Search result for

มหัศจรรย์

(46 entries)
(0.0053 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มหัศจรรย์-, *มหัศจรรย์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหัศจรรย์[ADJ] miraculous, See also: wonderful, amazing, astonishing, marvelous, magical, Syn. อัศจรรย์, น่าพิศวง, Example: มนุษย์ทำให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือมหัศจรรย์ ที่แก้ปัญหาได้ทุกรูปแบบ, Thai definition: แปลกประหลาดมาก, น่าพิศวงมาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มหัศจรรย์ใจ[V] be amazed, See also: be astonished, wonder, marvel, Syn. แปลกใจ, อัศจรรย์ใจ, Example: ฉันมหัศจรรย์ใจจริงๆ ที่มหาชนเรียกร้องให้มีการชำระล้างความสกปรกต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มหัศจรรย์(มะหัดสะจัน) ว. แปลกประหลาดมาก, น่าพิศวงมาก, ผิดปรกติวิสัยของธรรมชาติ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sexual fantasiesมหัศจรรย์ทางเพศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
yeah, the kid's amazing.ใช่ เค้าเป็นเด็กที่มหัศจรรย์จริงๆ Pret-a-Poor-J (2008)
Look, the only reason we headed up to that winter wonderland was to find Lex.ฟังนะ เหตุผลเพียงเราขึ้นไปที่ แดนมหัศจรรย์ฤดูหนาวก็เพื่อหาเล็กซ์ Odyssey (2008)
You think all this is amazingly cool.คุณคิดว่าทั้งหมดนี้มันเจ๋งน่ามหัศจรรย์หรือ Not Cancer (2008)
[Laughs] you look amazing.คุณดูมหัศจรรย์จริงๆ Adverse Events (2008)
You are amazing.คุณน่ามหัศจรรย์จริงๆ Adverse Events (2008)
Saving it is a fantasy. That was at least three seconds.การทำให้ปลอดภัยมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ นั่นมากกว่า 3 วินาที Dying Changes Everything (2008)
It's a miracle you graduated.มหัศจรรย์จริงๆที่เธอจบเนี่ย Akai ito (2008)
it's such a miracle.อืมม มันมหัศจรรย์นะ Akai ito (2008)
Amazing the universe is.สุดแสนจะมหัศจรรย์ Ambush (2008)
You're a prodigy.เมอร์ลินเธอนี่ช่างมหัศจรรย์จริงๆ The Mark of Nimueh (2008)
Amazing!มหัศจรรย์Hong Gil Dong, the Hero (2008)
The Wizard of Oz.มหัศจรรย์แห่งออซ Babylon A.D. (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มหัศจรรย์[adj.] (mahatsajan) EN: miraculous ; wonderful ; amazing ; astonishing ; marvelous ; magical   FR: merveilleux ; miraculeux ; magique
มหัศจรรย์ใจ[v.] (mahatsajan) EN: be amazed ; be astonished ; wonder ; marvel   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fantastic[ADJ] มหัศจรรย์, See also: เยี่ยมยอด, วิเศษ, Syn. brilliant, great, Ant. ordinary
out of the world[IDM] มหัศจรรย์, See also: สุดวิเศษ, สุดยอด, ไม่ธรรมดา
magical[ADJ] วิเศษ, See also: มหัศจรรย์, ซึ่งมีเวทมนตร์, Syn. charming, magic, Ant. natural
phenomenal[ADJ] มหัศจรรย์, See also: แปลกประหลาด, พิเศษ, ยอดเยี่ยม, Syn. outstanding, surpassing, unprecedented
prodigious[ADJ] มหัศจรรย์, Syn. wonderful
wondrous[ADJ] มหัศจรรย์, See also: น่าพิศวง, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, Syn. marvelous, splendid, wonderful, Ant. average, ordinary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fab(แฟป) adj. ไม่น่าเชื่อ,มหัศจรรย์
gigo(กิโก) ย่อมาจาก garbage in , garbage out พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานแปลว่า เข้าผิด ออกผิด แต่ถ้าแปลตามตัวจะได้ว่า ขยะเข้า ขยะออก เป็นคำกล่าวที่ใช้เตือนสติผู้ใช้คอมพิวเตอร์ว่า ถ้าใส่ข้อมูลที่ไร้คุณค่าลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องก็มิอาจจะทำให้ข้อมูลนั้นมีค่าขึ้นมาได้เลย อีกนัยหนึ่ง เป็นการบอกให้นักคอมพิวเตอร์มือใหม่รู้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์หาใช่สิ่งมหัศจรรย์ที่จะเนรมิตข้อมูลเลว ๆ ให้เป็นสารสนเทศ (information) ดี ๆ ได้ ถ้าใส่ขยะ (ข้อมูลเลว ๆ) เข้าไป ก็จะได้ขยะ (สารสนเทศเลว ๆ) ออกมา
mysticism(มิส'ทิซิสซึม) n. ลัทธิผีสางเวทมนตร์,ความคิดที่ลึกลับ,เรื่องประหลาดมหัศจรรย์
phenomenal(ฟินอม'มเนิล) adj. พิเศษ,ประหลาด,เด่น,ยอดเยี่ยม,มหัศจรรย์,เป็นปรากฎการณ์,ซึ่งรับรู้โดยประสาทสัมผัส.
portent(พอร์'เทินทฺ) n. ลาง,การบอกเหตุล่วงหน้า,ความมหัศจรรย์,เรื่องปาฏิหารย์,เรื่องประหลาด
portentous(พอร์เทน'เทิส) adj. เป็นลาง,ไม่เป็นมงคล,มหัศจรรย์,ทะนงตัว,วางท่าวางทาง.
preternatural(พรีเทอแนช'เชอเริล) adj. ผิดปกติ,ผิดธรรมดา,ผิดธรรมชาติ,วิเศษ,กาย-สิทธิ,มหัศจรรย์., See also: preternaturalism,preternaturality,preternaluralism n., Syn. exceptional
prodigious(พระดิจ'เจียส) adj. มหาศาล,อย่างยิ่ง,มหันต์,ใหญ่โตมโหาฬาร,มหัศจรรย์,งงงวย,แปลกประหลาด., See also: prodigiousness n., Syn. enormous ###A. scant
prodigy(พรอด'ดิจี) n. อัจฉริยบุคคล,ผู้มีความสามารถพิเศษ,สิ่งมหัศจรรย์,สิ่งแปลกประหลาด,สิ่งผิดปกติ,สิ่งที่ใหญ่โตมโหฬาร,สิ่งที่เป็นลาง, Syn. marvel
seven wonders of the worln. สิ่งมหัศจรรย์ทั้ง 7 ของโลก (พีระมิดแห่งอียิปต์, สุสานที่ Halicarnassus, วิหารแห่งอาร์ทีมิสที่ Ephesus, สวนลอยแห่งบาบิโลน, รูปปั้นยักษ์ที่เกาะโรดส์, รูปปั้นเทพเจ้าซีอุสโดยฟิเดียสแห่งโอลิมเปีย, ประภาคารยักษ์ที่อเล็กซานเดรีย)

English-Thai: Nontri Dictionary
bizarre(adj) แปลกประหลาด,วิตถาร,ผิดปกติ,มหัศจรรย์
FAIRY fairy tale(n) เทพนิยาย,เรื่องมหัศจรรย์,เรื่องโกหก,เรื่องประหลาด
marvel(n) ของมหัศจรรย์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง
marvellous(adj) มหัศจรรย์,เหลือเชื่อ,น่าพิศวง,ยิ่งใหญ่,ดีเลิศ
miracle(n) ปาฏิหาริย์,ความมหัศจรรย์,อภินิหาร,อาเพศ
miraculous(adj) มหัศจรรย์,อัศจรรย์,แปลก,เหลือเชื่อ,อภินิหาร,ปาฏิหาริย์
mystery(n) ความลึกลับ,ความพิศวง,ความประหลาดมหัศจรรย์
phenomenal(adj) เกี่ยวกับปรากฏการณ์,มหัศจรรย์,ประหลาด,ยอดเยี่ยม
portent(n) ลางสังหรณ์,เรื่องประหลาด,เรื่องมหัศจรรย์,ลางบอกเหตุ
portentous(adj) เป็นลางร้าย,เป็นลางสังหรณ์,ไม่เป็นมงคล,มหัศจรรย์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
quaint (adj) มหัศจรรย์, น่าพิศวง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
不思議だな[ふしぎだな, fushigidana] (colloq) มหัศจรรย์จริงๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top