ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chronicle

K R AA1 N IH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chronicle-, *chronicle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chronicle(vt) บันทึกเหตุการณ์, See also: บันทึกเรื่องราวมตามลำดับเวลา
chronicle(n) เหตุการณ์ในอดีต, See also: ประวัติศาสตร์, เรื่องราวในอดีต, Syn. account, history, story

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chronicle(ครอน'นิเคิล) { chronicled, chronicling, chronicles } n. บันทึกเหตุการณ์เป็นลำดับเวลา, ประวัติศาสตร์, เหตุการณ์ประจำปี, จดหมายเหตุ, ชื่อหนังสือพิมพ์. vt. บันทึกเหตุการณ์, See also: chronicler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
chronicle(n) บันทึกเหตุการณ์, รายงานเหตุการณ์, จดหมายเหตุ
chronicle(vt) บันทึกเหตุการณ์
chronicler(n) ผู้บันทึกเหตุการณ์, นักประวัติศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chronicleบันทึกเหตุการณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
chronicle play; history playละครอิงประวัติศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I found the clues that will safely take us through, in the Chronicles of St. Anselm.แต่ว่า พ่อพบเงื่อนงำที่จะพาเรา ผ่านไปได้อย่างปลอดภัย, ในบันทึกเหตุการณ์ในอดีตของเซ้นต์เอนซัลม์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
This is the Chronicle of Beltain.นี่คือตำนานของเบลเธรน Excalibur (2008)
"The Ancient Chronicle of Moonacre Valley"บันทึกแห่งหุบเขามูนนาครี The Secret of Moonacre (2008)
Ancient chronicles speak of a heinous curse.บันทึกโบราณ กล่าวถึงคำสาปร้าย The Lady of the Lake (2009)
So you wrote the Chronicle of the Battle of the Ice Claws.ถ้างั้นท่านก็คือผู้บันทึกสงครามแห่งกรงเล็บน้ำแข็ง Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
The Chronicles of Dean Dangerous.ของ The Chronicles of Dean Dangerous นั่นต้องเป็นหนังสือที่ห่วยที่สุด Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
"Page Six" is running a full-page chronicle of Daniel's past party-boy ways, and Treadwell's anti-Grayson blog is being re-run in every major newspaper.หน้า 6 เต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีต ของแดเนียล เมื่อยังเป็น party-boy และ Treadwell's บล็อกต่อต้านเกรย์สัน Absolution (2012)
"I hope this chronicle will one day provide you"พ่อหวังว่าวันหนึ่ง บันทึกนี้ จะทำให้ลูก Legacy (2012)
Think of it as inner dialogue. I'm reading the novelization of Chronicles of Riddick.ฉันกำลังอ่าน Chronicles of Riddick ฉบับนิยาย Introduction to Finality (2012)
It is the chronicle of how I came to be.มันบอกว่าข้าเกิดขึ้นจากอะไร I, Frankenstein (2014)
I'm not writing "A Chronicle of the Warsข้าไม่ได้เขียน "บันทึกศึกสงคราม Stormborn (2017)
That's the editor of the Essex Chronicle on the phone giving me the good news.หล่อนอยากคุยกับนาย โอนสายมาเลย The Widow Maker (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จดหมายเหตุ(n) annals, See also: chronicle, record of events, record, Syn. ข้อเตือนความจำ, ข้อความที่บันทึกไว้, บันทึกความจำ, บันทึกเหตุการณ์, Example: จดหมายเหตุกรุงศรีอยุธยาทำให้เราทราบความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีในสมัยนั้น, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือบอกข่าวคราวที่เป็นไป รายงานหรือบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น, เอกสารที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน ผลิตขึ้นใช้เป็นหลักฐานและเครื่องมือในการปฎิบัติงาน
ตำนาน(n) legend, See also: chronicle, history, annals, record, history, historical record, Syn. พงศาวดาร, เรื่องเล่า, นิทาน, เกร็ด, Example: วัดมหาธาตุเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และตำนานที่สำคัญ, Count Unit: เล่ม, เรื่อง, Thai Definition: เรื่องแสดงกิจการอันมีมาแล้วแต่ปางหลัง, เรื่องราวนมนานที่เล่ากันสืบๆ มา
ประวัติการ(n) chronicle, See also: history, historical record, Syn. เรื่องราว, Example: ตำนานของสถานที่นี้มีประวัติการที่ยาวนาน, Thai Definition: เรื่องราวที่เป็นมาแล้วแต่ก่อนตามลำดับสมัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมายเหตุ[jotmāihēt] (n) EN: chronicle ; annals
พงศาวดาร[phongsāwadān] (n) EN: annals ; historical record ; chronicle ; history  FR: histoire [ f ] ; annales [ fpl ] ; chronique [ f ]
ประชุมพงศาวดาร[prachum phongsāwadān] (n, exp) EN: annals ; historical annals ; chronicle ; historical record  FR: chronique [ f ] ; annales [ fpl ]
ประวัติ[prawat] (n) EN: chronology ; biography , chronicle ; annals ; history   FR: récit historique [ m ] ; chronique [ f ] ; histoire [ f ] ; historique [ m ] ; chronologie [ f ] ; monographie [ f ]
ประวัติการ[prawattikān] (n) EN: chronicle ; history ; historical record  FR: chronique [ f ] ; annales [ fpl ]
ตำนาน[tamnān] (n) EN: chronicle ; legend ; traditional history ; tradition ; history ; annals ; account ; myth ; historical record  FR: chronique [ f ] ; légende [ f ] ; récit [ m ] ; histoire ancienne [ f ] ; conte [ m ] ; mythe [ m ] ; annales [ fpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHRONICLE K R AA1 N IH0 K AH0 L
CHRONICLED K R AA1 N IH0 K AH0 L D
CHRONICLER K R AA1 N IH0 K L ER0
CHRONICLES K R AA1 N IH0 K AH0 L Z
CHRONICLE'S K R AA1 N IH0 K AH0 L Z
CHRONICLERS K R AA1 N IH0 K L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chronicle (v) krˈɒnɪkl (k r o1 n i k l)
chronicled (v) krˈɒnɪkld (k r o1 n i k l d)
chronicler (n) krˈɒnɪklər (k r o1 n i k l @ r)
chronicles (v) krˈɒnɪklz (k r o1 n i k l z)
chroniclers (n) krˈɒnɪkləz (k r o1 n i k l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chronik { f } | Chroniken { pl }chronicle | chronicles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クロニクル[kuronikuru] (n) chronicle; (P) [Add to Longdo]
[き, ki] (n, n-suf) (1) (also written 紀) account; history; chronicle; annals; record; (n) (2) (abbr) (See 古事記) Records of Ancient Matters [Add to Longdo]
旧記[きゅうき, kyuuki] (n) old chronicle; old record [Add to Longdo]
軍記[ぐんき, gunki] (n) war chronicle [Add to Longdo]
軍記物語[ぐんきものがたり, gunkimonogatari] (n) war chronicle [Add to Longdo]
吾妻鏡;東鑑[あずまかがみ;あづまかがみ, azumakagami ; adumakagami] (n) Japanese medieval text that chronicles events of the Kamakura Shogunate [Add to Longdo]
史官[しかん, shikan] (n) chronicler [Add to Longdo]
春秋[しゅんじゅう(P);はるあき, shunjuu (P); haruaki] (n) (1) (See 五経) spring and autumn; spring and fall; months and years; (2) (しゅんじゅう only) the Chronicles of Lu or the Spring and Autumn Annals - one of the Five Classics; (P) [Add to Longdo]
書き綴る[かきつづる, kakitsuduru] (v5r, vt) to put into written form; to communicate or express by writing; to chronicle [Add to Longdo]
書き留める;書きとめる;書き止める[かきとめる;かきとどめる(書き留める), kakitomeru ; kakitodomeru ( kaki todomeru )] (v1, vt) to write down; to leave a note behind; to record; to chronicle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chronicle \Chron"i*cle\, v. t. [imp. & p. p. {Chronicled}; p.
   pr. & vb. n. {Chronicling}.]
   To record in a history or chronicle; to record; to register.
   --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chronicle \Chron"i*cle\, n. [OE. cronicle, fr. cronique, OF.
   cronique, F. chronique, L. chronica, fr. Gr. ?, neut. pl. of
   ?. See {Chronic}.]
   1. An historical register or account of facts or events
    disposed in the order of time.
    [1913 Webster]
 
   2. A narrative of events; a history; a record.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. The two canonical books of the Old Testament in which
    immediately follow 2 Kings.
 
   Syn: Syn. - Register; record; annals. See {History}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chronicle
   n 1: a record or narrative description of past events; "a
      history of France"; "he gave an inaccurate account of the
      plot to kill the president"; "the story of exposure to
      lead" [syn: {history}, {account}, {chronicle}, {story}]
   v 1: record in chronological order; make a historical record

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top