Search result for

เวทมนตร์

(42 entries)
(0.034 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เวทมนตร์-, *เวทมนตร์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวทมนตร์ [N] magic, See also: sorcery, incantation, spell, Syn. เวทมนตร์คาถา, คาถา, มนตร์, Example: เขาท่องเวทมนตร์ที่เคยร่ำเรียนมาเพื่อป้องกันตัว, Thai definition: คำศักดิ์สิทธิ์ที่บริกรรมแล้วให้สำเร็จความประสงค์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เวทมนตร์(เวดมน) น. ถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ที่บริกรรมเพื่อให้สำเร็จความประสงค์ เช่น โบราณใช้เวทมนตร์ในการรักษาโรคบางอย่าง, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำ คาถา เป็น เวทมนตร์คาถา เช่น เขาใช้เวทมนตร์คาถาล่องหนหายตัวได้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, begin thy magic spell.ตอนนี้ เริ่มต้นเวทมนตร์ของเจ้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
At first a sort of school of dance and occult sciences.ในตอนแรกก็เป็น ร.ร.สอนเต้นรำ และเกี่ยวกับเวทมนตร์ไสยศาตร์. Suspiria (1977)
That's all there is, as far as witchcraft is concerned.เรื่องก็มีอยู่เท่านี้แหละ, เท่าที่ เกี่ยวกับแม่มด เวทมนตร์คาถา. Suspiria (1977)
The school was taken over by her favourite pupil. The study of the occult was abandoned.ร.ร ก็ตกเป็นของศิษย์คนโปรดของนาง การศึกษาเวทมนตร์ไสยศาสตร์ได้ถูกยกเลิกไป. Suspiria (1977)
I'm convinced that the current spread of belief in magic and the occult...ผมเชื่อว่าปัจจุบัน ความเชื่อเรื่อง เวทมนตร์และไสยศาสตร์... Suspiria (1977)
He wrote a book called paranoia or magic, and believe me,เขาเขียนหนังสือ เรื่อง เวทมนตร์ เชื่อผมเถอะ, Suspiria (1977)
A woman becomes queen of her magic is a hundred times more powerful...หญิงที่กลายเป็นราชินีจอมเวทมนตร์ จะมีพลังอำนาจมากกว่าร้อยเท่า... Suspiria (1977)
But magic is ever present.แต่เวทมนตร์มีอยู่ตลอดเวลา. Suspiria (1977)
Which means that magic is everywhere,คือเวทมนตร์มีอยู่ทั่วทุกหนแห่ง, Suspiria (1977)
Hitler's a nut on the subject, crazy. He's obsessed with the occult.ฮิตเลอร์กำลังคลั่งเรื่องนี้อยู่ เขาเป็นบ้า เขาถูกเวทมนตร์ครอบงำ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
We've known each other for a long time. I don't believe in hocus-pocus.เรารู้จักกันมานานมาก ผมไม่เชื่อ เรื่องเวทมนตร์ หรืออำนาจพิเศษ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I took one of his magic markers, and I said:ผมเอาปากกาเวทมนตร์ของตนและพูดว่า First Blood (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เวทมนตร์[n.] (wētmon) EN: magic ; sorcery ; incantation ; spell ; black magic ; witchcraft   FR: magie [f] ; sorcellerie [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
black magic    [N] เวทมนตร์ชั่วร้าย, See also: คาถาที่ใช้ในทางชั่วร้าย, คุณไสย, Syn. conjuration, enchantment
conjuration    [N] เวทมนตร์, Syn. magic spell, incatation
hex    [N] คำสาป, See also: เวทมนตร์คาถา, Syn. curse, jinx, spell
incantation    [N] คาถา, See also: เวทมนตร์, อาคม, คำสวด, Syn. rune
magic    [N] เวทมนตร์, See also: อิทธิฤทธิ์, อำนาจวิเศษ, Syn. sorcery
necromancy    [N] เวทมนตร์คาถา, See also: มนตร์ดำ, เวทมนตร์, คาถาอาคม, อาคม, Syn. black magic, haumaturgy, wizardry
occult    [N] เวทมนตร์, See also: หลักเหนือธรรมชาติ, ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเวทมนตร์คาถา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bewitch(บิวิทชฺ') {bewitched,bewitching,bewitches} vt. ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้เคลิบเคลิ้ม,ใช้อำนาจเวทมนตร์สะกด,ทำให้ต้องมนต์สะกด, See also: bewitcher n. ดูbewitch bewitchery n. ดูbewitch bewitchment n. ดูbewitch, Syn. charm
black artn. เวทมนตร์ คาถา
black magicn. เวทมนตร์,คาถา
catharmosn. เวทมนตร์รักษาโรค
charm(ชาร์ม) {charmed,charming,charms} n. เสน่ห์,เครื่องราง,เวทมนตร์คาถา,สิ่งประดับกระจุ๋มกระจิ๋ม,การท่องคาถาอาคม -vt.ดึงดูดใจ,ใช้เวทมนตร์คาถา,ทำเสน่ห์ -vi. ประทับใจ,หลงเสน่ห์,ใช้เวทมนตร์คาถา., See also: charmedly adv. charmer n. คำที่มีความหมาย
charming(ชาร์ม'มิง) adj. มีเสน่ห์,ซึ่งทำให้หลงใหล,ซึ่งใช้อำนาจเวทมนตร์., See also: charmingly adv., Syn. enchanting,
conjuration(คอนจฺเร'เชิน) n การอ้อนวอน,การอธิษฐาน,การเรียกผี,เวทมนตร์คาถา,การเล่นกล, Syn. incantation,spell,magic
conjure(คอน'เจอะ) vt. อ้อนวอน,วิงวอน,ร่ายเวทมนตร์คาถา,เล่นกล vi. ร่ายเวทมนตร์,เรียกผ, Syn. beg,appeal,enchant,charm
diviner(ดิไว'เนอะ) n. ผู้พยากรณ์,ผู้ทำนาย,ผู้คาดการณ์,หมอเวทมนตร์, Syn. soothsayer
fetish(เฟท'ทิช) เครื่องราง,สิ่งที่เชื่อว่ามีอำนาจเวทมนตร์,สิ่งที่นับถือทางไสยศาสตร์., Syn. fetich,talisman,amulet

English-Thai: Nontri Dictionary
BLACK black art(n) คาถาอาคม,เวทมนตร์
BLACK black magic(n) คาถา,เวทมนตร์
cabbala(n) คาถาอาคม,เวทมนตร์คาถา,สิ่งลึกลับ
conjuration(n) การร่ายคาถา,การอ้อนวอน,การปลุกผี,การใช้เวทมนตร์,การเรียกผี
conjure(vi) ร่ายเวทมนตร์,เรียกผี,ปลุกผี,เล่นกล
incantation(n) คาถา,เวทมนตร์,การเสกเป่า,การร่ายมนตร์
magic(adj) เกี่ยวกับเวทมนตร์,อาถรรพณ์,วิเศษ,น่าอัศจรรย์
magic(n) เวทมนตร์คาถา,มนตร์ดำ,อาถรรพณ์,อำนาจลึกลับ
magical(adj) ขลัง,วิเศษ,น่าหลงใหล,เกี่ยวกับเวทมนตร์
magician(n) ผู้ใช้เวทมนตร์,ผู้วิเศษ,หมอผี,นักมายากล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top