Search result for

note

(144 entries)
(0.0079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -note-, *note*. Possible hiragana form: のて
English-Thai: Longdo Dictionary
nanotec(org) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ National Nanotechnology Center
billing note(n) ใบวางบิล เช่น When I got my latest billing note, I went back and did some research. I did pay them twice. So, I sent off a note to customer service.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
note    [N] ข้อความ, See also: โน้ต, หมายเหตุ, จดหมายสั้นๆ, Syn. message, report
note    [N] สัญลักษณ์, See also: เครื่องหมาย, Syn. mark, sign
note    [N] โน้ตเพลง, See also: เครื่องหมายดนตรี, Syn. key, tone
note    [N] ธนบัตร
note    [N] ใบรับรอง
note    [VT] จด, See also: โน้ต, บันทึก
note    [VT] สังเกต
noted    [ADJ] ซึ่งมีชื่อเสียง, Syn. famous
notes    [SL] เงิน
notelet    [N] การ์ดขนาดเล็กพับได้สำหรับเขียนจดหมายสั้นๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
noteหนังสือ, บันทึก, ตั๋ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
note of protestคำคัดค้านตั๋วแลกเงิน [ดู noting a bill ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
note verbaleสารบันทึกวาจา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
note, promisoryตั๋วสัญญาใช้เงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
note, treasuryธนบัตร (ออกโดยรัฐบาล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
note, treasury๑. ธนบัตร (ออกโดยรัฐบาล)๒. ตั๋วเงินคลัง (ระยะ ๑ - ๑๐ ปี) (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notebook computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดบันทึก, โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
notebook computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดบันทึก, โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notepad computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดพก, โน้ตแพดคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
notepad computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดพก, โน้ตแพดคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Noteหมายเหตุ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Note โน้ต , โน้ตเพลง [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Note payableเจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่าย [การบัญชี]
Note receivableลูกหนี้ตั๋วเงินรับ [การบัญชี]
Note takerผู้ืำทำหน้าที่จดบันทึก [การจัดการความรู้]
Note-takingการจดบันทึก [TU Subject Heading]
Notebookโน้ตบุ๊ก [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Notes in Diplomatic Correspondenceหมายถึง หนังสือหรือจดหมายโต้ตอบทางการทูตระหว่างหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต (Head of mission) กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่หัวหน้าคณะผู้ แทนทางการทูตนั้นประจำอยู่ หรือกับหัวหน้าผู้แทนทางการทูตอีกแห่งหนึ่ง หนังสือทางการทูตนี้ อาจใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 หรือบุรุษที่ 3 ก็ได้ หนังสือทางการทูตที่ใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 มักจะเกี่ยวกับเรื่องที่มีความสำคัญหรือมีความละเอียดอ่อนกว่าหนังสืออีก ชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า Note Verbale หรือต้องการจะแทรกความรู้สึกส่วนตัวลงไปด้วย หนังสือนี้จะส่งจากหัวหน้า หรือผู้รักษาการแทนหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือไปถึงหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตอื่น ๆ ไม่เหมือนกับ Note Verbale กล่าวคือ หนังสือทางการทูตนี้จะต้องระบุสถานที่ตั้ง รวมทั้งลงชื่อของผู้ส่งด้วยตามปกติ ประโยคขึ้นต้นด้วยประโยคแรกในหนังสือจะใช้ข้อความว่า ?have the honour? นอกจากจะมีถึงอุปทูตซึ่งมีฐานะตำแหน่งต่ำกว่าอัครราชทูต ถ้อยคำลงท้ายของหนังสือทางการทูตจะมีรูปแบบเฉพาะ เช่น?Accept, Excellency (หรือ Sir), ในกรณีที่ผู้รับมีตำแหน่งเป็นอุปทูต (Charge d? Affaires) the assurances (หรือ renewed assurances ) of my highest (หรือ high ในกรณีที่เป็นอุปทูต ) consideration?หรือ ?I avail myself of this opportunity to express to your Excellency, the assurances ( หรือ renewed assurances) of my highest consideration ?ถ้อยคำที่ว่า ?renewed assurances ? นั้น จะใช้ก็ต่อเมื่อผู้ส่งหนังสือกับผู้รับหนังสือ ได้มีหนังสือติดต่อทางทูตกันมาก่อนแล้ว ส่วนถ้อยคำว่า ?high consideration ? โดยปกติจะใช้ในหนังสือที่มีไปยังอุปทูต ถ้อยคำ ?highest consideration ? จะใช้เมื่อมีไปถึงเอกอัครราชทูต และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ย่อมแล้วแต่ท้องถิ่นด้วย บางแห่งอาจนิยมใช้แตกต่างออกไป และก็จะเคารพปฏิบัติตามท้องถิ่นนั้น ๆ โดยมารยาทส่วนหนังสือที่เรียกว่า Note Verbale หรือ Third person note เป็นหนังสือทางการทูตที่ใช้บ่อยที่สุด หนังสือนี้จะขึ้นต้นด้วยประโยคดังต่อไปนี้?The Ambassador (หรือ The Embassy ) of Thailand presents his (หรือ its ) compliments to the Minster (หรือ Ministry ) of Foreign affairs and has the honour??หนังสือบุรุษที่สาม หรืออาจเรียกว่าหนังสือกลางนี้ ไม่ต้องบอกตำบลสถานที่ ( Address) และไม่ต้องลงชื่อ แต่บางทีในตอนลงท้ายของหนังสือกลางมักใช้คำว่า?The Ambassador avails himself of this opportunity to express to his Excellency the renewed assurances of his highest consideration?มีหนังสือทางการทูตอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า Collective note เป็นหนังสือที่หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตของรัฐบาลหลายประเทศรวมกันมีไปถึง รัฐบาลแห่งเดียว เกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลเหล่านั้นพร้อมใจกันที่จะร้องเรียน หรือต่อว่าร่วมกัน หัวหน้าคณะทูตทั้งหมดอาจร่วมกันลงนามในหนังสือนั้น หรือ อาจจะแยกกันส่งหนังสือซึ่งมีถ้อยคำอย่างเดียวกันไปถึงก็ได้ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
note"Where is my notebook?" "It is on the chair."
noteCould you change a Y1,000 note?
noteLook at the notes on page 10.
noteCan you exchange a 10000 yen note into 50 pence coins?
noteDo you have a five-pound note?
notePlease show me your notebook.
noteI've looked through your report and made some notes on it.
noteDon't you think you ought to write them a thank-you note?
noteWhose is that notebook?
noteDo they sell notebooks at that store?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
note(โนท) {noted,noting,notes} n. บันทึก (เป็นลายมือ) สั้น ๆ ,บันทึก,จดหมาย,หมายเหตุ,สาสน์,สาร,ธนบัตร,ชื่อเสียง,ความเด่น,ความสำคัญ,เสียงดนตรี,เครื่องหมายดนตรี,ทำนองเพลง vi. บันทึก,หมายเหตุ,จดจำ,สังเกต,ใส่เครื่องหมายดนตรี,แสดงดึง,ชี้บ่ง. -Phr. (compare notes แลก เปลี่ยนความคิดเห็น)
notebook(โนทฺ'บุค) n. สมุดบันทึก
notebook computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดบันทึกหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก บางทีเรียกขนาดสมุดโน้ต หรือขนาดพกพา เพราะสามารถพกพาติดตัวไปไหน ๆ ได้สะดวก ใช้ได้ทั้งกับไฟบ้านและแบตเตอรี น้ำหนักไม่ถึง 1 กิโล กรัม ปัจจุบัน กำลังได้รับความนิยมมากมีความหมายเหมือน notepad computer
noted(โน'ทิด) adj. มีชื่อเสียง., See also: notedly adv.
notepadสมุดพกเป็นโปรแกรมหนึ่งในประเภทโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ในระบบวินโดว์ (ในแมคอินทอชก็มี) เป็นโปรแกรมที่ทำให้สามารถบันทึกโน้ตย่อ หรือ เรื่องราวสั้น ๆ เก็บไว้ และจะเรียกมาดูได้ตลอดเวลา แม้ว่าในขณะนั้นจะใช้โปรแกรมอื่นอยู่ (เหมือนกระดาษทด)
notepad computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดพกโน้ตแพดคอมพิวเตอร์หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก บางทีเรียกขนาดสมุดโน้ต หรือขนาดพกพา เพราะสามารถพกพาติดตัวไปไหน ๆ ได้สะดวก ใช้ได้ทั้งกับไฟบ้านและแบตเตอรี น้ำหนักไม่ถึง 1 กิโลกรัม ปัจจุบัน กำลังได้รับความนิยมมากมีความหมายเหมือน notebook computer
notepaper(โนทฺ'เพเพอะ) n. กระดาษบันทึก
noteworthy(โนทฺ'เวิร์ธธี) adj. น่าสังเกต,น่าจดจำ,น่าเอาใจใส่, Syn. important
bank noteธนบัตร,ธนบัตรที่ธนาคารออกจำหน่าย
connote(คะโนท') v. มีความหมายว่า,แฝงความหมายว่า, Syn. suggest

English-Thai: Nontri Dictionary
note(n) หมายเหตุ,เครื่องหมาย,คำอธิบาย,จดหมาย,สาร,โน้ตเพลง
note(vt) บันทึก,สังเกต,จด,ใส่เครื่องหมาย,ทำหมายเหตุ
notebook(n) สมุดบันทึกข้อความ
noted(adj) เป็นที่สังเกต,เด่น,สะดุดตา,มีชื่อเสียง
noteworthy(adj) น่าสังเกต,มีชื่อเสียง,เด่น,สำคัญ,น่าจดจำ
connote(vt) อธิบาย,แสดงความหมาย,มีความหมายว่า
denote(vt) แสดง,ชี้แนะ,บ่งชี้,หมายความว่า
footnote(n) หมายเหตุ,เชิงอรรถ
keynote(n) ระดับเสียง,ใจความสำคัญ,จุดสำคัญ,ประเด็นสำคัญ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมุด    [N] notebook, Count unit: เล่ม
สมุดบันทึก    [N] note book, Syn. สมุด, ไดอารี่, อนุทิน, บันทึกประจำวัน, Count unit: เล่ม
หมายเหตุ    [N] note, See also: comment, remark, Example: เราศึกษาชีวิตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเหล่านี้ได้จากบันทึกท้องถิ่นต่างๆ และหมายเหตุของนักเดินทางชาวตะวันตก, Thai definition: คำอธิบายเพิ่มเติม
โน้ตดนตรี [N] note, See also: musical notation, music score, Syn. โน้ต, โน้ตเพลง, ทำนองเพลง, Example: โน้ตดนตรีของเพลงไทยเพลงนี้ฟังดูคล้ายเพลงสากล, Thai definition: เครื่องหมายกำหนดท่วงทำนองเสียงดนตรี
เขบ็ต    [N] note, Syn. โน้ตดนตรี, โน้ต, Example: ผู้ที่เรียนดนตรีทุกคนต้องรู้จักเขบ็ตก่อน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อตัวหมายเสียงอย่างหนึ่งที่ใช้บันทึกเสียงดนตรีสากล
พึงสังเกต    [V] note, See also: remark, notice, Syn. พึงระวัง, ควรระวัง, Example: เราต้องพึงสังเกตคนพวกนี้ไว้ให้ดี อาจจะนำความเดือดร้อนมาให้เราก็ได้
ตัวโน้ต    [N] note, Syn. โน้ตเพลง, โน้ต, Example: เขาสนใจศึกษาตัวโน๊ตตั้งแต่เด็ก, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องหมายกำหนดเสียงดนตรี
ตัวโน้ต    [N] note, Syn. โน้ตเพลง, โน้ต, Example: เขาสนใจศึกษาตัวโน๊ตตั้งแต่เด็ก, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องหมายกำหนดเสียงดนตรี
ตรา    [V] note, See also: record, register, chronicle, Syn. กำหนดไว้, จดจำไว้, Example: เรื่องยูลิสสิส เมื่อพิมพ์ครั้งแรกในปี 1922 ก็ถูกตราว่าเป็นเรื่องต้องห้ามเช่นเดียวกับเรื่องชู้รักของเลดี้ชัตเตอร์ลีย์, Thai definition: กำหนดจดจำไว้เป็นสำคัญ, ประทับไว้เป็นสำคัญ
โน้ตเพลง [N] note, Syn. โน้ต, ตัวโน้ต, Example: ู้ครูสอนอ่านโน้ตเพลงเบื้องต้นให้นักเรียนดนตรี, Thai definition: เครื่องหมายกำหนดเสียงดนตรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างอิง[n.] (āng-ing) EN: reference   FR: référence [f] ; note [f]
อธิบายประกอบ[v. exp.] (athibāi prakøp) FR: annoter
แบงก์[n.] (baeng) EN: banknote ; bank note   FR: billet de banque [m]
ใบแจ้ง[n. exp.] (baijaēng) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note   FR: bordereau [m]
ใบเก็บเงิน[n. exp.] (bai kep ngoēn) EN: bill   FR: addition [f] ; note [f]
ใบปะหน้า[n.] (baipanā) EN: cover sheet ; cover note ; covering letter   
ใบสั่งอาหาร[X] (baisang āhān) EN: chit   FR: note de commande [f] ; ticket de nourriture [m]
ใบส่งของ[n.] (bai song khøng) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งมอบสินค้า[n.] (bai songmøp) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute   FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NOTE    N OW1 T
NOTED    N OW1 T AH0 D
NOTES    N OW1 T S
NOTE'S    N OW1 T S
NOTES'    N OW1 T S
NOTEBOOK    N OW1 T B UH2 K
NOTEBOOM    N UW1 T AH0 B UW0 M
NOTEWARE    N OW1 T W EH2 R
NOTEBOOM    N AA1 T AH0 B UW0 M
NOTEBAERT    N OW1 T AH0 B EH2 R T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
note    (v) (n ou1 t)
noted    (v) (n ou1 t i d)
notes    (v) (n ou1 t s)
notebook    (n) (n ou1 t b u k)
notecase    (n) (n ou1 t k ei s)
notebooks    (n) (n ou1 t b u k s)
notecases    (n) (n ou1 t k ei s i z)
notepaper    (n) (n ou1 t p ei p @ r)
noteworthy    (j) (n ou1 t w @@ dh ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
備考[びこう, bikou] Thai: บันทึกหมายเหตุ English: note

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Note {f}; Memorandum {n} [pol.]note; memorandum [Add to Longdo]
Anmerkung {f}; Notiz {f} | Anmerkungen {pl}note | notes [Add to Longdo]
Note {f} [mus.] | Noten {pl} | ganze Note {f} | halbe Note {f} | nach Noten singennote | notes | whole note [Am.]; semibreve [Br.] | half note [Am.]; minim [Br.] | to sing from music [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あの手この手[あのてこのて, anotekonote] (exp) this way and that; (by) various means; (by) every means [Add to Longdo]
あんちょこ[, anchoko] (n) crib notes; key (to a diagram) [Add to Longdo]
お札[おさつ, osatsu] (n) bill; note (currency) [Add to Longdo]
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
この手;此の手[このて, konote] (exp) this way (of doing); this sort (of thing) [Add to Longdo]
ご満悦の体;ご満悦の態[ごまんえつのてい, goman'etsunotei] (exp) looking satisified; looking very pleased [Add to Longdo]
[, shi] (prt,conj) (at the end of a phrase) notes one (of several) reasons; (P) [Add to Longdo]
すい賓;蕤賓(oK)[すいひん, suihin] (n) (1) (See 十二律,鳧鐘) (in China) 7th note of the ancient chromatic scale (approx. G sharp); (2) fifth lunar month [Add to Longdo]
その手は食わない[そのてはくわない, sonotehakuwanai] (exp) I am not going to fall for that trick [Add to Longdo]
それっ切り;其れっ切り[それっきり, sorekkiri] (n,adv) (1) (uk) (stronger version of それきり) (See それ切り) no more than that; with that; on that note; altogether; (2) since then; ending there [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便笺[biàn jiān, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄢ, 便 / 便] notepaper; memo; memo pad [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, / ] note in Chinese musical scale [Add to Longdo]
按语[àn yǔ, ㄢˋ ㄩˇ, / ] note; comment [Add to Longdo]
留题[liú tí, ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧˊ, / ] notes of a visit; travel impressions [Add to Longdo]
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, ] note: song screen font is wrong. should be [Add to Longdo]
笔记型电脑[bǐ jì xíng diàn nǎo, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, / ] notebook (computer) [Add to Longdo]
笔记本[bǐ jì běn, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ, / ] notebook [Add to Longdo]
簿子[bù zi, ㄅㄨˋ ㄗ˙, 簿] notebook; book [Add to Longdo]
记事册[jì shì cè, ㄐㄧˋ ㄕˋ ㄘㄜˋ, / ] notebook containing a record [Add to Longdo]
记事本[jì shì běn, ㄐㄧˋ ㄕˋ ㄅㄣˇ, / ] notebook; paper notepad; laptop computer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スコープノート[すこーぷのーと, suko-puno-to] scope note [Add to Longdo]
ノートブック[のーとぶっく, no-tobukku] notebook (computer) [Add to Longdo]
リリースノート[りりーすのーと, riri-suno-to] release notes [Add to Longdo]
リリース情報[リリースじょうほう, riri-su jouhou] release notes, release information [Add to Longdo]
ルーズリーフ式のノート[ルーズリーフしきのノート, ru-zuri-fu shikino no-to] looseleaf notebook [Add to Longdo]
基調演説[きちょうえんぜつ, kichouenzetsu] keynote speech [Add to Longdo]
脚注[きゃくちゅう, kyakuchuu] footnote [Add to Longdo]
注記[ちゅうき, chuuki] annotation, note [Add to Longdo]
表記法の展開性[ひょうきほうのてんかいせい, hyoukihounotenkaisei] hospitality of notation [Add to Longdo]
ノーツ[のーつ, no-tsu] Notes [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
譜面[ふめん, fumen] Notenheft, Notenblatt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accommodation \Ac*com`mo*da"tion\, n. [L. accommodatio, fr.
   accommodare: cf. F. accommodation.]
   [1913 Webster]
   1. The act of fitting or adapting, or the state of being
    fitted or adapted; adaptation; adjustment; -- followed by
    to. "The organization of the body with accommodation to
    its functions." --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. Willingness to accommodate; obligingness.
    [1913 Webster]
 
   3. Whatever supplies a want or affords ease, refreshment, or
    convenience; anything furnished which is desired or
    needful; -- often in the plural; as, the accommodations --
    that is, lodgings and food -- at an inn.  --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. An adjustment of differences; state of agreement;
    reconciliation; settlement. "To come to terms of
    accommodation." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. The application of a writer's language, on the ground of
    analogy, to something not originally referred to or
    intended.
    [1913 Webster]
 
       Many of those quotations from the Old Testament were
       probably intended as nothing more than
       accommodations.            --Paley.
    [1913 Webster]
 
   6. (Com.)
    (a) A loan of money.
    (b) An accommodation bill or note.
      [1913 Webster]
 
   {Accommodation bill}, or {note} (Com.), a bill of exchange
    which a person accepts, or a note which a person makes and
    delivers to another, not upon a consideration received,
    but for the purpose of raising money on credit.
 
   {Accommodation coach}, or {train}, one running at moderate
    speed and stopping at all or nearly all stations.
 
   {Accommodation ladder} (Naut.), a light ladder hung over the
    side of a ship at the gangway, useful in ascending from,
    or descending to, small boats.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Note \Note\, n. [AS. notu use, profit.]
   Need; needful business. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Note \Note\, n. [F. note, L. nota; akin to noscere, notum, to
   know. See {Know}.]
   1. A mark or token by which a thing may be known; a visible
    sign; a character; a distinctive mark or feature; a
    characteristic quality.
    [1913 Webster]
 
       Whosoever appertain to the visible body of the
       church, they have also the notes of external
       profession.              --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       She [the Anglican church] has the note of
       possession, the note of freedom from party
       titles,the note of life -- a tough life and a
       vigorous.               --J. H.
                          Newman.
    [1913 Webster]
 
       What a note of youth, of imagination, of impulsive
       eagerness, there was through it all ! --Mrs. Humphry
                          Ward.
    [1913 Webster]
 
   2. A mark, or sign, made to call attention, to point out
    something to notice, or the like; a sign, or token,
    proving or giving evidence.
    [1913 Webster]
 
   3. A brief remark; a marginal comment or explanation; hence,
    an annotation on a text or author; a comment; a critical,
    explanatory, or illustrative observation.
    [1913 Webster]
 
       The best writers have been perplexed with notes, and
       obscured with illustrations.     --Felton.
    [1913 Webster]
 
   4. A brief writing intended to assist the memory; a
    memorandum; a minute.
    [1913 Webster]
 
   5. pl. Hence, a writing intended to be used in speaking;
    memoranda to assist a speaker, being either a synopsis, or
    the full text of what is to be said; as, to preach from
    notes; also, a reporter's memoranda; the original report
    of a speech or of proceedings.
    [1913 Webster]
 
   6. A short informal letter; a billet.
    [1913 Webster]
 
   7. A diplomatic missive or written communication.
    [1913 Webster]
 
   8. A written or printed paper acknowledging a debt, and
    promising payment; as, a promissory note; a note of hand;
    a negotiable note.
    [1913 Webster]
 
   9. A list of items or of charges; an account. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Here is now the smith's note for shoeing. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. (Mus.)
     (a) A character, variously formed, to indicate the length
       of a tone, and variously placed upon the staff to
       indicate its pitch. Hence:
     (b) A musical sound; a tone; an utterance; a tune.
     (c) A key of the piano or organ.
       [1913 Webster]
 
          The wakeful bird . . . tunes her nocturnal
          note.              --Milton.
       [1913 Webster]
 
          That note of revolt against the eighteenth
          century, which we detect in Goethe, was struck
          by Winckelmann.         --W. Pater.
       [1913 Webster]
 
   11. Observation; notice; heed.
     [1913 Webster]
 
        Give orders to my servants that they take
        No note at all of our being absent hence. --Shak.
     [1913 Webster]
 
   12. Notification; information; intelligence. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        The king . . . shall have note of this. --Shak.
     [1913 Webster]
 
   13. State of being under observation. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        Small matters . . . continually in use and in note.
                          --Bacon.
     [1913 Webster]
 
   14. Reputation; distinction; as, a poet of note.
     [1913 Webster]
 
        There was scarce a family of note which had not
        poured out its blood on the field or the scaffold.
                          --Prescott.
     [1913 Webster]
 
   15. Stigma; brand; reproach. [Obs.] --Shak.
     [1913 Webster]
 
   {Note of hand}, a promissory note.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Note \Note\ (n[=o]t), v. t. [AS. hn[imac]tan to strike against,
   imp. hn[=a]t.]
   To butt; to push with the horns. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Note \Note\ (n[=o]t). [AS. n[=a]t; ne not + w[=a]t wot. See
   {Not}, and {Wot}.]
   Know not; knows not. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Note \Note\, n.
   Nut. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Note \Note\, v. t. [imp. & p. p. {Noted}; p. pr. & vb. n.
   {Noting}.] [F. noter, L. notare, fr. nota. See {Note}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To notice with care; to observe; to remark; to heed; to
    attend to. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       No more of that; I have noted it well. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The world will little note, nor long remember, what
       we say here, but it can never forget what they did
       here.                 --Abraham
                          Lincoln
                          (Gettysburg
                          Address,
                          1863).
    [PJC]
 
   2. To record in writing; to make a memorandum of.
    [1913 Webster]
 
       Every unguarded word . . . was noted down.
                          --Maccaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To charge, as with crime (with of or for before the thing
    charged); to brand. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They were both noted of incontinency. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To denote; to designate. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   5. To annotate. [R.] --W. H. Dixon.
    [1913 Webster]
 
   6. To set down in musical characters.
    [1913 Webster]
 
   {To note a bill} or {To note a draft}, to record on the back
    of it a refusal of acceptance, as the ground of a protest,
    which is done officially by a notary.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Raise \Raise\ (r[=a]z), v. t. [imp. & p. p. {Raised} (r[=a]zd);
   p. pr. & vb. n. {Raising}.] [OE. reisen, Icel. reisa,
   causative of r[imac]sa to rise. See {Rise}, and cf. {Rear} to
   raise.]
   [1913 Webster]
   1. To cause to rise; to bring from a lower to a higher place;
    to lift upward; to elevate; to heave; as, to raise a stone
    or weight. Hence, figuratively: 
    [1913 Webster]
    (a) To bring to a higher condition or situation; to
      elevate in rank, dignity, and the like; to increase
      the value or estimation of; to promote; to exalt; to
      advance; to enhance; as, to raise from a low estate;
      to raise to office; to raise the price, and the like.
      [1913 Webster]
 
         This gentleman came to be raised to great
         titles.              --Clarendon.
      [1913 Webster]
 
         The plate pieces of eight were raised three
         pence in the piece.        --Sir W.
                          Temple.
      [1913 Webster]
    (b) To increase the strength, vigor, or vehemence of; to
      excite; to intensify; to invigorate; to heighten; as,
      to raise the pulse; to raise the voice; to raise the
      spirits or the courage; to raise the heat of a
      furnace.
      [1913 Webster]
    (c) To elevate in degree according to some scale; as, to
      raise the pitch of the voice; to raise the temperature
      of a room.
      [1913 Webster]
 
   2. To cause to rise up, or assume an erect position or
    posture; to set up; to make upright; as, to raise a mast
    or flagstaff. Hence: 
    [1913 Webster]
    (a) To cause to spring up from a recumbent position, from
      a state of quiet, or the like; to awaken; to arouse.
      [1913 Webster]
 
         They shall not awake, nor be raised out of their
         sleep.              --Job xiv. 12.
      [1913 Webster]
    (b) To rouse to action; to stir up; to incite to tumult,
      struggle, or war; to excite.
      [1913 Webster]
 
         He commandeth, and raiseth the stormy wind.
                          --Ps. cvii.
                          25.
      [1913 Webster]
 
         Aeneas . . . employs his pains,
         In parts remote, to raise the Tuscan swains.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
    (c) To bring up from the lower world; to call up, as a
      spirit from the world of spirits; to recall from
      death; to give life to.
      [1913 Webster]
 
         Why should it be thought a thing incredible with
         you, that God should raise the dead ? --Acts
                          xxvi. 8.
      [1913 Webster]
 
   3. To cause to arise, grow up, or come into being or to
    appear; to give rise to; to originate, produce, cause,
    effect, or the like. Hence, specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) To form by the accumulation of materials or
      constituent parts; to build up; to erect; as, to raise
      a lofty structure, a wall, a heap of stones.
      [1913 Webster]
 
         I will raise forts against thee. --Isa. xxix.
                          3.
      [1913 Webster]
    (b) To bring together; to collect; to levy; to get
      together or obtain for use or service; as, to raise
      money, troops, and the like. "To raise up a rent."
      --Chaucer.
      [1913 Webster]
    (c) To cause to grow; to procure to be produced, bred, or
      propagated; to grow; as, to raise corn, barley, hops,
      etc.; toraise cattle. "He raised sheep." "He raised
      wheat where none grew before." --Johnson's Dict.
      [1913 Webster]
 
   Note: In some parts of the United States, notably in the
      Southern States, raise is also commonly applied to the
      rearing or bringing up of children.
      [1913 Webster]
 
         I was raised, as they say in Virginia, among the
         mountains of the North.      --Paulding.
      [1913 Webster]
    (d) To bring into being; to produce; to cause to arise,
      come forth, or appear; -- often with up.
      [1913 Webster]
 
         I will raise them up a prophet from among their
         brethren, like unto thee.     --Deut. xviii.
                          18.
      [1913 Webster]
 
         God vouchsafes to raise another world
         From him [Noah], and all his anger to forget.
                          --Milton.
      [1913 Webster]
    (e) To give rise to; to set agoing; to occasion; to start;
      to originate; as, to raise a smile or a blush.
      [1913 Webster]
 
         Thou shalt not raise a false report. --Ex.
                          xxiii. 1.
      [1913 Webster]
    (f) To give vent or utterance to; to utter; to strike up.
      [1913 Webster]
 
         Soon as the prince appears, they raise a cry.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
    (g) To bring to notice; to submit for consideration; as,
      to raise a point of order; to raise an objection.
      [1913 Webster]
 
   4. To cause to rise, as by the effect of leaven; to make
    light and spongy, as bread.
    [1913 Webster]
 
       Miss Liddy can dance a jig, and raise paste.
                          --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.)
    (a) To cause (the land or any other object) to seem higher
      by drawing nearer to it; as, to raise Sandy Hook
      light.
    (b) To let go; as in the command, Raise tacks and sheets,
      i. e., Let go tacks and sheets.
      [1913 Webster]
 
   6. (Law) To create or constitute; as, to raise a use, that
    is, to create it. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   {To raise a blockade} (Mil.), to remove or break up a
    blockade, either by withdrawing the ships or forces
    employed in enforcing it, or by driving them away or
    dispersing them.
 
   {To raise a check}, {note}, {bill of exchange}, etc., to
    increase fraudulently its nominal value by changing the
    writing, figures, or printing in which the sum payable is
    specified.
 
   {To raise a siege}, to relinquish an attempt to take a place
    by besieging it, or to cause the attempt to be
    relinquished.
 
   {To raise steam}, to produce steam of a required pressure.
 
   {To raise the wind}, to procure ready money by some temporary
    expedient. [Colloq.]
 
   {To raise Cain}, or {To raise the devil}, to cause a great
    disturbance; to make great trouble. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   Syn: To lift; exalt; elevate; erect; originate; cause;
     produce; grow; heighten; aggravate; excite.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 note
   n 1: a brief written record; "he made a note of the appointment"
   2: a short personal letter; "drop me a line when you get there"
     [syn: {note}, {short letter}, {line}, {billet}]
   3: a notation representing the pitch and duration of a musical
     sound; "the singer held the note too long" [syn: {note},
     {musical note}, {tone}]
   4: a tone of voice that shows what the speaker is feeling;
     "there was a note of uncertainty in his voice"
   5: a characteristic emotional quality; "it ended on a sour
     note"; "there was a note of gaiety in her manner"; "he
     detected a note of sarcasm"
   6: a piece of paper money (especially one issued by a central
     bank); "he peeled off five one-thousand-zloty notes" [syn:
     {bill}, {note}, {government note}, {bank bill}, {banker's
     bill}, {bank note}, {banknote}, {Federal Reserve note},
     {greenback}]
   7: a comment or instruction (usually added); "his notes were
     appended at the end of the article"; "he added a short
     notation to the address on the envelope" [syn: {note},
     {annotation}, {notation}]
   8: high status importance owing to marked superiority; "a
     scholar of great eminence" [syn: {eminence}, {distinction},
     {preeminence}, {note}]
   9: a promise to pay a specified amount on demand or at a certain
     time; "I had to co-sign his note at the bank" [syn: {note},
     {promissory note}, {note of hand}]
   v 1: make mention of; "She observed that his presentation took
      up too much time"; "They noted that it was a fine day to go
      sailing" [syn: {note}, {observe}, {mention}, {remark}]
   2: notice or perceive; "She noted that someone was following
     her"; "mark my words" [syn: {notice}, {mark}, {note}] [ant:
     {ignore}]
   3: observe with care or pay close attention to; "Take note of
     this chemical reaction" [syn: {note}, {take note}, {observe}]
   4: make a written note of; "she noted everything the teacher
     said that morning" [syn: {note}, {take down}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 note [nɔt]
   account; bill; calculation
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Note [noːtə] (n) , s.(f )
   memorandum; note
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top