ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eulogize

Y UW1 L AH0 JH AY2 Z   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eulogize-, *eulogize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eulogize[VT] สรรเสริญ (คำทางการ), See also: เยินยอ, ยกย่อง, Syn. extol, glorify, praise
eulogize[VI] สรรเสริญ (คำทางการ), See also: เยินยอ, ยกย่อง, Syn. extol, glorify, praise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eulogize(ยู'ละไจซ) vt. สรรเสริญ, See also: eulogiser n. ดูeulogize eulogizer n. ดูeulogize, Syn. tribute

English-Thai: Nontri Dictionary
eulogize(vt) กล่าวสรรเสริญ,สรรเสริญเยินยอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This week alone I've gotta figure out how to eulogize eight dead agents, and you want to fly to Germany to talk to a Nazi?แค่สัปดาห์นี้เรา ต้องคิดอีกแล้ว จะเขียนคำยกย่องให้กับ เจ้าหน้าที่ 8 คนที่เสียชีวิต ไปอย่างไร และคุณอยากจะบินไป เยอรมันเพื่อไปคุยกับ ไอ้นาซีอีกเหรอ? 137 Sekunden (2009)
I am gonna eulogize the hell out of you, buddy.ผมจะยกย่อง/ออกมาจากนรก คู่หู Chuck Versus the Couch Lock (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉลิม[V] glorify, See also: eulogize, extol, exalt, enhance one's prestige, Syn. ยกย่อง, Example: รัฐบาลตั้งใจที่จะพยายามดำเนินการจัดสร้างพระตำหนักให้เสร็จภายในปีนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลิม[v.] (chaloēm) EN: glorify ; eulogize ; extol ; exalt ; enhance ; carry forward   
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud   FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
ชมเชย[v.] (chomchoēi) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud   FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; louanger (litt.)
สรรเสริญ[v.] (sansoēn = sanrasoēn) EN: praise ; laud ; admire ; eulogize ; extol   FR: célébrerr ; glorifier ; louer ; admirer ; louanger (litt.)
ยอ[v.] (yø) EN: praise ; hold in high estime ; eulogize ; extol ; laud   FR: célébrer ; glorifier ; louer ; tenir en haute estime ; exalter ; louanger
ยก[v.] (yok) EN: praise ; eulogize ; laud ; grant ; extol   FR: louer ; rendre hommage
ยกยอ[v.] (yokyø) EN: praise ; flatter ; adulate ; compliment ; eulogize ; overpraise ; adulate ; laud   FR: flatter ; enjôler ; aduler
ยกย่อง[v.] (yokyǿng) EN: praise ; look up to ; admire ; laud ; eulogize ; acclaim ; hold in esteem   FR: complimenter ; faire l'éloge ; admirer ; respecter

CMU English Pronouncing Dictionary
EULOGIZE Y UW1 L AH0 JH AY2 Z
EULOGIZED Y UW1 L AH0 JH AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eulogize (v) jˈuːləʤaɪz (y uu1 l @ jh ai z)
eulogized (v) jˈuːləʤaɪzd (y uu1 l @ jh ai z d)
eulogizes (v) jˈuːləʤaɪzɪz (y uu1 l @ jh ai z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lěi, ㄌㄟˇ, / ] eulogize the dead; eulogy, #32,828 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eulogize \Eu"lo*gize\v. t. [imp. & p. p. {Eulogized}. (?); p.
   pr. & vb. n. {Eulogizing}.]
   To speak or write in commendation of (another); to extol in
   speech or writing; to praise.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eulogize
   v 1: praise formally and eloquently; "The dead woman was
      eulogized at the funeral" [syn: {eulogize}, {eulogise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top