ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

doing

D UW1 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doing-, *doing*, do
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doing(n) การกระทำ, Syn. performing, achieving
doings(n) กิจกรรมทางสังคม, Syn. activities, conduct, dealings

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doing(ดู'อิง) n. การกระทำ, การปฏิบัติการ, พฤติการณ์, สิ่งที่กระทำ., See also: doings n., pl. เหตุการณ์, สิ่งที่ปรากฎขึ้น, สิ่งที่กระทำ, Syn. acts, actions
undoing(อันดู'อิง) n. การเปลี่ยนกลับ, การทำให้มีผลกลับกัน, การขจัด, การทำลาย, การเปลื้อง, การปลด, การทำให้เกิดความหายนะ, Syn. ruin
well-doing(เวล'ดูอิง) n. ความประพฤติดี, การกระทำแต่ความดี, การกระทำที่ดี
wrongdoing(รอง'ดูอิง) n. การกระทำผิด, เรื่องชั่ว, การกระทำผิดศีลธรรม, Syn. miscreance

English-Thai: Nontri Dictionary
doings(n) การปฏิบัติ, ความประพฤติ, พฤติกรรม, การกระทำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Doingการปฏิบัติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's Schultz doing here?ชูลท์ซ มาทำอะไรที่นี่ The Great Dictator (1940)
Oh, you did, did you? Well, what are you doing here?งั้นเหรอ แล้วคุณมาทําอะไรที่นี่ล่ะ Rebecca (1940)
Hello. What are you doing here? Anything the matter?สวัสดี คุณมาทําอะไรที่นี่ มีอะไรรึครับ Rebecca (1940)
Tell me, have you been doing anything you shouldn't?บอกฉันสิ ว่าเธอไม่ได้ทําอะไร ที่ไม่สมควรทําลงไปใช่มั้ย Rebecca (1940)
To be perfectly frank with you, my dear, I can't see you doing it.บอกตามตรงนะหนูฉันมองไม่เห็น ว่าเธอจะทําได้ เธอไม่มีประสบการณ์ Rebecca (1940)
I weren't doing nothing. I was just putting me shells away.ผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะ ตอนนั้นผมกําลังเเกะเปลือกหอยอยู่ Rebecca (1940)
What are you doing now?- เเล้วตอนนี้คุณทําอะไรอยู่รึคะ Rebecca (1940)
Well, well, well, what have you been doing with yourself?เเล้วคุณทําอะไรไปบ้างล่ะ Rebecca (1940)
Come on. Out with it! Tell me, what else would a woman of her class be doing in a dump like this?โธ่เอ้ย บอกมาเถอะ ว่าผู้หญิงมีระดับ อย่างหล่อนจะมาทำอะไรในที่กระจอกๆ แบบนี้ Rebecca (1940)
Nobody wants to change. You're doing a beautiful job.ไม่มีใครอยากที่จะเปลี่ยน คุณกำลังทำผลงานที่สวยงาม 12 Angry Men (1957)
Each time was a new time... ... and he never thought about the past when he was doing it.แต่ละครั้งเป็นเวลาใหม่และเขา ไม่เคย คิดเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาเมื่อเขา ได้ทำมัน The Old Man and the Sea (1958)
What are you doing on the floor?ฉันเหนื่อย Help! (1965)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
doingAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
doingAfter doing quality work, his average has gone up marvellously.
doingAfter graduating from college my brother went to the United States for the purpose of doing further research.
doingAll you're doing is trying to escape reality.
doingAlmost every day he goes to the river and be doing fishing.
doingAre you doing anything special?
doingAre you doing fine?
doingAre you doing what you think is right?
doingBad weather prevented me from doing the sights of Nara.
doingBe active in doing good for people.
doingBeing tired, I felt like doing nothing.
doingCan't you guess what I'm doing?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การทำดี(n) doing good, See also: morality, Syn. การประพฤติชอบ, การปฏิบัติชอบ, Ant. การทำชั่ว, Example: สวรรค์ หมายถึง ผลของความดีให้เกิดเป็นความสุขจากการทำดี
การทำร้าย(n) doing harm, See also: hurting, attack, molestation, Syn. การรังแก, การข่มขู่, การประทุษร้าย, การข่มเหง, Example: การทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือเป็นความผิด, Thai Definition: การทำให้บาดเจ็บหรือเสียหาย
การเกื้อกูล(n) lending a hand, See also: doing a favor, Syn. การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์, การช่วย, Example: การเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นน้ำใจที่ดีของคนไทย
ทุกรกิริยา(n) difficult deeds, See also: doing what is difficult to do, self-mortification, torment, Thai Definition: การกระทำกิจที่ทำได้โดยยาก ได้แก่ การทำความเพียรเพื่อบรรลุธรรมวิเศษ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาป[bāp] (n) EN: sin ; vice ; wrong-doing ; bad karma  FR: péché [ m ] ; faute [ f ] ; mauvaise action [ f ]
บุญคุณ[bunkhun] (x) EN: doing favors ; good acts ; favour performed ; service performes  FR: bienfait [ m ] ; faveur [ f ]
โดยการปฏิบัติ[dōi kān patibat] (x) EN: by doing  FR: par la pratique
หัวหมื่น[hūameūn] (n) EN: officer of the royal household doing the duty of the King's butler
กรรม[kam] (n) EN: act ; action ; deed ; performance ; doing ; volitional action  FR: acte [ m ] ; action [ f ]
กรรม[kam] (n) EN: sin ; misdeeds ; wrong-doing ; badness ; transgression ; wickedness ; misfortune  FR: mauvaise action [ f ]
การกระทำในทางที่ไม่ถูกต้อง[kān kratham nai thāng thī mai thūktǿng] (n, exp) EN: wrongdoing
การเรียนโดยการปฏิบัติ[kān rīenrū dōi kān patibat] (n, exp) EN: learning by doing  FR: apprentissage par la pratique
การรู้ตัวว่าเป็นความผิด[kān rūtūa wā pen khwāmphit] (n, exp) EN: knowledge of wrongdoing
การทำ[kān tham] (n) EN: doing  FR: fabrication [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DOING D UW1 IH0 NG
DOINGS D UW1 IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
doing (v) dˈuːɪŋ (d uu1 i ng)
doings (n) dˈuːɪŋz (d uu1 i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拼命[pīn mìng, ㄆㄧㄣ ㄇㄧㄥˋ,  ] doing one's utmost; with all one's might; at all costs; (working or fighting) as if one's life depends on it #5,289 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entbehrenddoing without [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n, suf) someone of that nature; someone doing that work #16 [Add to Longdo]
[なか, naka] (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一, 中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P) #80 [Add to Longdo]
たり(P);だり[tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) #213 [Add to Longdo]
[ね, ne] (n) (1) child (esp. a boy); (2) (See 子爵) viscount; (3) (hon) master (founder of a school of thought, esp. Confucius); (4) (See 諸子百家) philosophy (branch of Chinese literature); non-Confucian Hundred Schools of Thought writings; (5) (arch) you (of one's equals); (n-suf) (6) -er (i.e. a man who spends all his time doing...) #443 [Add to Longdo]
こ;っこ[ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6, 慣れっこ, ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small") #880 [Add to Longdo]
共同(P);協同(P)[きょうどう, kyoudou] (n, vs, adj-no) (esp. 共同) doing together (as equals); sharing; common (land, etc.); joint (statement, etc.); cooperation; co-operation; collaboration; association; (P) #1,000 [Add to Longdo]
思う(P);想う;念う;憶う;懐う;惟う[おもう, omou] (v5u, vt) (1) (想う has connotations of heart-felt) to think; to consider; to believe; (2) to think (of doing); to plan (to do); (3) to judge; to assess; to regard; (4) to imagine; to suppose; to dream; (5) to expect; to look forward to; (6) to feel; to desire; to want; (7) to recall; to remember; (P) #1,370 [Add to Longdo]
料理[りょうり, ryouri] (n, vs) (1) cooking; cookery; cuisine; (2) (nuance of doing it easily) dealing with something; handling; administration; management; (P) #1,438 [Add to Longdo]
[ひた, hita] (adj-na) (1) (arch) (See 真直・まなお, 直直・なおなお) straight; (2) ordinary; common; (3) doing nothing #1,785 [Add to Longdo]
始める(P);創める[はじめる, hajimeru] (v1, vt, aux-v) (1) to start; to begin; to commence; to initiate; to originate; (2) to open (e.g. a store); to start up; to establish (business. etc.); (aux-v) (3) (See 為始める) to start (doing something); to begin to ...; (P) #2,901 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doing \Do"ing\, n.; pl. {Doings}.
   Anything done; a deed; an action good or bad; hence, in the
   plural, conduct; behavior. See {Do}.
   [1913 Webster]
 
      To render an account of his doings.   -- Barrow.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 do \do\ (d[=oo]), v. t. or auxiliary. [imp. {did} (d[i^]d); p.
   p. {done} (d[u^]n); p. pr. & vb. n. {Doing} (d[=oo]"[i^]ng).
   This verb, when transitive, is formed in the indicative,
   present tense, thus: I do, thou doest (d[=oo]"[e^]st) or dost
   (d[u^]st), he does (d[u^]z), doeth (d[=oo]"[e^]th), or doth
   (d[u^]th); when auxiliary, the second person is, thou dost.
   As an independent verb, dost is obsolete or rare, except in
   poetry. "What dost thou in this world?" --Milton. The form
   doeth is a verb unlimited, doth, formerly so used, now being
   the auxiliary form. The second pers, sing., imperfect tense,
   is didst (d[i^]dst), formerly didest (d[i^]d"[e^]st).] [AS.
   d[=o]n; akin to D. doen, OS. duan, OHG. tuon, G. thun, Lith.
   deti, OSlav. d[=e]ti, OIr. d['e]nim I do, Gr. tiqe`nai to
   put, Skr. dh[=a], and to E. suffix -dom, and prob. to L.
   facere to do, E. fact, and perh. to L. -dere in some
   compounds, as addere to add, credere to trust. [root]65. Cf.
   {Deed}, {Deem}, {Doom}, {Fact}, {Creed}, {Theme}.]
   1. To place; to put. [Obs.] --Tale of a Usurer (about 1330).
    [1913 Webster]
 
   2. To cause; to make; -- with an infinitive. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       My lord Abbot of Westminster did do shewe to me late
       certain evidences.          --W. Caxton.
    [1913 Webster]
 
       I shall . . . your cloister do make. --Piers
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
       A fatal plague which many did to die. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       We do you to wit [i. e., We make you to know] of the
       grace of God bestowed on the churches of Macedonia.
                          --2 Cor. viii.
                          1.
 
   Note: We have lost the idiom shown by the citations (do used
      like the French faire or laisser), in which the verb in
      the infinitive apparently, but not really, has a
      passive signification, i. e., cause . . . to be made.
      [1913 Webster]
 
   3. To bring about; to produce, as an effect or result; to
    effect; to achieve.
    [1913 Webster]
 
       The neglecting it may do much danger. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He waved indifferently 'twixt doing them neither
       good not harm.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To perform, as an action; to execute; to transact to carry
    out in action; as, to do a good or a bad act; do our duty;
    to do what I can.
    [1913 Webster]
 
       Six days shalt thou labor and do all thy work. --Ex.
                          xx. 9.
    [1913 Webster]
 
       We did not do these things.      --Ld. Lytton.
    [1913 Webster]
 
       You can not do wrong without suffering wrong.
                          --Emerson.
    Hence: To do homage, honor, favor, justice, etc., to
    render homage, honor, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. To bring to an end by action; to perform completely; to
    finish; to accomplish; -- a sense conveyed by the
    construction, which is that of the past participle done.
    "Ere summer half be done." "I have done weeping." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To make ready for an object, purpose, or use, as food by
    cooking; to cook completely or sufficiently; as, the meat
    is done on one side only.
    [1913 Webster]
 
   7. To put or bring into a form, state, or condition,
    especially in the phrases, to do death, to put to death;
    to slay; to do away (often do away with), to put away; to
    remove; to do on, to put on; to don; to do off, to take
    off, as dress; to doff; to do into, to put into the form
    of; to translate or transform into, as a text.
    [1913 Webster]
 
       Done to death by slanderous tongues. -- Shak.
    [1913 Webster]
 
       The ground of the difficulty is done away. -- Paley.
    [1913 Webster]
 
       Suspicions regarding his loyalty were entirely done
       away.                 --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
       To do on our own harness, that we may not; but we
       must do on the armor of God.     -- Latimer.
    [1913 Webster]
 
       Then Jason rose and did on him a fair
       Blue woolen tunic.          -- W. Morris
                          (Jason).
    [1913 Webster]
 
       Though the former legal pollution be now done off,
       yet there is a spiritual contagion in idolatry as
       much to be shunned.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       It ["Pilgrim's Progress"] has been done into verse:
       it has been done into modern English. -- Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   8. To cheat; to gull; to overreach. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       He was not be done, at his time of life, by
       frivolous offers of a compromise that might have
       secured him seventy-five per cent.  -- De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   9. To see or inspect; to explore; as, to do all the points of
    interest. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   10. (Stock Exchange) To cash or to advance money for, as a
     bill or note.
     [1913 Webster]
 
   11. To perform work upon, about, for, or at, by way of caring
     for, looking after, preparing, cleaning, keeping in
     order, or the like.
 
        The sergeants seem to do themselves pretty well.
                          --Harper's
                          Mag.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   12. To deal with for good and all; to finish up; to undo; to
     ruin; to do for. [Colloq. or Slang]
 
        Sometimes they lie in wait in these dark streets,
        and fracture his skull, . . . or break his arm, or
        cut the sinew of his wrist; and that they call
        doing him.              --Charles
                          Reade.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   Note:
     (a) Do and did are much employed as auxiliaries, the verb
       to which they are joined being an infinitive. As an
       auxiliary the verb do has no participle. "I do set my
       bow in the cloud." --Gen. ix. 13. [Now archaic or
       rare except for emphatic assertion.]
       [1913 Webster]
 
          Rarely . . . did the wrongs of individuals to
          the knowledge of the public.   -- Macaulay.
     (b) They are often used in emphatic construction. "You
       don't say so, Mr. Jobson. -- but I do say so." --Sir
       W. Scott. "I did love him, but scorn him now."
       --Latham.
     (c) In negative and interrogative constructions, do and
       did are in common use. I do not wish to see them;
       what do you think? Did C[ae]sar cross the Tiber? He
       did not. "Do you love me?" --Shak.
     (d) Do, as an auxiliary, is supposed to have been first
       used before imperatives. It expresses entreaty or
       earnest request; as, do help me. In the imperative
       mood, but not in the indicative, it may be used with
       the verb to be; as, do be quiet. Do, did, and done
       often stand as a general substitute or representative
       verb, and thus save the repetition of the principal
       verb. "To live and die is all we have to do."
       --Denham. In the case of do and did as auxiliaries,
       the sense may be completed by the infinitive (without
       to) of the verb represented. "When beauty lived and
       died as flowers do now." --Shak. "I . . . chose my
       wife as she did her wedding gown." --Goldsmith.
       [1913 Webster]
 
          My brightest hopes giving dark fears a being.
          As the light does the shadow.  -- Longfellow.
       In unemphatic affirmative sentences do is, for the
       most part, archaic or poetical; as, "This just
       reproach their virtue does excite." --Dryden.
       [1913 Webster]
 
   {To do one's best}, {To do one's diligence} (and the like),
    to exert one's self; to put forth one's best or most or
    most diligent efforts. "We will . . . do our best to gain
    their assent." --Jowett (Thucyd.).
 
   {To do one's business}, to ruin one. [Colloq.] --Wycherley.
 
   {To do one shame}, to cause one shame. [Obs.]
 
   {To do over}.
     (a) To make over; to perform a second time.
     (b) To cover; to spread; to smear. "Boats . . . sewed
       together and done over with a kind of slimy stuff
       like rosin." --De Foe.
 
   {To do to death}, to put to death. (See 7.) [Obs.]
 
   {To do up}.
     (a) To put up; to raise. [Obs.] --Chaucer.
     (b) To pack together and envelop; to pack up.
     (c) To accomplish thoroughly. [Colloq.]
     (d) To starch and iron. "A rich gown of velvet, and a
       ruff done up with the famous yellow starch."
       --Hawthorne.
 
   {To do way}, to put away; to lay aside. [Obs.] --Chaucer.
 
   {To do with}, to dispose of; to make use of; to employ; --
    usually preceded by what. "Men are many times brought to
    that extremity, that were it not for God they would not
    know what to do with themselves." --Tillotson.
 
   {To have to do with}, to have concern, business or
    intercourse with; to deal with. When preceded by what, the
    notion is usually implied that the affair does not concern
    the person denoted by the subject of have. "Philology has
    to do with language in its fullest sense." --Earle. "What
    have I to do with you, ye sons of Zeruiah?" --2 Sam. xvi.
    10.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top