ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

applaud

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -applaud-, *applaud*, applau
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
applaud(vt) ปรบมือ, See also: แสดงความสรรเสริญ, ปรบมือ แสดงความชมชอบ
applaud(vi) ปรบมือ, See also: แสดงความสรรเสริญ, ปรบมือ แสดงความชมชอบ, Syn. clap, cheer
applaud(vt) ยกย่องนับถือ, Syn. praise, approve
applaud(vi) ยกย่องนับถือ, Syn. praise, approve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
applaud(อะพลอด') vt., vi. ปรบมือให้, ปรบมือ, สรรเสริญ, Syn. cheer, clap, acclaim

English-Thai: Nontri Dictionary
applaud(vt) ชมเชย, ปรบมือให้, สรรเสริญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ People Applauding ][ คนปรบมือ ] Pulp Fiction (1994)
[ ALL CHEER AND APPLAUD ][ ALL CHEER AND APPLAUD ] The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
We applaud the directorมา พวกเราปรบมือให้กับหัวหน้าชมรมของเราหน่อย Sex Is Zero (2002)
Waiting to applaud you. To applaud the great Starina.รอที่จะปรบมือคุณ ปรบมือที่ดี starina The Birdcage (1996)
[ Audience applauding ]หยุดเรือเลยจะดีกว่า King Kong (2005)
(CROWD APPLAUDING). The Illusionist (2006)
(CROWD APPLAUDING). The Illusionist (2006)
- (CHEERING APPLAUDING) - You must listen to me, please!ได้โปรดฟังผมก่อน The Illusionist (2006)
Let's applaud to that!..เอ้าตบมือให้เค้ากันหน่อย! Secret (2007)
My boy loves Alaska so much, he's applauding it.เฮ้อ ลูกๆ ชอบอลาสก้ากันจนต้องปรบมือกันทีเดียว The Simpsons Movie (2007)
But despite that, they persevered, and the world applauded them.แต่นอกเหนือจากนั้น พวกเขาบากบั่น และโลกก็ยกย่องพวกเขา Like Stars on Earth (2007)
But despite that, they persevered and emerged such winners that the world applauded them.พวกเขาถูกเยาะเย้ย แต่นอกเหนือจากนั้น พวกเขาบากบั่น และพาตัวเองกลายเป็นผู้ชนะ ที่โลกต่างก็ยกย่องพวกเขา Like Stars on Earth (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
applaudAs I entered the room, they applauded.
applaudAs soon as the new teacher entered the classroom, the students began to applaud.
applaudI applaud your decision to quit smoking.
applaudI applaud your decision to study medicine.
applaudThe audience applauded for a full five minutes.
applaudThe audience applauded him, which means his performance was a success.
applaudThe audience applauded the actress.
applaudThe audience applauded the performer.
applaudWe applauded his honesty.
applaudWe applauded the performer.
applaudWith one accord the audience stood up and applauded.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรบมือ(v) clap, See also: applaud, Syn. ตบมือ, Example: ผู้ชมปรบมือให้ผู้แสดง
ปรบ(v) clap, See also: applaud, Syn. ตบ, ตบมือ, ปรบมือ, Example: คนดูปรบมือแสดงความพอใจกับการแสดง, Count Unit: ครั้ง, ที, Thai Definition: เอาฝ่ามือตบกันหลายๆ ครั้งให้เกิดเสียงเพื่อแสดงความยินดีเป็นต้น
ชมชอบ(v) applaud, Syn. ชื่นชม, ยกย่อง
ตบมือ(v) clap the hands, See also: applaud, Syn. ปรบมือ, Example: ผู้ชมต่างตบมือให้กำลังใจแก่นักแสดง, Thai Definition: เอาฝ่ามือตีกันให้เกิดเสียงเพื่อแสดงความยินดีเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชมเชย[chomchoēi] (v) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud  FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; louanger (litt.)
ชมชอบ[chomchøp] (v) EN: applaud
โห่ร้อง[hōrøng] (v) EN: acclaim ; cheer ; hail ; clamour ; applaud  FR: acclamer ; pousser des vivats
ปรบมือ[propmeū] (v, exp) EN: applaud ; clap  FR: applaudir ; frapper des mains ; taper dans les mains
เสียงปรบมือ[sīeng prop meū] (n, exp) EN: applause  FR: applaudissements [ mpl ]
ตบมือ[topmeū] (v) EN: applaud ; clap one's hands  FR: applaudir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
applaud
applauds
applauded
applauding

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
applaud
applauds
applauded
applauding

WordNet (3.0)
applaud(v) clap one's hands or shout after performances to indicate approval, Syn. acclaim, clap, spat, Ant. boo
applaud(v) express approval of
applaudable(adj) worthy of high praise, Syn. praiseworthy, commendable, laudable

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Applaud

v. t. [ imp. & p. p. Applauded; p. pr. & vb. n. Applauding. ] [ L. applaudere; ad + plaudere to clash, to clap the hands: cf. F. applaudir. Cf. Explode. ] 1. To show approval of by clapping the hands, acclamation, or other significant sign. [ 1913 Webster ]

I would applaud thee to the very echo,
That should applaud again. Shak. [ 1913 Webster ]

2. To praise by words; to express approbation of; to commend; to approve. [ 1913 Webster ]

By the gods, I do applaud his courage. Shak. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To praise; extol; commend; cry up; magnify; approve. See Praise. [ 1913 Webster ]

Applaud

v. i. To express approbation loudly or significantly. [ 1913 Webster ]

applaudable

adj. 1. worthy of being applauded. [ WordNet 1.5 ]

Applauder

n. One who applauds. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叫好[jiào hǎo, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄠˇ,  ] applaud; cheer #15,596 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
applaudierendapplauding [Add to Longdo]
applaudiertapplauds [Add to Longdo]
applaudierteapplauded [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
applaudir(vi) |j'applaudis, tu applaudis, il applaudit, nous applaudissons, vous applaudissez, ils applaudissent| ปรบมือ, See also: finir
applaudissements(n) |m/ที่เป็น pl. เสมอ| เสียงปรบมือ

Japanese-English: EDICT Dictionary
桜(P);櫻(oK)[さくら, sakura] (n) (1) cherry tree; cherry blossom; (2) decoy; fake buyer; shill; (3) hired applauder; (4) (col) (See 桜肉) horse meat; (P) #1,488 [Add to Longdo]
アプロード[apuro-do] (vs) to applaud [Add to Longdo]
賞賛して措かない[しょうさんしておかない, shousanshiteokanai] (adj-i) applaud highly; extol [Add to Longdo]
褒め称える;誉め称える[ほめたたえる, hometataeru] (v1, vt) to admire; to praise; to applaud [Add to Longdo]
褒め立てる[ほめたてる, hometateru] (v1) to praise; to extol; to applaud [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top