ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

efficiency

IH0 F IH1 SH AH0 N S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -efficiency-, *efficiency*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
efficiency(n) ความมีประสิทธิภาพ, See also: ความสามารถในการทำงานที่ใช้เวลา, พลังงานหรือเงินน้อยแต่มีประสิทธิภาพมาก, Syn. capability, capableness, competence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
efficiency(อิฟิช'เชินซี) n. ความได้ผล, ประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล, Syn. efficacy
inefficiency(อินอิฟิช'เชินซี) n. การไม่มีประสิทธิภาพ, การไร้สมรรถภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
efficiency(n) ประสิทธิภาพ, ความสามารถ, ประสิทธิผล, ความได้ผล
inefficiency(n) ความไม่มีประสิทธิภาพ, ความไร้สมรรถภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
efficiencyประสิทธิภาพ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
efficiencyประสิทธิภาพ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
efficiencyประสิทธิภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
efficiency indexดัชนีประสิทธิภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Efficiencyประสิทธิภาพ [เศรษฐศาสตร์]
Efficiencyประสิทธิภาพ [การจัดการความรู้]
Efficiencyการจัดการปริมาณน้ำ [TU Subject Heading]
Efficiencyประสิทธิภาพ [การแพทย์]
efficiencyประสิทธิภาพ, อัตราส่วนระหว่างงานที่ได้กับงานที่ให้ นิยมคิดเป็นร้อยละ ใช้คำนวณหาประสิทธิภาพเครื่องกล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Efficiency Evaluationการประเมินโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์ [การแพทย์]
Efficiency Indexดัชนีประสิทธิผล, Example: ดู Effectiveness index ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness index หมายถึง คำนวณจากอัตราส่วนระหว่างจำนวนการย้ายถิ่น สุทธิต่อจำนวนการย้ายถิ่นเข้าและจำนวนการย้ายถิ่นออก ดัชนีที่ได้มีค่าตั้งแต่ศูนย์ในกรณีที่การย้ายถิ่นเข้าและ การย้ายถิ่นออกมีจำนวนเท่ากัน และจะมีค่าเท่ากับหนึ่ง ในกรณีที่การย้ายถิ่นมีอยู่ทิศทางเดียวเท่านั้น ) [สิ่งแวดล้อม]
Efficiency Index of Migrationดัชนีประสิทธิผลของการย้ายถิ่น, Example: ดู Effectiveness index ดัชนีประสิทธิผล [สิ่งแวดล้อม]
Efficiency, Functionalจังหวะการพูดที่เหมาะสมและพูดได้นานพอที่ใช้เป็น [การแพทย์]
Efficiency, Lessประสิทธิภาพด้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll be pleased with the level of efficiency I get from these workers.ค่ายบุดซินที่ผมคุมอยู่... Schindler's List (1993)
An alien intelligence has got be more advanced and that means efficiency functioning on multiple levels and in multiple dimensions.หน่วยสืบราชการลับของ มนุษย์ต่างดาวได้จะสูงขึ้น และนั่นหมายความว่า มีประสิทธิภาพ ทำงานในหลายระดับ Contact (1997)
They've hired this efficiency expert, this really friendly guy named Brad...เขาจ้างผู้บริหารที่เชี่ยวชาญ และเป็นมิตรสุดๆชื่อแบรด American Beauty (1999)
Efficiency and waste.มีประโยชน์ หรือ เปล่้าประโยชน์ Transporter 3 (2008)
It's a company that consults on the efficiency of IT and corporations.เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของITและบริษัทต่างๆ Eiga: Kurosagi (2008)
Emmett here's an efficiency expert, and he's been sent by Buy More corporate to tighten your slack-asses up.เอ็มเหม็ดเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสิทธิภาพ และเขา ถูกส่งตัวมาจากบริษัทบาย มอร์ เพื่อกระตุ้นพวกนาย Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Okay, listen, there's this efficiency guy who's been looking all over for you, all right.โอเค ฟังนะ มีผู้ชายที่มีประสิทธิภาพมาก กำลังตามหานายอยู่ Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Gasoline tablets for better fuel efficiency and carsเบนซิน tablets สำหรับเชื้อเพลิงและมีประสิทธิภาพดีกว่ารถยนต์ Gas Pills (2008)
The efficiency of the droids maneuvers and then there's this.ประสิทธิภาพกลยุทธ์ของพวกดรอยด์ แล้วก็สิ่งนี้ Cat and Mouse (2010)
This isn't an efficiency issue.มันไม่ได้เป็นเช่นถ้าเรา กำลังจะได้รับดีมากที่นี้ What Are We Really Made Of? (2010)
Are you now preaching about the efficiency of love?คุณกำลังให้โอวาทฉันเรื่อง ความชำนาญแห่งรักหรือไง Episode #1.12 (2010)
I'm living in an efficiency with a raccoon in the wall.ทุกวันนี้ฉันต้องอยู่ห้องรูหนู มีแรคคูนอยู่ในฝาผนังด้วย Rumours (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
efficiencyEfficiency is the dominant idea in business.
efficiencyEveryone tries to strive for efficiency but few seem to attain it.
efficiencyHe put forward a plan for improving office efficiency.
efficiencyOffice managers expect accuracy, efficiency, and dedication.
efficiencyOur firm is a giant one, and there are some rules and regulations, which should be revised or rescinded to reduce red tape and increase efficiency.
efficiencyThat makes for efficiency.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมรรถภาพ(n) efficiency, Syn. ความสามารถ, สมรรถนะ, พละกำลัง
สมรรถภาพ(n) efficiency, See also: capability, effectiveness, Example: คอมพิวเตอร์มีแนวโน้มที่จะถูกลงเรื่อยๆ แต่สมรรถภาพของมันกลับสูงขึ้น, Thai Definition: คุณลักษณะที่ทำให้ทำงานได้ดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ประสิทธิภาพ(n) efficiency, See also: capability, ability, capacity, Syn. ความสามารถ, สมรรถนะ, Example: เครื่องจักรไอน้ำมีประสิทธิภาพน้อยกว่าเครื่องจักรดีเซล, Thai Definition: ความสามารถที่ทำให้เกิดผลในการงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขาดประสิทธิภาพ[kān khāt prasitthiphāp] (n, exp) EN: inefficiency
การเพิ่มประสิทธิภาพ[kān phoēm prasitthiphāp] (n, exp) EN: increase in efficiency
ความมีประสิทธิภาพ[khwām mī prasitthiphāp] (n, exp) EN: efficiency ; effectiveness
ประสิทธิภาพ[prasitthiphāp] (n) EN: efficiency ; usefulness ; effectiveness  FR: efficacité [ f ] ; utilité [ f ]
ประสิทธิผลเชิงกล[prasitthiphon choēngkøn] (n, exp) EN: mechanical efficiency
สมรรถภาพ[sāmatthaphāp] (n) EN: efficiency ; capability ; effectiveness  FR: efficacité [ f ] ; efficience [ f ]
สมรรถภาพทางกาย[sāmatthaphāp thāng kāi] (n, exp) EN: physical fitness; physical ability ; physical capability ; physical efficiency

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EFFICIENCY IH0 F IH1 SH AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
efficiency (n) ˈɪfˈɪʃənsiː (i1 f i1 sh @ n s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
效率[xiào lǜ, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄩˋ,  ] efficiency #2,489 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wirkungsgrad { m }efficiency factor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
性能[せいのう, seinou] (n) ability; performance; efficiency; (P) #2,902 [Add to Longdo]
実力[じつりょく, jitsuryoku] (n) (1) (real) ability; true strength; merit; efficiency; competency; (2) (See 実力行使) arms; force; (P) #4,314 [Add to Longdo]
効率[こうりつ, kouritsu] (n) efficiency; efficacy; performance; utility factor; (P) #4,987 [Add to Longdo]
不能[ふのう, funou] (adj-na, n) incompetency; inefficiency; impossibility; weak point; imbecility; (P) #5,368 [Add to Longdo]
高性能[こうせいのう, kouseinou] (adj-na, n) high efficiency; high fidelity; high power; (P) #12,081 [Add to Longdo]
実効[じっこう, jikkou] (n) practical effect; efficacy; efficiency; (P) #12,617 [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) efficacy; benefit; efficiency; effect; result; success #19,293 [Add to Longdo]
エネルギー効率[エネルギーこうりつ, enerugi-kouritsu] (n) energy efficiency [Add to Longdo]
エフィシェンシー[efishienshi-] (n) efficiency [Add to Longdo]
コンパイラの最適化能力[コンパイラのさいてきかのうりょく, konpaira nosaitekikanouryoku] (n) { comp } compiler efficiency [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネットワーク効率[ネットワークこうりつ, nettowa-ku kouritsu] network efficiency [Add to Longdo]
圧縮効果[あっしゅくこうか, asshukukouka] compression efficiency [Add to Longdo]
効率[こうりつ, kouritsu] efficiency, utility factor, performance [Add to Longdo]
効率性[こうりつせい, kouritsusei] efficiency [Add to Longdo]
性能ペナルティ[せいのうペナルティ, seinou penarutei] performance penalty, efficiency penalty [Add to Longdo]
網効率[もうこうりつ, moukouritsu] network efficiency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apartment \A*part"ment\, n. [F. appartement; cf. It.
   appartamento, fr. appartare to separate, set apart; all fr.
   L. ad + pars, partis, part. See {Apart}.]
   1. A room in a building; a division in a house, separated
    from others by partitions. --Fielding.
    [1913 Webster]
 
   2. A set or suite of rooms. --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   3. A compartment. [Obs.] --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. A room or suite of rooms in a building comprising a
    dwelling unit separate from others in the building, and
    typically having its own separate bath, sanitary, and
    kitchen facilities. Such apartments are in most cases
    rented from the owner by those dwelling in them.
    [PJC]
 
   {efficiency apartment}, a small apartment[4], sometimes
    furnished, with minimal kitchen and bath facilities. The
    unit may comprise a single room plus a bathroom, and the
    kitchen facilities are often open to the main room, or may
    form a small niche in a corner. There are many variations
    of efficiency apartment, including some in which
    furnishings such as a bed may be pull out from a wall
    recess and stored there again when not in use. Also called
    an {efficiency}.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 efficience \ef*fi"cience\ ([e^]f*f[i^]sh"ens), efficiency
 \ef*fi"cien*cy\ ([e^]f*f[i^]sh"en*s[y^]), n. [L. efficientia.]
   1. The quality of being efficient or producing an effect or
    effects; efficient power; effectual agency.
    [1913 Webster]
 
       The manner of this divine efficiency being far above
       us.                  --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mech.) The ratio of useful work to energy expended.
    --Rankine.
    [1913 Webster]
 
   {efficiency of a heat engine}, the ratio of the work done by
    an engine, to the work due to the heat supplied to it.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 efficiency apartment \efficiency apartment\ n.,
   a small apartment[4], sometimes furnished, with minimal
   kitchen and bath facilities. The unit may comprise a single
   room plus a bathroom, and the kitchen facilities are often
   open to the main room, or may form a small niche in a corner.
   There are many variations of efficiency apartment, including
   some in which furnishings such as a bed may be pulled out
   from a wall recess and stored there again when not in use.
   Also called an {efficiency}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 efficiency
   n 1: the ratio of the output to the input of any system
   2: skillfulness in avoiding wasted time and effort; "she did the
     work with great efficiency" [ant: {inefficiency}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top