ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imaginary

IH2 M AE1 JH AH0 N EH2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imaginary-, *imaginary*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imaginary(adj) ซึ่งสมมุติขึ้น, See also: ซึ่งไม่มีอยู่จริง, Syn. fanciful, unreal
imaginary number(n) จำนวนจินตภาพ, See also: จำนวนเชิงซ้อน, Syn. imaginary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imaginary(อิแมจ'จะนะรี) adj. เพ้อฝัน, ไม่จริง, เป็นมโนภาพหรือจินตนาการ

English-Thai: Nontri Dictionary
imaginary(adj) ในความนึกคิด, สมมุติขึ้น, เพ้อฝัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
imaginary axisแกนจินตภาพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
imaginary partส่วนจินตภาพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
imaginary axisแกนจินตภาพ, แกนตั้งของระนาบเชิงซ้อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Imaginary languagesภาษาสื่อจินตภาพ [TU Subject Heading]
Imaginary languages in literatureภาษาสื่อจินตภาพในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
imaginary numberจำนวนจินตภาพ, จำนวนเชิงซ้อน a + bi  เมื่อ b ¹ 0 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
imaginary part (of a complex number)ส่วนจินตภาพ (ของจำนวนเชิงซ้อน), จำนวนจริง b ของจำนวนเชิงซ้อน a + bi  (ดู complex number ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Imaginary placesสถานที่ในจินตนาการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, no, although I did have an imaginary friend who my parents actually preferred.ก็ใช่แต่ฉันมีเพื่อนในจิตนาการ ซึ่งพ่อแม่ฉันรักมากกว่า The One with the Sonogram at the End (1994)
Who hasn't sat in the john and had an imaginary interview on TV?น่าทรูแมนใครบ้างที่ไม่เคยนั่งสุขา ตาลอยฝันหวานว่าได้ออกรายการโชว์ ใครบ้างที่ไม่อยากดัง The Truman Show (1998)
King invented sighting at Prachin Buri so he can escort royal family to greet imaginary beast, as in tradition.King invented sighting at Prachin Buri so he can escort royal family to greet imaginary beast, as in tradition. Anna and the King (1999)
Tell them the horizon is an imaginary line that recedes as you approach it.บอกท่านว่าขอบฟ้าเป็นเส้นจินตนาการ... มันถอยห่างเมื่อเราเดินไปหา Mona Lisa Smile (2003)
Can imaginary training for 15 years be put to use?ที่เคยซ้อมมา ตั้ง 15 ปีจะใช้ได้มั้ย? Oldboy (2003)
Can imaginary training for 15 years be put to use?ที่ฝึกฝนในจินตนาการมา 15 ปี จะใช้ได้มั้ย? Oldboy (2003)
So how is it that she and Mr. Correll are having the same delusion making up imaginary children from the same plane crash?แล้วมันเป็นไปได้ไหมที่เธอและคุณคอรเรลจะคิดไปเอง... ...โดยสร้างลูกในจินตนาการจากเครื่องบินตกเหมือน ๆ กัน The Forgotten (2004)
Yeah, those imaginary girlfriends can be pretty wild.ใช่ แฟนในจินตนาการนะสิ ช่างน่าสงสาร Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
My fate's in the hands of a four-year-old who has seven other imaginary friends.ชีวิตฉันแขวนไว้กับ เด็ก 4 ขวบ ที่มีเพื่อนๆ ในจินตนาการอีก 7 คน Just Like Heaven (2005)
Has your imaginary friend come out to play?นี่เพื่อนในจินตนาการของนาย มาด้วยใช่มั้ย? Just Like Heaven (2005)
- My imaginary friend is not imaginary.- เพื่อนในจินตนาการฉัน ดันมีตัวตนจริงๆ Just Like Heaven (2005)
Yeah, nothing hotter than a guy planning out his own imaginary wedding, huh?- จริงๆ แล้วฉันว่าก็น่ารักดีนะ Pilot (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imaginaryAll her imaginary happiness vanished in a moment.
imaginaryAll the characters in this book are imaginary.
imaginaryAll the events described in this story are imaginary.
imaginaryI don't believe that Santa Claus is imaginary.
imaginaryThe dragon is an imaginary creature.
imaginaryYou didn't really see a ghost - it was only imaginary.
imaginaryYou make up imaginary enemies and are chased by them.
imaginaryYou say Nessie is an imaginary being, but I think he exists.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ในจินตนาการ(adj) imaginary, Example: บ้านในจินตนาการของเด็กๆ มักจะเป็นบ้านในแบบนามธรรม
เพ้อฝัน(adj) fanciful, See also: imaginary, Syn. เพ้อเจ้อ, Example: เธอเชื่อเรื่องเพ้อฝันของคนแก่อายุ 70 จริงๆ เหรอ, Thai Definition: ที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้
จำนวนจินตภาพ(n) imaginary number, Thai Definition: จำนวนที่เกิดจากนักคณิตศาสตร์พยายามที่จะแก้ไขปัญหาในการหาค่า x จากสมการ x2 + 1 = 0

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนวนจินตภาพ[jamnūan jintaphāp] (n, exp) EN: imaginary number  FR: nombre imaginaire [ m ]
จำนวนจินตภาพแท้[jamnūan jintaphāp thaē] (n, exp) EN: real imaginary number
เพ้อฝัน[phoēfan] (adj) EN: fanciful ; imaginary

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMAGINARY IH2 M AE1 JH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imaginary (j) ˈɪmˈæʤɪnəriː (i1 m a1 jh i n @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虚构[xū gòu, ㄒㄩ ㄍㄡˋ, / ] imaginary #15,955 [Add to Longdo]
虚幻[xū huàn, ㄒㄩ ㄏㄨㄢˋ, / ] imaginary; illusory #19,558 [Add to Longdo]
假想[jiǎ xiǎng, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄤˇ, ] imaginary; virtual #33,915 [Add to Longdo]
虚数[xū shù, ㄒㄩ ㄕㄨˋ, / ] imaginary number #106,535 [Add to Longdo]
虚誉[xū yù, ㄒㄩ ㄩˋ, / ] imaginary reputation; empty fame #246,474 [Add to Longdo]
虚星[xū xīng, ㄒㄩ ㄒㄧㄥ, / ] imaginary star (in astrology) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ideell; scheinbar { adj } | ideeller | am ideellstenimaginary | more imaginary | most imaginary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
架空[かくう, kakuu] (adj-na, n, adj-no) (1) aerial; overhead; (2) fiction; fictitious; imaginary; fanciful; (P) #2,936 [Add to Longdo]
虚構[きょこう, kyokou] (n) (1) fiction; fabrication; concoction; (adj-no) (2) fictitious; fictional; imaginary; (P) #19,497 [Add to Longdo]
エアギター[eagita-] (n) air guitar (imaginary instrument used when pretending to play the guitar) [Add to Longdo]
仮想敵国[かそうてきこく, kasoutekikoku] (n) hypothetical or imaginary enemy [Add to Longdo]
居もしない[いもしない, imoshinai] (adj-i) (1) (uk) (emphatic form of 居ない) invisible; unseen; (2) vague; mysterious; (3) imaginary [Add to Longdo]
虚根[きょこん, kyokon] (n) { math } imaginary root [Add to Longdo]
虚式[きょしき, kyoshiki] (n) imaginary expression [Add to Longdo]
虚数[きょすう, kyosuu] (n) { math } complex number; imaginary part; imaginary number [Add to Longdo]
虚数単位[きょすうたんい, kyosuutan'i] (n) imaginary unit [Add to Longdo]
空想的[くうそうてき, kuusouteki] (adj-na) imaginary [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
虚数[きょすう, kyosuu] imaginary number [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imaginary \Im*ag"i*na*ry\, a. [L. imaginarius: cf. F.
   imaginaire.]
   Existing only in imagination or fancy; not real; fancied;
   visionary; ideal.
   [1913 Webster]
 
      Wilt thou add to all the griefs I suffer
      Imaginary ills and fancied tortures?   --Addison.
   [1913 Webster]
 
   {Imaginary calculus} See under {Calculus}.
 
   {Imaginary expression} or {Imaginary quantity} (Alg.), an
    algebraic expression which involves the impossible
    operation of taking the square root of a negative
    quantity; as, [root]-9, a + b [root]-1.
 
   {Imaginary points}, {lines}, {surfaces}, etc. (Geom.),
    points, lines, surfaces, etc., imagined to exist, although
    by reason of certain changes of a figure they have in fact
    ceased to have a real existence.
 
   Syn: Ideal; fanciful; chimerical; visionary; fancied; unreal;
     illusive.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imaginary \Im*ag"i*na*ry\, n. (Alg.)
   An imaginary expression or quantity.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imaginary
   adj 1: not based on fact; unreal; "the falsehood about some
       fanciful secret treaties"- F.D.Roosevelt; "a small
       child's imaginary friends"; "to create a notional world
       for oneself" [syn: {fanciful}, {imaginary}, {notional}]
   n 1: (mathematics) a number of the form a+bi where a and b are
      real numbers and i is the square root of -1 [syn: {complex
      number}, {complex quantity}, {imaginary number},
      {imaginary}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top