสรวง, Example: ดิฉันส่งเครื่องสักการะบูชาเหล่านี้ไปยังวิหาร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
สักการะบูชาด้วยสิ่งหรือเครื่องอันพึงบูชา เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำ บูชา เป็น สักการบูชา. (ป.; ส. สตฺการ) [ศัพท์พระราชพิธี]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สักการะ[v.] (sakkāra) EN: worship ; pay homage to ; make a pilgrimage to ; offer sacrifices   FR: vénérer ; adorer
สักการะบูชา[v.] (sakkārabūchā) EN: worship (with offerings) ; pay homage (with offerings)   FR: vénérer par des offrandes

English-Thai: Longdo Dictionary
golden calf(n ) สิ่งที่ได้รับการยกย่องหรือสักการะ ทั้งๆที่ไม่สมควรได้รับการยกย่อง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worship    [VI] สักการะ, See also: กราบไหว้, นมัสการ, บูชา, เคารพ
worship    [VT] สักการะ, See also: กราบไหว้, นมัสการ, บูชา, เคารพ, Syn. adore, glorify, venerate, Ant. defile, desecrate, profane

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laity(เล'อิที) n. กลุ่มฆราวาส,กลุ่มผู้ทำงานสักการะบูชา,ผู้ไม่ชำนาญ,ผู้อยู่นอกวงการอาชีพหนึ่ง
liturgy(ลิท'เทอจี) n. พิธีสวด, พิธีสักการะบูชา
mariolatry(แมริออล'ละทรี) n. การเคารพสักการะบูชาพระนางมาเรีย
worship(เวอร์'ชิพ) vt.,vi.,n. (การ) บูชา,สักการะ,บวงสรวง,กราบไหว้,สวดมนต์,สิ่งที่บูชา,ใต้เท้า,ท่าน,ฐานะที่มีเกียรติ, See also: worshiper,worshipper n. worshippingly worshipingly adv., Syn. homage

English-Thai: Nontri Dictionary
hallow(vt) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,สักการะบูชา,บูชา
holy(adj) ศักดิ์สิทธิ์,ใจบุญ,เป็นที่เคารพบูชา,เป็นที่สักการะบูชา
homage(n) ความสักการะ,ความเคารพ,ความจงรักภักดี
liturgy(n) การสวดมนตร์,พิธีสวดมนตร์,พิธีสักการะบูชา
sacred(adj) เป็นที่สักการะ,ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพบูชา
worship(n) การสักการะ,การบวงสรวง,การบูชา,การสวดมนตร์,การนับถือ
worship(vt) นับถือ,บูชา,บวงสรวง,สักการะ,กราบไหว้,สวดมนตร์
worshipful(adj) น่านับถือ,น่าบูชา,น่าเคารพ,น่าสักการะ,น่าเลื่อมใส
worshipper(n) ผู้นับถือ,ผู้สักการะบูชา,ผู้บวงสรวง,ผู้สวดมนตร์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
参宮[さんぐう, sanguu] (n ) สักการะ

Are you satisfied with the result?

Go to Top