Search result for

incantation

(47 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incantation-, *incantation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incantation[N] การปลุกเสก, See also: การบริกรรมคาถา, การท่องมนตร์, Syn. abracadabra, hocus-pocus
incantation[N] คาถา, See also: เวทมนตร์, อาคม, คำสวด, Syn. rune

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incantation(อินแคนเท' เชิน) n. การร่ายเวทมนตร์, การเสกเป่า, คาถา, เวทมนตร์คาถา, พิธีร่ายเวทมนต์คาถา., See also: incantational adj. incantatory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
incantation(n) คาถา,เวทมนตร์,การเสกเป่า,การร่ายมนตร์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll whisper the incantation in your ear.ฉันกระซิบคาถาใส่หูของนาย Death Takes a Holiday (2009)
THEY REPEAT THE INCANTATIONboyd un thilis. The Coming of Arthur: Part One (2010)
Upstairs, you'll find the book of incantation recite the spell that makes the unseen, seen.ที่ชั้นบน เธอจะเจอหนังสือเวทมนตร์ ให้ท่องคาถาที่ทำให้สิ่งที่มองไม่เห็นปรากฎ The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
The Book of Incantationหนังสือเวทมนตร์ The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
It was a, a non-specific protection incantation.มันก็แค่คาถาป้องกันเฉยๆ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงอะไร Me and the Devil (2011)
An incantation.คาถา Something Wicked This Fae Comes (2011)
Me and D can try and muzzle Tesso stop the incantations.ฉันกับดีจะพยายามและปิดปากTesso หยุดท่องคาถา Something Wicked This Fae Comes (2011)
Incantation.ผีตู้เสื้อผ้า Spellbound (2011)
Oh, and there's an incantation.และก็ต้องมีคาถา Midnight Lamp (2012)
Fine. Ah- What is this incantation?ได้ คาถาคืออะไรล่ะ Midnight Lamp (2012)
A volume of ancient Sumerian burial practices and funerary incantations.ตําราพระเวทยุคสุเมเริ่ยบโบราณ ว'าด'วยมนตธัเเห่งศพ Evil Dead (2013)
They may be recalled to active life through the incantations presented in this book.พวภมับอาจถูภปลุภใหฆัฟี่บไดทู้ ด"วยคาถาใบตําราเสมบี Evil Dead (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิชาอาคม[N] magic, See also: incantation, magic formula, Syn. เวทมนตร์, Example: ชนกลุ่มนี้มีความเชื่อว่าหากเปิดเผยวันเดือนปีเกิดให้มีผู้ล่วงรู้ อาจถูกผู้มีวิชาอาคมกระทำ
คาถา[N] spell, See also: incantation, magic, Syn. คาถาอาคม, มนต์, คำเสก, คำสาป, Example: หมอผีจุดธูปกำโตบริกรรมคาถา, Thai definition: คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์
คาถาอาคม[N] incantation, See also: magic spell, Syn. คาถา, มนต์, คำเสก, คำสาป, Example: อถรรพเวทกล่าวถึงบทสวดที่ว่าด้วยคาถาอาคมที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์มนตร์ หรือเคล็ดลับที่ทำให้เกิดความเจริญหรือเสื่อม, Thai definition: คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์
คำเสก[N] spell, See also: incantation, magic, Syn. คาถาอาคม, มนต์, คาถา, Thai definition: คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์
มนต์[N] spell, See also: incantation, formula, charm, Syn. คาถา, คำเสก, คาถาอาคม, Example: หมอผีท่องคาถาเป่ามนต์ลงในขันสามหนก่อนยกขันยาขึ้นจบเหนือศีรษะ, Thai definition: คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์
วิทยาคม[N] incantations, See also: magic, occult sciences, Syn. เวทมนตร์, คาถา, Example: เขาไปขอให้ผู้มีวิทยาคมขลังช่วยรักษาโรคร้ายที่เป็นอยู่, Notes: (สันสกฤต)
เวท[N] incantation, See also: magic, sorcery, spell, Syn. เวทมนตร์, คาถา, พระเวท, Example: ในละครของเรามียักษ์มาร่ายเวทด้วย, Thai definition: ถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ที่ผูกขึ้นเป็นมนตร์หรือคาถาอาคม เมื่อนำมาเสกเป่าหรือบริกรรมตามลัทธิวิธีที่มีกำหนดไว้ สามารถให้ร้ายหรือดีหรือป้องกันอันตรายต่างๆ ตามคติไสยศาสตร์ได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation   FR: parole magique [f] ; incantation [f]
เมฆฉาย[n.] (mēkchāi) EN: diagnosing the nature of the disease by incantations   
มนตร์ = มนต์[n.] (mon) EN: mantra ; sacred words ; prayer ; incantation ; magic ; spell ; formula   FR: mantra [m] ; prière [f] ; incantation [f]
เสก[v.] (sēk) EN: recite an incantation over ; pronounce an incantation over ; cast/put a spell on   FR: bénir ; sanctifier
เวท[n.] (wēt) EN: sorcery ;magic ; incantation spell ; charm ; magic, formula   FR: incantation [f]
เวทมนตร์[n.] (wētmon) EN: magic ; sorcery ; incantation ; spell ; black magic ; witchcraft   FR: magie [f] ; sorcellerie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INCANTATION    IH2 N K AH0 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incantation    (n) (i2 n k a n t ei1 sh @ n)
incantations    (n) (i2 n k a n t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschwörung {f} | Beschwörungen {pl}incantation | incantations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
加持[かじ, kaji] (n,vs) faith-healing; incantation [Add to Longdo]
加持祈祷[かじきとう, kajikitou] (n) incantation and prayer [Add to Longdo]
呪い;咒い[まじない, majinai] (n) charm; incantation; spell; magic formula [Add to Longdo]
呪言[じゅごん;じゅげん, jugon ; jugen] (n) spell; curse; incantation [Add to Longdo]
呪術[じゅじゅつ, jujutsu] (n) magic; sorcery; incantation [Add to Longdo]
呪文;じゅ文[じゅもん, jumon] (n) spell; charm; incantation; magic word [Add to Longdo]
呪法[じゅほう, juhou] (n) (1) {Buddh} esoteric Buddhist ritual where incantations are chanted; (2) magic [Add to Longdo]
消災呪[しょうさいじゅ, shousaiju] (n) {Buddh} disaster-preventing incantation; disaster-preventing dharani [Add to Longdo]
虫封じ[むしふうじ, mushifuuji] (n) incantation to rid a child of worms [Add to Longdo]
念仏踊り;念仏踊[ねんぶつおどり, nenbutsuodori] (n) (See 踊り念仏) Buddhist incantation using chanting, drumbeating, and dancing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陀罗尼[tuó luó ní, ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄋㄧˊ, / ] incantation (Sanskrit: dharani); religious chant (promoting virtue and obstructing evil) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incantation \In`can*ta"tion\, n. [L. incantatio, fr. incantare
   to chant a magic formula over one: cf. F. incantation. See
   {Enchant}.]
   [1913 Webster]
   1. The act or process of using formulas sung or spoken, with
    occult ceremonies, for the purpose of raising spirits,
    producing enchantment, or affecting other magical results;
    enchantment. "Mysterious ceremony and incantation."
    --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. A formula of words used as above.
    [1913 Webster]
 
   3. The repetitive invoking of old sayings, or emitting a
    wordy discourse with little or no meaning, to avoid
    serious discussion; obfuscation; as, to defend one's views
    with empty incantations.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incantation
   n 1: a ritual recitation of words or sounds believed to have a
      magical effect [syn: {incantation}, {conjuration}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 incantation
  n.
 
   Any particularly arbitrary or obscure command that one must mutter at a
   system to attain a desired result. Not used of passwords or other explicit
   security features. Especially used of tricks that are so poorly documented
   that they must be learned from a {wizard}. ?This compiler normally locates
   initialized data in the data segment, but if you {mutter} the right
   incantation they will be forced into text space.?
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top