ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

laud

L AO1 D   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laud-, *laud*, lau
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laud[N] เพลงสรรเสริญ
laud[VT] สรรเสริญ, See also: ยกย่อง, ชมเชย, Syn. praise, eulogize
lauded[ADJ] ที่ยกย่อง
laudable[ADJ] ที่สมควรยกย่อง, See also: ที่สมควรแก่การสรรเสริญ, Syn. praiseworthy, commendable
laudanum[N] สารละลายของฝิ่นผสมแอลกอฮอล์, See also: ยาฝิ่นผสมแอลกอฮอล์
laudation[N] การสรรเสริญ, See also: การสดุดี, การยกย่อง, ถ้อยคำสรรเสริญ, Syn. praise, commendation
laudative[ADJ] ที่แสดงการสรรเสริญ, Syn. laudatory
laudatory[ADJ] ที่แสดงการสรรเสริญ, Syn. laudative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laud(ลอด) {lauded,lauding,lauds} vt. สรรเสริญ,ชมเชย,สดุดี,ยกย่อง. n., See also: lauds n. ชั่วโมงแห่งการร้องเพลงสรรเสริญภาวนาในตอนเช้า (ศาสนาโรมันคาทอลิก) lauder n. ดูlaud laudator n. ดูlaud, Syn. praise
laudable(ลอ'ดะเบิล) adj. น่าสรรเสริญ,น่าสดุดี., See also: laudability n. laudableness n. ดูlaudable, Syn. commendable
laudation(ลอเด'เชิน) n. การสรรเสริญ,การสดุดี,คำสรรเสริญ,คำสดุดี, Syn. praise
laudatory(ลอ'ดะทอรี) adj. เกี่ยวกับหรือประกอบสรรเสริญ., See also: laudatorily adv., Syn. laudative, praising
laudryman(ลอน'ดรีเมิน,ลาน-) n. คนซักรีดที่เป็นชาย,คนเก็บและส่งเสื้อผ้าซักรีด, See also: laundrywoman n. ดูlaudryman pl. laudrymen
applaud(อะพลอด') vt.,vi. ปรบมือให้,ปรบมือ,สรรเสริญ, Syn. cheer,clap, acclaim)
belaud(บิลอด') {belauded,belauding,belauds} vt. ชมเชยอย่างสูง,ยกย่อง
claudicationn. ขาเป๋
cumlaude(คูม เลา'เด) ด้วยเกียรตินิยม
magna cum laude(มาก'นะ คูม ลอ'เด) เกียรตินิยม

English-Thai: Nontri Dictionary
laud(vt) ยกย่อง,สดุดี,ชมเชย,สรรเสริญ
laudable(adj) น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,น่าชมเชย
laudanum(n) ทิงเจอร์ฝิ่น
laudation(n) คำสรรเสริญ,คำยกย่อง,คำสดุดี,คำชมเชย
applaud(vt) ชมเชย,ปรบมือให้,สรรเสริญ
plaudit(n) การโห่ร้อง,การตบมือสรรเสริญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Laudatory poetryกวีนิพนธ์สดุดี [TU Subject Heading]
Laudatory poetry, Thaiกวีนิพนธ์สดุดีไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I laud your efforts.ยินดีต้อนรับ The Kingdom of the Winds (2008)
I laud your efforts. You may enjoy some repose now.ข้าสรรเสริญความพยายามของท่าน ท่านไปพักผ่อนได้ Episode #1.4 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิตติ[N] praise, See also: laudation, exaltation, Syn. คำสรรเสริญ, คำเยินยอ, คำชมเชย, คำยกยอ, Ant. คำตำหนิ, คำด่าว่า, คำสาปแช่ง, Notes: (บาลี)
ชมเชย[V] praise, See also: laud, compliment, eulogize, extol, admire, applaud, Syn. สรรเสริญ, ยกย่อง, Example: วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากให้สังคมยอมรับและชมเชยความสามารถ, Thai definition: ยกย่อง, สรรเสริญ
ชม[V] praise, See also: laud, compliment, eulogize, extol, admire, applaud, Syn. สรรเสริญ, ยกย่อง, เยินยอ, ชมเชย, Ant. ด่า, ว่ากล่าว, ตำหนิ, ติเตียน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud   FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
ชมเชย[v.] (chomchoēi) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud   FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; louanger (litt.)
ชมชอบ[v.] (chomchøp) EN: applaud   
โห่ร้อง[v.] (hōrøng) EN: acclaim ; cheer ; hail ; clamour ; applaud   FR: acclamer ; pousser des vivats
การฟอกเงิน[n. exp.] (kān føk ngoen) EN: money laudering   FR: blanchiment d'argent [m]
ขี้เมา[n.] (khīmao = khīmāo) EN: drunkard ; toper ; sot ; wine bibber   FR: ivrogne [m, f] ; alcoolique [m, f] ; buveur [m] ; buveuse [f] ; poivrot [m] (fam.) ; poivrote [f] (fam.) ; soûlard [m] (fam.) ; soûlarde [f] (fam.) ; soûlaud [m] (fam.) ; soûlaude [f] (fam.) ; soûlot [m] (fam.) ; soûlote [f] (fam.) ; pochard [m] (fam.) ;
โคล้ด โมเนต์[n. prop.] (Khlōt Mōnē) EN: Claude Monet   FR: Claude Monet
น่าชื่นชม[adj.] (nācheūnchom) EN: praiseworthy ; admirable ; laudable ; commendable   FR: admirable
นกจาบฝน[n.] (nok jāp fon) EN: Alaudidae   
ปรบมือ[v. exp.] (propmeū) EN: applaud ; clap   FR: applaudir ; frapper des mains ; taper dans les mains

CMU English Pronouncing Dictionary
LAUD L AO1 D
LAUDS L AO1 D Z
LAUDE L AO1 D
LAUDER L AW1 D ER0
LAUDER L AO1 D ER0
LAUDED L AO1 D IH0 D
LAUDON L AO1 D AH0 N
LAUDING L AO1 D IH0 NG
LAUDNER L AW1 D N ER0
LAUDISE L AO1 D AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laud (v) lˈɔːd (l oo1 d)
lauds (v) lˈɔːdz (l oo1 d z)
lauded (v) lˈɔːdɪd (l oo1 d i d)
lauding (v) lˈɔːdɪŋ (l oo1 d i ng)
laudable (j) lˈɔːdəbl (l oo1 d @ b l)
laudably (a) lˈɔːdəbliː (l oo1 d @ b l ii)
laudanum (n) lˈɔːdənəm (l oo1 d @ n @ m)
laudatory (j) lˈɔːdətəriː (l oo1 d @ t @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lobgesang {m} | Lobgesänge {pl}laud | lauds [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
applaudissements(n) |m/ที่เป็น pl. เสมอ| เสียงปรบมือ
applaudir(vi) |j'applaudis, tu applaudis, il applaudit, nous applaudissons, vous applaudissez, ils applaudissent| ปรบมือ, See also: |ไวยากรณ์ ดูกิริยา finir|

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプロード[, apuro-do] (vs) to applaud [Add to Longdo]
リアルオーディオ[, riaruo-deio] (n) {comp} RealAudio [Add to Longdo]
異な;殊な[けな, kena] (adj-pn) (arch) exceptional; praiseworthy; laudable [Add to Longdo]
雲雀(P);告天子[ひばり(P);こくてんし(告天子);こうてんし(告天子), hibari (P); kokutenshi ( koku ten ko ); koutenshi ( koku ten ko )] (n) (1) skylark (Alauda arvensis); (2) (こうてんし only) Mongolian lark (Melanocorypha mongolica); (P) [Add to Longdo]
桜(P);櫻(oK)[さくら, sakura] (n) (1) cherry tree; cherry blossom; (2) decoy; fake buyer; shill; (3) hired applauder; (4) (col) (See 桜肉) horse meat; (P) [Add to Longdo]
賛する;讃する[さんする, sansuru] (vs-s) (1) to approve; to agree; to assent; to endorse; to support; to back; (2) to inscribe; (3) to praise; to laud [Add to Longdo]
似非事[えせごと, esegoto] (n) laughable affair; unlaudable affair; something unreliable [Add to Longdo]
殊勝[しゅしょう, shushou] (adj-na,n) admirable; laudable; (P) [Add to Longdo]
醇風美俗;淳風美俗[じゅんぷうびぞく, junpuubizoku] (n) good morals and manners; genial manners and laudable customs; pristine way of life [Add to Longdo]
賞する[しょうする, shousuru] (vs-s,vt) (1) to praise; to extol; to laud; (2) to appreciate; to admire [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リアルオーディオ[りあるおーでいお, riaruo-deio] RealAudio [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laud \Laud\, v. i. [imp. & p. p. {Lauded}; p. pr. & vb. n.
   {Lauding}.] [L. laudare, fr. laus, laudis, praise. Cf.
   {Allow}.]
   To praise in words alone, or with words and singing; to
   celebrate; to extol.
   [1913 Webster]
 
      With all the company of heaven, we laud and magnify thy
      glorious name.              --Book of
                          Common Prayer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laud \Laud\, n. [L. laus, laudis. See {Laud}, v. i.]
   [1913 Webster]
   1. High commendation; praise; honor; exaltation; glory. "Laud
    be to God." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       So do well and thou shalt have laud of the same.
                          --Tyndals.
    [1913 Webster]
 
   2. A part of divine worship, consisting chiefly of praise; --
    usually in the pl.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the Roman Catholic Church, the prayers used at
      daybreak, between those of matins and prime, are called
      lauds.
      [1913 Webster]
 
   3. Music or singing in honor of any one.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laud
   v 1: praise, glorify, or honor; "extol the virtues of one's
      children"; "glorify one's spouse's cooking" [syn: {laud},
      {extol}, {exalt}, {glorify}, {proclaim}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top