Search result for

หมายเหตุ

(49 entries)
(0.005 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมายเหตุ-, *หมายเหตุ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (n ) National Achives of Thailand

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมายเหตุ[N] note, See also: comment, remark, Example: เราศึกษาชีวิตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเหล่านี้ได้จากบันทึกท้องถิ่นต่างๆ และหมายเหตุของนักเดินทางชาวตะวันตก, Thai definition: คำอธิบายเพิ่มเติม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมายเหตุน. คำอธิบาย ข้อความ หรือข้อมูลเพิ่มเติม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commentหมายเหตุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Noteหมายเหตุ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
หมายเหตุคำอธิบาย ข้อความ หรือข้อมูลเพิ่มเติม
คำที่มักเขียนผิด คือ หมายเหต [คำที่มักเขียนผิด]
Footnotes to financial statementหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน [การบัญชี]
prefactory noteหมายเหตุคำนำ, ข้อความที่อยู่ใต้ชื่อเรื่องของตารางสถิติเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาของตารางได้ดีขึ้น (ดู statistical table ประกอบ)  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
footnoteหมายเหตุล่าง, คำอธิบายข้อความหรือตัวเลขในตารางสถิติให้ชัดเจนขึ้น  (ดู statistical table) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
source noteหมายเหตุแหล่งที่มา, ดู  statistical table [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Homophones with "party"][หมายเหตุ : พ้องเสียงกับคำว่า "ปาร์ตี้"] Episode #1.5 (2009)
The Jandi Baht here.ต้นหญ้าจันดี อยู่ตรงนี้เหมือนเดิม [หมายเหตุ : จันดี หมายถึงต้นหญ้า] Episode #1.5 (2009)
On archive security, reflect on your actions you can, Padawan.ระหว่างการอารักขาหอจดหมายเหตุ จะทำให้เจ้าไตร่ตรอง การกระทำของตัวเองได้ พาดาวัน Holocron Heist (2009)
The archives hold a great many secrets, it is true.หอจดหมายเหตุเก็บรักษา ความลับที่สำคัญมากมาย นั่นคือความจริง Holocron Heist (2009)
You should be able to walk into the archives and monitor us without a problem.เจ้าสามารถเดินเข้าไปในหอจดหมายเหตุ และรายงานเราโดยไม่มีปัญหา Holocron Heist (2009)
Remarks...หมายเหตุ... Shutter Island (2010)
Of course, and you'll see there's a codicil.แน่นอน หวังว่าเธอคงเห็นหมายเหตุตรงท้ายนะ I Guess This Is Goodbye (2010)
Because it's 1582, let's memorize it by using "ichigo pantsu" (strawberry-patterned underpants)มาระลึกถึงด้วยการใช้คำว่า "ichigo pantsu" (กางเกงในลายสตอเบอรี่) (หมายเหตุ : ออกเสียงเหมือนกัน) Hanamizuki (2010)
Color-coded and annotated.แบ่งสีให้ชัดและทำหมายเหตุประกอบ What Happens at Home... (2010)
Additional notes.หมายเหตุเพิ่มเติม Advanced Dungeons & Dragons (2011)
Win, uh, win with an asterisk maybe. It's not that, Chuck.คงจะเป็นความสำเร็จที่มีหมายเหตุ มันไม่ใช่อย่างนั้น ชัค Chuck Versus the Zoom (2011)
It will have descriptions, histories, notations..มันคงมีคำอธิบาย, ประวัติศาสตร์, หมายเหตุต่างๆ Abomination (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมายเหตุ[n.] (māihēt) EN: note ; comment ; remark ; footnote ; commentary ; annotation ; NB = N.B.   FR: remarque [f] ; annotation [f] ; commentaire [m] ; note [f] ; observation [f] ; N.B. [m] (abrév.)

English-Thai: Longdo Dictionary
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apostil[N] หมายเหตุ, Syn. apostille
apostille[N] หมายเหตุ, Syn. apostil
nota bene[N] หมายเหตุ (คำย่อคือ NB.)
notation[N] หมายเหตุ, See also: เครื่องหมาย, สัญลักษณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annotate(แอน' โนเทท) vt.,vi. ทำหมายเหตุประกอบ, ให้คำจำกัดความประกอบ. -annotative, annotatory adj. -annotator n.
annotation(แอนโนเท' เชิน) n. การทำหมายเหตุประกอบ, การให้คำจำกัดความประกอบ (note)
apostil(อะพอส'ทิล) n. หมายเหตุ (marginal, note)
apparatus(แอพพะแรท'เทิส) n., (pl. -us,-uses) เครื่องมือ,เครื่องไม้,อุปกรณ์,สิ่งช่วย,เครื่องจักร,เครื่องยนต์กลไก,กลไกของรัฐหรือหน่วยงาน, องค์การ,หมายเหตุ,เครื่องสำเร็จ
chronicle(ครอน'นิเคิล) {chronicled,chronicling,chronicles} n. บันทึกเหตุการณ์เป็นลำดับเวลา,ประวัติศาสตร์,เหตุการณ์ประจำปี,จดหมายเหตุ,ชื่อหนังสือพิมพ์. vt. บันทึกเหตุการณ์, See also: chronicler n.
footnoten. หมายเหตุข้างท้าย,หมายเหตุ. vt. ใส่หมายเหตุ
memorandum(เมมมะแรน'ดัม) n. บันทึกความจำ,บันทึก,หนังสือบริคณห์สนธิ,ข้อความที่บันทึกไว้,เอกสารข้อสัญญา,จดหมายเหตุ,สารหรือหนังสือไม่เป็นทางการ (โดยเฉพาะระหว่างพนักงานบริษัท) pl. memorandums,memoranda, Syn. note,reminder
memorial(มะมอ'เรียล) n. สิ่งเตือนความจำ,ที่ระลึก,อนุสรณ์,เครื่องระลึกถึง,จดหมายเหตุ adj. เตือนความจำ
notation(โนเท'เชิน) n. บันทึก,หมายเหตุ,เครื่องหมาย,หนังสือ,จดหมาย,การทำบันทึกหมายเหตุ
note(โนท) {noted,noting,notes} n. บันทึก (เป็นลายมือ) สั้น ๆ ,บันทึก,จดหมาย,หมายเหตุ,สาสน์,สาร,ธนบัตร,ชื่อเสียง,ความเด่น,ความสำคัญ,เสียงดนตรี,เครื่องหมายดนตรี,ทำนองเพลง vi. บันทึก,หมายเหตุ,จดจำ,สังเกต,ใส่เครื่องหมายดนตรี,แสดงดึง,ชี้บ่ง. -Phr. (compare notes แลก เปลี่ยนความคิดเห็น)

English-Thai: Nontri Dictionary
annotate(vt) บันทึกหมายเหตุ,ทำหมายเหตุประกอบ,อธิบาย
annotation(n) หมายเหตุ,คำอธิบายประกอบ
chronicle(n) บันทึกเหตุการณ์,รายงานเหตุการณ์,จดหมายเหตุ
footnote(n) หมายเหตุ,เชิงอรรถ
memorandum(n) บันทึกเหตุการณ์,หนังสือบริคณห์สนธิ,บันทึกความทรงจำ,จดหมายเหตุ
notation(n) หมายเหตุ,คำอธิบาย,เครื่องหมาย,การบันทึก,เอกสาร,จดหมาย
note(n) หมายเหตุ,เครื่องหมาย,คำอธิบาย,จดหมาย,สาร,โน้ตเพลง
note(vt) บันทึก,สังเกต,จด,ใส่เครื่องหมาย,ทำหมายเหตุ
notice(n) ข้อสังเกต,การเตือน,ข่าวสาร,หมายเหตุ,ความสนใจ
rubric(n) หมายเหตุ,หัวเรื่อง

German-Thai: Longdo Dictionary
Zugzwang(n) |der, nur Sg.| เป็นคำศัพท์จากหมากรุกสากล ซึ่งมีความหมายว่า โดนบังคับให้เดินเสียเปรียบ (ไม่มีตาดีให้เดิน) คำว่า Zug นั้นแปลว่าการเคลื่อนที่หรือการเดินหรือการดึง ส่วนคำว่า Zwang แปลว่าการบังคับ ผู้ที่อยู่ในจังหวะ Zugzwang นั้นก็คือผู้ที่เสียเปรียบ หมายเหตุ: ทางที่ดีที่สุดนั้นก็คือไม่เดินนั่นเอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top