Search result for

ชาตรี

(9 entries)
(0.0779 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชาตรี-, *ชาตรี*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาตรี    [N] warrior, See also: fighter, Example: เด็กวัยรุ่นชายพยายามสร้างลักษณะความบึกบึนแข็งแกร่งแบบชายชาตรีขึ้นในบุคลิกภาพของตน, Thai definition: ผู้ที่มีศิลปะวิชาอาคมหรือมีฝีไม้ลายมือในการต่อสู้
ชาตรี    [N] kind of Thai theatrical performance in southern Thailand, Syn. ละครชาตรี, Example: ละครชาตรีสมัยก่อนใช้ดนตรีเพียงระนาดเอกรางเดียว, Thai definition: ชื่อละครที่เล่นอย่างแบบปักษ์ใต้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชาตรี(-ตฺรี) น. เรียกชายที่มีวิชาอาคมอยู่ยงคงกระพันหรือมีฝีไม้ลายมือในการต่อสู้ ว่า ชายชาตรี, ปัจจุบันใช้หมายถึงชายที่มีรูปร่างล่ำสันแข็งแรง.
ชาตรี(-ตฺรี) น. ละครต้นแบบของละครรำ เล่นกันเป็นพื้นบ้านทั่วไป มีตัวละครน้อย เดิมเป็นชายล้วน ตัวละครที่ไม่สำคัญมักไม่แต่งตัวยืนเครื่อง กระบวนรำไม่สู้งดงามประณีตนัก เรียกว่า ละครชาตรี
ชาตรีชื่อเพลงที่มีคำนี้อยู่ คือ ชาตรีตะลุง ชาตรีใน โอ้ชาตรี ร่ายชาตรี, ชื่อวงปี่พาทย์ลักษณะหนึ่ง ประกอบด้วยโทน ปี่ตับ ฆ้องคู่ แกระ กลองชาตรี วงปี่พาทย์.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: doughty fighter ; skillful swordman ; blade ; warrior ; fighter   
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: Thai theatrical performance (in southern Thailand)   FR: chatri [m] (danse traditionnelle du sud)
ชาตรี[adj.] (chātrī) EN: brave ; valiant ; doughty   FR: brave ; vaillant ; preux

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trigonometry(ทริกกะนอม'มิทรี) n. วิชาตรีโกณ,ตรีโกณมิติ, See also: trigonometric adj. trigonometrical adj.

Are you satisfied with the result?

Go to Top