ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

annotation

AE2 N AH0 T EY1 SH AH0 N   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -annotation-, *annotation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annotation(แอนโนเท' เชิน) n. การทำหมายเหตุประกอบ, การให้คำจำกัดความประกอบ (note)

English-Thai: Nontri Dictionary
annotation(n) หมายเหตุ,คำอธิบายประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
annotationความเห็นประกอบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
annotationบรรณนิทัศน์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annotationบรรณนิทัศน์
บรรณนิทัศน์ เป็นการย่อเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศของเอกสาร ผู้จัดทำบรรณนิทัศน์ อาจได้แก่ ผู้ผลิตหนังสือ เพื่อการเป็นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาหนังสือ ส่วนห้องสมุดจัดทำบรรณนิทัศน์ เพื่อแจ้งแก่ผู้ใช้ห้องสมุดเป็นการเรียกความสนใจ และเพื่อแจ้งแก่บุคลากรห้องสมุด เพื่อเป็นการช่วยตัดสินใจในการพิจารณาเลือกซื้อหรือจัดหา ตัวอย่าง เช่น บรรณนิทัศน์งานเขียนของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หรือมีการจัดทำบรรณนิทัศน์เฉพาะเรื่องเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่้น บรรณนิทัศน์หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

Annotatiom

รายการอ้างอิง

วลัยพร เหมะรัชตะ. 2531. หลักการทำสาระสังเขป. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมายเหตุ[n.] (māihēt) EN: note ; comment ; remark ; footnote ; commentary ; annotation ; NB = N.B.   FR: remarque [f] ; annotation [f] ; commentaire [m] ; note [f] ; observation [f] ; N.B. [m] (abrév.)

CMU English Pronouncing Dictionary
ANNOTATION AE2 N AH0 T EY1 SH AH0 N
ANNOTATIONS AE2 N AH0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
annotation (n) ˌænətˈɛɪʃən (a2 n @ t ei1 sh @ n)
annotations (n) ˌænətˈɛɪʃənz (a2 n @ t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anmerkung {f}; Kommentar {m}; Notiz {f} | Anmerkungen {pl} | mit Anmerkungen versehen; annotierenannotation | annotations | to annotate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アノテーション[, anote-shon] (n) annotation [Add to Longdo]
解題[かいだい, kaidai] (n,vs) synopsis; review of subject; annotation [Add to Longdo]
校注;校註[こうちゅう, kouchuu] (n) collation editing; proofreading and annotation [Add to Longdo]
施す[ほどこす, hodokosu] (v5s,vt) (1) to give (time, money, goods); to donate; (2) to do; to perform; to conduct; (3) to apply (processing, makeup, etc.); to add (e.g. ornamentation, annotation); (4) to sow; to seed; to scatter (e.g. fertilizer); to sprinkle; (5) (arch) to spread far and wide; (P) [Add to Longdo]
自注;自註[じちゅう, jichuu] (n) self-annotation of one's writings [Add to Longdo]
抄;鈔[しょう, shou] (n) (1) (obs) excerpt; extract; (2) annotation; (3) shou (unit of volume, approx. 1.8 ml) [Add to Longdo]
抄物[しょうもの;しょうもつ, shoumono ; shoumotsu] (n) (1) Muromachi-period texts or annotations of texts used in Zen lectures; (2) extracting from or excerpting (a classic) [Add to Longdo]
注(P);註[ちゅう, chuu] (n,vs) annotation; explanatory note; comment; (P) [Add to Longdo]
注解;註解[ちゅうかい, chuukai] (n,vs) gloss; explanatory notes; annotation [Add to Longdo]
注記[ちゅうき, chuuki] (n,vs) annotation; explanatory note [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
解題[かいだい, kaidai] annotation [Add to Longdo]
注記[ちゅうき, chuuki] annotation, note [Add to Longdo]
注記テキスト[ちゅうきテキスト, chuuki tekisuto] annotation text relative [Add to Longdo]
注記様式[ちゅうきようしき, chuukiyoushiki] annotation style [Add to Longdo]
注釈[ちゅうしゃく, chuushaku] comment, remark, annotation [Add to Longdo]
並行注記[へいこうちゅうき, heikouchuuki] parallel annotation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Annotation \An`no*ta"tion\, n. [L. annotatio: cf. F.
   annotation.]
   A note, added by way of comment, or explanation; -- usually
   in the plural; as, annotations on ancient authors, or on a
   word or a passage.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 annotation
   n 1: a comment or instruction (usually added); "his notes were
      appended at the end of the article"; "he added a short
      notation to the address on the envelope" [syn: {note},
      {annotation}, {notation}]
   2: the act of adding notes [syn: {annotation}, {annotating}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top