Search result for

คาถา

(44 entries)
(0.0237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คาถา-, *คาถา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาถา[N] spell, See also: incantation, magic, Syn. คาถาอาคม, มนต์, คำเสก, คำสาป, Example: หมอผีจุดธูปกำโตบริกรรมคาถา, Thai definition: คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์
คาถาพัน[N] the deliverance of the series of 1000 chapters of Wetsondon in Pali, Example: วัดจะจัดสวดคาถาพันราวๆ เดือนสิบเอ็ด, Thai definition: บทประพันธ์เรื่องมหาเวสสันดรที่แต่งเป็นคาถาภาษาบาลีล้วนๆพันบท เมื่อนำมาเทศน์ให้ครบจึงเรียกว่า เทศน์คาถาพัน
คาถาอาคม[N] incantation, See also: magic spell, Syn. คาถา, มนต์, คำเสก, คำสาป, Example: อถรรพเวทกล่าวถึงบทสวดที่ว่าด้วยคาถาอาคมที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์มนตร์ หรือเคล็ดลับที่ทำให้เกิดความเจริญหรือเสื่อม, Thai definition: คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คาถาน. คำประพันธ์ประเภทร้อยกรองในภาษาบาลี, อัตราของฉันท์ คือ ๔ บาท เรียกว่า คาถาหนึ่ง
คาถาชื่อคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา เป็น ๑ ใน ๙ ส่วนของคัมภีร์นวังคสัตถุศาสน์. (ป.). (ดู นวังคสัตถุศาสน์ ประกอบ).
คาถา ๒, คาถาอาคมน. คำเสกที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์.
คาถาพันน. บทประพันธ์เรื่องมหาเวสสันดรชาดกที่แต่งเป็นคาถาภาษาบาลีล้วน ๆ พันบท, เรียกการเทศน์มหาเวสสันดรชาดกที่เป็นคาถาล้วน ๆ อย่างนี้ ว่า เทศน์คาถาพัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gathaคาถา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cabalaคาถา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy.ณ ดินแดนในตำนาน ช่วงเวลาของเวทมนต์คาถา ชะตากรรมของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ แขวนไว้บ่าของหนุ่มน้อย To Kill the King (2008)
In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy.บนดินแดนแห่งเวทย์มนต์และคาถา ชะตากรรมของทั้งอาณาจักร แขวนไว้บ่าของหนุ่มน้อย Le Morte d'Arthur (2008)
The bite of the Questing Beast is a death sentence that no magic can overturn.พิษของอสูรกายปริศนานั้นมีผลถึงชีวิต คาถาใดก็ไม่อาจแก้ไขได้ Le Morte d'Arthur (2008)
You must use the same ancient magic to save him.เจ้าต้องใช้คาถาศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่เช่นกันเพื่อรักษาเขา Le Morte d'Arthur (2008)
Your new mantra is, "Do I need this?"คาถาใหม่สำหรับเธอคือ "ฉันต้องการสิ่งนี้เหรอ?" Confessions of a Shopaholic (2009)
I must stop him, before he makes his wish.ฉันต้องรีบหยุดมัน ก่อนที่มันจะสวดคาถาจบ Dragonball: Evolution (2009)
I'm thinking if the spell is a death transference then these cards work like black-magic targets.จากศพเด็กสเตอร์หรอ ใช่แล้ว และฉันเชื่อว่ามันเป็นคาถาถ่ายเทความตาย และไพ่ก็ทำหน้าที่ระบุเป้าหมาย Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
- Messing with real magic? - Real magic?ฟังนะ เรารู้ว่านายร่ายคาถาใส่ไพ่ทาโรห์พวกนี้ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
What do you wanna do?ปกติ มันน่าจะร่ายคาถาใส่เราแล้วนี่นา Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
They said that I was using real magic, that I was casting spells on tarot cards.เขาบอกว่า ฉันใช้เวทมนต์ของจริง ร่ายคาถาใส่ไพ่ทาโร่ท์ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
It worked. In fact, they all worked.แต่พอฉันได้ลองคาถาหนึ่งแล้ว ก็พบว่ามันเป็นของจริง Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
So when I got to the end and there was one for immortality...คาถาทั้งหมด เป็นของจริง แล้วท้ายเล่ม ก็มีคาถาความเป็นอมตะ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abracadabra[N] คาถา, Syn. incantation, hocus-pocus
black magic[N] เวทมนตร์ชั่วร้าย, See also: คาถาที่ใช้ในทางชั่วร้าย, คุณไสย, Syn. conjuration, enchantment
incantation[N] คาถา, See also: เวทมนตร์, อาคม, คำสวด, Syn. rune

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abracadabra(แอบราคะแดบ' บระ) n. คาถายันตร์, การพูดที่ไร้ความหมาย
black artn. เวทมนตร์ คาถา
black magicn. เวทมนตร์,คาถา
charm(ชาร์ม) {charmed,charming,charms} n. เสน่ห์,เครื่องราง,เวทมนตร์คาถา,สิ่งประดับกระจุ๋มกระจิ๋ม,การท่องคาถาอาคม -vt.ดึงดูดใจ,ใช้เวทมนตร์คาถา,ทำเสน่ห์ -vi. ประทับใจ,หลงเสน่ห์,ใช้เวทมนตร์คาถา., See also: charmedly adv. charmer n. คำที่มีความหมาย
conjuration(คอนจฺเร'เชิน) n การอ้อนวอน,การอธิษฐาน,การเรียกผี,เวทมนตร์คาถา,การเล่นกล, Syn. incantation,spell,magic
conjure(คอน'เจอะ) vt. อ้อนวอน,วิงวอน,ร่ายเวทมนตร์คาถา,เล่นกล vi. ร่ายเวทมนตร์,เรียกผ, Syn. beg,appeal,enchant,charm
fey(เฟ) adj. เหนือหลักธรรมชาติ,เกี่ยวกับเวทมนตร์คาถา,ประหลาด,ซึ่งล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า
gramarye(แกรม'มะรี) n. วิทยากล,เวทมนตร์คาถา, See also: gramary adj., Syn. magic
incantation(อินแคนเท' เชิน) n. การร่ายเวทมนตร์, การเสกเป่า, คาถา, เวทมนตร์คาถา, พิธีร่ายเวทมนต์คาถา., See also: incantational adj. incantatory adj.
juju(จู'จู) n. ของขลัง,เครื่องราง,อำนาจเวทมนตร์คาถา., See also: jujuism n. ดูjuju jujuist n. ดูjuju

English-Thai: Nontri Dictionary
BLACK black art(n) คาถาอาคม,เวทมนตร์
BLACK black magic(n) คาถา,เวทมนตร์
cabbala(n) คาถาอาคม,เวทมนตร์คาถา,สิ่งลึกลับ
conjuration(n) การร่ายคาถา,การอ้อนวอน,การปลุกผี,การใช้เวทมนตร์,การเรียกผี
incantation(n) คาถา,เวทมนตร์,การเสกเป่า,การร่ายมนตร์
magic(n) เวทมนตร์คาถา,มนตร์ดำ,อาถรรพณ์,อำนาจลึกลับ
sorcery(n) อาคม,คาถา,เวทมนตร์
spell(n) เสน่ห์,ระยะเวลา,อาคม,เวทมนตร์,คาถา,คำสาป
witchcraft(n) เวทมนตร์,คาถา,เสน่ห์,มารยา,การเลี้ยงผี,ความงดงาม
witchery(n) คาถา,อาคม,เวทมนตร์,เสน่ห์,มารยา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top