ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

magical

M AE1 JH IH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magical-, *magical*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magical(adj) วิเศษ, See also: มหัศจรรย์, ซึ่งมีเวทมนตร์, Syn. charming, magic, Ant. natural
magical(adj) สนุกสนานอย่างมาก (คำไม่เป็นทางการ), Syn. magic
magically(adv) อย่างมีเวทมนตร์, See also: อย่างน่ามหัศจรรย์
magical realism(n) ลักษณะการเขียนแบบผสมผสานเรื่องจริงกับจินตนาการ

English-Thai: Nontri Dictionary
magical(adj) ขลัง, วิเศษ, น่าหลงใหล, เกี่ยวกับเวทมนตร์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Magical-Religious Systemระบบศาสนาของขลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And to help him, he gave him five sacred stones with magical properties.และเพื่อช่วยเขาให้เขา ห้าหินศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณสมบัติวิเศษ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Dorothy has punished her by removing her magical powers, and a witch with no magic is a miserable creature indeed.ดอโรธี ลงโทษเธอโดยการ เอาผงแห่งชีวิตของเธอไป และแม่มดที่ไม่มีเวทย์มนต์ ก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ประหลาด Return to Oz (1985)
Yes, the moon, the glow, the magical feeling.ใช่ ดวงจันทร์ แสงนวล ความรู้สึกวิเศษ The One with George Stephanopoulos (1994)
It was just so magical to come from the North, where it's cold... to the South, where it's warm... and see the tremendous differences from region to region... in this incredible country of ours.มันเป็นเพียงเพื่อให้วิเศษที่จะมาจากทางเหนือที่มันเย็น ... ไปทางทิศใต้ที่มันอบอุ่น ... และดูความแตกต่างอย่างมากจากภูมิภาคในพื้นที่ ... The Birdcage (1996)
A message from aliens results in a magical machine that whisks you to the center of the galaxy to windsurf with Dad and a split second later returns you home without a single shred of proof?ข้อความจากมนุษย์ต่างดาวส่งผล ให้เครื่องที่มีมนต์ขลัง ที่อุ้มคุณไปยังศูนย์กลาง ของกาแล็คซี่ เพื่อ windsurf กับพ่อและ เสี้ยววินาทีต่อมา Contact (1997)
Oh, that´s a trail of chocolate chips. See, wherever Zippy goes... he leaves this magical trail of chocolate for all the boys and girls--ซิปปี้เดินหยดช็อกโกแลตชิพเป็นทาง Nothing to Lose (1997)
I hope you're ready to hear a long and magical tale.คุณพร้อมที่จะรับฟัง เรื่องราวมหัศจรรย์แห่งรักไหมล่ะ Il Mare (2000)
Eager to learn my sister's magical waysกระหายอยากรู้ เวทย์มนต์พี่สาวข้า Spirited Away (2001)
Magical weapons?อาวุธวิเศษ ? Frailty (2001)
When young Harry stepped into Flourish and Blotts this morning to purchase my autobiography, Magical Me which, incidentally, is currently celebrating its 27th week atop the Daily Prophet bestseller list he had no idea that he would, in fact, be leaving with my entire collected works free of charge.หนุ่มน้อยแฮร์รี่ เข้ามาในร้านตัวบรรจงและหยดหมึก เพื่อซื้ออัตชีวประวัติของผมผู้วิเศษ ซึ่งให้บังเอิญที่ขณะนี้กำลังฉลอง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
He believed magical learning should be kept within all-magic families.เขาเชื่อว่าการเรียนเวทย์มนตร์ ควรสงวนไว้ ในหมู่ครอบครัวผู้วิเศษเท่านั้น Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
How is it that a baby with no extraordinary magical talent was able to defeat the greatest wizard of all time?ทำไมเด็กคนหนึ่ง ที่ไม่มีเวทย์มนตร์คาถาเป็นพิเศษ ถึงเอาชนะพ่อมดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคได้ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
magicalIn her right hand was gripped a suspicious looking rod that practically radiated "I'm a magical girl item".
magicalMr Brown has a magical way with children.
magicalShurrup! Don't make such a fuss over a little headache. I'm flat out of magical power - this is all your fault!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสก(adj) magical, Example: หมอผีกำข้าวสารเสกซัดไปบริเวณหลุมฝังศพ, Thai Definition: ที่มีการร่ายมนตร์หรือท่องคาถาเพื่อทำให้ศักดิ์สิทธิ์
พิทยาพล(n) magical power, Thai Definition: กำลังหรืออำนาจกายสิทธิ์
ฤทธา(n) supernatural power, See also: magical power, Syn. ฤทธิ์, ฤทธี, Thai Definition: อำนาจศักดิ์สิทธิ์
ฤทธี(n) supernatural power, See also: magical power, Syn. ฤทธิ์, ฤทธา
ความขลัง(n) magical power, See also: alchemy, supernaturalism, Syn. ความศักดิ์สิทธิ์, Example: เมื่อจะรดน้ำมนต์เพื่อความขลังก็ต้องขอให้หลวงพ่อซึ่งถือว่าศักดิ์สิทธิ์อมน้ำมนต์พ่นให้เปียกทั่ว, Thai Definition: ความมีกำลังหรืออำนาจที่อาจบันดาลให้เป็นไปได้, มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่า อาจบันดาลให้สำเร็จได้ดังประสงค์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิทธิปาฏิหาริย์[itthipātihān] (n) EN: miracle ; supernatural power ; magical power  FR: miracle [ m ] ; mystère [ m ] ; pouvoir magique [ m ] ; pouvoir surnaturel [ m ]
อิทธิฤทธิ์[itthirit] (n) EN: power ; might ; efficacy ; potency ; supernatural power ; magical power
ขลัง[khlang] (adj) EN: magical ; miraculous ; mystical ; marvelous ; wonderful ; sacred  FR: magique ; surnaturel ; sacré ; mystique
มหัศจรรย์[mahatsajan] (adj) EN: miraculous ; wonderful ; amazing ; astonishing ; marvelous ; magical  FR: merveilleux ; miraculeux ; magique
นาค[nāk] (n) EN: Naga ; fabulous serpent ; great snake ; mythical serpent-like being with magical powers  FR: naga [ m ] ; serpent fabuleux [ m ]
วิเศษ[wisēt] (adj) EN: superb ; splendid ; topping ; fine ; magic ; magical ; highly skilled ; marvelous ; excellent ; magnificent ; wonderful  FR: merveilleux ; magique ; superbe ; magnifique

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MAGICAL M AE1 JH IH0 K AH0 L
MAGICALLY M AE1 JH IH0 K AH0 L IY0
MAGICALLY M AE1 JH IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
magical (j) mˈæʤɪkl (m a1 jh i k l)
magically (a) mˈæʤɪkliː (m a1 jh i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神奇[shén qí, ㄕㄣˊ ㄑㄧˊ, ] magical; mystical; miraculous, #4,049 [Add to Longdo]
妙手回春[miào shǒu huí chūn, ㄇㄧㄠˋ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄟˊ ㄔㄨㄣ, ] magical hands bring the dying back to life (成语 saw); miracle cure; brilliant doctor, #80,164 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポーション[po-shon] (n) (1) portion; (2) potion (e.g. magical) [Add to Longdo]
マジカル;マジコウ(ik)[majikaru ; majikou (ik)] (n) magical [Add to Longdo]
マジックリアリズム[majikkuriarizumu] (n) magic realism; magical realism [Add to Longdo]
厭魅;魘魅[えんみ, enmi] (n) killing someone with a magical curse [Add to Longdo]
化け猫[ばけねこ, bakeneko] (n) monster cat; cat with magical powers [Add to Longdo]
怪猫[かいびょう, kaibyou] (n) monster cat; cat with magical powers [Add to Longdo]
結界[けっかい, kekkai] (n) barrier (often spiritual or magical) [Add to Longdo]
幻想的[げんそうてき, gensouteki] (adj-na) fantastic; magical; wondrous; whimsical; fairytale-like; romantic [Add to Longdo]
使い魔[つかいま, tsukaima] (n) familiar (spirit or otherwise magical creature which aids a magician or sorcerer); familiar spirit [Add to Longdo]
呪術思考[じゅじゅつしこう, jujutsushikou] (n) magical thinking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Magic \Mag"ic\, Magical \Mag"ic*al\, a. [L. magicus, Gr. ?, fr.
   ?: cf. F. magique. See {Magi}.]
   1. Pertaining to the hidden wisdom supposed to be possessed
    by the Magi; relating to the occult powers of nature, and
    the producing of effects by their agency.
    [1913 Webster]
 
   2. Performed by, or proceeding from, occult and superhuman
    agencies; done by, or seemingly done by, enchantment or
    sorcery; as, a magical spell. Hence: Seemingly requiring
    more than human power; imposing or startling in
    performance; producing effects which seem supernatural or
    very extraordinary; having extraordinary properties; as, a
    magic lantern; a magic square or circle.
    [1913 Webster]
 
       The painter's magic skill.      --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   Note: Although with certain words magic is used more than
      magical, -- as, magic circle, magic square, magic wand,
      -- we may in general say magic or magical; as, a magic
      or magical effect; a magic or magical influence, etc.
      But when the adjective is predicative, magical, and not
      magic, is used; as, the effect was magical.
      [1913 Webster]
 
   {Magic circle}, a series of concentric circles containing the
    numbers 12 to 75 in eight radii, and having somewhat
    similar properties to the magic square.
 
   {Magic humming bird} (Zool.), a Mexican humming bird ({Iache
    magica}), having white downy thing tufts.
 
   {Magic lantern}. See {Lantern}.
 
   {Magic square}, numbers so disposed in parallel and equal
    rows in the form of a square, that each row, taken
    vertically, horizontally, or diagonally, shall give the
    same sum, the same product, or an harmonical series,
    according as the numbers taken are in arithmetical,
    geometrical, or harmonical progression.
 
   {Magic wand}, a wand used by a magician in performing feats
    of magic.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 magical
   adj 1: possessing or using or characteristic of or appropriate
       to supernatural powers; "charming incantations"; "magic
       signs that protect against adverse influence"; "a magical
       spell"; "'tis now the very witching time of night"-
       Shakespeare; "wizard wands"; "wizardly powers" [syn:
       {charming}, {magic}, {magical}, {sorcerous},
       {witching(a)}, {wizard(a)}, {wizardly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top