ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

applaud

AH0 P L AO1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -applaud-, *applaud*, applau
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
applaud(vt) ปรบมือ, See also: แสดงความสรรเสริญ, ปรบมือ แสดงความชมชอบ
applaud(vi) ปรบมือ, See also: แสดงความสรรเสริญ, ปรบมือ แสดงความชมชอบ, Syn. clap, cheer
applaud(vt) ยกย่องนับถือ, Syn. praise, approve
applaud(vi) ยกย่องนับถือ, Syn. praise, approve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
applaud(อะพลอด') vt., vi. ปรบมือให้, ปรบมือ, สรรเสริญ, Syn. cheer, clap, acclaim

English-Thai: Nontri Dictionary
applaud(vt) ชมเชย, ปรบมือให้, สรรเสริญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Waiting to applaud you. To applaud the great Starina.รอที่จะปรบมือคุณ ปรบมือที่ดี starina The Birdcage (1996)
We applaud the directorมา พวกเราปรบมือให้กับหัวหน้าชมรมของเราหน่อย Sex Is Zero (2002)
Let's applaud to that!..เอ้าตบมือให้เค้ากันหน่อย! Secret (2007)
And I applaud the effort you're making against the poor and disenfranchised, especially the vampires and the gays.และผมขอยกย่องที่ท่านต่อสู้กับความจน และการถอดถอนสิทธิพลเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพวกแวมไพร์กับเกย์ To Love Is to Bury (2008)
- out there in America tonight? - I applaud your rhetoric.เปล่า Plaisir d'amour (2008)
That's why we applaud everyone here for endorsing RIPLEY's status of complete autonomy, both foreign and domestic.นั่น เราต้องขอบคุณทุกคนในห้องนี้ ที่ทำให้ริปลี่ทำงานโดย ไม่ใช้คนควบคุมอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งในและนอกประเทศ WarGames: The Dead Code (2008)
We, the executive, would like to applaud you for your diligence and your courage.ทางคณะผู้บริหาร.. อยากจะขอชื่นชม.. ในความอุตสาหะ.. Invictus (2009)
And I want us to applaud your mother for this big gift.และพ่ออยากให้เราปรบมือแสดงความยินดี ที่แม่ของพวกเธอมอบของขวัญพิเศษนี้มา Dogtooth (2009)
I applaud your courage, General Skywalker, but it's suicideข้าชื่นชมความกล้าของท่าน นายพลสกายวอล์คเกอร์ แต่มันเป็นการฆ่าตัวตาย Mystery of a Thousand Moons (2009)
The moment to applaud would be now.ตอนนี้ต่างหากที่สมควรปรบมือ The Einstein Approximation (2010)
Don't get me wrong. I applaud your c-.อย่าให้ผมทำผิดเลย ผมขอปรบมือยกย่องคุณ Caballo sin Nombre (2010)
I applaud your high moral stance.ข้าขอยกย่องคุณธรรมอันสูงส่งของท่าน ดอกเตอร์ The Zillo Beast Strikes Back (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
applaudAs I entered the room, they applauded.
applaudAs soon as the new teacher entered the classroom, the students began to applaud.
applaudI applaud your decision to quit smoking.
applaudI applaud your decision to study medicine.
applaudThe audience applauded for a full five minutes.
applaudThe audience applauded him, which means his performance was a success.
applaudThe audience applauded the actress.
applaudThe audience applauded the performer.
applaudWe applauded his honesty.
applaudWe applauded the performer.
applaudWith one accord the audience stood up and applauded.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรบมือ(v) clap, See also: applaud, Syn. ตบมือ, Example: ผู้ชมปรบมือให้ผู้แสดง
ปรบ(v) clap, See also: applaud, Syn. ตบ, ตบมือ, ปรบมือ, Example: คนดูปรบมือแสดงความพอใจกับการแสดง, Count Unit: ครั้ง, ที, Thai Definition: เอาฝ่ามือตบกันหลายๆ ครั้งให้เกิดเสียงเพื่อแสดงความยินดีเป็นต้น
ชมชอบ(v) applaud, Syn. ชื่นชม, ยกย่อง
ตบมือ(v) clap the hands, See also: applaud, Syn. ปรบมือ, Example: ผู้ชมต่างตบมือให้กำลังใจแก่นักแสดง, Thai Definition: เอาฝ่ามือตีกันให้เกิดเสียงเพื่อแสดงความยินดีเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชมเชย[chomchoēi] (v) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud  FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; louanger (litt.)
ชมชอบ[chomchøp] (v) EN: applaud
โห่ร้อง[hōrøng] (v) EN: acclaim ; cheer ; hail ; clamour ; applaud  FR: acclamer ; pousser des vivats
ปรบมือ[propmeū] (v, exp) EN: applaud ; clap  FR: applaudir ; frapper des mains ; taper dans les mains
เสียงปรบมือ[sīeng prop meū] (n, exp) EN: applause  FR: applaudissements [ mpl ]
ตบมือ[topmeū] (v) EN: applaud ; clap one's hands  FR: applaudir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
APPLAUD AH0 P L AO1 D
APPLAUDS AH0 P L AO1 D Z
APPLAUDED AH0 P L AO1 D IH0 D
APPLAUDING AH0 P L AO1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
applaud (v) ˈəplˈɔːd (@1 p l oo1 d)
applauds (v) ˈəplˈɔːdz (@1 p l oo1 d z)
applauded (v) ˈəplˈɔːdɪd (@1 p l oo1 d i d)
applauding (v) ˈəplˈɔːdɪŋ (@1 p l oo1 d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叫好[jiào hǎo, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄠˇ, ] applaud; cheer, #15,596 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
applaudierendapplauding [Add to Longdo]
applaudiertapplauds [Add to Longdo]
applaudierteapplauded [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
applaudir(vi) |j'applaudis, tu applaudis, il applaudit, nous applaudissons, vous applaudissez, ils applaudissent| ปรบมือ, See also: finir
applaudissements(n) |m/ที่เป็น pl. เสมอ| เสียงปรบมือ

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプロード[apuro-do] (vs) to applaud [Add to Longdo]
桜(P);櫻(oK)[さくら, sakura] (n) (1) cherry tree; cherry blossom; (2) decoy; fake buyer; shill; (3) hired applauder; (4) (col) (See 桜肉) horse meat; (P) [Add to Longdo]
賞賛して措かない[しょうさんしておかない, shousanshiteokanai] (adj-i) applaud highly; extol [Add to Longdo]
褒め称える;誉め称える[ほめたたえる, hometataeru] (v1, vt) to admire; to praise; to applaud [Add to Longdo]
褒め立てる[ほめたてる, hometateru] (v1) to praise; to extol; to applaud [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Applaud \Ap*plaud"\, v. t. [imp. & p. p. {Applauded}; p. pr. &
   vb. n. {Applauding}.] [L. applaudere; ad + plaudere to clash,
   to clap the hands: cf. F. applaudir. Cf. {Explode}.]
   1. To show approval of by clapping the hands, acclamation, or
    other significant sign.
    [1913 Webster]
 
       I would applaud thee to the very echo,
       That should applaud again.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To praise by words; to express approbation of; to commend;
    to approve.
    [1913 Webster]
 
       By the gods, I do applaud his courage. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To praise; extol; commend; cry up; magnify; approve. See
     {Praise}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Applaud \Ap*plaud"\, v. i.
   To express approbation loudly or significantly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 applaud
   v 1: clap one's hands or shout after performances to indicate
      approval [syn: {applaud}, {clap}, {spat}, {acclaim}] [ant:
      {boo}, {hiss}]
   2: express approval of; "I applaud your efforts"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top