ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eulogy

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eulogy-, *eulogy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eulogy(n) ถ้อยคำสรรเสริญ, See also: ข้อเขียนแสดงความยกย่องสรรเสริญ, Syn. commendation, glorification

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eulogy(ยู'ละจี) n. คำสรรเสริญ, การสรรเสริญ

English-Thai: Nontri Dictionary
eulogy(n) คำสรรเสริญ, การยกย่อง, การสรรเสริญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eulogyบทยกย่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
eulogy(n) a formal expression of praise for someone who has died recently, Syn. eulogium
encomium(n) a formal expression of praise, Syn. paean, pean, panegyric, eulogy

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Eulogy

n.; pl. Eulogies [ Gr. &unr_;, from &unr_; well speaking; e'y^ well + &unr_; to speak. Cf. Eulogium, and see Legend. ] A speech or writing in commendation of the character or services of a person; as, a fitting eulogy to worth. [ 1913 Webster ]

Eulogies turn into elegies. Spenser.

Syn. -- Encomium; praise; panegyric; applause. -- Eulogy, Eulogium, Encomium, Panegyric. The idea of praise is common to all these words. The word encomium is used of both persons and things which are the result of human action, and denotes warm praise. Eulogium and eulogy apply only to persons and are more studied and of greater length. A panegyric was originally a set speech in a full assembly of the people, and hence denotes a more formal eulogy, couched in terms of warm and continuous praise, especially as to personal character. We may bestow encomiums on any work of art, on production of genius, without reference to the performer; we bestow eulogies, or pronounce a eulogium, upon some individual distinguished for his merit public services; we pronounce a panegyric before an assembly gathered for the occasion. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Next, eulogy from a Kobane Highสายอีกแล้วนะ / โทษที Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Well, let's not compose my eulogy just yet.งั้น ก็อย่ามาสรรเสริญฉันตอนนี้ Smiles of a Summer Night (2007)
What's this world coming to? vampire giving a eulogy.จะพูดอะไรอีกล่ะ สรรเสริญแวมไพร์เหรอ Cold Ground (2008)
Chandler's eulogy for his son?คำสรรเสริญลูกของเชนเดอร์? Self Made Man (2008)
I've written eulogies.ผมได้เขียนคำสรรเสริญ Odyssey (2008)
Your mother wants you to deliver a eulogy.แม่คุณต้องการให้คุณกล่าวคำสดุดี Birthmarks (2008)
"Eulogy." From the Greek for "good word."สดุดีในภาษากรีก\\\"คือกล่าวคำดีๆ\\\" Birthmarks (2008)
And now the eulogy.และนี่คือคำสดุดี Superhero Movie (2008)
I'll make sure this social eulogy doesn't get out of hand.ฉันจะทำให้มั่นใจว่าการยกย่องสังคมนี่ไม่เกินควบคุม The Grandfather (2009)
My father Couldn't stand eulogies.พ่อผมไม่ชอบการยืนกล่าวคำสรรเสริญ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
This week alone I've gotta figure out how to eulogize eight dead agents, and you want to fly to Germany to talk to a Nazi?แค่สัปดาห์นี้เรา ต้องคิดอีกแล้ว จะเขียนคำยกย่องให้กับ เจ้าหน้าที่ 8 คนที่เสียชีวิต ไปอย่างไร และคุณอยากจะบินไป เยอรมันเพื่อไปคุยกับ ไอ้นาซีอีกเหรอ? 137 Sekunden (2009)
He's pulled two all-nighters in a row, working on this eulogy for the--the memorial service.เขาึดึงดันให้มีคนเฝ้าเวร กลางคืนไว้อย่างน้อยสองคน ทำงานเพื่อเขียนคำยกย่องชมเชย ประดับเกียรติยศความทรงจำ 137 Sekunden (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำสรรเสริญ(n) praise, See also: eulogy, encomium, laudation, commendation, panegyric, Ant. คำเหยียดหยาม, คำว่ากล่าว, Example: เขาไม่ไหวติงต่อคำครหาหรือคำสรรเสริญของสาธารณชน, Thai Definition: ถ้อยคำที่กล่าวอย่างเป็นทางการเพื่อยกย่องเชิดชูในคุณความดีที่ได้กระทำ
คำสรรเสริญเยินยอ(n) praise, See also: eulogy, encomium, laudation, commendation, panegyric, Ant. คำเหยียดหยาม, คำว่ากล่าว, Example: ข้าพเจ้าได้ยินคำสรรเสริญเยินยอท่านกันหนาหูทั้งจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์, Thai Definition: ถ้อยคำที่กล่าวด้วยความนิยมพอใจเพื่อชมเชยหรือเยินยอในคุณความดี
คำนิยม(n) appreciation, See also: eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words, Syn. คำชมเชย, คำสรรเสริญ, Example: เขาโทรศัพท์มาให้ผมเขียนคำนิยมให้กับหนังของเขา
คำชมเชย(n) appreciation, See also: eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words, Syn. คำชม, คำยกย่อง, คำเยินยอ, Example: รองประธานรัฐสภาได้รับคำชมเชยจากสื่อมวลชนถึงการวางตัวเป็นกลางในการอภิปราย
อรรจน์(n) praise, See also: eulogy, admiration, Syn. การยกย่อง, การสรรเสริญ, การเยินยอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำนิยม[khamniyom] (n) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
eulogy
eulogy's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eulogy

Japanese-English: EDICT Dictionary
べた褒め[べたぼめ;べたほめ, betabome ; betahome] (n, vs) high praise; eulogy; rave review [Add to Longdo]
賛歌(P);讃歌;讚歌[さんか, sanka] (n) song of praise; eulogy; paean; hymn; (P) [Add to Longdo]
賛辞(P);讃辞;讚辞[さんじ, sanji] (n) eulogy; compliment; (P) [Add to Longdo]
賞詞;頌詞[しょうし, shoushi] (n) (words of) praise; eulogy [Add to Longdo]
褒め言葉;ほめ言葉;褒言葉;褒め詞;誉め言葉[ほめことば, homekotoba] (n) words of praise; eulogy; compliment [Add to Longdo]
褒辞[ほうじ, houji] (n) praise; eulogy [Add to Longdo]
頌徳[しょうとく, shoutoku] (n) eulogy [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top