Search result for

magi

(159 entries)
(0.0301 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magi-, *magi*
Possible hiragana form: まぎ
English-Thai: Longdo Dictionary
magnetic resonance imaging(n phrase) การสร้างภาพด้วยการเกิดเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ย่อด้วย MRI

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magic[N] มายากล, See also: กล, ศิลปะการเล่นกล, Syn. magic trick, conjuring trick, trick
magic[N] เวทมนตร์, See also: อิทธิฤทธิ์, อำนาจวิเศษ, Syn. sorcery
magic[N] การใช้มนตร์วิเศษ
magic[ADJ] วิเศษ, See also: น่าพิศวง, Syn. charming, miraculous, wonderful
magical[ADJ] วิเศษ, See also: มหัศจรรย์, ซึ่งมีเวทมนตร์, Syn. charming, magic, Ant. natural
magical[ADJ] สนุกสนานอย่างมาก (คำไม่เป็นทางการ), Syn. magic
magician[N] นักเล่นกล, See also: นักมายากล, นักแสดงกล, Syn. prestidigitator, illusionist, conjurer, conjuror
magician[N] ผู้มีเวทมนตร์, See also: พ่อมด, ผู้มีคาถาอาคม, Syn. sourcerer, wizard
magician[N] ผู้มีความสามารถพิเศษ, Syn. conjuror
magically[ADV] อย่างมีเวทมนตร์, See also: อย่างน่ามหัศจรรย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
magic(แมก'จิค) n. เวทมนตร์คาถา,อาถรรพ์,ของวิเศษ,อำนาจวิเศษ,การเล่นกล. adj. น่าอัศจรรย์,สวยงามจนน่าหลงใหล,เกี่ยวกับเวทมนตร์คาถา, See also: magically adv. magical adj.
magician(มะจิช'เชิน) n. นักเล่นกล,ผู้วิเศษ,นักเล่นคาถาอาคม,นักปลุกผี, Syn. sorcerer
magisterial(แมจจิสเทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับนาย,อย่างวางอำนาจ,เชื่อถือได้,มีหลักฐาน,ในฐานะเป็นต้นตำรับ,ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญ., See also: magisterially adv. magisterialness n.
magistracy(แมจ'จิสทราซี) n. ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานปกครองหรือผู้พิพากษา,กลุ่มผู้พิพากษา,กลุ่มพนักงานปกครอง.
magistral(แมจ'จิสทรัล) adj. เฉพาะโอกาส,สำคัญ,เกี่ยวกับพนักงานปกครอง,เกี่ยวกับผู้พิพากษา
magistrate(แมจ'จิสเทรท) n. ผู้พิพากษา,พนักงานผู้ปกครอง, See also: magistrateship n.
black magicn. เวทมนตร์,คาถา
damaging(แดม'มิจจิง) adj. ซึ่งทำให้เสียหาย,ซึ่งเป็นภัยกับ,เป็นอันตราย
imaginable(อิแมจ'จะนะเบิล) adj. เท่าที่จะนึกภาพได้,เท่าที่จะเป็นไปได้,เท่าที่จะคิดคะนึงได้., See also: imaginableness n. imaginably adv., Syn. unreal,visiionary,fanciful
imaginary(อิแมจ'จะนะรี) adj. เพ้อฝัน,ไม่จริง,เป็นมโนภาพหรือจินตนาการ

English-Thai: Nontri Dictionary
magic(adj) เกี่ยวกับเวทมนตร์,อาถรรพณ์,วิเศษ,น่าอัศจรรย์
magic(n) เวทมนตร์คาถา,มนตร์ดำ,อาถรรพณ์,อำนาจลึกลับ
magical(adj) ขลัง,วิเศษ,น่าหลงใหล,เกี่ยวกับเวทมนตร์
magician(n) ผู้ใช้เวทมนตร์,ผู้วิเศษ,หมอผี,นักมายากล
magistracy(n) คณะเจ้าหน้าที่,คณะผู้พิพากษา,กลุ่มพนักงานปกครอง
magistrate(n) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร,ผู้พิพากษา,นักปกครอง
BLACK black magic(n) คาถา,เวทมนตร์
imaginable(adj) ที่นึกฝันได้,เท่าที่จะเป็นไปได้
imaginary(adj) ในความนึกคิด,สมมุติขึ้น,เพ้อฝัน
imagination(n) จินตนาการ,มโนคติ,มโนภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
magic realismสัจนิยมแนวมายา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
magic squareจัตุรัสกล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Maginot Lineแนวป้องกันมาจิโนต์ (เส้นกำหนดอาณาเขตของฝรั่งเศส) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
magistrateผู้พิพากษาศาลแขวง [ดู justice of the peace] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
magistrateผู้พิพากษาศาลแขวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
magistrate's courtศาลแขวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
magistrate, ex-officioผู้พิพากษาศาลแขวงโดยตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Magicไสยศาสตร์ [TU Subject Heading]
Magic realism (Literature)สัจนิยมแนวมายา (วรรณกรรม) [TU Subject Heading]
Magic squaresตารางอัศจรรย์ [TU Subject Heading]
Magic tricksวิทยากล [TU Subject Heading]
Magic, Ancientไสยศาสตร์สมัยโบราณ [TU Subject Heading]
Magic, Anglo-Saxonไสยศาสตร์แองโกล-แซกซอน [TU Subject Heading]
Magic, Assyro-Babylonianไสยศาสตร์แอสซีเรียบาบิโลเนีย [TU Subject Heading]
Magic, Buddhistไสยศาสตร์พุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Magic, Celticไสยศาสตร์เซลทิค [TU Subject Heading]
Magic, Copticไสยศาสตร์อียิปต์โบราณ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's not magic.ดีอะไรกัน Virtual Systems Analysis (2012)
All you have to do is say those three magic words.สิ่งที่เธอต้องทำก็คือพูดประโยคนั้น Pret-a-Poor-J (2008)
I don't understand. I thought she liked ice cream and magicฉันไม่เข้าใจ ฉันนึกว่าหล่อนชอบ ไอศครีม กับมายากล There Might be Blood (2008)
I mean, we've been friends for so long, but we just had this one magical night, and we couldn't deny our feelings any longer.ฉันรู้, ใช่ ฉันหมายถึง เราเป็นเพื่อนกันมานาน แต่... Committed (2008)
Now it's time to say those magic words you'll be telling her for the rest of her life.นี่เป็นเวลาที่จะพูด\"คำพิเศษ\"นั่น คุณแค่บอกแกว่าให้พักผ่อน Joy (2008)
Magical lesions, which appear out of nowhere.รอยแผลกายสิทธิ์ มันหายไปที่ไหน Emancipation (2008)
But you'd rather play mind games to prove you're the only one with magical powers.แต่คุณกลับเอามาเล่นเกม เพื่อพิสูจน์ว่าคุณคือ คนเดียวที่มีพลังพิเศษ Emancipation (2008)
In a land of mith and a time of magic the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy.ในดินแดนแห่งตำนานและในช่วงเวลาแห่งมนตรา ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง The Labyrinth of Gedref (2008)
If it's not a disease, it must be magic.ถ้ามันไม่ใช่โรคมันก็ต้องเป็นเวทมนตร์ The Labyrinth of Gedref (2008)
I believe you are right. It is the work of magic.ข้าเชื่อเจ้า มันเป็นผลจากเวทมนตร์ The Labyrinth of Gedref (2008)
I know I have cautioned against using magic, but if ever there was a time to use your talents, it's now.ข้ารู้ว่าข้าเตือนเจ้าเรื่องการใช้เวทมนตร์ แต่เวลาเหมาะที่สุดที่จะใช่มัน คือตอนนี้แหละ The Labyrinth of Gedref (2008)
If it is magic, it is more powerful magic than I possess.ถ้ามันเป็นเวทมนตร์ มันคงเป็นเวทมนตร์ที่ทรงพลังมากกว่าของผม The Labyrinth of Gedref (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
magiCan S. Jobs bring back the magic to Disney?
magiI wish I could use magic.
magiMP(magic):Ability score needed to use magic. As you use magic it drops, but with time it recovers.
magiMy cousin is good at doing magic tricks.
magiThe boy knows many magic tricks.
magiI'm very serious about wanting to be a good magician.
magiThe magic of his words attracted the audience.
magiThe magician's tricks surprised us.
magiHowever interesting magic show may be, I am not very fond of them.
magiThe prince was changed into a tree by magic.
magiI'd like to hear about black magic. I was only told the highlights in the academy, and it interests me.
magiThe prince was turned by magic into a frog.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสก[ADJ] magical, Example: หมอผีกำข้าวสารเสกซัดไปบริเวณหลุมฝังศพ, Thai definition: ที่มีการร่ายมนตร์หรือท่องคาถาเพื่อทำให้ศักดิ์สิทธิ์
วิชาอาคม[N] magic, See also: incantation, magic formula, Syn. เวทมนตร์, Example: ชนกลุ่มนี้มีความเชื่อว่าหากเปิดเผยวันเดือนปีเกิดให้มีผู้ล่วงรู้ อาจถูกผู้มีวิชาอาคมกระทำ
ศาลแขวง[N] district court, See also: magistrate court, Example: เขาเคยเป็นผู้พิพากษาศาลแขวงมาเป็นเวลาสิบปีแล้ว, Count unit: ศาล, แห่ง, Thai definition: ศาลชั้นต้นซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีและมีอำนาจไต่สวนหรือออกคำสั่งใดๆ ซึ่งผู้พิพากษาคนเดียวมีอำนาจดังที่ระบุไว้ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม, Notes: (กฎหมาย)
เวทย์มนตร์[N] magic, See also: black art, witchcraft, necromancy, wizardry, sorcery, incantation, spell, charm, Syn. อาคม, คาถา, คาถาอาคม, Example: เขาเกิดความกลัวขึ้นจึงได้ท่องเวทมนตร์ที่เคยร่ำเรียนมาเพื่อป้องกันตัว, Thai definition: คำศักดิ์สิทธิ์ที่บริกรรมแล้วให้สำเร็จความประสงค์
คาถาอาคม[N] incantation, See also: magic spell, Syn. คาถา, มนต์, คำเสก, คำสาป, Example: อถรรพเวทกล่าวถึงบทสวดที่ว่าด้วยคาถาอาคมที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์มนตร์ หรือเคล็ดลับที่ทำให้เกิดความเจริญหรือเสื่อม, Thai definition: คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์
ปาหี่[N] acrobatics, See also: magic or gymnastic performance showing in various places, Example: ปาหี่ คือการแสดงพลกรรมเพื่ออวดสรรพคุณของกอเอี๊ยะ ขี้ผึ้งวิเศษบำบัดฟกช้ำ, Thai definition: การแสดงกลหรือกายกรรมของนักแสดงเร่ร่อน
พิทยาคม[N] spell, See also: magic, Syn. เวทมนตร์, อาคม
พิทยาพล[N] magical power, Thai definition: กำลังหรืออำนาจกายสิทธิ์
ฤทธา[N] supernatural power, See also: magical power, Syn. ฤทธิ์, ฤทธี, Thai definition: อำนาจศักดิ์สิทธิ์
ฤทธี[N] supernatural power, See also: magical power, Syn. ฤทธิ์, ฤทธา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation   FR: parole magique [f] ; incantation [f]
บัลลังก์[n.] (banlang) EN: bench ; tribunal   FR: bancs de la magistrature [mpl]
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: think ; imagine ; expect   FR: penser
ฝัน[v.] (fan) EN: imagine ; fancy   FR: imaginer
ฝันเฟื่อง[v.] (fanfeūang) EN: daydream of the impossible ; fantasize about the impossible ; dream about the impossible ; imagine the impossible   FR: rêver à l'impossible ; vivre de chimères
ให้โทษ[v. exp.] (hai thōt) EN: be harmful ; be noxious ; be damaging   FR: nuire ; endommager
เห็ดขี้ควาย[n. exp.] (het khī khwāi) EN: Psilocybe mushroom ; psilocybe magic mushroom ; Magic mushroom ; Psilocybin mushroom   
โหงพราย[n.] (hōngphrāi) EN: ghost under the power of sorcerers ; spirit in one's power ; ghost made potent by magic   
หุ่นพยนต์[n.] (hunphayon) EN: effigy enlivened by magic   
อิทธิ[n.] (itthi) EN: supernormal power ; sacred power ; spiritual power   FR: pouvoir surnaturel [m] ; magie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAGI    M EY1 JH AY0
MAGIC    M AE1 JH IH0 K
MAGIE    M EY1 JH IY0
MAGID    M AE1 JH AH0 D
MAGIN    M AE1 JH IH2 N
MAGINN    M AE1 JH IH2 N
MAGILL    M AE1 JH AH0 L
MAGICAL    M AE1 JH IH0 K AH0 L
MAGIC'S    M AE1 JH IH0 K S
MAGIERA    M AA0 JH IH1 R AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Magi    (n) (m ei1 jh ai)
magic    (n) (m a1 jh i k)
magical    (j) (m a1 jh i k l)
magician    (n) (m @1 jh i1 sh @ n)
magically    (a) (m a1 jh i k l ii)
magicians    (n) (m @1 jh i1 sh @ n z)
magistracy    (n) (m a1 jh i s t r @ s ii)
magistrate    (n) (m a1 jh i s t r ei t)
magisterial    (j) (m a2 jh i s t i@1 r i@ l)
magistrates    (n) (m a1 jh i s t r ei t s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
紛れる[まぎれる, magireru] ปนเปจนแยกไม่ออก,หายลับเข้าไปใน(อารมณ์),เบนไปเรื่องอื่นชั่วขณะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Magister(n) วุฒิปริญญาโททางด้านสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ เช่น Magister der Rechtswissenschaft
Imaginärzahl(n) |die, pl. Imaginärzahlen| จำนวนเชิงซ้อน หรือ จำนวนจินตภาพ , See also: A. die Reelzahl

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Magie {f}magic [Add to Longdo]
Magisterarbeit {f}final thesis for M.A. degree [Add to Longdo]
magisch {adj} | magisches Auge | magisches Quadratmagic; magical | magic eye | magic square [Add to Longdo]
magisch {adv}magically [Add to Longdo]
magisch {adv}magicly [Add to Longdo]
Magister {m} der PhilosophieMA; M.A. : Master of Arts [Add to Longdo]
Magister {m} der BetriebswirtschaftslehreMBA : Master of Business Administration [Add to Longdo]
Magister {m} der NaturwissenschaftenMSc : Master of Science [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MRI[エムアールアイ, emua-ruai] (n) (See 磁気共鳴映像法) magnetic resonance imaging; MRI [Add to Longdo]
お呪い;御呪い[おまじない, omajinai] (n) (1) (uk) good luck charm; (exp) (2) uttered when using magic; abracadabra; presto [Add to Longdo]
ごそり[, gosori] (adv,adv-to) (on-mim) rustling sound; rummaging sound [Add to Longdo]
とぎまぎ[, togimagi] (n,vs) confusion; bewilderment; embarrassment [Add to Longdo]
とんだ[, tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P) [Add to Longdo]
どぎまぎ[, dogimagi] (n,vs,adv) flurried; in a flutter; upset; nervous [Add to Longdo]
どさくさ紛れに[どさくさまぎれに, dosakusamagireni] (exp,adv) in the confusion of the moment; taking advantage of the confused state of affairs [Add to Longdo]
にょきりにょきり[, nyokirinyokiri] (adv-to) (on-mim) (See にょきにょき) feelings; memories; imagined items or dreams that sprout up one after the other [Add to Longdo]
アズマギンザメ[, azumaginzame] (n) Pacific longnose chimaera (Harriotta raleighana, species of deep water cartilaginous fish); narrownose chimaera [Add to Longdo]
アズマギンザメ属[アズマギンザメぞく, azumaginzame zoku] (n) Harriotta (genus with two species of long-nosed chimaeras in the family Rhinochimaeridae) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
判官[pàn guān, ㄆㄢˋ ㄍㄨㄢ, ] magistrate (during Tang and Song dynasties); mythological underworld judge [Add to Longdo]
妖人[yāo rén, ㄧㄠ ㄖㄣˊ, ] magician; sorcerer [Add to Longdo]
妙手回春[miào shǒu huí chūn, ㄇㄧㄠˋ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄟˊ ㄔㄨㄣ, ] magical hands bring the dying back to life (成语 saw); miracle cure; brilliant doctor [Add to Longdo]
府尹[fǔ yǐn, ㄈㄨˇ ˇ, ] magistrate; prefect [Add to Longdo]
戏法[xì fǎ, ㄒㄧˋ ㄈㄚˇ, / ] magic trick [Add to Longdo]
法力[fǎ lì, ㄈㄚˇ ㄌㄧˋ, ] magic power [Add to Longdo]
法术[fǎ shù, ㄈㄚˇ ㄕㄨˋ, / ] magic [Add to Longdo]
照妖镜[zhào yāo jìng, ㄓㄠˋ ㄧㄠ ㄐㄧㄥˋ, / ] magic mirror for revealing goblins; fig. way of seeing through a conspiracy [Add to Longdo]
神奇[shén qí, ㄕㄣˊ ㄑㄧˊ, ] magical; mystical; miraculous [Add to Longdo]
行政长官[xíng zhèng cháng guān, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄢ, / ] magistrate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イメージング[いめーじんぐ, ime-jingu] imaging [Add to Longdo]
ドキュメントイメージング[どきゅめんといめーじんぐ, dokyumentoime-jingu] document imaging [Add to Longdo]
可視化順序[かしかじゅんじょ, kashikajunjo] imaging order [Add to Longdo]
可視化処理[かしかしょり, kashikashori] imaging process [Add to Longdo]
磁気共鳴画像[じききょうめいがぞう, jikikyoumeigazou] magnetic resonance imaging (MRI) [Add to Longdo]
磁気共鳴診断装置[じききょうめいしんだんそうち, jikikyoumeishindansouchi] MRI, magnetic resonance imaging [Add to Longdo]
文字表示装置[もじひょうじそうち, mojihyoujisouchi] character display (device), character-imaging device [Add to Longdo]
魔方陣行列[まほうじんぎょうれつ, mahoujingyouretsu] magic square (matrix) [Add to Longdo]
虚数[きょすう, kyosuu] imaginary number [Add to Longdo]
デービーマジック[でーびーまじっく, de-bi-majikku] dbMAGIC [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
紛らす[まぎらす, magirasu] (sich) ablenken, verbergen, ausweichen [Add to Longdo]
紛らわしい[まぎらわしい, magirawashii] zweideutig, unbestimmt [Add to Longdo]
紛らわす[まぎらわす, magirawasu] (sich) ablenken, verbergen, ausweichen [Add to Longdo]
紛れる[まぎれる, magireru] verwechselt_werden, schwer_zu_unterscheiden_sein, sich_verlieren (unter), abgelenkt_werden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Magi \Ma"gi\, n. pl. [L., pl. of Magus, Gr. ?; of Per. origin.
   Cf. {Mage}, {Magic}.]
   A caste of priests, philosophers, and magicians, among the
   ancient Persians; hence, any holy men or sages of the East.
   [1913 Webster]
 
      The inspired Magi from the Orient came. --Sandys.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Magi
   n 1: (New Testament) the sages who visited Jesus and Mary and
      Joseph shortly after Jesus was born; the Gospel According
      to Matthew says they were guided by a star and brought
      gifts of gold and frankincense and myrrh; because there
      were three gifts it is usually assumed that there were
      three of them [syn: {Wise Men}, {Magi}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top