Search result for

สมุด

(87 entries)
(0.1857 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมุด-, *สมุด*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
ห้องสมุด図書館 อ่านว่า としょかん

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมุด    [N] notebook, Count unit: เล่ม
สมุด    [N] book, See also: workbook, notebook, exercise book, booklet, Example: ผู้วิจัยควรมีสมุดเล่มเล็กๆ ติดตัวเป็นประจำ เพื่อจะได้บันทึกสิ่งที่พบเห็นที่จะเป็นประโยชน์ในการวิจัย, Count unit: เล่ม, Thai definition: กระดาษที่ทำเป็นเล่ม
สมุดพก    [N] school report, See also: report card, school children's report book, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดบันทึกผลการเรียน
สมุดฉีก    [N] writing pad, See also: scratch pad, Example: นักเรียนนิยมใช้สมุดฉีกเพื่อเขียนรายงาน, Count unit: เล่ม
สมุดภาพ    [N] picture album, See also: photograph album, Syn. อัลบั้ม, Example: รูปนางในวรรณคดีในสมุดภาพเล่มนั้นสวยงามมาก, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดที่เก็บรวบรวมภาพ
สมุดข่อย    [N] Thai long book made of pulp from trees of the family Uricaceae, Syn. สมุดไทย, สมุดดำ, Example: ในสมัยก่อนคนไทยต้องเขียนหนังสือลงบนสมุดข่อย, Count unit: เล่ม, หัว, Thai definition: สมุดไทยที่ทำจากเปลือกข่อย
สมุดบัญชี    [N] account book, Example: เขาฉีกสมุดบัญชีออกไปหลายใบ, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดที่ลงรายการต่างๆ
สมุดปกขาว    [N] white book, Count unit: เล่ม
สมุดอวยพร    [N] note book for well-wishers, Example: แขกที่มาในงานเขียนคำอวยพรลงในสมุดอวยพรหน้างาน, Thai definition: สมุดที่ใช้สำหรับเขียนคำอวยพรในโอกาสต่างๆ
สมุดบันทึก    [N] note book, Syn. สมุด, ไดอารี่, อนุทิน, บันทึกประจำวัน, Count unit: เล่ม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมุด(สะหฺมุด) น. กระดาษที่ทำเป็นเล่ม มีหลายชนิดเรียกชื่อตามประโยชน์ใช้สอย เช่น สมุดวาดเขียน สมุดแผนที่ สมุดแบบฝึกหัดคัดลายมือ.
สมุดข่อยน. สมุดไทย.
สมุดปูมเดินทางน. สมุดบันทึกรายการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเดินเรือหรือการเดินอากาศ เช่น เดินทางจากไหนถึงไหน วันที่เดินทาง จำนวนชั่วโมง ฯลฯ.
สมุดรายงานน. สมุดบันทึกผลการเรียนและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียน, เดิมเรียกว่า สมุดพก.
สมุดไทยน. สมุดที่ทำด้วยกระดาษข่อยแผ่นยาว ๆ หน้าแคบ พับทางขวางทบกลับไปกลับมาคล้ายผ้าจีบ เป็นสมุดเล่มสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีทั้งชนิดกระดาษขาวและกระดาษดำ, สมุดข่อย ก็เรียก.
กุญแจรหัสสมุดประมวลรหัส เพื่อใช้เข้ารหัสและถอดรหัส บรรจุข้อความที่เข้ารหัสไว้ด้านหนึ่งและข้อความที่ถอดรหัสแล้วไว้อีกด้านหนึ่ง.
นามสงเคราะห์สมุดรายชื่อพร้อมทั้งที่อยู่หรือที่ทำงานของบุคคล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commonplace bookสมุดข้อมูล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
paper, whiteสมุดปกขาว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
white paperสมุดปกขาว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
white papersสมุดปกขาว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collecting bookสมุดเก็บเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accession bookสมุดทะเบียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Blogsสมุดบันทึกทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Scrolls, Thaiสมุดไทย [TU Subject Heading]
Telephone--Directoriesสมุดโทรศัพท์ [TU Subject Heading]
Telephone--Directories--Yellow pagesสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง [TU Subject Heading]
Audit notebookสมุดบันทึกจากการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Book of accountสมุดบัญชี [การบัญชี]
Book of original entryสมุดรายวันขั้นต้น [การบัญชี]
Bought day bookสมุดรายวันซื้อ [การบัญชี]
Cash Bookสมุดบัญชีเงินสด [การบัญชี]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมุด[n.] (samut) EN: book ; workbook ; notebook ; exercise book ; booklet   FR: cahier [m] ; carnet [m] ; livret [m]
สมุดงาน[n. exp.] (samut ngān) EN: workbook   
สมุดจด [n. exp.] (samut jot) FR: calepin [m] ; bloc-notes [m]
สมุดจดที่อยู่ [n. exp.] (samut jot thīyū) EN: address book   FR: carnet d'adresses [m]
สมุดจดบันทึก[n.] (samut jot bantheuk) EN: notebook   FR: cahier [m]
สมุดที่อยู่ [n. exp.] (samut thīyū) EN: address book   FR: carnet d'adresses [m]
สมุดบัญชี[n. exp.] (samut banchī) EN: account book ; books of acount   FR: livre comptable [m] ; livre de comptabilité [m]
สมุดบัญชีเงินสด[n. exp.] (samut banchī ngoensot) EN: cashbook   
สมุดบันทึก[n. exp.] (samut bantheuk) EN: diary ; record book ; notebook   FR: journal [m] ; agenda [m] ; carnet [m]
สมุดบันทึกสุขภาพ[n. exp.] (samut bantheuk sukkhaphāp) FR: carnet médical [m]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
logbookสมุดปูมเรือ เป็นสมุดสำหรับบันทึกเหตุการณ์ และรายละเอียดต่าง ๆ ในการเดินเรือไว้ ตามลำดับเวลา
passbookสมุดคู่ฝาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
album    [N] สมุดเปล่า (สำหรับใส่รูป, แสตมป์หรือสิ่งอื่นๆ), See also: อัลบั้ม, Syn. collection
atlas    [N] หนังสือแผนที่, See also: สมุดแผนที่, Syn. book of maps
bankbook    [N] สมุดเงินฝากของธนาคาร, Syn. passbook
brochure    [N] แผ่นพับสำหรับโฆษณา, See also: สมุดหรือหนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า มีภาพประกอบ, Syn. booklet
cashbook    [N] สมุดบัญชีเงินสด
diary    [N] สมุดบันทึก, See also: ไดอารี่, บันทึกประจำวัน, Syn. memoir, biography, daybook
directory    [N] สมุดรายนาม, See also: สมุดรายชื่อ, Syn. list, catalogue, file, register
notebook    [N] สมุด, See also: สมุดบันทึก, Syn. note pad, memorandum book
pad    [N] สมุดฉีก, Syn. note paper, memorandum
passbook    [N] สมุดฝากและถอนเงินของธนาคาร, Syn. bankbook, account book

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
album(แอล' บัม) n. สมุดหน้าเปล่าสำหรับเก็บภาพแสตมป์หรืออื่น ๆ ,แผ่นเสียงขนาดใหญ่, ชุดแผ่นเสียง, สมุดลงนามของผู้มาเยี่ยม
athenaeum(แอธธินี'อัม) n. สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้, ห้องสมุด., Syn. atheneum
atlas(แอท'เลิส) n., (pl. atlases,atlantes) สมุดแผนที่,ชุดรวมแผนภาพและตาราง,กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ,ชื่อเทพเจ้ากรีกที่ค้ำฟ้าอยู่,คนที่แบกภาระหนักมาก,ชื่อขีปนาวุธขนาดยักษ์ของอเมริกา (book of maps)
bank bookn. สมุดเงินฝากธนาคาร
black bookn. สมุดรายชื่อคนที่ต้องได้รับโทษ,สมุดรายชื่อคนที่มีความผิด
blank bookn. สมุดที่ว่างเปล่า
boohoo(บูฮู') {boohooed,boohooing,boohoos} vi. ร้องสะอึกสะอื้น -n. เสียงร้องสะอึกสะอื้น book (บุค) n. หนังสือ,ตำรา,หนังสืออ้างอิง,คัมภีร์,ภาค,เล่ม,แบบ,สมุดบัญชี,เนื้อเพลง,บทละคร,ถ้อยคำ,สมุดเช็ค,สมุดแสตมป์,สมุดรายชื่อ,สมุดบันทึก,บัญชี,บันทึก,บัญชีพนัน vt. ลงบัญช
bookplaten. ป้ายชื่อเจ้าของหนังสือหรือห้องสมุดที่ติดกับหนังสือ
carreln. โต๊ะอ่อนหนังสือเล็ก ๆ ที่เป็นเอกเทศในห้องสมุด
carrelln. โต๊ะอ่อนหนังสือเล็ก ๆ ที่เป็นเอกเทศในห้องสมุด

English-Thai: Nontri Dictionary
album(n) อัลบั้มรูป,สมุดใส่รูป
annals(n) สมุดบันทึกเหตุการณ์ประจำปี,หนังสือประจำปี
atlas(n) สมุดแผนที่
bibliotheca(n) ห้องสมุด,รายชื่อหนังสือ
blotter(n) กระดาษซับหมึก,สมุดบันทึกเหตุการณ์
book(n) หนังสือ,ตำรา,สมุด,คัมภีร์
bookmobile(n) ห้องสมุดเคลื่อนที่
catalog(n) บัญชีรายชื่อ,สมุดรายชื่อของ,สมุดแจ้งรายการสินค้า
catalogue(n) บัญชีรายชื่อ,สมุดรายชื่อของ,สมุดแจ้งรายการสินค้า
copybook(n) สมุดลอกแบบ,สมุดคัดลายมือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ノート[のうと, nouto, ] (n ) สมุด, สมุดบันทึก
手帳[てちょう, techou, ] (n ) สมุดพก(ติดตัว)
仕訳帳[しわけちょう, ] สมุดรายวันขั้นต้น
元帳[もとちょう, ] สมุดบัญชีแยกประเภท

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ノート[のーと, no-to] Thai: สมุดบันทึก บันทึก English: notebook
ノート[のーと, no-to] Thai: สมุดแบบฝึกหัด English: exercise book
家計簿[かけいぼ, kakeibo] Thai: สมุดบัญชีบันทึกค่าใช้จ่ายในครอบครัว English: household account book

German-Thai: Longdo Dictionary
jedenfallsอย่างน้อยที่สุด เช่น Die Stadtbücherei ist sehr gut. Jedenfalls bin ich seit ca. 5 Jahren ihr Mitglied. ห้องสมุดประจำเมืองดีมากเลย อย่างน้อยที่สุดฉันเป็นสมาชิกมาเกือบห้าปีแล้ว, See also: S. wenigsten, zumindest
einschreiben(vi) |schrieb ein, hat eingeschrieben| เขียนลง (ในสมุด), See also: eintragen
Sparbuch(n) |das, pl. Sparbücher| สมุดบัญชีออมทรัพย์
Telefonbuch(n) |das, pl. Telefonbücher| สมุดโทรศัพท์

French-Thai: Longdo Dictionary
bibliothèque(n) |f| ห้องสมุด เช่น La bibliothèque de l’école dispose d’une collection d’environ 350,000 volumes.

Are you satisfied with the result?

Go to Top