Search result for

มนต์

(34 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มนต์-, *มนต์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มนต์[N] charm, See also: attraction, allure, appeal, fascination, Syn. ความดึงดูด, ความหลงใหล, Example: อุปนิสัยที่โอบอ้อมอารีของคนเชียงใหม่กลายเป็นมนต์เสน่ห์เมืองเหนือที่เรียกนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศจำนวนมากให้มาท่องเที่ยว
มนต์[N] spell, See also: incantation, formula, charm, Syn. คาถา, คำเสก, คาถาอาคม, Example: หมอผีท่องคาถาเป่ามนต์ลงในขันสามหนก่อนยกขันยาขึ้นจบเหนือศีรษะ, Thai definition: คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มนต์, มนตร์น. คำศักดิ์สิทธิ์, คำสำหรับสวดเพื่อเป็นสิริมงคล เช่น สวดมนต์, คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ เช่น ร่ายมนตร์ เวทมนตร์.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A militant veganista, anemic and proud. Brown is an ivy league school.มนต์เสน่ห์ของ เวกานิสต้า , ความเป็นนิยายและความภูมิใจ หลอมรวมเป็น รร.ที่น่าหลงใหล New Haven Can Wait (2008)
{\pos(194,215)}Then it's the latter. Send her to my apartment.งั้นก็เป็นอย่างหลัง ส่งเธอไปที่อพาร์เมนต์ของฉัน Dying Changes Everything (2008)
Maybe we should say a little prayer.บางทีเราควรจะสวดมนต์กันสักหน่อย Pilot (2008)
Unicorns are rare and mystical creatures.ยูนิคอนค่ะ มันเป็นสัตว์หายากและเป็นสิ่งสร้างสรรค์เวทย์มนต์ The Labyrinth of Gedref (2008)
What have I told you about using magic like this?ทำอะไรเนี่ย ลุงบอกแล้วไงว่าไม่ให้ใช้เวทย์มนต์แบบน Valiant (2008)
- Are you using magic again?- นี่เธอใช้เวทย์มนต์อีกแล้ว? Valiant (2008)
He's using magic.เขาใช้เวทย์มนต์ Valiant (2008)
- I know magic.- ผมรู้ว่าเป็นเวทย์มนต์ Valiant (2008)
He's using magic to cheat in the tournamentเขาใช้เวทย์มนต์เพื่อจะโกง Valiant (2008)
If we can cure Ewan, he could tell the King Valiant was using magic.ถ้าเราสามารถรักษาอีวานได้ เขาก็จะบอกพระราชาได้ว่าวาเลียนท์ใช้เวทย์มนต์ Valiant (2008)
Valiant wouldn't dare use magic in Camelot.วาเลียนท์ไม่มีทางกล้าใช้เวทย์มนต์ในคาเมลอตหรอก Valiant (2008)
- My Lord this is ridiculous. I've never used magic.- ช่างน่าขัน, กระหม่อมไม่มีวันใช้เวทย์มนต์ Valiant (2008)

English-Thai: Longdo Dictionary
mantra(n) บทสวดมนต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
all souls' dayวันสวดมนต์สำหรับคนตายทั้งหมดมักเป็น วันที่ 2 พฤศจิกายน
asperges(แอัสเพอ'จีซ) n. พิธีพรมน้ำมนต์, เพลงสวดในพิธีนี (rite of sprinkling with water)
aspergillum(แอส'เพอจิลัมป n., (pl. -al, -lums) แปรงหรืออุปกรณ์พรมน้ำมนต์
aspersion(อัสเพอ'เชิน,-เชิน) n. ข้อกล่าวหา,การใส่ร้าย,การป้ายร้าย,การพรมน้ำมนต์
azan(อาซาน') n. การเรียกให้สวดมนต์ (วันละห้าครั้ง) ของชาวมุสลิม
baccalaureate(แบคคะลอ'รีเอท) n. บัณฑิตปริญญาตรี,พิธีศาสนาสำหรับบัณฑิตจบใหม่,คำสวดมนต์ในพิธีดังกล่าว
bewitch(บิวิทชฺ') {bewitched,bewitching,bewitches} vt. ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้เคลิบเคลิ้ม,ใช้อำนาจเวทมนตร์สะกด,ทำให้ต้องมนต์สะกด, See also: bewitcher n. ดูbewitch bewitchery n. ดูbewitch bewitchment n. ดูbewitch, Syn. charm
breviary(บรี'วิเออรี่) n. หนังสือบทสวดมนต์และอธิษฐานทุกวันของศาสนาคาทอลิก,ใจความสำคัญ
cement(ซิเมนทฺ') {cemented,cementing,cements} n. ซีเมนต์,ปูนซีเมนต์,น้ำยายางสำหรับเชื่อมติดสิ่งของ,สิ่งยึดเหนี่ยว,พันธะ vt. ยึดเกาะ,พอกด้วยน้ำปูนซีเมนต์,ใช้น้ำปูนซีเมนต์ฉาบ,ผนึก. เป็นส่วนที่หุ้มเนื้อฟันที่รากฟัน, See also: cementer n., Syn. seal ###A. separate
chant(ชานทฺ) n. เพลง,การร้องเพลง,การท่อง,การสวดมนต์,ท่วงทำนองการร้องเพลง -vt.ร้องเพลง,ร้องสวดมนต์,สรรเสริญ,ชม, See also: chantingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
baptize(vt) เจิมน้ำมนต์,ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,ทำพิธีล้างบาป
cement(n) ปูนซีเมนต์,เครื่องเกาะ,เครื่องเชื่อม
cement(vt) อุดด้วยปูนซีเมนต์,เชื่อม,ทำให้ยึดแน่น,ประสาน
chant(n) การร้องเพลงในศาสนา,การสวดมนต์
chant(vi) ร้องเพลง,สวดมนต์
chapel(n) โบสถ์,วิหาร,หอสวดมนต์,อุโบสถ
church(n) โบสถ์,ศาสนจักร,การสวดมนต์,การฟังเทศน์,การบวชเรียน
concrete(n) คอนกรีต,ปูนซีเมนต์แข็ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top