ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glorify

G L AO1 R AH0 F AY2   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glorify-, *glorify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glorify[VT] ยกย่อง, See also: สรรเสริญ, เชิดชู, ให้เกียรติ, Syn. honor, praise, Ant. condemn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glorify(กลอ'ริไฟ) vt. สรรเสริญ,ทำให้รุ่งโรจน์., See also: glorifier n., Syn. exalt

English-Thai: Nontri Dictionary
glorify(vt) ทำให้มีชื่อเสียง,สรรเสริญ,ยกย่อง,ถวายพระเกียรติ,สดุดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But it's almost like she was trying to glorify Ram through this whole process.อาจจะเป็นเพราะนางอยากสรรเสริญพระราม ถึงต้องให้พระรามทำแบบนั้น Sita Sings the Blues (2008)
Don't get your surroundings involved... while you're glorifying your freedom.แล้วเจ้าล่ะ เจ้านายโง่ๆของเจ้าให้เจ้าไปทำงาน Goemon (2009)
I won't glorify him. I call him a murderer.ผมจะไม่ยกย่องเขาหรอก ผมเรียกเขาว่าฆาตกร Profiling 101 (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉลิม[V] glorify, See also: eulogize, extol, exalt, enhance one's prestige, Syn. ยกย่อง, Example: รัฐบาลตั้งใจที่จะพยายามดำเนินการจัดสร้างพระตำหนักให้เสร็จภายในปีนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ
วิษณุเวท[N] chant in praise of Vishnu, See also: glorifying prayer for Vishnu, Syn. วิษณุมนตร์, Thai definition: มนตร์สรรเสริญพระนารายณ์, Notes: (สันสกฤต)
เฉลิมพระเกียรติ[V] glorify, See also: extol, honor, exalt, celebrate, Syn. สรรเสริญ, Example: จุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้ก็คือ เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 1 ในการที่ทรงอุปถัมภ์การสังคายนาในรัชสมัยของพระองค์
เชิดชู[V] praise, See also: glorify, exalt, eulogize, compliment, Syn. ยกย่อง, ชมเชย, นับถือ, สดุดี, ยกยอ, ชื่นชม, Ant. เหยียบย่ำ, ดูถูก, Example: ประชาชนเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลิม[v.] (chaloēm) EN: glorify ; eulogize ; extol ; exalt ; enhance ; carry forward   
เฉลิมพระเกียรติ[v.] (chaloēmphrakīet) EN: glorify ; extol ; honor ; exalt ; celebrate   
เคารพบูชา[v. exp.] (khaorop būchā) EN: worship ; praise ; adore ; pray to ; glorify ; venerate   FR: adorer ; vénérer ; glorifier

CMU English Pronouncing Dictionary
GLORIFY    G L AO1 R AH0 F AY2
GLORIFYING    G L AO1 R AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glorify    (v) glˈɔːrɪfaɪ (g l oo1 r i f ai)
glorifying    (v) glˈɔːrɪfaɪɪŋ (g l oo1 r i f ai i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加荣耀于[jiā róng yào yú, ㄐㄧㄚ ㄖㄨㄥˊ ㄧㄠˋ ㄩˊ, 耀 / 耀] glorify [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glorify \Glo"ri*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Glorified}; p. pr. &
   vb. n. {Glorifying}.] [F. glorifier, L. glorificare; gloria
   glory + -ficare (in comp.) to make. See {-fy}.]
   [1913 Webster]
   1. To make glorious by bestowing glory upon; to confer honor
    and distinction upon; to elevate to power or happiness, or
    to celestial glory.
    [1913 Webster]
 
       Jesus was not yet glorified.     --John vii.
                          39.
    [1913 Webster]
 
   2. To make glorious in thought or with the heart, by
    ascribing glory to; to acknowledge the excellence of; to
    render homage to; to magnify in worship; to adore.
    [1913 Webster]
 
       That we for thee may glorify the Lord. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To make (something or someone) appear to be more
    important, splendid, or valuable than would normally be
    thought; as, to glorify every routine job by giving its
    performer the title "engineer"..
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glorify
   v 1: praise, glorify, or honor; "extol the virtues of one's
      children"; "glorify one's spouse's cooking" [syn: {laud},
      {extol}, {exalt}, {glorify}, {proclaim}]
   2: bestow glory upon; "The victory over the enemy glorified the
     Republic"
   3: elevate or idealize, in allusion to Christ's transfiguration
     [syn: {transfigure}, {glorify}, {spiritualize}]
   4: cause to seem more splendid; "You are glorifying a rather
     mediocre building"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top