Search result for

black magic

(31 entries)
(0.0415 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -black magic-, *black magic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
black magic[N] เวทมนตร์ชั่วร้าย, See also: คาถาที่ใช้ในทางชั่วร้าย, คุณไสย, Syn. conjuration, enchantment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
black magicn. เวทมนตร์,คาถา

English-Thai: Nontri Dictionary
BLACK black magic(n) คาถา,เวทมนตร์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Something with a Ouija board or black magic?ไม่น่า คุณเล่นผีถ้วยแก้วหรืออะไรแบบนั้น \ ใครเล่นของ? Drag Me to Hell (2009)
Lord Henry Blackwood, you are sentenced to death for the practice of black magic the unholy murder of five innocent young women and an attempted murder of a sixth.ลอร์ด เฮนรี่ แบล็ควู๊ด คุณถูกตัดสินประหาร ด้วยข้อหาว่าใช้มนต์ดำ การฆาตกรรมโหด หญิงสาวบริสุทธิ์ 5 ราย Sherlock Holmes (2009)
Means it's time for a little of the old black magic.หมายความว่าถึงเวลา ของมนตร์ดำโบราณแล้ว Hammer of the Gods (2010)
Aged 30, he's got his own little black magic cult derived on the writings of Aleister Crowley.อายุ 30 ปี เขามีลัทธิไสยศาสตร์เล็กๆเป็นของตัวเอง มีผลงานเขียนพ่อมดดำอเลสเตอร์ โครวลีย์ Episode #1.3 (2010)
'Cause this is just all, you know, like, just categorizing stuff, black magic, and people just didn't know what they were doing.เช่นเพียงแค่จัดหมวด หมู่สิ่งเวทมนตร์ และผู้คนก็ไม่ได้รู้ว่าสิ่ง ที่พวกเขากำลังทำ What Are We Really Made Of? (2010)
When they get injured in a battle, they replace their limbs with charm within black magic.เมื่อบาดเจ็บที่สนามรบ พวกมันใช้มนต์ดำรักษาแขนขาด้วยถ่านไม้ ไม่รู้จักความเจ็บปวด มีชีวิตหลายร้อยปี Clash of the Titans (2010)
Black magic?มนตร์ดำ? You Smell Like Dinner (2011)
If your soul is dark, you practice black magic.ถ้าจิตคุณเป็นด้านมืด คุณก็ต้องฝึกศาสตร์มืดเข้าไว้ You Smell Like Dinner (2011)
Uh...really old, black magic.เก่าแก่มาก เป็นมนต์ดำ Heather (2011)
Balcoin is at the origin of black magic.บาลคอยเป็นต้นกำเนิดของเวทย์มนต์ดำ Balcoin (2011)
I meant more like, uh, you know, black magic or hoodoo.ผมหมายถึงแบบนี้มากกว่า มนต์ดำหรือไม่ก็วูดู เขาตลกดีจริงๆ เขาเป็นตัวตลก Season Seven, Time for a Wedding! (2011)
- It's black magic! - Guys...เวทย์มนต์ดำนี่! Mirror Mirror (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
black magicI'd like to hear about black magic. I was only told the highlights in the academy, and it interests me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไสยศาสตร์[N] black magic, Syn. ไสยเวท, Ant. วิทยาศาสตร์
ของขึ้น[N] black magic; voodoo, See also: witchcraft, Thai definition: การที่ของศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวแสดงอิทธิฤทธิ์ขึ้นมา
คุณ[N] black magic, See also: witchcraft, sorcery, Example: อาการหน้าดำเช่นนี้เป็นอาการที่คล้ายจะโดนคุณโดนของ, Thai definition: อาถรรพณ์ คือ พิธีทำร้ายต่ออมิตร โดยเสกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าในตัวหรือฝังรูปฝังรอย เรียกกันว่า กระทำคุณ, ผู้ถูกกระทำ เรียกว่า ถูกคุณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของขึ้น[n.] (khøngkheun) EN: black magic ; voodoo ; witchcraft   
ลมเพลมพัด[n.] (lomphēlomphat) EN: illness believed to be due to black magic   
หมอผี[n.] (mø phī) EN: sorcerer ; ghost doctor ; black magician ; voodoo doctor   FR: sorcier [m] ; guérisseur [m] ; chamane [m]
ถูกกระทำ[v.] (thūkkratham) EN: be a victim of black magic ; hex ; curse   
เวทมนตร์[n.] (wētmon) EN: magic ; sorcery ; incantation ; spell ; black magic ; witchcraft   FR: magie [f] ; sorcellerie [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリモワール;グリモア[, gurimowa-ru ; gurimoa] (n) grimoire; manual of black magic; book of magic and spells [Add to Longdo]
ブラックマジック[, burakkumajikku] (n) black magic [Add to Longdo]
黒魔術[くろまじゅつ, kuromajutsu] (n) black magic [Add to Longdo]
魔術[まじゅつ, majutsu] (n,adj-no) (1) black magic; sorcery; (2) magic tricks; juggling; (P) [Add to Longdo]
妖術[ようじゅつ, youjutsu] (n) black magic; black art; witchcraft; sorcery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 black magic
   n 1: the belief in magical spells that harness occult forces or
      evil spirits to produce unnatural effects in the world
      [syn: {sorcery}, {black magic}, {black art}, {necromancy}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 black magic
  n.
 
   [common] A technique that works, though nobody really understands why. More
   obscure than {voodoo programming}, which may be done by cookbook. Compare
   also {black art}, {deep magic}, and {magic number} (sense 2).
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top