ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

laudation

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laudation-, *laudation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laudation[N] การสรรเสริญ, See also: การสดุดี, การยกย่อง, ถ้อยคำสรรเสริญ, Syn. praise, commendation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laudation(ลอเด'เชิน) n. การสรรเสริญ,การสดุดี,คำสรรเสริญ,คำสดุดี, Syn. praise

English-Thai: Nontri Dictionary
laudation(n) คำสรรเสริญ,คำยกย่อง,คำสดุดี,คำชมเชย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิตติ[N] praise, See also: laudation, exaltation, Syn. คำสรรเสริญ, คำเยินยอ, คำชมเชย, คำยกยอ, Ant. คำตำหนิ, คำด่าว่า, คำสาปแช่ง, Notes: (บาลี)

Japanese-English: EDICT Dictionary
賞嘆;称嘆;賞歎;称歎[しょうたん, shoutan] (n,vs) laudation; acclaim [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Laudation \Lau*da"tion\, n. [L. laudatio: cf. OE. taudation. See
     {Land}, v. t.]
     The act of lauding; praise; high commendation.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top