ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

billet

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -billet-, *billet*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
billet(n) ที่พักชั่วคราว (โดยเฉพาะสำหรับทหาร)
billet(n) คำสั่งทางทหารเกี่ยวกับสถานที่พักชั่วคราว
billet(vt) จัดค่ายพักชั่วคราว, See also: จัดที่พักชั่วคราว, Syn. camp, berth
billet(vt) สั่งให้ไปพักยังที่พักชั่วคราว
billet(n) ตำแหน่งงาน, Syn. job, position
billet(n) ท่อนไม้ชิ้นเล็กๆ
billet(n) ท่อนเหล็กหรือโลหะ
billet on(phrv) ตั้งค่ายทหารในพื้นที่ของ (บางคน), See also: เตรียมที่พักให้ทหาร
billet-doux(n) จดหมายรัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
billet(บิล'เลท) { billeted, billeting, billets } vt., n. (การ) ส่งไปพัก, จัดที่พักให้ทหาร, ให้ตำแหน่งแก่, หอพักทหาร, งาน, จดหมายสั้น ๆ vi. ตั้งค่ายตั้งทัพ

English-Thai: Nontri Dictionary
billet(n) ท่อนไม้, ท่อนเหล็ก, ท่อนปืน, เศษเหล็ก, หอพักทหาร
BILLET-billet-doux(n) จดหมายรัก, สารรัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
billetingการส่งทหารเข้าพักในบ้านเอกชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
~'Cause we're saying goodbye to them all As back to their billets they crawl~เพราะเราจะกล่าวคำอำลาให้พวกมัน Atonement (2007)
I am told it is a billet of U235. That's...ได้รับแจ้งว่ามันเป็นหลอดบรรจุ U235 ซึ่งก็คือ... Rain on the Evil and on the Good (2012)
Try a billet of weapons-grade uranium.น่าจะเป็นแท่งยูเรเนียมสำหรับผลิตอาวุธ Rain on the Evil and on the Good (2012)
Well... it would be a lot more than one billet could make.งั้น... ก็ต้องมียูเรเนียมมากกว่า 1 แท่ง ถึงจะแรงขนาดนั้น Rain on the Evil and on the Good (2012)
I have the full delivery, less one billet I needed for... security.ผมเอามาส่งครบถ้วน ขาดไปแค่แท่งเดียวที่ผมต้องใช้ เพื่อ... ความปลอดภัย Rain on the Evil and on the Good (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
billetEvery bullet has its billet. [ Proverb ]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบงก์[baeng] (n) EN: banknote ; bank note  FR: billet de banque [ m ]
แบงก์ห้าร้อย[baeng hā røi] (n, exp) FR: billet de 500 (bahts) [ m ]
แบงก์ห้าสิบ[baeng hāsip] (n, exp) FR: billet de 50 (bahts) [ m ]
แบงค์พัน[baeng phan] (n, exp) FR: billet de 1.000 (bahts) [ m ]
แบงก์ปลอม[baeng pløm] (n, exp) FR: faux billet [ m ]
แบงก์ร้อย[baeng røi] (n, exp) EN: hundred bill  FR: billet de cent (bahts) [ m ]
แบงค์ยี่สิบ[baeng yīsip] (n, exp) FR: billet de 20 (bahts) [ m ]
ใบ[bai] (n) EN: [ classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets) ]  FR: [ classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats) ]
บัตรโดยสารรถไฟ[bat døisān rotfai] (n, exp) EN: train ticket  FR: billet de train [ m ] ; ticket de train [ m ]
บัตรฟรี[bat frī] (n, exp) EN: free ticket  FR: billet gratuit [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
billet
billet
billets
billett
billeter

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
billet
billets
billeted
billeting
billet-doux
billets-doux

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビレット[biretto] (n) billet [Add to Longdo]
舎営[しゃえい, shaei] (n, vs) billeting; quarters [Add to Longdo]
宿営[しゅくえい, shukuei] (n, vs) billeting; camp [Add to Longdo]
分宿[ぶんしゅく, bunshuku] (n, vs) billeting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Billet \Bil"let\, v. t. [imp. & p. p. {Billeted}; p. pr. & vb.
   n. {Billeting}.] [From {Billet} a ticket.] (Mil.)
   To direct, by a ticket or note, where to lodge. Hence: To
   quarter, or place in lodgings, as soldiers in private houses.
   [1913 Webster]
 
      Billeted in so antiquated a mansion.   --W. Irving.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Billet \Bil"let\, n. [F. billette, bille, log; of unknown
   origin; a different word from bille ball. Cf. {Billiards},
   {Billot}.]
   1. A small stick of wood, as for firewood.
    [1913 Webster]
 
       They shall beat out my brains with billets. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Metal.) A short bar of metal, as of gold or iron.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) An ornament in Norman work, resembling a billet of
    wood either square or round.
    [1913 Webster]
 
   4. (Saddlery)
    (a) A strap which enters a buckle.
    (b) A loop which receives the end of a buckled strap.
      --Knight.
      [1913 Webster]
 
   5. (Her.) A bearing in the form of an oblong rectangle.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Billet \Bil"let\, n. [F. billet, dim. of an OF. bille bill. See
   {Bill} a writing.]
   1. A small paper; a note; a short letter. "I got your
    melancholy billet." --Sterne.
    [1913 Webster]
 
   2. A ticket from a public officer directing soldiers at what
    house to lodge; as, a billet of residence.
    [1913 Webster]
 
   3. Quarters or place to which one is assigned, as by a billet
    or ticket; berth; position. Also used fig. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       The men who cling to easy billets ashore. --Harper's
                          Mag.
    [1913 Webster]
 
       His shafts of satire fly straight to their billet,
       and there they rankle.        --Pall Mall
                          Mag.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Billard \Bil"lard\, n. (Zool.)
   An English fish, allied to the cod; the coalfish. [Written
   also {billet} and {billit}.]
   [1913 Webster] Billbeetle

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 billet
   n 1: a short personal letter; "drop me a line when you get
      there" [syn: {note}, {short letter}, {line}, {billet}]
   2: lodging for military personnel (especially in a private home)
   3: a job in an organization; "he occupied a post in the
     treasury" [syn: {position}, {post}, {berth}, {office},
     {spot}, {billet}, {place}, {situation}]
   v 1: provide housing for (military personnel) [syn: {quarter},
      {billet}, {canton}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 billet /bijɛ/ 
  bill; ticket; note

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 billet
  bill; ticket; note

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top